Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8г.1 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8г.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице на коју се обрачунава ПДВ за промет добара и услуга уз накнаду, који је у Републици извршило страно лице које није обвезник ПДВ обвезнику ПДВ. Реч је о промету за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ, а чије је место промета, у складу са чл. 11. и 12. Закона, у Републици. За предметни промет, обвезник ПДВ – порески дужник из члана 10. став 1. тачка 3) Закона сачињава интерни рачун у складу са чланом 24б Правилника о рачунима.

Подаци о износу основице исказују се за порески период у којем је промет извршен, независно од тога да ли је испоручилац добара, односно услуга издао рачун за тај промет. Ако у пореском периоду у којем је набавка извршена није познат тачан износ основице, у Обрасцу ПОПДВ за тај порески период обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга исказује податак о претпостављеном износу основице. Ако је претпостављени износ основице различит од износа основице наведеног у рачуну за промет добара, односно услуга, обвезник ПДВ исказује податак о износу разлике у пољу 8г.3 Обрасца ПОПДВ (ако је износ основице већи од претпостављеног), односно у пољу 8г.4 Обрасца ПОПДВ (ако је износ основице мањи од претпостављеног).

У пољу 8г.1 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о износу основице по основу издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона (када по основу издатог рачуна долази до настанка пореске обавезе у складу са Законом) које пружа страно лице које није обвезник ПДВ, укључујући и услуге непосредно повезане са тим услугама које пружа исто лице, ако је по основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона. У овом случају, ако је дан када је страно лице издало рачун и дан када је порески дужник примио рачун нису у истом пореском периоду, порески дужник, у складу са чланом 24б став 2. Правилника о рачунима, сачињава интерни рачун у пореском периоду у којем је примио рачун страног лица.

Подаци се исказују у одговарајућим колонама у зависности од тога да ли је реч о подацима о основици за промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ.

Ако је за промет страног лица плаћен аванс, у пољу 8г.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице без умањења за плаћени аванс.

У пољу 8г.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о основици, независно од тога да ли обвезник ПДВ има право да ПДВ за промет страног лица обрачунат на ту основицу, о којем се исказују подаци у делу 3а, у пољу 3а.2 Обрасца ПОПДВ, одбије као претходни порез.

Пример 109:
Страно лице, које није обвезник ПДВ у Републици Србији, извршило је услугу посредовања код промета добара која се из иностртанства испоручују купцима ван територије Републике Србије, обвезнику ПДВ, лицу „А”, чије је седиште у Београду, и испоставило рачун за услуге посредовања на износ од 5.000 еура. С обзиром да је у овом случају, сходно члану 12. ст. 4. и 7. Закона, место промета услуге посредовања у Републици Србији, прималац услуге, обвезник ПДВ, лице „А”, као порески дужник, извршио је интерни обрачун ПДВ за предметну услугу посредовања применом прописане стопе (20%) на износ динарске противвредности накнаде на дан извршеног промета, уз претпостављени курс од 120 динара за евро (600.000 Х 20% = 120.000 динара). Тако обрачунати ПДВ исказује се у пољу 3а.2 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на промет по општој стопи ПДВ. Податак о основици у износу од 600.000 динара исказује у пољу 8г.1 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на промет по општој стопи ПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 109

Напомене:

–    ако се услуга коју пружа страно лице опорезује и ПДВ и порезом по одбитку у складу са законом, у основицу за обрачунавања ПДВ урачунава се и износ пореза по одбитку, независно од тога да ли је обавеза за обрачунавање пореза по одбитку настала у време настанка пореске обавезе за ПДВ;

–    ако је страно лице у складу са прописима своје државе обрачунало ПДВ за одређени промет добара или услуга који је у Републици Србији извршило обвезнику ПДВ, у основицу за обрачунавање ПДВ у складу са Законом урачунава се и износ ПДВ обрачунат у складу са прописима државе страног лица.

Пример 110:
Страно лице, које није обвезник ПДВ у Републици Србији, изнајмило је пословни простор који се налази у Новом Саду обвезнику ПДВ – правном лицу, на период од две године. Уговор је закључен 1. октобра 2018. године. Месечна закупнина износи 3.000 евра бруто. Са државом чији је резидент страно лице – закуподавац, Република Србија нема закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања. Приход нерезидентног правног лица опорезује се порезом по одбитку у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица. У овом случају, у основицу за обрачунавање ПДВ урачунава се и износ пореза по одбитку. С тим у вези, основица за обрачунавање ПДВ за порески период октобар 2018. године износи 3.000 евра у динарској противвредности на дан 31. октобра 2018. године. Ако је вредност евра на тај дан 120 динара, основица за обрачунавање ПДВ износиће 360.000 динара. У Обрасцу ПОПДВ за порески период октобар 2018. године, у пољу 8г.1, у колони која се односи на промет по општој стопи ПДВ, обвезник ПДВ исказаће податак о основици у износу од 360.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 110

Подаци у пољу 8г.1 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.