Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8г.3 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8г.3 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу за који је повећана основица за набављена добра и услуге у смислу члана 21. Закона.

Правилником о измени пореске основице ближе је уређено повећање основице за обрачунавање ПДВ.

Подаци у пољу 8г.3 Обрасца ПОПДВ исказују се за порески период у којем је основица повећана, независно од тога да ли је промет по основу којег је повећана основица извршен у истом пореском периоду или у неком од претходних пореских периода. Наиме, у пореском периоду у којем је обвезнику ПДВ – примаоцу добара, односно услуга познато да је дошло до повећања основице за промет који је извршио испоручилац добара, односно услуга, обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга дужан је да податке о том повећању искаже у пољу 8г.3 Обрасца ПОПДВ.

Подаци се исказују у одговарајућим колонама у зависности од тога да ли је реч о подацима о основици за промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ.

До повећања основице најчешће долази због накнадног зарачунавања споредних трошкова који су настали у вези са претходно извршеним прометом добара или услуга.

Ако у пореском периоду у којем је набавка извршена није познат тачан износ основице, у Обрасцу ПОПДВ за тај порески период, у пољу 8г.1, обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга наводи податак о претпостављеном износу основице. Ако је износ основице већи од претпостављеног, обвезник ПДВ исказује податак о износу разлике у пољу 8г.3 Обрасца ПОПДВ.

Пример 111:
Обвезник ПДВ – лице „А” је дана 30. септембра 2018. године набавио добра од страног лица из Мађарске (које није обвезник ПДВ у Републици). Уговорена вредност испоруке износи 5.000 евра, укључујћи и евентуалне додатне трошкове страног лица. Место промета добара је у Републици. Страно лице издало је рачун дана 18. октобра 2018. године у којем је исказана накнада за испоручена добра у износу од 5.100 евра (динарска противвредност 612.000 динара). Рачун је примљен дана 22. октобра 2018. године. На дан промета добара обвезник ПДВ – лице „А” је, као порески дужник, сачинио интерни рачун и обрачунао ПДВ на претпостављени износ накнаде (који је у конкретном случају и износ основице) за промет страног лица од 5.000 еура, који у динарској противвредности, уз претпостављени курс од 120 динара за евро, износи 600.000 динара. Обрачунати ПДВ износи 100.000 динара. На дан 22. октобра 2018. године обвезник ПДВ – лице „А” интерно обрачунава ПДВ на разлику између износа основице и износа претпостављене основице (612.000 – 600.000 = 12.000 Х20% = 2.400 динара). Обрачунати ПДВ износи 2.400 динара.

У Обрасцу ПОПДВ за порески период септембар 2018. године, у пољу 8г.1, у колони која се односи на основицу за промет по општој стопи ПДВ, обвезник ПДВ – лице „А” исказује претпостављени износ основице од 600.000 динара, а у пољу 3а.2, у колони која се односи на ПДВ за промет по општој стопи ПДВ, износ обрачунатог ПДВ од 100.000 динара.

У Обрасцу ПОПДВ за порески период октобар 2018. године, у пољу 8г.3, у колони која се односи на основицу за промет по општој стопи ПДВ, обвезник ПДВ – лице „А” исказује износ за који је повећана основица од 12.000 динара, а у пољу 3а.4, у колони која се односи на ПДВ за промет по општој стопи ПДВ, повећање обрачунатог ПДВ у износу од 2.400 динара.

(1) Образац ПОПДВ за порески период септембар 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 111 - 1.1uputstvo PU obrazac POPDV primer 111 - 1.2

(2) Образац ПОПДВ за порески период октобар 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 111 - 2.1uputstvo PU obrazac POPDV primer 111 - 2.2

Подаци у пољу 8г.3 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.