Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 3а.3 Обрасца ПОПДВ

У пољу 3а.3 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о износу ПДВ обрачунатом за промет добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара и услуга, у одговарајућим колонама за промет по општој, односно по посебној стопи ПДВ, осим податка о износу ПДВ који се исказују у пољ. 3а.1 и 3а.2 Обрасца ПОПДВ, и то:

– износ ПДВ за промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима извршен од стране другог обвезника ПДВ, за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга у складу са чланом 10. став 2. тачка 1) Закона;

Секундарне сировине и услуге које су непосредно повезане са секундарним сировинама, за које је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга дефинисане су чл. 2. и 3. Правилника о секундарним сировинама.

Пример 67:
Привредно друштво „А”, обвезник ПДВ, извршило је продају секундарних сировина – отпадака од текстила привредном друштву „Б”, обвезнику ПДВ, и испоставило рачун на износ од 2.000.000 динара без обрачунатог ПДВ. Урачуну је наведена напомена: „ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 1) Закона”. У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 3а.3, у колони која се односи на ПДВ по општој стопи, обвезник ПДВ – купац исказује обрачунати ПДВ у износу од 400.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 67

– износ ПДВ за промет добара и услуга из области грађевинарства извршен од стране другог обвезника ПДВ, за који обавезу обрачунавања ПДВ има обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга, као порески дужник у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона;

Добра и услуге из области грађевинарства за чији промет обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ има прималац добара, односно услуга као порески дужник уређена су Правилником о промету из области грађевинарства.

Пример 68:
Обвезник ПДВ, лице „А”, закључило је уговор о уградњи инсталација за климатизациони систем (од свог материјала) са лицем „Б”, такође обвезником ПДВ. Уговорена вредност радова износи 700.000 динара. По завршетку радова лице „А” испоставило је рачун на уговорени износ без ПДВ са позивом на члан 10. став 2. тачка 3) Закона, с обзиром да је предметни промет добара сврстан у групу 43.22 Класификације делатности која је наведена у Правилнику о промету из области грађевинарства. По извршеном промету лице „Б”, као порески дужник, интерно је обрачунало ПДВ по општој стопи ПДВ у износу од 140.000 динара (700.000 Х 20%) и тај износ исказало у пољу 3а.3 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на ПДВ по општој стопи ПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 68

– износ ПДВ за промет електричне енергије и природног гаса који се испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, чија је набавка извршена ради даље продаје, извршен од стране другог обвезника ПДВ, за који обавезу обрачунавања ПДВ има обвезник ПДВ – прималац добара, као порески дужник у смислу члана 10. став 2. тачка 4) Закона;

По основу предметног промета електричне енергије и природног гаса порески дужник је прималац електричне енергије и природног гаса, ако су кумулативно испуњени следећи услови:

1) да испоруку врши лице које је обвезник ПДВ, укључујући и страно лице које је обвезник ПДВ у Републици Србији;

2)    да се испорука врши лицу које је обвезник ПДВ;

3)    да се испорука врши преко преносне, транспортне, односно дистрибутивне мреже;

4)    да се добра набављају ради даље продаје.

Специфичност:
У пољу 3а.3 Обрасца ПОПДВ исказује се и износ обрачунатог ПДВ по основу набавке електричне енергије и природног гаса из иностранства од обвезника ПДВ, ако су испуњени остали наведени услови. Ако се електрична енергија и природни гас увозе уз примену поступка стављања у слободан промет у складу са царинским прописима, поред исказивања податка о обрачунатом ПДВ у пољу 3а.3 Обрасца ПОПДВ, исказује се и податак о вредности тих добара у делу 6, у пољу 6.1 Обрасца ПОПДВ у којем се исказују подаци о вредности добара за чији је увоз прописано пореско ослобођење.

У колони „Општа стопа” исказује се обрачунати ПДВ за извршену испоруку електричне енергије, а у колони „Посебна стопа” исказује се обрачунати ПДВ за извршену испоруку природног гаса, јер се сходно члану 23. став 2. тачка 13) Закона промет природног гаса опорезује по посебној стопи.

Напомена: У случају када страно лице, које у Републици Србији није обвезник ПДВ, изврши испоруку електричне енергије и природног гаса преко преносне, транспортне, односно дистрибутивне мреже обвезнику ПДВ, при чему је место тог промета у Републици, податак о обрачунатом ПДВ за промет страног лица исказује се у пољу 3а.2 Обрасца ПОПДВ. Ако се електрична енергија и природни гас увозе уз примену поступка стављања у слободан промет у складу са царинским прописима, поред исказивања податка о обрачунатом ПДВ у пољу 3а.2 Обрасца ПОПДВ, исказује се и податак о вредности тих добара у делу 6, у пољу 6.1 Обрасца ПОПДВ у којем се исказују подаци о вредности добара за чији је увоз прописано пореско ослобођење.

Пример 69:
Трговац електричном енергијом, обвезник ПДВ, лице „А”, извршило је набавку електричне енергије ради даље продаје од обвезника ПДВ, произвођача електричне енергије – хидроелектране „Х” (није реч о увозу). Очитавање стања електричне енергије у циљу обрачуна испоруке извршено је 28. октобра 2018. године. Утврђено је да је испоручена електрична енергија у вредности од 5.000.000 динара без ПДВ. Истог дана када је извршено очитавање стања издат је рачун у којем је наведен износ од 5.000.000 динара без обрачунатог ПДВ и у којем је наведена напомена да ПДВ није обрачунат у складу са одредбом члана 10. став 2. тачка 4) Закона. Трговац електричном енергијом, лице „А”, као порески дужник, интерно је обрачуно ПДВ по општој стопи од 20% у износу од 1.000.000 динара (5.000.000 Х20%) и тај износ исказао у пољу 3а.3 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на ПДВ по општој стопи.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 69

– износ ПДВ за промет предмета заложног права код реализације уговора о залози у складу са уговором којим се уређује заложно право на покретном стварима, извршен од стране другог обвезника ПДВ, а за који је обвезник ПДВ – прималац предмета заложног права порески дужник у складу са чланом 10. став 2. тачка 5) подтачка (2) Закона;

Пример 70:
Обвезник ПДВ, лице „А”, ради обезбеђења својих потраживањау износу од 700.000 динара примило је у залогу од обвезника ПДВ, лица „Б”, радну машину (багер). Предмет залоге уписан је у регистар залоге. С обзиром да по истеку уговореног рока потраживања нису намирена, залогопримац је постао власник предмета залоге. Процењено је да тржишна вредност багера износи 800.000 динара и на ту вредност залогодавац је издао рачун без ПДВ уз позив на члан 10. став 2. тачка 5) подтачка (2) Закона. Залогопримац је исплатио разлику од 100.000 динара залогодавцу, и као порески дужник обрачунао ПДВ у износу од 160.000 динара (800.000 Х 20%). Податак о износу обрачунатог ПДВ залогопримац – обвезник ПДВ, лице „А ”, исказује у пољу 3а.3 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на ПДВ по општој стопи.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 70

–    износ ПДВ за промет покретних добара и услуга над којима се спроводи извршење у извршном поступку, извршен од стране другог обвезника ПДВ, а за који је обвезник ПДВ – прималац добара и услуга порески дужник у складу са чланом 10. став 2. тачка 5) подтачка (3) Закона;

–    износ ПДВ за промет инвестиционог злата и промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата на који се обрачунава ПДВ у складу са Законом;

–    износ ПДВ за добара и услуге који су стечени преносом целокупне имовине или дела имовине, са или без накнаде или као улог, у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона, што значи да је пренос имовине извршен без ПДВ из разлога што су на дан преноса били испуњени услови за необрачунавање ПДВ (односно да се сматра да по основу преноса имовине није дошло до промета добара и услуга), после којег су, у року краћем од три године, престали услови за необрачунавање ПДВ, а која на дан престанка услова чине имовину обвезника ПДВ – стицаоца имовине;

Наиме, сагласно члану 6. став 1. тачка 1) Закона, сматра се да промет добара и услуга, у смислу овог закона, није извршен код преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, ако је стицалац обвезник ПДВ или тим преносом постане обвезник ПДВ и ако стицалац продужи да обавља исту делатност (реч је о делатности коју је обављао преносилац имовине).

Правилником о преносу имовине ближе је уређено шта се сматра преносом целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, из члана 6. став 1. тачка 1) Закона.

Ако у року од три године од дана извршеног преноса имовине или дела имовине престану прописани услови, стицалац имовине или дела имовине, у складу са чланом 6. став 5. Закона, дужан је да обрачуна ПДВ за добра и услуге које је стекао тим преносом, а која на дан престанка услова чине његову имовину, на начин на који би преносилац имовине или дела имовине имао обавезу обрачунавања ПДВ да при преносу имовине или дела имовине нису били испуњени услови из члана 6. става 1. тачка 1) Закона.

Дакле, у случају да у року од три године од дана извршеног преноса имовине или дела имовине, престане било који од услова за необрачунавање ПДВ при преносу имовине (нпр. да обвезник ПДВ престане да обавља исту делатност коју је обављао преносилац), обвезник ПДВ – стицалац имовине је дужан да обрачуна ПДВ и да износ обрачунатог ПДВ искаже у пољу 3а.3 Обрасца ПОПДВ, у одговарајућим колонама које се односе на ПДВ по општој, односно по посебној стопи. Обрачунавање ПДВ врши се на основу података наведених у рачуну обвезника ПДВ – преносиоца имовине.

Обавеза обрачунавања ПДВ не односи се на опрему и објекте за вршење делатности и улагања у објекте за вршење делатности за која постоји обавеза исправке одбитка претходног пореза у складу са чланом 32. Закона.

Пример 71:
Обвезник ПДВ који се бави трговином на велико, пренео је целокупну имовину другом обвезнику ПДВ, уз примену члана 6. став 1. тачка 1) Закона. Целокупну имовину чинила је назавршена пословна зграда коју је градио обвезник ПДВ – преносилац имовине у својству инвеститора (што значи да није стављена у употребу) и залихе добара чији се промет опорезује по општој и по посебној стопи ПДВ. Обвезник ПДВ – преносилац имовине издао је рачун обвезнику ПДВ – стицаоцу имовине са спецификацијом добара која чине предметну имовину у складу са чланом 9. Правилника о рачунима, у којем су, између осталог, наведени следећи подаци: основица за обрачунавање ПДВ за први пренос права располагања на незавршеној пословној згради у износу од 20.000.000 динара и обрачунати ПДВ у износу од 4.000.000 динара, основица за обрачунавање ПДВ за промет залиха добара који се опорезује по општој стопи ПДВ у износу од 5.000.000 динара и обрачунати ПДВ у износу од 1.000.000 динара и основица за обрачунавање ПДВ за промет залиха добара који се опорезује по посебној стопи ПДВ у износу од 4.000.000 динара и обрачунати ПДВ у износу од 400.000 динара. После две године од дана извршеног преноса, обвезник ПДВ – стицалац имовине престао је да обавља делатност трговине на велико и започео обављање друге делатности са правом на одбитак претходног пореза. На дан престанка обављања делатности трговине на велико обвезник ПДВ – стицалац имовине поседује назавршену пословну зграду и део залиха добара стечених преносом имовине – залихе добара чији се промет опорезује по општој стопи ПДВ у вредности од 2.000.000 динара без ПДВ. То значи да је обвезник ПДВ – стицалац имовине дужан да обрачуна ПДВ за промет тих добара који му је извршио обвезник ПДВ – преносилац имовине (први пренос права располагања на незавршеној пословној згради и промет дела залиха добара који се опорезује по општој стопи ПДВ). На део залиха добара која је продао од дана стицања имовине до дана престанка услова (у периоду од две године) не обрачунава ПДВ. Према томе, обвезник ПДВ – стицалац имовине дужан је да у пољу 3а.3 Обрасца ПОПДВ, у колони у којој се исказују подаци о обрачунатом ПДВ за промет по општој стопи ПДВ искаже обрачунати ПДВ у износу од 4.400.000 динара (ПДВ од 4.000.000 динара за први пренос права располагања на незавршеној пословној згради и ПДВ од 400.000 динара за део залиха добара чији се промет опорезује по општој стопи ПДВ).

uputstvo PU obrazac POPDV primer 71

– износ ПДВ за промет добара и услуга који у Републици Србији изврши страно лице које није обвезник ПДВ лицу које није обвезник ПДВ, осим лицу из члана 9. став 1. Закона, а накнаду за тај промет у име и за рачун страног лица наплаћује обвезник ПДВ који је, у складу са чланом 10. став 3. Закона, и порески дужник за тај промет.

Пример 72:
Страно лице које није обвезник ПДВ у Републици Србији пружа услуге електронским путем физичким лицима са пребивалиштем у Републици Србији. Место промета тих услуга, у складу са Законом, је у Републици Србији. Накнаду за промет услуга страног лица, у име и за рачун страног лица, наплаћује од физичких лица обвезник ПДВ и ту накнаду преноси страном лицу. У пореском периоду јул 2018. године, страно лице пружило је услуге чији се промет опорезује по општој пореској стопи за износ накнаде са ПДВ у износу од 1.200.000 динара. У пољу 3а.3 Обрасца ПОПДВ за тај порески период обвезник ПДВ који, у име и за рачун страног лица, наплаћује предметну накнаду, исказаће обрачунати ПДВ у износу од 200.000 динара, у колони која се односи на ПДВ по општој стопи.
Напомена: Износ ПДВ који је обрачунат у складу са чланом 10. став 3. Закона ни у једном случају не исказује се као претходни порез.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 72

Податак о обрачунатом ПДВ исказује се у пољу 3а.3 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је промет извршен, независно од тога да ли је испоручилац добара, односно услуга издао рачун за тај промет.

Износ ПДВ обрачунат за промет добара и услуга за који се исказују подаци у пољу 3а.3 Обрасца ПОПДВ умањује се за износ ПДВ обрачунатог по основу плаћеног аванса за тај промет, ако је по основу плаћеног аванса настала пореска обавеза у пореском периоду различитом од пореског периода у којем је извршен промет добара и услуга.

Подаци у пољу 3а.3 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.