Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8в.1 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8в.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о стеченој целокупној или делу имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона и набављеним добрима и услугама у складу са чланом 6а Закона, са или без накнаде или као улог, укључујући и повећање, односно смањење.

Правилником о преносу имовине ближе је уређено шта се сматра преносом целокупне или дела имовине у смислу члана 6. став 1. тачка 1) Закона.

У пољу 8в.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о:

а) стеченој целокупној или делу имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона, и то подаци о:

–    износу накнаде, ако је пренос имовине или дела имовине извршен уз накнаду;

–    износу за који је повећана накнада;

–    износу за који је смањена накнада;

–    тржишној вредности, ако је пренос имовине или дела имовине извршен као улог;

–    вредности (која се одређује у складу са чланом 18. ст. 1. до 3. Закона), ако је пренос имовине или дела имовине извршен без накнаде,

б) набавци добара и услуга у оквиру реализације уговора о јавно приватном партнерству са елементима концесије, закљученог у складу са законом којим се уређује јавно приватно партнерство и концесије у складу са чланом 6а Закона, и то подаци о:

–    износу накнаде, ако је промет добара и услуга извршен уз накнаду;

–    износу за који је повећана накнада;

–    износу за који је смањена накнада;

–    тржишној вредности, ако је промет добара, односно услуга извршен као улог;

–    вредности (која се одређује у складу са чланом 18. ст. 1. до 3. Закона), ако је промет добара, односно услуга извршен без накнаде.

Податке о износу накнаде, односно вредности преноса, односно промета обвезник ПДВ – прималац исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је пренос, односно промет извршен ако је до дана сачињавања прегледа обрачуна ПДВ и подношења пореске пријаве ПДВ за тај порески период примио рачун у којем су као датум преноса, односно промета и датум издавања рачуна наведени датуми из пореског периода у којем је пренос, односно промет извршен. Ако тако издат рачун обвезник ПДВ прими после подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је извршен пренос, односно промет, податке исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је примио рачун. Поред тога, ако је рачун издат по истеку пореског периода у којем је извршен пренос, односно промет, а обвезник ПДВ прими рачун до дана подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је пренос, односно промет извршен, податке о износу накнаде, односно вредности преноса, односно промета исказује у пољу 8в.1 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је рачун примљен.

Податак о износу за који је повећана накнада, односно вредност и податак о износу за који је смањена накнада, односно вредност исказују се у пољу 8в.1 Обрасца ПОПДВ на основу документа о повећању, односно смањењу накнаде, односно вредности сходно претходно датом објашњењу које се односи на исказивање података о износу накнаде, односно вредности преноса целокупне или дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона, односно промета у складу са чланом 6а Закона у пољу 8в.1 Обрасца ПОПДВ.

У пољу 8в.1 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о авансу плаћеном за пренос имовине или дела имовине из члана 6. став 1. тачка 1) Закона и подаци о авансу плаћеном за промет добара и услуга из члана 6а Закона.

Пример 104:
Обвезник ПДВ – лице „А”, које обавља делатност производње сокова, дана 1. јула 2018. године закључио је уговор чији је предмет пренос целокупне имовине са обвезником ПДВ – лицем „Б” и по том основу издао рачун у складу са чланом 9. Правилника о рачунима. Уговорено је да ће по том основу обвезник ПДВ – лице „Б” платити обвезнику ПДВ – лицу „А” износ од 50.000.000 динара у шест месечних рата. Обвезник ПДВ – лице „Б” наставља да обавља делатност производње сокова, што значи да су испуњени услови за примену члана 6. став 1. тачка 1) Закона. У Обрасцу ПОПДВ за порески период јул 2018. године, у пољу 8в.1, обвезник ПДВ – лице „Б” исказује податак о накнади за тај пренос у износу од 50.000.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 104

Податак у пољу 8в.1 Обрасца ПОПДВ може бити са предзнаком „минус”.