Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8г.4 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8г.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу за који је смањена основица за набављена добра и услуге у смислу члана 21. Закона.

Правилником о измени пореске основице ближе је уређено смањење основице за обрачунавање ПДВ.

Подаци у пољу 8г.4 Обрасца ПОПДВ исказују се за порески период у којем је основица смањена, независно од тога да ли је промет по основу којег је смањена основица извршен у истом пореском периоду или у неком од претходних пореских периода. Наиме, у пореском периоду у којем је обвезнику ПДВ – примаоцу добара, односно услуга познато да је дошло до смањења основице за промет који је извршио испоручилац добара, односно услуга, обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга дужан је да податке о том смањењу искаже у пољу 8г.4 Обрасца ПОПДВ.

Подаци се исказују у одговарајућим колонама у зависности од тога да ли је реч о подацима о основици за промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ.

До смањења основице најчешће долази због накнадног попуста у цени из различитих разлога (нпр. због плаћања пре уговореног рока, рекламације испоручених добара, набавке добара у одређеној количини и др.).

Ако у пореском периоду у којем је набавка извршена није познат тачан износ основице, у Обрасцу ПОПДВ за тај порески период, у пољу 8г.1, обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга наводи податак о претпостављеном износу основице. Ако је износ основице мањи од претпостављеног, обвезник ПДВ исказује податак о износу разлике у пољу 8г.4 Обрасца ПОПДВ.

Пример 112:
Обвезник ПДВ – правно лице закључио је дана 1. јула 2018. године уговор о коришћењу базе података (ауторска накнада) са страним правним лицем које у Републици није обвезник ПДВ, на период од месец дана. Накнада за услугу страног лица износи 1.000 евра нето. Уговором о коришћењу базе података предвиђено је да ће страно лице издати рачун обвезнику ПДВ – правном лицу у року од 20 дана по истеку уговора, а да ће обвезник ПДВ – правно лице платити накнаду страном лицу у року од 20 дана од дана пријема рачуна. Страно лице доставило је рачун и потврду о резидентности дана 18. августа 2018. године. Обвезник ПДВ – правно лице платио је накнаду дана 2. септембра 2018. године.

У описаном случају промет услуге коришћења базе података настаје дана 31. јула 2018. године. У интерном рачуну који сачињава обвезник ПДВ – правно лице на дан промета (претпостављена вредност евра на тај дан по средњем курсу НБС износи 120 динара), ПДВ је обрачунат на основицу у коју је укључен порез по одбитку.

У Обрасцу ПОПДВ за јул 2018. године исказани су следећи подаци:

–    у пољу 3а.2, у колони која се односи на промет по општој стопи ПДВ, износ обрачунатог ПДВ од 30.000 динара (150.000 Х20% = 30.000 динара);

–    у пољу 8г.1, у колони која се односи на промет по општој стопи ПДВ, износ основице од 150.000 динара (1.000 Х25% = 1.250 евра Х120 = 150.000 динара).

У Обрасцу ПОПДВ за август 2018. године (у којем обвезник ПДВ – правно лице поседује потврду о резидентности страног лица, што значи да долази до смањења основице за обрачунавање ПДВ независно од тога што у том пореском периоду није извршено плаћање) исказани су следећи подаци:

–    у пољу 3а.5, у колони која се односи на промет по општој стопи ПДВ, износ за који је смањен обрачунати ПДВ (због смањења основице) који се исказује са предзнаком „минус” (- 6.000 динара);

–    у пољу 8г.4, у колони која се односи на промет по општој стопи ПДВ, износ за који је смањена основица који се исказује са предзнаком „минус” (- 30.000 динара).
Напомена: ако се средњи курс НБС за евро на дан плаћања накнаде за услугу страног лица разликује од средњег курса НБС за евро на дан промета услуге, та ралика не доводи до измене износа основице и износа ПДВ за промет услуге страног лица.

(1) Образац ПОПДВ за порески период јул 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 112 - 1.1uputstvo PU obrazac POPDV primer 112 - 1.2

(2) Образац ПОПДВ за порески период август 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 112 - 2.1uputstvo PU obrazac POPDV primer 112 - 2.2

Подаци у пољу 8г.4 Обрасца ПОПДВ исказују се искључиво са предзнаком „минус”.