Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8б.3 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8б.3 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице за набављена добра и услуге без накнаде – промет добара и услуга извршен од другог обвезника ПДВ без накнаде, а за који обавезу обрачунавања ПДВ има обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга, као порески дужник. Реч је о промету који се, у складу са чланом 4. ст. 4. и 5. и чланом 5. ст. 4. и 5. Закона, изједначава са прометом уз накнаду.

Податак о основици за обрачунавање ПДВ по наведеном основу исказује се у пољу 8б.3 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је промет извршен, независно од тога да ли је испоручилац добара, односно пружалац услуга издао рачун за тај промет.

Ако обвезник ПДВ – претходни учесник у промету добара, односно услуга извршеног без накнаде није издао рачун, обвезник ПДВ – стицалац добара, односно услуга, који је за тај промет порески дужник у складу са Законом, процењује износ основице сходном применом члана 18. ст. 1. до 3. Закона и податак о том износу исказује у пољу 8б.3 Обрасца ПОПДВ.

Подаци се исказују у одговарајућим колонама у зависности од тога да ли је реч о подацима о основици за промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ.

Пример 100:
Обвезник ПДВ, грађевинско предузеће, на основу уговора о донацији, извршио је грађевинске радове на фасади обвезника ПДВ – високошколске установе. За тај промет обвезник ПДВ – грађевинско предузеће издао је рачун на износ од 1.000.000 динара у којем није исказан ПДВ и којем је наведено да се по том рачуну не врши плаћање. Обвезник ПДВ, високошколска установа, као порески дужник из члана 10. став 2. тачка 3) Закона, дужна је да интерно обрачуна ПДВ по општој стопи ПДВ у износу од 200.000 динара. Податак о основици за обрачунавање ПДВ у износу од 1.000.000 динара обвезник ПДВ – високошколска установа исказује у пољу 8б.3 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на основицу за промет по општој стопи ПДВ, а податак о износу обрачунатог ПДВ од 200.000 динара у пољу 3а.6 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на обрачунати ПДВ за промет по општој стопи ПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 100

Подаци у пољу 8б.3 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.