Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 3а.6 Обрасца ПОПДВ

У пољу 3а.6 Обрасца ПОПДВ исказује се износ обрачунатог ПДВ за промет добара и услуга другог лица извршеног без накнаде, а за који обавезу обрачунавања ПДВ има обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга, као порески дужник, у одговарајућим колонама које се односе на ПДВ по општој, односно по посебној стопи. Реч је о промету који се, у складу са чланом 4. ст. 4. и 5. и чланом 5. ст. 4. и 5. Закона, изједначава са прометом уз накнаду.

Ако претходни учесник у промету добара, односно услуга извршеног без накнаде није издао рачун, обвезник ПДВ – стицалац добара, односно услуга, који је за тај промет порески дужник у складу са Законом, утврђује износ основице сходном применом члана 18. ст. 1. до 3. Закона и на износ основице обрачунава ПДВ који исказује у пољу 3а.6 Обрасца ПОПДВ.

Подаци у пољу 3а.6 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.