Поља које тражите су

Поља 8г.1 и 3а.2

Р.Б. ОБРАСЦА ПОПДВ / ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ / ДОКУМЕНТА / ОДРЕДБЕ ПРОПИСА
8г Набавка добара и услуга у Републици од страних лица која нису обвезници ПДВ - промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ Интерни обрачун ПДВ - "улазна" основица (промет страних лица)
члана 10. став 1. тачка 3) Закона о ПДВ
Извршен промет или плаћен аванс а није добијен рачун - претпостављени износ.
ПОЉА 8г.1, 8г.2, 8г.3, 8г.4, 8г.6
8г.1
Добра и услуге
Основица за ПДВ из поља 3а.2
----------------------------------------
- Без обзира да ли је било авансних плаћања или није, у поље основице иде укупна основица
УПУТСТВО ПУ 2
3а. ОБРАЧУНАТИ ПДВ ЗА ПРОМЕТ ДРУГОГ ЛИЦА Интерни обрачун ПДВ - "излазни" ПДВ (обрачунава прималац)
члан 10. став 2. Закона о ПДВ.
Не обрачунава се ПДВ ако су испуњени услови за пореско ослобођење из члана 24. Закона о ПДВ.
Извршен промет или плаћен аванс а није добијен рачун - претпостављени износ.
ПОЉА 3а.1, 3а.2, 3а.3, 3а.4, 3а.5, 3а.6, 3а.8
*НАПОМЕНА*:
Збир ПДВ из поља 3а.9 се одбија и као претходни порез (поље 8е.2), осим за ПДВ за који не постоји право одбитка (у том случају се у пољу 8е.2 врши умањење износа ПДВ из поља 3а.9 за ПДВ који се не може одбити).
3a.2
ПДВ за промет добара и услуга који у Републици врши страно лице које није обвезник ПДВ, за који је порески дужник обвезник ПДВ - прималац добара и услуга
1) Рачун страног лица* за добра и услуге када је место промета Србија (члан 10. став 1. тачка 3) Закона о ПДВ)
- најчешће код услуга јер је то основно правило (место промета је седиште примаоца услуге)
- пример за добра: страно лице је купило добра у Србији и продало их у Србији
----------------------------------------
* - ако је било авансног плаћања за тај промет у ранијем периоду (поље 3а.8), уписује се само разлика износа ПДВ
- услов је да то страно лице није обвезник ПДВ у Србији. Страно лице које је обвезник ПДВ у Србији је порески дужник и онда нема "интерног обрачуна" (осим наравно за промет када је прималац порески дужник).
----------------------------------------
Основица иде у поље 8г.1
УПУТСТВО ПУ 2

Напомена: Збир ПДВ из поља 3а.9 се одбија и као претходни порез (поље 8е.2), осим за ПДВ за који не постоји право одбитка (у том случају се у пољу 8е.2 врши умањење износа ПДВ из поља 3а.9 за ПДВ који се не може одбити).

Примери

Повратак на почетак