Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8б.2 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8б.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице за набављена добра и услуге – промет добара и услуга извршен од другог обвезника ПДВ, осим података о износу основице за промет о којем се подаци исказују у пољу 8б.1 Обрасца ПОПДВ.

Податак о основици за обрачунавање ПДВ по наведеном основу исказује се у пољу 8б.2 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је промет извршен, независно од тога да ли је испоручилац добара, односно пружалац услуга издао рачун за тај промет. Ако у пореском периоду у којем је набавка извршена није познат тачан износ основице, у Обрасцу ПОПДВ за тај порески период обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга исказује податак о претпостављеном износу основице. Ако је претпостављени износ основице различит од износа основице наведеног у рачуну за промет добара, односно услуга, обвезник ПДВ исказује податак о износу разлике у пољу 8б.4 Обрасца ПОПДВ (ако је износ основице већи од претпостављеног), односно у пољу 8б.5 Обрасца ПОПДВ (ако је износ основице мањи од претпостављеног).

У пољу 8б.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице за:

– промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима извршен од стране другог обвезника ПДВ, за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга у складу са чланом 10. став 2. тачка 1) Закона;

Пример 96:
Привредно друштво „А”, обвезник ПДВ, извршило је продају секундарних сировина – отпадака од текстила привредном друштву „Б”, обвезнику ПДВ, и испоставило рачун на износ од 2.000.000 динара без обрачунатог ПДВ. Урачуну је наведена напомена: „ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 1) Закона”. У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 3а.3, обвезник ПДВ – купац исказује обрачунати ПДВ у износу од 400.000 динара, а у пољу 8б.2 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на основицу за промет по општој стопи ПДВ, податак о износу основице за тај промет од 2.000.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 96

– промет добара и услуга из области грађевинарства извршен од стране другог обвезника ПДВ, за који обавезу обрачунавања ПДВ има обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга, као порески дужник у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона;

Пример 97:
Обвезник ПДВ, лице „А”, закључио је уговор о уградњи инсталација за климатизациони систем (од свог материјала) са лицем „Б”, такође обвезником ПДВ. Уговорена вредност радова износи 700.000 динара. По завршетку радова лице „А” испоставило је рачун на уговорени износ без ПДВ са позивом на члан 10. став 2. тачка 3) Закона, с обзиром да је предметни промет добара сврстан у групу 43.22 Класификације делатности, која је наведена у Правилнику о промету из области грађевинарства. По извршеном промету лице „Б”, као порески дужник, интерно је обрачунало ПДВ по општој стопи ПДВ у износу од 140.000 динара (700.000 Х 20%) и тај износ исказује у пољу 3а.3 Обрасца ПОПДВ. У пољу 8б.2 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на основицу за промет по општој стопи ПДВ, исказује податак о износу основице за тај промет од 700.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 97

– промет електричне енергије и природног гаса који се испоручуЈу преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, чија је набавка извршена ради даље продаје, извршен од стране другог обвезника ПДВ, за који обавезу обрачунавања ПДВ има обвезник ПДВ – прималац добара, као порески дужник у смислу члана 10. став 2. тачка 4) Закона;

По основу предметног промета електричне енергије и природног гаса порески дужник је прималац електричне енергије и природног гаса, ако су кумулативно испуњени следећи услови:

1)   да испоруку врши лице које је обвезник ПДВ, укључујући и страно лице које је обвезник ПДВ у Републици Србији;

2)   да се испорука врши лицу које је обвезник ПДВ;

3)   да се испорука врши преко преносне, транспортне, односно дистрибутивне мреже;

4)   да се добра набављају ради даље продаје.

Пример 98:
Трговац електричном енергијом, обвезник ПДВ, лице „А”, извршио је набавку електричне енергије ради даље продаје од обвезника ПДВ, произвођача електричне енергије – хидроелектране „Х” (није реч о увозу). Очитавање стања електричне енергије у циљу обрачуна испоруке извршено је 28. октобра 2018. године. Утврђено је да је испоручена електрична енергија у вредности од 5.000.000 динара без ПДВ. Истог дана када је извршено очитавање стања издат је рачун у којем је наведен износ од 5.000.000 динара без обрачунатог ПДВ и напомена да ПДВ није обрачунат у складу са одредбом члана 10. став 2. тачка 4) Закона. Трговац електричном енергијом, лице „А”, као порески дужник, интерно је обрачунао ПДВ по општој стопи ПДВ од 20% у износу од 1.000.000 динара (5.000.000 Х 20%) и тај износ исказао у пољу 3а. 3 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на обрачунати ПДВ за промет по општој стопи ПДВ. У пољу 8б.2 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на основицу за промет по општој стопи ПДВ исказан је податак о износу одновице од 5.000.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 98

Специфичност:
Ако се електрична енергија и природни гас увозе уз примену поступка стављања у слободан промет у складу са царинским прописима, у пољу 8б.2 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о износу основице, већ се подаци о тој набавци исказују у пољу 6.1 Обрасца ПОПДВ у којем се исказују подаци о вредности добара за чији је увоз прописано пореско ослобођење. Поред тога, подаци о обрачунатом ПДВ по том основу исказују се у пољу 3а.3 Обрасца ПОПДВ.

– промет предмета заложног права код реализације уговора о залози у складу са уговором којим се уређује заложно право на покретном стварима, извршен од стране другог обвезника ПДВ, а за који је обвезник ПДВ – прималац предмета заложног права порески дужник у складу са чланом 10. став 2. тачка 5) подтачка (2) Закона;

Пример 99:
Обвезник ПДВ, лице „А”, ради обезбеђења својих потраживањау износу од 700.000 динара примио је у залог од обвезника ПДВ, лица „Б”, радну машину (багер). Предмет залоге уписан је у регистар залоге. С обзиром да по истеку уговореног рока потраживања нису намирена, залогопримац је постао власник предмета залоге. Процењено је да тржишна вредност багера износи 800.000 динара и на ту вредност залогодавац је издао рачун без ПДВ уз позив на члан 10. став 2. тачка 5) подтачка (2) Закона. Залогопримац је исплатио разлику од 100.000 динара залогодавцу, и као порески дужник обрачунао ПДВ у износу од 160.000 динара (800.000 Х 20%). Податак о износу обрачунатог ПДВ залогопримац – обвезник ПДВ, лице „А”, исказује у пољу 3а.3 Обрасца ПОПДВ, у колони у којој се исказују подаци о обрачунатом ПДВ за промет по општој стопи ПДВ, а податак о износу основице за тај промет од 800.000 динара исказује у пољу 8б.2 Обрасца ПОПДВ, у колони у којој се исказују подаци о основици за промет по општој стопи ПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 99

– промет покретних добара и промет услуга над којима се спроводи извршење у извршном поступку, извршен од стране другог обвезника ПДВ, а за који је обвезник ПДВ – прималац добара и услуга порески дужник у складу са чланом 10. став 2. тачка 5) подтачка (3) Закона;

– промет инвестиционог злата и промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са Законом, а за који је обвезник ПДВ – прималац добара и услуга порески дужник у складу са чланом 36б Закона.

У пољу 8б.2 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о износу основице за набављена добра и услуге за чији је промет порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара и услуга у складу са чланом 10. став 2. тач. 1) до 4) и тачка 5) подтач. (2) и (3) Закона, а за који обвезник ПДВ – порески дужник нема обавезу обрачунавања ПДВ у складу са чланом 24. Закона (нпр. унос секундарних сировина у слободну зону), што значи да се подаци о овом промету не исказују у делу 3а Обрасца ПОПДВ.

Ако је за промет плаћен аванс, у пољу 8б.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице без умањења за плаћени аванс.

Подаци се исказују у одговарајућим колонама у зависности од тога да ли је реч о подацима о основици за промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ.

Подаци у пољу 8б.2 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.