Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 1.4 Обрасца ПОПДВ

У пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о промету добара и услуга из члана 24. став 1. Закона, осим о промету добара и услуга за које је прописано исказивање података у пољ. 1.1 и 1.3 Обрасца ПОПДВ, укључујући и податке о промету инвестиционог злата и промету услуга посредовања код промета инвестиционог злата на који се не обрачунава ПДВ у складу са Законом. Поред тога, у пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о промету добара и услуга у вези са АПКМ (нпр. износ накнаде за услуге превоза добара која се отпремају са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ), а за који је у складу са Законом прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, осим о промету добара за који је прописано исказивање података у пољу 1.2 Обрасца ПОПДВ.

У пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о:

– износу накнаде за превозне и остале услуге, које су повезане са увозом добара, ако је вредност тих услуга садржана у основици из члана 19. став 2. Закона (промет из члана 24. став 1. тачка 1) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 2. ст. 1. до 3. Правилника о пореским ослобођењима);

Пример 11:
Обвезник ПДВ извршио је услугу превоза добара повезану са увозом пореском обвезнику са седиштем у Републици Србији. Накнада за превоз износи 100.000 динара. Вредност услуге превоза садржана је у основици за обрачунавање ПДВ за увоз добара. Обвезник ПДВ – превозник исказује податак о износу накнаде за услугу превоза у пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ, за порески период у којем је завршена услуга превоза.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 11

– износу накнаде за промет добара која инострани прималац отпрема у пртљагу који носи са собом у иностранство, ако се добра отпремају пре истека три календарска месеца по испоруци тих добара и ако је укупна вредност испоручених добара већа од 150 ЕUR, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, укључујући ПДВ (промет из члана 24. став 1. тачка 4) Закона, за који је услов за пореско ослобођење прописан одредбом члана 5. став 1. Правилника о пореским ослобођењима);

Напомена: Овакав начин остваривања пореског ослобођења за промет добара која инострани прималац отпрема у пртљагу који носи са собом у иностранство примењује се до 31.12.2018. године.

Пример 12:
Страни држављанин купио је у јулу 2018. године фотоапарат од обвезника ПДВ (за којег је порески период календарски месец) и по том основу платио 120.000 динара. Обвезник ПДВ извршио је рефакцију ПДВ страном држављанину у износу од 20.000 динара у септембру 2018. године, с обзиром да су испуњени сви прописани услови за остваривање овог права. У овом случају, у Обрасцу ПОПДВ за порески период јул 2018. године, обвезник ПДВ – продавац исказује податке о промету фотоапарата у пољу 3.2, у колонама које се односе на промет по општој стопи ПДВ, и то: износ основице од 100.000 динара и износ ПДВ од 20.000 динара. У Обрасцу ПОПДВ за порески период септембар 2018. године, у пољу 3.6, смањује износ основице (- 100.000 динара) и износ ПДВ (- 20.000 динара), а податак о износу накнаде за тај промет исказује у пољу 1.4 (100.000 динара).

(1) Образац ПОПДВ за јул 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 12 - 1.1

uputstvo PU obrazac POPDV primer 12 - 1.2

(2) Образац ПОПДВ за септембар 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 12 - 2.1

uputstvo PU obrazac POPDV primer 12 - 2.2

–   износу накнаде за промет добара која путник отпрема у иностранство у личном пртљагу, за некомерцијалне сврхе, ако путник у Републици Србији нема пребивалиште ни боравиште, ако се добра отпремају пре истека три календарска месеца по истеку календарског месеца у којем је извршен промет добара, ако је укупна вредност испоручених добара већа од 100 EUR у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, укључујући и ПДВ, и ако обвезник ПДВ поседује доказ да је путник отпремио добра у иностранство (промет из члана 24. став 1. тачка 4) Закона, за који је услов за пореско ослобођење прописан одредбом члана 5. став 1. Правилника о пореским ослобођењима);

Напомена: Овакав начин остваривања пореског ослобођења за промет добара која путник отпрема у иностранство у личном пртљагу примењује се од 01.01.2019. године.

– износу накнаде за превозне и друге услуге корисницима слободних зона које су непосредно повезане са уносом добара у слободну зону, за које би обвезник – корисник слободне зоне имао право на одбитак претходног пореза када би те услуге набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне (промет из члана 24. став 1. тачка 5) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 7. став 1. Правилника о пореским ослобођењима);

Пример 13:
Обвезник ПДВ извршио је услугу превоза добара повезану са уносом добара у слободну зону кориснику слободне зоне – обвезнику ПДВ са седиштем у Републици Србији. Накнада за услугу превоза износи 50.000 динара. Обвезник ПДВ – превозник поседује доказе за остваривање пореског ослобођења из члана 7. став 1. Правилника о пореским ослобођењима. Обвезник ПДВ – превозник исказује податак о износу накнаде за услугу превоза у пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 13

– износу накнаде за превозне и друге услуге које су непосредно повезане са уносом добара у слободну зону страном лицу које има закључен уговор са корисником слободне зоне, да та добра угради у добра намењена отпремању у иностранство (промет из члана 24. став 1. тачка 5а) Закона за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 8б Правилника о пореским ослобођењима).

– износу накнаде за промет добара која су у поступку царинског складиштења (промет из члана 24. став 1. тачка 6) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 9. став 1. Правилника о пореским ослобођењима);

Пример 14:
Обвезник ПДВ извршио је промет добара (алата) која су у поступку царинског складиштења уз накнаду од 500.000 динара. Поседује декларацију којом се доказује да су добра у поступку царинског складиштења и рачун за испоруку добара оверен од стране надлежног царинског органа. Обвезник ПДВ – продавац исказује податак о износу накнаде за тај промет у пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 14

–   износу накнаде за отпремање добара у слободне царинске продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима у складу са царинским прописима (у даљем тексту: слободне царинске продавнице), као и на испоруку добара из слободних царинских продавница (промет из члана 24. став 1. тачка 6а) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 10. ст. 1. и 2. и члана 11. Правилника о пореским ослобођењима);

–   износу накнаде за услуге радова на покретним добрима набављеним од стране иностраног примаоца услуге у Републици, или која су увезена ради оплемењивања, оправке или уградње, а која после оплемењивања, оправке или уградње, испоручилац услуге, инострани прималац или треће лице, по њиховом налогу, превози или отпрема у иностранство (промет из члана 24. став 1. тачка 7) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 12. став 1. и члана 13. став 1. Правилника о пореским ослобођењима);

–   износу накнаде за превозне и остале услуге које су у вези са извозом, транзитом или привременим увозом добара, осим услуга које су ослобођене од ПДВ без права на порески одбитак у складу са овим законом (промет из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 14. ст. 1. и 2, члана 15. ст. 1. до 3. и члана 16. ст. 1. и 2. Правилника о пореским ослобођењима);

Пример 15:
Обвезник ПДВ извршио је услугу превоза добара повезану са извозом пореском обвезнику са седиштем у Београду. Накнада за услугу превоза износи 250.000 динара. Обвезник ПДВ – превозник исказује податак о износу накнаде за услугу превоза у пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ, за порески период у којем је завршена услуга превоза.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 15

Пример 16:
Обвезник ПДВ извршио је услугу превоза добара повезану са отпремањем добара са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ пореском обвезнику са седиштем у Врању. Накнада за услугу превоза износи 70.000 динара. Услови за остваривање пореског ослобођења су испуњени. Обвезник ПДВ – превозник исказује податак о износу накнаде за услугу превоза у пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ, за порески период у којем је завршена услуга превоза.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 16

–   износу накнаде за услуге међународног превоза лица у ваздушном саобраћају, с тим што за нерезидентно ваздухопловно предузеће пореско ослобођење важи само у случају узајамности (промет из члана 24. став 1. тачка 9) Закона);

–   износу накнаде за испоруке летилица, сервисирање, поправке, одржавање, чартерисање и изнајмљивање летилица, које се претежно користе уз накнаду у међународном ваздушном саобраћају, као и испоруке, изнајмљивање, поправке и одржавање добара намењених опремању тих летилица (промет из члана 24. став 1. тачка 10) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 18. став 1. Правилника о пореским ослобођењима);

–   износу накнаде за промет добара и услуга намењених непосредним потребама летилица које се претежно користе уз накнаду у међународном ваздушном саобраћају (промет из члана 24. став 1. тачка 11) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 18. став 4. Правилника о пореским ослобођењима);

Пример 17:
Обвезник ПДВ извршио је услугу одлеђивања летилице која се претежно користи уз накнаду у међународном ваздушном саобраћају пореском обвезнику са седиштем у Републици Србији. Накнада за извршену услугу износи 300.000 динара. Податак о накнади за предметни промет исказује у пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 17

–   износу накнаде за услуге међународног превоза лица бродовима у речном саобраћају, с тим што за нерезидентно предузеће које врши међународни превоз лица бродовима у речном саобраћају, пореско ослобођење важи само у случају узајамности (промет из члана 24. став 1. тачка 12) Закона);

–   износу накнаде за испоруке бродова, сервисирање, поправке, одржавање и изнајмљивање бродова, који се претежно користе уз накнаду у међународном речном саобраћају, као и испоруке, изнајмљивање, поправке и одржавање добара намењених опремању тих бродова (промет из члана 24. став 1. тачка 13) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 20. став 1. Правилника о пореским ослобођењима);

–   износу накнаде за промет добара и услуга намењених непосредним потребама бродова који се претежно користе уз накнаду у међународном речном саобраћају (промет из члана 24. став 1. тачка 14) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 20. став 4. Правилника о пореским ослобођењима);

–   износу накнаде за испоруке злата Народној банци Србије (промет из члана 24. став 1. тачка 15) Закона);

–   износу накнаде за промет добара и услуга намењених за службене потребе дипломатских и конзуларних представништава, службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено међународним уговором, личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава, укључујући и чланове њихових породица и личне потребе страног особља међународних организација, укључујући чланове њихових породица, ако је то предвиђено међународним уговором (промет из члана 24. став 1. тачка 16) Закона, за који се пореско ослобођење остварује у складу са одредбама чл. 22. и 23. Правилника о пореским ослобођењима);

Пример 18:
Обвезник ПДВ извршио је промет намештаја за службене потребе амбасаде стране државе у Београду у износу од 450.000 динара. Поседује фотокопију основне потврде и оригинал службеног налога – Образац СНПДВ. Обвезник ПДВ – продавац исказује податак о износу накнаде за промет намештаја у пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 18

– износу накнаде за промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о донацији закљученим са државном заједницом Србија и Црна Гора, односно Републиком, ако је тим уговором предвиђено да се из добијених новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза, у делу који се финансира добијеним новчаним средствима осим ако ратификованим међународним уговором није друкчије предвиђено (промет из члана 24. став 1. тачка 16а) Закона, за који се пореско ослобођење остварује у складу са одредбама чл. 27. до 29а Правилника о пореским ослобођењима);

Пример 19:
Обвезник ПДВ извршио је промет грађевинског материјала кориснику донације добијене на основу уговора о донацији из члана 24. став 1. тачка 16а) Закона. Накнада за извршени промет износи 2.500.000 динара. Поседује потврду о пореском ослобођењу за донације коју је издало овлашћено лице корисника донације, а која је оверена од стране Пореске управе – Централе. Обвезник ПДВ исказује податак о износу накнаде за извршени промет у пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 19

– износу накнаде за промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о кредиту, односно зајму, закљученим између државне заједнице Србија и Црна Гора, односно Републике и међународне финансијске организације, односно друге државе, као и између треће стране и међународне финансијске организације, односно друге државе у којем се Република Србија појављује као гарант, односно контрагарант, у делу који се финансира добијеним новчаним средствима, ако је тим уговорима предвиђено да се из добијених новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза (промет из члана 24. став 1. тачка 16б) Закона, за који се пореско ослобођење остварује у складу са одредбама чл. 33. и 34. Правилника о пореским ослобођењима);

–  износу накнаде за промет добара и услуга који се врши на основу међународних уговора, ако је тим уговорима предвиђено пореско ослобођење, осим међународних уговора о донацији, кредиту и зајму наведених у претходне две алинеје (промет из члана 24. став 1. тачка 16в) Закона, за који се пореско ослобођење остварује у складу са одредбама чл. 38. и 39. Правилника о пореским ослобођењима);

–  износу накнаде за услуге посредовања које се односе на промет добара и услуга из члана 24. став 1. тач. 1) – 16) Закона (промет из члана 24. став 1. тачка 17) Закона);

Пример 20:
Обвезник ПДВ извршио је услугу посредовања код отпремања добара у иностранство обвезнику ПДВ са седиштем у Београду. Податак о износу накнаде за тај промет исказује у пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ.

–  износу накнаде за промет инвестиционог злата на који се не обрачунава ПДВ у складу са Законом;

–  износу накнаде за промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата на које се не обрачунава ПДВ у складу са Законом.

У пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о

– износу за који је повећана накнада за промет добара и услуга о којем се исказују подаци у овом пољу, независно од тога да ли је промет извршен у пореском периоду у којем је накнада повећана или у неком од претходних пореских периода;

Пример 21:
Обвезник ПДВ који је извршио промет услуге превоза повезане се извозом добара уз пореско ослобођење, зарачунао је додатне трошкове за услугу превоза примаоцу услуге – правном лицу са седиштем у Ваљеву, у износу од 35.000 динара. У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 1.4, обвезник ПДВ исказује податак о повећању накнаде за предметну услугу у износу од 35.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 21

– износу за који је смањена накнада за промет добара и услуга о којем се исказују подаци у овом пољу, независно од тога да ли је промет извршен у пореском периоду у којем је накнада смањена или у неком од претходних пореских периода.

Ако је у истом пореском периоду наплаћен аванс и извршен промет за који је наплаћен аванс, у Обрасцу ПОПДВ исказују се само подаци о накнади за извршен промет.

Износ накнаде за промет о којем се исказују подаци у пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ, не умањује се за износ аванса за тај промет.

Податак у пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ може бити са предзнаком „минус”.