Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 3.4 Обрасца ПОПДВ

У пољу 3.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице за промет добара и услуга за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, већ је порески дужник обвезник ПДВ којем је тај промет извршен (укључујући и ситуацију када обвезник ПДВ врши промет добара и услуга из области грађевинарства лицу из члана 9. став 1. Закона које је за тај промет порески дужник независно од тога да ли је истовремено и обвезник ПДВ), у одговарајућим колонама за промет по општој, односно по посебној стопи ПДВ у зависности од врсте добра или услуге, осим података о преносу права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима који се исказују у пољу 3.3 Обрасца ПОПДВ.

У пољу 3.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице за:

– промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима извршен другом обвезнику ПДВ (члан 10. став 2. тачка 1) Закона);

Секундарне сировине и услуге које су непосредно повезане са секундарним сировинама, за чији је промет порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга, дефинисане су чл. 2. и 3. Правилника о секундарним сировинама.

Пример 53:
Привредно друштво „А”, обвезник ПДВ, извршило је продају секундарних сировина – отпадака од текстила привредном друштву „Б”, обвезнику ПДВ, и испоставило рачун на износ од 2.000.000 динара без обрачунатог ПДВ. Урачуну је наведена напомена: „ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 1) Закона”. У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 3.4, у колони која се односи на промет по општој стопи ПДВ, обвезник ПДВ – продавац исказује износ основице од 2.000.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 53

–  промет добара и услуга из области грађевинарства извршен другом обвезнику ПДВ, укључујући и промет извршен обвезнику ПДВ – лицу из члана 9. став 1. Закона (члан 10. став 2. тачка 3) Закона);

–  промет добара и услуга из области грађевинарства извршен лицу из члана 9. став 1. Закона које није обвезник ПДВ (члан 10. став 2. тачка 3) Закона);

Лица из члана 9. став 1. Закона су: Република и њени органи, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и правна лица основана законом, односно актом органа Републике, територијалне аутономије и локалне самоуправе у циљу обављања послова државне управе или локалне самоуправе.

Добра и услуге из области грађевинарства за чији промет обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ има прималац добара као порески дужник уређена су Правилником о промету из области грађевинарства.

Пример 54:
У пореском периоду јул 2018. године обвезник ПДВ извршио је другом обвезнику ПДВ:

а)  испоруку врата и прозора са уградњом у износу од 4.000.000 динара, без обрачунатог ПДВ, јер је то промет добара из области грађевинарства из члана 4. став 1. и став 3. тачка 6) Закона, за који обавезу обрачунавања ПДВ има прималац добара – порески дужник из члана 10. став 2. тачка 3) Закона (промет је сврстан у област грађевинарства 43.32 – Уградња столарије Класификације делатности која је наведена у Правилнику о промету из области грађевинарства);

б)   испоруку врата и прозора без уградње у износу од 1.000.000 динара, са обрачунатим ПДВ у износу од 200.000 динара, јер то није промет добара за који обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ има прималац добара, већ је реч о промету добара из члана 4. став 1. Закона, за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши испоруку;

в)  уградњу прозора и врата, који су у власништву наручиоца, у износу од 30.000 динара, без обрачунатог ПДВ, јер је то промет услуга из члана 5. став 1. и став 3. тачка 3) Закона, која је сврстана у област грађевинарства за који је порески дужник прималац услуга (43.32 – Уградња столарије Класификације делатности која је наведена у Правилнику о промету из области грађевинарства).

У Обрасцу ПОПДВ за порески период јул 2018. године, обвезник ПДВ исказаће следеће податке:

–   у пољу 3.2, у колонама које се односе на промет по општој стопи ПДВ, износ основице од 1.000.000 динара и износ обрачунатог ПДВ од 200.000 динара;

–   у пољу 3.4, у колони која се односи на основицу за промет по општој стопи ПДВ, износ основице од 4.030.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 54

–  промет електричне енергије и природног гаса који се испоручуЈу преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже другом обвезнику ПДВ који је та добра набавио ради даље продаје (члан 10. став 2. тачка 4) Закона);

Напомена: подаци о износу основице за наведени промет електричне енергије исказују се у пољу 3.4 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на промет по општој стопи ПДВ, а подаци за наведени промет природног гаса у пољу 3.4 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на промет по посебној стопи ПДВ (у складу са одредбом члана 23. став 2. тачка 13) Закона, промет природног гаса опорезује се по посебној стопи ПДВ од 10%).

–  промет предмета заложног права код реализације уговора о залози у складу са законом којим се уређује заложно право на покретним стварима, извршен другом обвезнику ПДВ (члан 10. став 2. тачка 5) подтачка (2) Закона);

Пример 55:
Обвезник ПДВ дао је у залогу добављачу (обвезнику ПДВ) радну машину ради обезбеђивања потраживања добављача у износу од 400.000 динара и заложени предмет је уписан у регистар залоге. Процењено је да тржишна вредност радне машине износи 500.000 динара. Како по истеку рока није измирен дуг, залогопримац је постао власник предмета залоге – радне машине. Залогодавац је испоставио рачун на износ од 500.000 динара без ПДВ са позивом на члан 10. став 2. тачка 5) подтачка (2) Закона. У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 3.4, у колони која се односи на основицу за промет по општој стопи ПДВ, обвезник ПДВ – залогодавац исказује податак о износу основице од 500.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 55

– промет добара (покретних ствари) и услуга над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, извршен другом обвезнику ПДВ (члан 10. став 2. тачка 5) подтачка (3) Закона).

Напомена: Ако је купац покретних ствари – предмета заложног права и добара над којима се спроводи извршење у извршном поступку, односно прималац услуга над којима се спроводи извршење у извршном поступку, лице које нема својство обвезника ПДВ, порески дужник за тај промет је обвезник ПДВ који врши предметни промет. У том случају, подаци о том промету не исказују се у пољу 3.4, већ у пољу 3.2 Обрасца ПОПДВ.

– промет инвестиционог злата и промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата, ако се обвезник ПДВ који врши тај промет определио да ће на промет инвестиционог злата, односно промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата обрачунавати ПДВ (члан 36б став 5. Закона).

Специфичност:

У пољу 3.4 Обрасца ПОПДВ исказује се и податак о износу основице за промет добара и услуга из члана 24. Закона, за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, за који је (у случају да је реч о опорезивом промету), порески дужник прималац добара и услуга у складу Законом (нпр. промет добара из области грађевинарства који, у слободној зони, врши обвезник ПДВ другом обвезнику – кориснику слободне зоне).

Ако је у истом пореском периоду наплаћен аванс и извршен промет, у Обрасцу ПОПДВ, у пољу 3.4, исказују се само подаци о износу основице за извршени промет.

Ако је обвезник ПДВ у једном пореском периоду примио аванс и исказао податке о примљеном авансу у пољу 3.9 Обрасца ПОПДВ (износ основице), а у другом пореском периоду извршио промет за који је примио аванс, у пољу 3.4 Обрасца ПОПДВ исказује податак о износу основице за извршени промет без умањења за износ аванса.

Подаци у пољу 3.4 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.