Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 3а.2 Обрасца ПОПДВ

У пољу 3а.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу ПДВ обрачунатог за промет добара и услуга који је у Републици Србији извршило страно лице које није обвезник ПДВ обвезнику ПДВ који је за тај промет порески дужник у складу са чланом 10. став 1. тачка 3) Закона, у одговарајућим колонама за промет по општој, односно по посебној стопи ПДВ. Реч је о промету за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ, а чије је место промета, у складу са чл. 11. и 12. Закона, у Републици Србији. Податак о обрачунатом ПДВ исказује се за порески период у којем је промет извршен, независно од тога да ли је испоручилац добара, односно услуга издао рачун за тај промет.

У пољу 3а.2 Обрасца ПОПДВ исказује се и податак о износу обрачунатог ПДВ по основу издатог рачуна пружаоца услуга – страног лица које није обвезник ПДВ за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, укључујући и услуге непосредно повезане са тим услугама које пружа исто лице, ако је по основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона.

Износ ПДВ обрачунат за промет добара и услуга за који се исказују подаци у пољу 3а.2 Обрасца ПОПДВ умањује се за износ ПДВ обрачунатог по основу плаћеног аванса за тај промет ако је по основу плаћеног аванса настала пореска обавеза у пореском периоду различитом од пореског периода у којем је извршен промет добара и услуга.

Пример 66:
Страно лице, које није обвезник ПДВ у Републици Србији, извршило је услугу посредовања код промета добара која се из иностртанства испоручују купцима ван територије Републике Србије, обвезнику ПДВ, лицу „А ” чије је седиште у Београду, и испоставило рачун за услуге посредовања на износ од 5.000 евра. Претпостављени средњи курс НБС динара за евро на дан промета износи 120. С обзиром да је у овом случају, сходно члану 12. ст. 4. и 7. Закона, место промета услуге посредовања у Републици Србији, прималац услуге, обвезник ПДВ, лице „А”, као порески дужник, извршио је интерни обрачун ПДВ за предметну услугу посредовања применом прописане стопе ПДВ (20%) на износ динарске противвредности накнаде на дан извршеног промета (600.000 Х 20% = 120.000 динара). Тако обрачунати ПДВ исказује се у пољу 3а.2 Обрасца ПОПДВ, у колони која је односи на ПДВ по општој стопи.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 66

Напомене:

–    ако се услуга коју пружа страно лице опорезује и ПДВ и порезом по одбитку у складу са законом, у основицу за обрачунавање ПДВ урачунава се и износ пореза по одбитку, независно од тога да ли је обавеза за обрачунавање пореза по одбитку настала у време настанка пореске обавезе за ПДВ;

–    ако је страно лице у складу са прописима своје државе обрачунало ПДВ за одређени промет добара или услуга који је у Републици Србији извршило обвезнику ПДВ, у основицу за обрачунавање ПДВ у складу са Законом урачунава се и износ ПДВ обрачунат у складу са прописима државе страног лица.

Подаци у пољу 3а.2 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.