Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 6.2.2 Обрасца ПОПДВ

У пољу 6.2.2 Обрасца ПОПДВ, у одговарајућим колонама које се односе на увоз добара по општој, односно посебној стопи ПДВ, исказују се подаци о износу за који је повећана основица за обрачунавање ПДВ при увозу добара, независно од тога да ли је увоз добара извршен у пореском периоду у којем је повећана основица, односно у неком од претходних пореских периода.

Повећање основице за увоз добара, сходно члану 21. Закона и члану 5. Правилника о измени пореске основице, врши се у складу са царинским прописима на основу решења царинског органа.

На исти начин у пољу 6.2.2 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о износу за који је повећана основица за обрачунавање ПДВ по основу допремања добара са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија на територију Републике ван територије Аутономне покраније Косово и Метохија.

Пример 81:
Својим решењем од 31. августа 2018. године Царинарница „Х” повећала је царинску вредност за увоз добара. С тим у вези, повећана је и основица за обрачунавање ПДВ за 2.500 динара и на тај износ обрачунат је ПДВ по општој стопи ПДВ од 20%. Обвезнику ПДВ – власнику увезених добара наложено је да у року од 8 дана плати ПДВ у износу од 500 динара. Обвезник ПДВ је примио решење дана 4. септембра 2018. године, поступио по наведеном и извршио уплату ПДВ у износу од 500 динара дана 5. септембра 2018. године. У Обрасцу ПОПДВ за август 2018. године обвезник ПДВ исказује податак о повећању основице за увоз добара у износу од 2.500 динара. У Обрасцу ПОПДВ за септембар 2018. године обвезник ПДВ, у делу 6.4, исказује податак о ПДВ плаћеном при увозу, а који се може одбити као претходни порез, под условом да испуњава услове за одбитак претходног пореза у складу са Законом.

(1) Образац ПОПДВ за порески период август 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 81 - 1

(2) Образац ПОПДВ за порески период септембар 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 81 - 2

Подаци у пољу 6.2.2 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.