Поља која тражите су

Поља 8б.3 и 3а.6

Р.Б. ОБРАСЦА ПОПДВ / ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ / ДОКУМЕНТА / ОДРЕДБЕ ПРОПИСА
8б Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ - промет за који је порески дужник прималац добара, односно услуга Интерни обрачун ПДВ - "улазна" основица (промет обвезника ПДВ)
члан 10. став 2. Закона о ПДВ
Уписује се основица и када се не обрачунава ПДВ јер су испуњени услови за пореско ослобођење из члана 24. Закона о ПДВ.
Извршен промет или плаћен аванс а није добијен рачун - претпостављени износ.
ПОЉА 8б.1, 8б.2, 8б.3, 8б.4, 8б.5, 8б.7
8б.3
Добра и услуге без накнаде
Основица за ПДВ из поља 3а.6 (ако је промет обвезника ПДВ)
Процењен износ ако није издат рачун
УПУТСТВО ПУ 2
3а. ОБРАЧУНАТИ ПДВ ЗА ПРОМЕТ ДРУГОГ ЛИЦА Интерни обрачун ПДВ - "излазни" ПДВ (обрачунава прималац)
члан 10. став 2. Закона о ПДВ.
Не обрачунава се ПДВ ако су испуњени услови за пореско ослобођење из члана 24. Закона о ПДВ.
Извршен промет или плаћен аванс а није добијен рачун - претпостављени износ.
ПОЉА 3а.1, 3а.2, 3а.3, 3а.4, 3а.5, 3а.6, 3а.8
*НАПОМЕНА*:
Збир ПДВ из поља 3а.9 се одбија и као претходни порез (поље 8е.2), осим за ПДВ за који не постоји право одбитка (у том случају се у пољу 8е.2 врши умањење износа ПДВ из поља 3а.9 за ПДВ који се не може одбити).
3a.6
ПДВ за промет добара и услуга без накнаде
Промет без накнаде*
- основица је набавна вредност односно цена коштања добара или услуга
----------------------------------------
- Основица иде у поље 8б.3 (ако је промет обвезника ПДВ) или у поље 8г.2 (ако је промет страног лица)
* Осим ако се ради о промету који се не изједначава са прометом уз накнаду јер при набавци добара није постојало право на одбитак претходног пореза (члан 4. став 5. и члан 5. став 5. Закона о ПДВ) или ако се ради о промету услуга без накнаде у пословне сврхе обвезника (члан 5. став 4. Закона о ПДВ и члан 5. Правилника ...). У тим случајевима се ради о промету који није предмет опорезивања ПДВ.
УПУТСТВО ПУ 2

Напомена: Збир ПДВ из поља 3а.9 се одбија и као претходни порез (поље 8е.2), осим за ПДВ за који не постоји право одбитка (у том случају се у пољу 8е.2 врши умањење износа ПДВ из поља 3а.9 за ПДВ који се не може одбити).

Примери

Повратак на почетак