Прилог 2

А) ОПОЈНЕ ДРОГЕ ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ, ИЗВОЗ, ОДНОСНО ТРАНЗИТ
ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ДОЗВОЛУ

Тарифни став

INN или тривијални назив

Хемијски назив или опис

CAS број

1

2

3

4

1211 30 00 10

Лист коке

Производи од листова коке који садрже више од 0,1% кокаина и направљени директно од листова кока биљке

1211 30 00 90

Лист коке

Производи од листова коке који садрже више од 0,1% кокаина и направљени директно од листова кока биљке

1211 90 86 35

Чауре од мака

Коагулисани сок опијумског мака

1211 90 86 55 Ex

Cannabis (индијска конопља)

Канабис биљка

8063-14-7

1211 90 86 92 Ex

Cannabis (индијска конопља)

Канабис биљка

8063-14-7

1211 90 86 98 Ex

Cannabis (индијска конопља)

Канабис биљка

8063-14-7

1301 90 00 00 Ex

Cannabis (индијска конопља)

Смола канабиса

6465-30-1

1302 11 00 00

Opium

Природни производ, коагулисани сок опијумског мака. Сви препарати који се праве директно од опијума сматрају се дериватима опијума. Ако се препарати не праве директно од опијума, већ од мешавине опијумских алкалоида, на пример пантопона, омнопона и папаверина, они се сматрају препаратима морфина

8008-60-4

1302 19 70 00 Ex

Cannabis (индијска конопља)

Екстракти и тинктуре канабиса

1302 19 70 00 Ex

Концентрат опијумског мака

Производ добијен екстракцијом алкалоида из опијумског мака

2922 14 00 00

Dextropropoxyphene

α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionate (декстро-ротаторни, тј. (+) стереоизомер пропоксифена)

((+)мстереоизомер пропоксифена

469-62-5

2922 19 00 00 Ex

Alphamethadol (INN)

α-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

17199-54-1

2922 19 00 00 Ex

Alphacetylmethadol (INN)

α-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenil heptan

17199-58-5

2922 19 00 00 Ex

Acetylmethadol (INN)

3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenil heptan

509-74-0

2922 19 00 00 Ex

Betamethadol (INN)

β-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

17199-55-2

2922 19 00 00 Ex

Betacetylmethadol (INN)

β-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenil heptan

17199-59-6

2922 19 00 00 Ex

Dimenoxadol (INN)

2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenil acetat

509-78-4

2922 19 00 00 Ex

Dimepheptanol (INN)

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

545-90-4

2922 19 00 00 Ex

Noracymethadol (INN)

(±)-α-3-acetoksi-6-metilamino-4,4-difenil heptan

1477-39-0

2922 29 00 90 Ex

Tapentadol

3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2- metilpropil]fenol

175591-23-8

2922 31 00 00

Methadone (INN)

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon

76-99-3

2922 31 00 00

Normethadone (INN)

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanon

467-85-6

2922 39 00 00 Ex

Isomethadone (INN)

6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanon

466-40-0

2922 44 00 00

Tilidine (INN)

(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3- cikloheksen-1-karboksilat

20380-58-9

2922 50 00 00 Ex

Tramadol

(±)-trans-2-(dimetilaminometil)-1-(3-metoksifenil)

Cikloheksanol

27203-92-5

2924 29 70 00 Ex

Diampromide (INN)

N-[2-(metilfenetilamino)propil]propionanilid

552-25-0

2924 29 70 00 Ex

U-47700

Benzamid, 3,4-dihidro-N-[2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-metil-

121348-98-9

2926 30 00 00

Methadone intermediate (INN)

4-cijano-2-dimetilamino-4,4-difenil butan

125-79-1

2933 33 00 00

Alfentanil (INN)

N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1- il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N- fenilpropanamid

71195-58-9

2933 33 00 00

Anileridine (INN)

etil estar 1-p-aminofenetil-4-fenilpiperidin-4- karboksilne kiseline

144-14-9

2933 33 00 00

Bezitramide (INN)

1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)piperidin

15301-48-1

2933 33 00 00

Difenoxin (INN)

1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenil-piperidin-4- karboksilna kiselina

28782-42-5

2933 33 00 00

Diphenoxylate (INN)

etil estar 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

915-30-0

2933 33 00 00

Dipipanone (INN)

4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanon

467-83-4

2933 33 00 00

Fentanyl (INN)

1-fenetil-4-N-propionilanilino-piperidin

437-38-7

2933 33 00 00

Ketobemidone (INN)

4-m-hidroksifenil-1-metil-4-propionil piperidin

469-79-4

2933 33 00 00

Pethidine (INN)

etil estar 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

57-42-1

2933 33 00 00

Pethidine intermediate A (INN)

4-cijano-1-metil-4-fenil piperidin

3627-62-1

2933 33 00 00

Piritramide (INN)

amid 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(1- piperidino)piperidin-4-karboksilne kiseline

302-41-0

2933 33 00 00

Propiram (INN)

N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropion amid

15686-91-6

2933 33 00 00

Trimeperidine (INN)

1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidin

64-39-1

2933 33 00 00

Phenoperidine (INN)

etil estar 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

562-26-5

2933 39 99 00 Ex

Allylprodine (INN)

3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi piperidin

25384-17-2

2933 39 99 00 Ex

Alphameprodine (INN)

α-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi piperidin

468-51-9

2933 39 99 00 Ex

Alpha-methylfentanyl

N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]propioanilid

79704-88-4

2933 39 99 00 Ex

Alphaprodine (INN)

α-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidin

77-20-3

2933 39 99 00 Ex

Acethyl-α-methylfentanyl

N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]acetanilid

101860-00-8

2933 39 99 00 Ex

Benzethidine (INN)

etil estar 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidin-4- karboksilne kiseline

3691-78-9

2933 39 99 00 Ex

Betameprodine (INN)

β-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi piperidin

468-50-8

2933 39 99 00 Ex

Betaprodine (INN)

β-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidin

468-59-7

2933 39 99 00 Ex

Beta-hydroxyfentanyl

N-[1-(β-hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilid

78995-10-5

2933 39 99 00 Ex

Etoxeridine (INN)

etil estar 1-[2(2-dihidroksietoksi)etil]-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

469-82-9

2933 39 99 00 Ex

Metazocine (INN)

2’-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan

3734-52-9

2933 39 99 00 Ex

3-Methylfentanyl

N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilid

42045-86-3

2933 39 99 00 Ex

MPPP

1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (estar)

13147-09-6

2933 39 99 00 Ex

Norpipanone (INN)

4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanon

561-48-8

2933 39 99 00 Ex

p-fluorofentanyl

4’-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilid

90736-23-5

2933 39 99 00 Ex

PEPAP

1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol acetat (estar)

64-52-8

2933 39 99 00 Ex

Pethidine intermediate B (INN)

etil estar 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

77-17-8

2933 39 99 00 Ex

Pethidine intermediate C (INN)

1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kiselina

3627-48-3

2933 39 99 00 Ex

Piminodine (INN)

etil estar 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4- karboksilne kiseline

13495-09-5

2933 39 99 00 Ex

Properidine (INN)

izopropil estar 1-metil-4-fenilpiperidin-4- karboksilne kiseline

561-76-2

2933 39 99 00 Ex

Remifentanil

metil estar 1-(metoksikarboniletil)-4- (fenilpropionilamino)piperidin-4-karboksilne kiseline

132875-61-7

2933 39 99 00 Ex

Trihexyphenidyl

1-cikloheksil-1-fenil-3-piperidinopropan-1-on

144-11-6

2933 39 99 00 Ex

Phenazocine (INN)

2’-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan

127-35-5

2933 39 99 00 Ex

Phenampromide (INN)

N-(1-metil-2-piperidinoetil)propionanilid

129-83-9

2933 39 99 00 Ex

Hydroxypethidine (INN)

etil estar 4-m-hidroksifenil-1-metilpiperidin-4- karboksilne kiseline

468-56-4

2933 39 99 00 Ex

Beta-hydroxy-3- methylfentanyl

N-[1-(β-hidroksifenetil)-3-metil- piperidil]propionanilid

78995-14-9

2933 39 99 00 Ex

MPTP

1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridin

28289-54-5

2933 39 99 00 Ex

4-FLUOROBUTIRFENTANIL;

4-FBF; p-FBF

N-(4-fluorofcnil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]butanamid

244195-31-1

2933 39 99 00 Ex

BUTYRFENTANYL

Butanamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-

1169-70-6

2933 39 99 00 Ex

CARFENTANIL

(CARFENTANYL)

4-piperidinkarboksilna kiselina, 4-[(1-oksopropil)fenilamino]-1-(2-feniletil)-, metil estar

59708-52-0

2933 39 99 00 Ex*

4-FLUOROBUTIRFENTANIL;4-FBF; p-FBF*

N-(4-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]butanamid*

244195-31-1*

2933 41 00 00

Levorphanol (INN)

(-)-3-hidroksi-N-metil-morfinan (Декстрорфан, тј. ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) је изомер који је специфично искључен из ове листе и није под међународном контролом)

Dekstrorfan, tј. ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) је изомер који је специфично искључен из ове листе и није под међународном контролом

77-07-6

2933 49 90 00 Ex

Butorphanol

morfinan-3,14-diol-17-(ciklobutilmetil)

42408-82-2

2933 49 90 00 Ex

Drotebanol (INN)

3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6β,14-diol

3176-03-2

2933 49 90 00 Ex

Levomethorphan (INN)

(-)-3-metoksi-N-metil-morfinan (Декстрометорфан, тј. ((+)-3-metoksi-N-metilmorfinan) је изомер који је специфично искључен из ове листе и није под међународном контролом)

125-70-2

2933 49 90 00 Ex

Levophenacylmorphan (INN)

(-)-3-hidroksi-N-fenacil-morfinan

10061-32-2

2933 49 90 00 Ex

Norlevorphanol (INN)

(-)-3-hidroksi-morfinan

1531-12-0

2933 49 90 00 Ex

Racemethorphan (INN)

(±)-3-metoksi-N-metil-morfinan (Декстрометорфан тј. ((+)-3-metoksi-N-metilmorfinan) је изомер који је специфично искључен из ове листе и није под међународном контролом)

510-53-2

2933 49 90 00 Ex

Racemorphan (INN)

(±)-3-hidroksi-N-metil-morfinan morfinan (Декстрорфан, тј. ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) је изомер који је специфично искључен из ове листе и није под међународном контролом)

297-90-5

2933 49 90 00 Ex

Phenomorphan (INN)

3-hidroksi-N-fenetil-morfinan

468-07-5

2933 99 80 00 Ex

Etonitazene (INN)

1-dietilaminoetil-2-p-etoksibenzil-5- nitrobenzimidazol

911-65-9

2933 99 80 00 Ex

Clonitazene

2-(p-hlorbenzil)-1-dietilaminoetil-5- nitrobenzimidazol

3861-76-5

2933 99 80 00 Ex

Proheptazine (INN)

1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi-azacikloheptan

77-14-5

2934 91 00 00

Dextromoramide (INN)

(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(pirolidinil)

butil]morfolin (декстро-ротаторни, тј.. (+) стереоизомер морамида)

357-56-2

2934 91 00 00

Sufentanil (INN)

N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]

Propionanilid

56030-54-7

2934 99 90 00 Ex

Alpha-methilthiofentanyl

N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4- piperidil]propionanilid

103963-66-2

2934 99 90 00 Ex

Diethylthiambutene (INN)

3-dietilamino-1,1-di(2’-tienil)-1-buten

86-14-6

2934 99 90 00 Ex

Dimethylthiambutene (INN)

3-dimetilamino-1,1-di(2’-tienil)-1-buten

524-84-5

2934 99 90 00 Ex

Dioxaphetyl Butyrate (INN)

etil-4-morfolino-2,2-difenil butirat

467-86-7

2934 99 90 00 Ex

Ethylmethylthiambutene (INN)

3-etilmetilamino-1,1-di(2’-tienil)-1-buten

441-61-2

2934 99 90 00 Ex

Levomoramide (INN)

(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]morfolin

5666-11-5

2934 99 90 00 Ex

3-Methylthiofentanyl

N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4- piperidil]propionanilid

86052-04-2

2934 99 90 00 Ex

Moramide intermedijer

2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropan karboksilna kiselina

3626-55-9

2934 99 90 00 Ex

Racemoramide (INN)

(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4- (1pirolidinil)butil]morfolin

545-59-5

2934 99 90 00 Ex

Phenadoxone (INN)

6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanon

467-84-5

2934 99 90 00 Ex

Furethidine (INN)

etil estar 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

2385-81-1

2934 99 90 00 Ex

Morpheridine (INN)

etil estar 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4- karboksilne kiseline

469-81-8

2934 99 90 00 Ex

Thiofentanyl

N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid

1165-22-6

2939 11 00 00

Dihydrocodeine (INN)

6-hidroksi-3-metoksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinan

125-28-0

2939 11 00 00

Ethylmorphine

3-etilmorfin (дериват морфина)

76-58-4

2939 11 00 00

Etorphine (INN)

tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo- etenooripavin

14521-96-1

2939 11 00 00

Codeine

3-metilmorfin

76-57-3

2939 11 00 00

Концентрат опијумског мака

Производ добијен екстракцијом алкалоида из опијумског мака

2939 11 00 00

Morphine, главни алкалоид опијума и опијумског мака

7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metil-morfinan-3,6-diol

57-27-2

2939 11 00 00

Nicomorphine (INN)

3,6-dinikotinil-morfin

639-48-5

2939 11 00 00

Oxycodone (INN)

14-hidroksi-dihidrokodeinon

76-42-6

2939 11 00 00

Oxymorphone (INN)

14-hidroksi-dihidromorfinon

76-41-5

2939 11 00 00

Thebaine, алкалоид опијума

6,7,8,14-tetradehidro-4,5-epoksi-3,6-dimetoksi-17- metil-morfinan

115-37-7

2939 11 00 00

Thebacon (INN)

Acetildihidrokodeinon

466-90-0

2939 11 00 00

Pholcodine (INN)

Morfolinoetilmorfin (дериват морфина)

509-67-1

2939 11 00 00

Heroin

Diacetilmorfin (дериват морфина)

561-27-3

2939 11 00 00

Hydrocodone (INN)

Dihidrokodeinon (дериват морфина)

125-29-1

2939 11 00 00

Hydromorphone (INN)

Dihidromorfinon (дериват морфина)

466-99-9

2939 19 00 00 Ex

Acethyldihydrocodeine

6-acetoksi-3-metoksi-N-metil-4,5 epoksi-morfinan

3861-72-1

2939 19 00 00 Ex

Acetorphine (INN)

3-O-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil-6,14-endo-etenooripavin (дериват тебаина)

25333-77-1

2939 19 00 00 Ex

Benzylmorphine

3-benzil morfin

14297-87-1

2939 19 00 00 Ex

Desomorphine (INN)

Dihidrodezoksimorfin (дериват морфина)

427-00-9

2939 19 00 00 Ex

Dihidroetorphin

7,8-dihidro-7α-[1-(R)-hidroksi-1-metilbutil]-6,14- endo-etanotetrahidrooripavin

14357-76-7

2939 19 00 00 Ex

Dihydromorphine

3,6-dihiroksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinan

509-60-4

2939 19 00 00 Ex

Codoxime (INN)

dihidrokodeinon-6-karboksimetiloksim

7125-76-0

2939 19 00 00 Ex

Methyldesorphine (INN)

6-metil-∆6-dezoksimorfin (дериват морфина)

16008-36-9

2939 19 00 00 Ex

Methyldihydromorphine (INN)

6-metil-dihidromorfin (дериват морфина)

509-56-8

2939 19 00 00 Ex

Metopon (INN)

5-metil-dihidromorfinon (дериват морфина)

143-52-2

2939 19 00 00 Ex

Myrophine (INN)

miristil-benzil-morfin

467-18-5

2939 19 00 00 Ex

Morphin methobromide

и други деривати морфина на кватернерном азоту. Ту се нарочито подразумевају деривати N-oksimofina (такав је N-oksikodein)

125-23-5

2939 19 00 00 Ex

Morphine N-oxide

3,6-dihidroksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinen-7-N- oksid

639-46-3

2939 19 00 00 Ex

Nicodicodine (INN)

6-nikotinil dihidrokodein

808-24-2

2939 19 00 00 Ex

Nicocodine (INN)

6-nikotinil kodein

3688-66-2

2939 19 00 00 Ex

Norcodeine (INN)

N-demetil kodein

467-15-2

2939 19 00 00 Ex

Normorphine (INN)

demetil-morfin, (N-demetilovan morfin)

466-97-7

2939 19 00 00 Ex

Hydromorphinol (INN)

14-hidroksi-dihidromorfin (дериват морфина)

2183-56-4

2939 19 00 00 Ex

Oripavine (INN)

6,7,8,14-tetradehidro-4,5α-epoksi-6-metoksi-17- metil-morfinan-3-ol

467-04-9

2939 71 00 00

Cocaine (sirovi kokain)

benzoilekgonin (алкалоид који се налази у лишћу коке (Coca) или је добијен из екгонина)

50-36-2

2939 71 00 00

Cocaine

benzoilekgonin (алкалоид који се налази у лишћу коке (Coca) или је добијен из екгонина)

50-36-2

2939 71 00 00

Ecgonine

естри и деривати екгонина који се могу превести у екгонин или кокаин

481-37-8

4-FLUOROBUTIRFENTANIL;4-FBF; p-FBF

брисан је (види тачку 7. Одлуке - 29/2018-7)

Preparati: ACETILDIHIDROKODEINA KODEINA DIHIDROKODEINA ETILMORFINA NIKOKODINA NIKODIKODINA NORKODEINA FOLKODINA

Препарати опојних дрога комбиновани с једним или више других састојака који не садрже више од 100 милиграма опојне дроге по јединици дозирања и у концентрацији која није већа од 2,5 процената у неподељеним препаратима.

Препарати: PROPIRAMA

Препарати који не садрже више од 100 милиграма пропирама по јединици дозирања и комбиновани са најмање истом количином метилцелулозе.

Препарати: DEKSTROPROPOKSIFENA

Препарати за оралну употребу који не садрже више од 135 милиграма базе декстропропоксифена по јединици дозирања и у концентрацији која није већа од 2,5 процента у неподељеним препаратима, под условом да ови препарати не садрже ниједну психотропну супстанцу из листа 4, 5, 6 и 7.

Препарати: KOKAINA

Препарати који не садрже више од 0,1 проценат кокаина рачунатог као база кокаина.

Препарати: OPIJUMA ili

MORFINA

Препарати опијума или морфина који не садрже више од 0,2 процента морфина рачунатог као безводна база морфина и комбинован са једним или више других састојака на такав начин да не постоји никаква или скоро никаква опасност од злоупотребе и на такав начин да се до опојне дроге не може доћи неким лако применљивим начином или у количини која би представљала опасност по здравље људи.

Препарати: DIFENOKSINA

Препарати дифеноксина који не садрже више од

0,5 милиграма дифеноксина по јединици дозирања и количину атропин-сулфата еквивалентну са најмање 5 процената дозе дифеноксина.

Препарати: DIFENOKSILATA

Препарати дифеноксилата који не садрже више од 2,5 милиграма по јединици дозирања дифеноксилата рачунатог као база дифеноксилата и количину атропин-сулфата еквивалентну са најмање 1 процентом дозе дифеноксилата.

Препарати: Pulvis ipecacuanhae et opii compositus

Смеша сачињена од: 10 процената опијума у праху, 10 процената ipecacuanhae корена у праху,

80 процената било којег другог састојка у коме нема никакве опојне дроге.

Остали препарати

Препарати у складу са било којом формулом наведеном у овој листи и мешавине таквих препарата са било каквим материјалом који не садржи никакву опојну дрогу.

ACRYLOYLFENTANYL

82003-75-6

Опојне дроге су и:

ИЗОМЕРИ

Уколико нису посебно изузети, овим списком су обухваћени и сви изомери опојних дрога из овог списка, кад год је постојање таквих изомера могуће.

ЕСТРИ И ЕТРИ

Естри, етри и изомери естара и етара опојних дрога из овог списка, кад год је постојање таквих естара, етара и изомера естара и етара могуће, такође су обухваћени овим списком.

СОЛИ

Соли свих опојних дрога са овог списка, као и соли њихових естара, етара и изомера, кад год је постојање таквих соли могуће, такође су обухваћени овим списком.

*Службени гласник РС, број 29/2018

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одлуком о изменама и допунама Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа ("Службени гласник РС", број 29/2018) Прилог 2б замењен је новим прилогом (види тачку 8. Одлуке - 29/2018-7)

Б) ПСИХОТРОПНЕ СУПСТАНЦЕ ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ, ИЗВОЗ, ОДНОСНО ТРАНЗИТ ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ДОЗВОЛУ1

Тарифни став

INN или тривијални назив

Хемијски назив или опис

CAS број

1

2

3

4

2905 51 00 00

Ethchlorvynol (INN)

1-hlor-3-etil-1-penten-4-in-3-ol

113-18-8

2907 29 00 00 Ex

CP 47497

2-[(1R,3S)-3-hidroksicikloheksil]-5-(2-metiloktan-2-il)fenol

70434-82-1

2907 29 00 00 Ex

cis-CP 47497C8

homolog;

Cannabicyclohexanol;

5-(1,1-dimetiloktil)-2-[(1R, 3S)-3-hidroksicikloheksil]-fenol

70434-92-3

2907 29 00 00 Ex

CP 47497C6 homolog.

Fenol, 5-(1,1-dimetilheksil)-2-(3-hidroksicikloheksil).

1333310-58-9

2907 29 00 00 Ex

CP 47497C9 homolog.

Fenol, 5-(1,1-dimetilnonil)-2-(3-hidroksicikloheksil).

1333310-59-0

2918 19 98 00 Ex

GHB

γ-hidroksibuterna kiselina

591-81-1

2921 30 99 00 Ex

Propylhexedrine

dl-1-cikloheksil-2-metil-amino propan

3595-11-7

2921 46 00 00

Amfetamine (INN) (Amphetamine)

(±) α-metilfenetilamin

300-62-9

2921 46 00 00

Benzfetamine (INN)

N-benzil-N-α-dimetilfenetil-amin

156-08-1

2921 46 00 00

Dexamfetamine (INN)

(+) α-metilfenetilamin

51-64-9

2921 46 00 00

Levamfetamine (INN) (Levamphetamine)

(-)-R-α-metilfenetilamin ((-) izomer amfetamina)

156-34-3

2921 46 00 00

Mefenorex (INN)

N-(3-hlorpropil)- α-metilfenetilamin

17243-57-1

2921 46 00 00

N-Ethylamphetamine (INN) (Ethylamphetamine)

N-etil-α-metil-feniletilamin

457-87-4

2921 46 00 00

Lefetamine (INN), (SPA)

(-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamin

7262-75-1

2921 46 00 00

Fencamfamin (INN)

N-etil-3-fenil-2-norbornanamin

1209-98-9

2921 46 00 00

Phentermine (INN)

α,α-dimetilfenetilamin

122-09-8

2921 49 00 00 Ex

4-METILAMFETAMIN, 4-MA,

4-MeA, PAL-313, pTAP

1-(4-metilfenil)propan-2-amin

64-11-9

2921 49 00 00 Ex

4-FLUOROAMFETAMIN

4-FA, 4-FMP, P-FMP, fluks

(RS)-1-(4-fluorfenil)propan-2-amin

459-02-9

2921 49 00 00 Ex

Eticyclidine (INN), (PCE)

N-etil-1-fenilcikloheksilamin

2201-15-2

2921 49 00 00 Ex

4-MTA

α-metil-4-metiltiofenetilamin

14116-06-4

2922 29 00 90 Ex

2C-I

2,5-dimetoksi-4-jodfenetilamin

69587-11-7

2922 29 00 90 Ex

2 C-B

4-brom-2,5-dimetoksifenetilamin

66142-81-2

2922 29 00 90 Ex

Brolamfetamine (INN) (DOB)

(±)-4-brom-2,5-dimetoksi-α- metilfenetlamin

64638-07-9

2922 29 00 90 Ex

DMA

(±)-2,5-dimetoksi-α-metilfenetilamin

2801-68-5

2922 29 00 90 Ex

PMA

p-metoksi-α-metilfenetilamin

64-13-1

2922 29 00 90 Ex

DOET

(±)-4-etil-2,5-dimetoksi-α-metilfenetilamin

22004-32-6

2922 29 00 90 Ex

TMA

(±)-3,4,5-trimetoksi-α-metilfenetilamin

1082-88-8

2922 29 00 90 Ex

STP (DOM)

2,5-dimetoksi-α,4-dimetilfenetilamin

15588-95-1

2922 29 00 90 Ex

25I-NBOMe

2-(4-jodo-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2metoksifenil)metil]etanamin

919797-19-6

2922 29 00 90 Ex

2C-P

2-(2,5-dimetoksi-4-propilfenil)etanamine

207740-22-5

2922 29 00 90 Ex

25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe;

2-(4-brom-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-metoksifenil)metil]etanamin

1026511-90-9

2922 29 00 90 Ex

25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe;

2-(4-hloro-2,5-dimetoksifenil)-N-(2-metoksibenzil)etanamin

1227608-02-7

2922 29 00 90 Ex

2,5-dimetoksi-4-etil-fenetilamin; 2C-E;

2-(2,5-dimetoksi-4-etilfenil)etanamin

71539-34-9

2922 29 00 90 Ex

2C-D

2-(2,5-Dimetoksi-4-metilfenil)etanamin

24333-19-5

2922 29 00 90 Ex

4-hloro-2,5-dimetoksi-fenetilamin;

2C-C;

2-(4-hloro-2,5-dimetoksifenil)etanamin

88441-14-9

2922 29 00 90 Ex

2,5-dimetoksi-fenetilamin;

2C-H;

2-(2,5-dimetoksifenil)ethanamine

3600-86-0

2922 29 00 90 Ex

2,5-dimetoksi-4-nitro-fenetilamin;

2C-N

2-(2,5-dimetoksi-4-nitrofenil)etanamin.

261789-00-8

2922 29 00 90 Ex

para- METOKSIMETIL-AMFETAMIN, PMMA

p-metoksi-N,α-dimetilfenetilamin

3398-68-3

2922 31 00 00

Amfepramone

(Diethylpropion)

2-(dietilamino) propiofenon

90-84-6

2922 39 00 00 Ex

KETAMIN

2-(o-hlorfenil)-2-metilaminocikloheksanon

6740-88-1

2922 50 00 00 Ex

Methoxetamine;

Metoksetamin;

MXE; 3-MeO-2-Oxo-PCE;

2-(etilamino)-2-(3-metoksifenil) cikloheksanon;

2-(Etilamino)-2-(3-metoksifenil)cikloheksanon

1239943-76-0

2924 11 00 00

Meprobamate (INN)

2-metil-2-propil-1,3-propandiol dikarbamat

57-53-4

2924 24 00 00

Ethinamate (INN)

1-etinilcikloheksanol karbamat

126-52-3

2924 29 70 00 Ex

AH 7921

Benzamid, 3,4-dihlor-N-[[1-(dimetIlamino)cikloheksil]metil]

или

3,4-dihlor-N-((1-(dimetilamino)-cikloheksil)metil)benzamid

55154-30-8

2925 12 00 00

Glutethimide (INN)

2-etil-2-fenilglutarimid

77-21-4

2926 30 00 00

Fenproporex (INN)

(±)-3-[(a-metilfenetil) amino] propionitril

16397-28-7

2930 90 98 90 Ex

2C-T-2

2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilamin

207740-24-7

2930 90 98 90 Ex

2C-T-7

2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilamin

207740-26-9

2930 90 98 90 Ex

2C-T-4

benzenetanamin, 2,5-dimetoksi-4-[(1-metiletil)thio].

207740-25-8

2932 20 90 00 Ex

Salvinorin A

metil(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)9-(acetiloksi)-2-(furan-3-il)-6a,10b,dimetil-4,10-dioksododekahidro-2Hbenzo[f]isohromen-7-karboksilat

83729-01-5

2932 95 00 00

Dronabinol (delta-9-tetrahidrokanabinol i njegove stereohemijske varijante)*

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

1972-08-3

* НАПОМЕНА

Интернационални незаштићени назив се односи само на једну од стереохемијских варијанти делта-9-тетрахидро-канабинола,наиме на: (-)-транс-делта-9-тетрахидроканабинол

2932 95 00 00

Tetrahydrocannabinols, all isomers

следећи изомери и њихове стереохемијске варијанте:

7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-

6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

(9R-10aR)-8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahidro-

6,6,9-trimetil-3-pentil-6H- dibenzo[b,d]piran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

6a,7,8,9-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-

6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahidro-

6,6-dimetil-9-metilen-3-pentil-6H- dibenzo[b,d]piran-1-ol

7663-50-5

59042-44-3

42793-13-5

5957-75-5

7663-50-5

27179-28-8

2932 99 00 00 Ex

Butylone *; Butilon;

bk-MBDB; B1;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-on

802575-11-7

2932 99 00 00 Ex

METILON; bk-MDMA; M1;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)propan-1-on

186028-79-5

2932 99 00 00 Ex

HU-210; (-)-HU-210; HU 210;

(6aR,10aR)-9-(hidroksimetil)-6,6-dimetil-3-(2-metiloktan-2-il)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6H-benzo[c]hromen-1-ol

112830-95-2

2932 99 00 00 Ex

MDE (N-etil MDA)

(±)-N-etil-α-metil-3,4-(metilendioksi)

Fenetilamin

82801-81-8

2932 99 00 00 Ex

Tenamfetamine (INN) (MDA)

α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

4764-17-4

2932 99 00 00 Ex

MDMA (ekstazi)

(±)-N,α-dimetil-3,4- (metilendioksi)fenetilamin

42542-10-9

2932 99 00 00 Ex

N-Hydroxy MDA

(±)-N-[α-metil-3,4- (metilendioksi)fenetil]hidroksilamin

74698-47-8

2932 99 00 00 Ex

DMHP

3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-

6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

32904-22-6

2932 99 00 00 Ex

MMDA

5-metoksi-α-metil-3,4-(metilendioksi)

Fenetilamin

13674-05-0

2932 99 00 00 Ex

Parahexyl

3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-

6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

117-51-1

2932 99 00 00 Ex

Pentilon;

bk-MBDP;

β-keto-metilbenzo-dioksolilpentanamin

1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(metilamino)pentan-1-on

698963-77-8

2932 99 00 00 Ex

Ethylone, Etilon

bk-MDEA; MDEC;

(RS)-1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-on

1112937-64-0

2932 99 00 00 Ex

APDB, EMA-4;

3-desoxy-MDA;

1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-il)propan-2-amine

152624-03-8

2932 99 00 00 Ex

bk-MMBDB; Dibutilon

1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(dimetilamino)butan-1-on

802286-83-5

2933 33 00 00

Bromazepam (INN)

7-brom-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

1812-30-2

2933 33 00 00

Methylphenidate (INN)

metil estar 2-fenil-2-(2-piperidil) sirćetne kiseline

113-45-1

2933 33 00 00

Pentazocine (INN)

(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahidro-

6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6- metano-3-benzacozin-8-ol

359-83-1

2933 33 00 00

Pipradrol (INN)

1,1-difenil-1-(2-piperidil)methanol

467-60-7

2933 33 00 00

Phencyclidine (INN) PCP

1-(1-fenilcikloheksil) piperidin

77-10-1

2933 39 99 00 Ex

AM 2233

1-[(N-metilpiperidin-2-il)metil]-3(2-jodobenzoil) indol

444912-75-8

2933 39 99 00 Ex

EP; EPH; Ethylphenidate;

(RS)-etil-2-fenil-2-piperidin-2-il-acetat

57413-43-1

2933 39 99 00 Ex

Acetilfentanil

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamid

3258-84-2

2933 49 90 00 Ex

PB-22; QUIPIC;

hinolin-8-il 1-pentil-1H-indol-3-karboksilat

1400742-17-7

2933 49 90 00 Ex

hinolin-8-il 1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-karboksIlat;

5F-PB-22; 5-fluoro-PB-22; 5F-QUIPIC;

1-(5-fluoropentil)-8-hinolinil estar-1H-indol-3-karboksilna kiselina

1400742-41-7

2933 53 10 00

Barbital (INN) (barbiton)

5,5-dietilbarbiturna kiselina

57-44-3

2933 53 10 00

Phenobarbital (INN)

5-etil-5-fenilbarbiturna kiselina

50-06-6

2933 53 90 00

Allobarbital (INN) (alobarbiton)

5,5-dialilbarbiturna kiselina

52-43-7

2933 53 90 00

Amobarbital (INN) (amobarbiton)

5-etil-5-izopentilbarbiturna kiselina

57-43-2

2933 53 90 00

Butalbital (INN) (butalbiton)

5-alil-5-izobutilbarbiturna kiselina

77-26-9

2933 53 90 00

Butobarbital

(Butobarbiton)

5-butil-5-etilbarbiturna kiselina

77-28-1

2933 53 90 00

Vinylbital (INN) (vinilbiton)

5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturna kiselina

2430-49-1

2933 53 90 00

Methylphenobarbital (INN) (metilfenobarbiton)

5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturna kiselina

115-38-8

2933 53 90 00

Pentobarbital (INN) (pentobarbiton)

5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina

76-74-4

2933 53 90 00

Secobarbital (sekobarbiton)

5-alil-5-(1-metilbutil) barbiturna kiselina

76-73-3

2933 53 90 00

Secbutabarbital (INN) (sekbutabarbiton)

5-sec-butil-5-etilbarbiturna kiselina

125-40-6

2933 53 90 00

Cyclobarbital (INN) (ciklobarbiton)

5-(1-cikloheksen-1-il)-5-etilbarbiturna kiselina

52-31-3

2933 54 00 00 Ex

Brallobarbital (bralobarbiton)

5-alil-5-(2-bromo-alil)barbiturna kiselina

561-86-4

2933 55 00 00

Zipeprol (INN)

α-(α-metoksibenzil)-4-(β-metoksifenetil)-

1-piperazinetanol

34758-83-3

2933 55 00 00

Loprazolam (INN)

6-(o-hlorfenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-1- piperazinil)metilen]-8-nitro-1H- imidazo[1,2-a] [1,4]benzodiazepin-1-on

61197-73-7

2933 55 00 00

Mecloqualone (INN)

3-(o-hlorfenil)-2-metil-4(3H)-hinazolinon

340-57-8

2933 55 00 00

Methaqualone (INN)

2-metil-3-o-tolil-4(3H)-hinazolinon

72-44-6

2933 59 95 00 Ex

1-Benzylpiperazine;

BENZILPIPERAZIN; BZP

1-benzilpiperazin

2759-28-6

2933 59 95 00 Ex

para-METOKSIFENIL-PIPERAZIN; MeOPP; pMPP; 4-MPP;

1-(4-metoksifenil)piperazin

38212-30-5

2933 59 95 00 Ex

TRIFLUORMETIL-FENILPIPERAZIN; TFMPP;

1-[3-(trifluormetil)fenil]piperazin

15532-75-9

2933 59 95 00 Ex

HLORFENIL-PIPERAZIN; mCPP; CPP; 3-CPP;

1-(3-hlorofenil)piperazin

6640-24-0

2933 59 95 00 Ex

MT-45

1-cikloheksil-

4-(1,2-difeniletil)piperazin

52694-55-0

2933 72 00 00

Clobazam (INN)

7-hlor-1-metil-5-fenil-1H-1,5- benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion

22316-47-8

2933 72 00 00

Methyprylon (INN)

3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidin-dion

125-64-4

2933 91 10 00

Chlordiazepoxide (INN)

7-hlor-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4- benzodiazepin-4-oksid

58-25-3

2933 91 90 00

Alprazolam (INN)

8-hlor-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine

28981-97-7

2933 91 90 00

Delorazepam (INN)

7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

2894-67-9

2933 91 90 00

Diazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

439-14-5

2933 91 90 00

Estazolam (INN)

8-hlor-6-fenil-4H—s-triazolo[4,3- a][1,4]benzodiazepine

29975-16-4

2933 91 90 00

Ethyl Loflazepate (INN)

etil-7-hlor-5-(o-fluorfenil)-2,3-dihidro-2- okso-1H-1,4- benzodiazepin-3-karboksilat

29177-84-2

2933 91 90 00

Camazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on dimetilkarbamat (estar)

36104-80-0

2933 91 90 00

Clonazepam (INN)

5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

1622-61-3

2933 91 90 00

Clorazepate

7-hlor-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1H-1,4- benzodiazepin-3-karboksilna kiselina

23887-31-2

2933 91 90 00

Lorazepam (INN)

7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-3- hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

846-49-1

2933 91 90 00

Lormetazepam (INN)

7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-3- hidroksi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2- on

848-75-9

2933 91 90 00

Mazindol (INN)

5-(p-hlorfenil)-2,5-dihidro-3H- imidazo[2,1-a]izoindol-5-ol

22232-71-9

2933 91 90 00

Medazepam (INN)

7-hlor-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4- benzodiazepin

2898-12-6

2933 91 90 00

Midazolam (INN)

8-hlor-6-(o-fluorfenil)-1-metil-4H- imidazo[1,5-a][1,4] benzodiazepine

59467-70-8

2933 91 90 00

Nimetazepam (INN)

1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

2011-67-8

2933 91 90 00

Nitrazepam (INN)

1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

146-22-5

2933 91 90 00

Nordazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

1088-11-5

2933 91 90 00

Oxazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

604-75-1

2933 91 90 00

Pinazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

52463-83-9

2933 91 90 00

Pyrovalerone (INN)

4’-metil-2-(1-pirolidinil)valerofenon

3563-49-3

2933 91 90 00

Prazepam (INN)

7-hlor-1-(ciklopropilmetil)-1,3-dihidro-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

2955-38-6

2933 91 90 00

Temazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

846-50-4

2933 91 90 00

Tetrazepam (INN)

7-hlor-5-(1-cikloheksen-1-il)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

10379-14-3

2933 91 90 00

Triazolam (INN)

8-hlor-6-(o-hlorfenil)-1-metil-4H-s- triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine

28911-01-5

2933 91 90 00

Fludiazepam (INN)

7-hlor-5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

3900-31-0

2933 91 90 00

Flunitrazepam (INN)

5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-7- nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

1622-62-4

2933 91 90 00

Flurazepam (INN)

7-hlor-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(o- fluorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

17617-23-13

2933 91 90 00

Halazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2- trifluoretil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

23092-17-3

2933 99 80 00 Ex

AM-2201

1-[(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il](naftalen-2-il)metanon

335161-24-5

2933 99 80 00 Ex

JWH-015, JWH 015

(2-metil-1-propil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon

155471-08-2

2933 99 80 00 Ex

JWH-018, AM 678

(1-pentil-1H-indol-3-il)- naftalenilmetanon

209414-07-3

2933 99 80 00 Ex

JWH-019

1-heksil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon

209414-08-4

2933 99 80 00 Ex

JWH-073, JWH 073

(1-butil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon

208987-48-8

2933 99 80 00 Ex

JWH-081, JWH 081

(4-metoksi-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

210179-46-7

2933 99 80 00 Ex

JWH-122

(4-metil-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

619294-47-2

2933 99 80 00 Ex

JWH-210, JWH 210

(4-etil-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

824959-81-1

2933 99 80 00 Ex

JWH-250, JWH 250

2-(2-metoksifenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etanon

864445-43-2

2933 99 80 00 Ex

JWH-398

(4-hlor-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

1292765-18-4

2933 99 80 00 Ex

NAFIRON; O-2482;

1-(naftalen-2-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

850352-53-3

2933 99 80 00 Ex

Etryptamine (INN)

3-(2-aminobutil)indol

2235-90-7

2933 99 80 00 Ex

Zolpidem (INN)

N,N,6-trimetil-2-p-tolilimidazo[1,2- a]piridin-3-acetamid

82626-48-0

2933 99 80 00 Ex

Rolyciklidine (INN) PHP, PCPY

1-(1-fenilcikloheksil) pirolidin

2201-39-0

2933 99 80 00 Ex

Amineptine

7-[(10,11-dihidro-5H-dibenzo [a,d] ciklohepten-5-il)amino]heptanonska kiselina

57574-09-1

2933 99 80 00 Ex

5-IT; 5-API;

PAL-571;

5-(2-aminopropyl)indol;

2-(1H-indol-5-il)-1-metil-etilamin

3784-30-3

2933 99 80 00 Ex

AB-FUBINACA

N-[(1S)-1-(Aminokarbonil)-2metilpropil]-1-[(4-fluorofeni)metil]1H-indazol-3-karboksamid

1185282-01-2

2933 99 80 00 Ex

AB-PINACA

N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2il)-1-pentil-1H-indazol-3karboksamid

1445752-09-9

2933 99 80 00 Ex

ADB-FUBINACA

N-(1-amino-3,3-dimetil-1oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)1H-indazol-3-karboksamid

1445583-51-6

2933 99 80 00 Ex

AM-694

1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](2-jodofenil)metanon

335161-03-0

2933 99 80 00 Ex

APINACA

1-pentil-N-triciklo[3.3.1.13,7]dek-1il-1H-indazol-3-karboksamid

1345973-53-6

2933 99 80 00 Ex

MAM-2201

(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)(4metill-1-naftalenil)-metanon

1354631-24-5

2933 99 80 00 Ex

STS-135

N-(adamantan-1-il)-1-(5fluoropentil)-1H-indol-3karboksamid

1354631-26-7

2933 99 80 00 Ex

UR-144

(1-pentilindol-3-il)-(2,2,3,3tetrametilciklopropil)

metanon

1199943-44-6

2933 99 80 00 Ex

XLR 11; 5-F-UR-144;

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-il) (2,2,3,3 tetramethylcyclopropil)metanon

1364933-54-9

2933 99 80 00 Ex

methyl (S)-2-(1-(cyclohexylmethyl)-

1H-indole-3-carboxamido)-

3,3- dimethylbutanoate;

methyl

2-(1-(cyclohexylmethyl)-1 H-indole-3-carboxamido )-3.3-dimethylbutanoate;

N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-valine, methyl ester;

MDMB-CHMICA

metil 2-(1-(cikloheksilmetil)-1-H-indol-3-karboksamid )-3,3-dimetil-butanoat

1863065-84-2

2933 99 80 00 Ex

1H-Indazole-3-carboxamide, 1-(5-fluoropentyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl;

5F-AKB48;

N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamid

1400742-13-3

2933 99 80 00 Ex

1-(pentil-3-[(4-metoksi)-benzoil]indol; SR-19; RCS-4;

Metanon, (4-metoksifenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)-

1345966-78-0

2933 99 80 00 Ex

1-pentil-3-(2-hlorfenilacetil)indol;

JWH-203;

Etanon, 2-(2-hlorofenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)-

864445-54-5

2933 99 80 00 Ex

Indopan;

α-Metiltriptamin; AMT;

1H-Indol-3-etanamin, alfa-metil

299-26-3

2933 99 80 00 Ex

5-metoksi-N,Ndiizopropiltriptamin;

5-MeO-DIPT;

[2-(5-metoksi-1H-indol-3-

il)etil]bis(propan-2-il)amin

4021-34-5

2933 99 80 00 Ex

4-MePPP; MPPP;

MαPPP;

(RS)-1-(4-metilfenil) -2-(1-pirolidinil)-1-propanon

1313393-58-6

2933 99 80 00 Ex

5-MeOIMPT

N-[2-(5-methoksi-1H-indol-3-il)

etil]-N-metilpropan-2-amine

96096-55-8

2933 99 80 00 Ex

Fenazepam

7-Bromo-5-(2-hlorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

51753-57-2

2933 99 80 00 Ex

5F-MDMB-PINACA;

5F-ADB

Metil 2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamido)-3,3-dimetil butanoat

1715016-75-3

2933 99 80 00 Ex

AB-CHMINACA

N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid

1185887-21-1 

2933 99 80 00 Ex

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3- carboxamide;

CUMYL-5F-PINACA

1-(5-fluoropentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3- karboksamid

1400742-16-6

2933 99 80 00 Ex

1-cikloheksiletil-3-(2-metoksifenilacetil)indol; SR-18;

RCS-8

Etanon, 1-[1-(2-ciкloheksiletil)-1H-indol-3-il]-2-(2-metoksifenil)-

1345970-42-4

2933 99 80 00 Ex

5F-AMB

(S)-metil-2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamid)-

3-metilbutanoat

1715016-74-2

2933 99 80 00 Ex

AMB-FUBINACA;

FUB-AMB;

MMB-FUBINACA

Valin, N-[[1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-il]karbonil]-, metil ester

1715016-76-4

2933 99 80 00 Ex

α-PHP; alpha-PHP; α-Pirolidinoheksanophenon; PV-7

1-Heksanon, 1-fenil-2-(1-pirolidinil)-

13415-86-6

2933 99 80 00 Ex

4-AcO-DMT; 4-Acetoksi-N,N-dimetiltriptamin

3-[2-(Dimetilamino)etil]-1H-indol-4-il acetat

92292-84-7

2933 99 80 00 Ex

ADB-CHMINACA

N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid

1185887-13-1

2934 91 00 00

Aminorex (INN)

2-amino-5-fenil-2-oksazolin

2207-50-3

2934 91 00 00

Brotizolam (INN)

2-brom-4-(o-hlorfenil)-9-metil-6H- tieno[3,2-f]-s-triazolo-[4,3-a][1,4]diazepin

57801-81-7

2934 91 00 00

Ketazolam (INN)

11-hlor-8,12b-dihidro-2,8-dimetil-12b- fenil-4H-[1,3]oksazino[3,2- d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dion

27223-35-4

2934 91 00 00

Cloxazolam (INN)

10-hlor-11b-(o-hlorfenil)-2,3,7,11b- tetrahidro-oksazolo-[3,2- d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

24166-13-0

2934 91 00 00

Clotiazepam (INN)

5-(o-hlorfenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on

33671-46-4

2934 91 00 00

Mesocarb (INN)

3-(α-metilfenetil)-N- (fenilkarbamoil)sidnon imin

34262-84-5

2934 91 00 00

Oxazolam

10-hlor-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil-11b- feniloksazol[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-

6(5H)-on

24143-17-7

2934 91 00 00

Pemoline (INN)

2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on

2152-34-3

2934 91 00 00

Phenmetrazine (INN)

3-metil-2-fenilmorfolin

134-49-6

2934 91 00 00

Phendimetrazine (INN)

(+)-(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolin

634-03-7

2934 91 00 00

Haloxazolam (INN)

10-brom-11b-(o-fluorfenil)-2,3,7,11b- tetrahidrooksazolo[3,2- d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

59128-97-1

2934 99 90 00 Ex

JWH-200, JWH 200

[1-[2-(4-morfolinil)etil]-1H-indol-3-il]-1-naftalenilmetanon

103610-04-4

2934 99 90 00 Ex

METILENDIOKSI-PIROVALERON; MDPV;

1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

687603-66-3

2934 99 90 00 Ex

4-methylaminorex

(±)-cis-2-amino-4-metil-5-fenil-2- oksazolin

29493-77-4

2934 99 90 00 Ex

Tenocyclidine (INN) TCP

1-[1-(2-tienil)cikloheksil]piperidin

21500-98-1

2934 99 90 00 Ex

URB-754

6-metil-2-[(4-metilfenil)amino]-4H3,1-benzoksazin-4-on

86672-58-4

2934 99 90 00 Ex

MPA; Methiopropamine; Methylthienyl

Propamine;

1-(thiophen-2-il)-2-metilaminopropan

801156-47-8

2934 99 90 00 Ex

Para-metil-4-metilaminoreks

4,4’-DMAR

4,5-dihidro-4-metil-5-(4-metilfenil)-2-oksazolamin

1445569-01-6

2939 11 00 00

Buprenorphine (INN)

21-ciklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2- trimetilpropil]-6,14-endo-etano-6,7,8,14- terahidrooripavin

52485-79-7

2939 43 00 00

Cathine(INN)

((+)-norpseudoefedrin)

(+)-(S)- α-[(S)-1-aminoetil]benzyl alcohol

492-39-7

2939 51 00 00

Fenetylline (INN)

7-[2-[(α-metilfenetil)amino]etil]teofilin

3736-08-1

2939 69 00 00 Ex

(+)-Lysergide (INN) LSD, LSD-25

9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolin-

8β-karboksamid

50-37-3

2939 71 00 00

Levometamfetamine (INN)

(-)-N,α-dimetilfenetilamin ((-) изомер метамфетамина)

33817-09-3

2939 71 00 00

Metamfetamine

(Metamphetamine) (спид, ајс, мет)

(+)-(S)-N,α-dimetilfenetilamin

537-46-2

2939 71 00 00

Metamfetamine racemat

(±)-N,α-dimetilfenetilamin

7632-10-2

2939 79 90 00 Ex

MEFEDRON; 4-MMC;

4-metilmetkatinon;

4-metilefedron;

(2-metilamino)-1-(4-metilfenil)propan-1-on

1189805-46-6

2939 79 90 00 Ex

3-FLUORMET-KATINON; 3-FMC;

1-(3-fluorfenil)-2-(metilamino)propan-1-on

1049677-77-1

2939 79 90 00 Ex

4-FLUORMET-KATINON; 4-FMC; flefedron;

1-(4-fluorfenil)-2-(metilamino)propan-1-on

447-40-5

2939 79 90 00 Ex

Metkatinon

2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on

5650-44-2

2939 79 90 00 Ex

N,N-

Diethyltryptamine;

DET;

3-[2-(dietilamino) etil]indol

61-51-8

2939 79 90 00 Ex

N,N-Dimethyl-

tryptamine;

DMT;

3-[2-(dimetilamino) etil]indol

61-50-7

2939 79 90 00 Ex

Cathinone(INN)

KATINON

(-)-(S)-2-aminopropiofenon

71031-15-7

2939 79 90 00 Ex

Mescaline

3,4,5-trimetoksifenetilamin

54-04-6

2939 79 90 00 Ex

Psilocybine

(INN) PSILOCIBIN

3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat

520-52-5

2939 79 90 00 Ex

Psilocin

3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol

520-53-6

2939 79 90 00 Ex

Ibogaine, Ibogain

12-metoksiibogamin

83-74-9

2939 79 90 00 Ex

Pentedrone

2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-on;

(±)-1-phenyl-2-(methylamino)pentan-1-one

879722-57-3

2939 79 90 00 Ex

α-pirolidino-pentiofenon;

α-Pyrrolidinovalerophenon

α-PVP; O-2387;

(RS)-1-fenil-2-(1-pirolidinil)-1-pentanon

14530-33-7

2939 79 90 00 Ex

4-metiletkatinon;

4-MEC;

2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)- 1-рropanone

1225617-18-4

-

Iboga (Tabernanthe Iboga)

-

-

-

Salvia divinorum

-

-

TMA-2

2,4,5-trimetoksiamfetamin

1083-09-6

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)-methanone;

THJ-2201

[1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-il]-(naftalen-1-il)-metanon

972102-31-2

3-metil-N-metilkatinon

3-MMC

2-(metilamino)-1-(3-metilfenil)-1-propanon

1246816-62-5

4-СЕС;

4-hloroetkatinon;

Propiofenon

1-Propanon, 1-(4-hlorofenil)-2-(etilamino)-

14919-85-8

AMB-CHMICA; МMB-CHMICA

L-Valin, N-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-il]karbonil]-, metil estar

1971007-94-9

bk-etil-k;

 Epilon; N-etil-norpentilon; N-etil-pentilon; bk-EBDP; βk-Etil-K; βk-EBDP

1-Pentanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)-

9727641-67-0

4-Cl-PVP; Valerofenon,

1-(4-hlorofenil)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

5881-77-6

NEH; N-etilheksedron, Heksanofenon

2-(etilamino)-1-fenilheksan-1-on

802857-66-5

beta-MeO-MDMA

1,3-Benzodioksol-5-etanamin, b-metoksi-N,a-dimetil-

863891-03-6

4-MEAP; 4-MEAPP;

N-Ethyl-4’-metilnorpentedron

(2-(etilamino)-1-(4-

metilfenil)pentan-1-on

18297-05-7

TH-PVP; 3’,4’-tetrametilen- a-PVP;

2-(pirolidin-1-il)-1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)pentan-1-on

Cumyl-CB-PINACA; SGT-78, CUMYL-CYBINACA

1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol-3-karboksamid

1631074-54-8

4F-iBF; 4-fluoroizobutirilfentanil

N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)izobutiramid

244195-32-2

THF-F; THF-fentanil;

tetrahidrofuranilfentanil; TETRAHIDROFURAN-F;

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]tetrahidrofuran-2-karboxamid

* NAPOMENA

navedeni CAS brojevi se odnose na butilon hidrohlorid i 4-fluormetkatinon hidrohlorid

Психотропне супстанце су и:

СТЕРЕОИЗОМЕРИ

Уколико нису посебно изузети, овим списком су обухваћени и сви стереоизомери психотропних супстанци из овог списка, кад год је постојање таквих стерео изомера могуће.

СОЛИ

Соли свих психотропних супстанци са овог списка, кад год је постојање таквих соли могуће, такође су обухваћени овим списком.

1Службени гласник РС, број 29/2018

 

В) ПРЕКУРСОРИ ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ, ОДНОСНО ИЗВОЗ ПОТРЕБНО
ПРИБАВИТИ ДОЗВОЛУ

Тарифни став

Хемијски назив или опис

CAS БРОЈ

1

2

3

2806 10 00 00

Хлороводонична киселина (хлороводоник)

7647-01-0

2807 00 00 00 Ex

Сумпорна киселина

7664-93-9

2841 61 00 00

Калијумперманганат

7722-64-7

2902 30 00 00

Толуен (толуол)

108-88-3

2909 11 00 00

Етил-етар (диетил-етар)

60-29-7

2914 11 00 00

Ацетон (2-пропанон)

67-64-1

2914 12 00 00

Метил-етил-кетон (2-бутанон)

78-93-3

2914 31 00 00

1-фенил-2-пропанон (фенилацетон)

103-79-7

2915 24 00 00

Анхидрид сирћетне киселине

108-24-7

2916 34 00 00

Фенил-сирћетна киселина

103-82-2

2922 43 00 00

Антранилна киселина

118-92-3

2924 23 00 00

N-ацетилантранилна киселина

89-52-1

(2-ацетамидобензоева киселина)

2926 40 00 00

2-фенилацетонитрил (АПААН)

4468-48-8

2932 91 00 00

Изосафрол

120-58-1

2932 92 00 00

3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон

4676-39-5

(1-(1,3-бензoдиоксол-5-ил)пропан-2-он)

2932 93 00 00

Пиперонал

120-57-0

2932 94 00 00

Сафрол

94-59-7

2933 32 00 00

Пиперидин

110-89-4

2939 41 00 00

Ефедрин

299-42-3

2939 42 00 00

Псеудоефедрин

90-82-4

2939 44 00 00 Ex

Норeфедрин

14838-15-4

2939 61 00 00

Ергометрин

60-79-7

2939 62 00 00

Ерготамин

113-15-5

2939 63 00 00

Лизергинска киселина

82-58-6

2939 79 90 00 Ex*

(-)- Хлороефедрин (хлорефедрин)*

110925-64-9*

2939 79 90 00 Ex*

(+)- Хлороефедрин (хлорпсеудоефедрин)*

73393-61-0*

3003 41 00 00

3004 41 00 10

3004 41 00 90

Лекови који садрже ефедрин или његове соли

3003 42 00 00

3004 42 00 10

3004 42 00 90

Лекови који садрже псеудоефедрин (INN) или његове соли

3003 43 00 00

3004 43 00 10

3004 43 00 90

Лекови који садрже норефедрин или његове соли

СОЛИ Соли свих прекурсора, кад год је постојање таквих соли могуће, такође су обухваћени овим списком, изузев соли сумпорне киселине и хлороводоничне киселине.

 

*Службени гласник РС, број 29/2018

Г) РОБА ЧИЈИ СЕ УВОЗ, ОДНОСНО ИЗВОЗ ВРШИ НА ОСНОВУ ДОЗВОЛЕ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед. мере

1

2

3

1211

Биље и делови биља (укључујући семење и плодове), врста које се првенствено употребљавају у производњи мириса, фармацији или за инсектициде, фунгициде или сличне сврхе, свеже, расхлађено, смрзнуто или сушено, сечено или несечено, дробљено или недробљено, у праху или не:

- Слама од мака

1211 40 00 10

- - свежа или сушена

1211 40 00 90

- - остала

2933

Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) азота:

- Једињења која имају некондензован пиразолов прстен у структури (хидрогенизована или нехидрогенизована):

2933 54 00 00

- - остали деривати малонилурее (барбитурна киселина); њихове соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

3001

Жлезде и остали органи за органотерапеутске сврхе, сушени, у праху или не; екстракти од жлезда или осталих органа или од њихових секрета за органо-терапеутске сврхе; хепарин и његове соли; остале људске или животињске

материје, припремљене за терапеутске или профилактичке сврхе, непоменуте нити

обухваћене на другом месту

3001 90

- Остало:

3001 90 20

- - људског порекла:

3001 90 20 90

- - - остало

Ex - ћелије, односно ткива, као и органи који су намењени трансплатацији ради лечења

-

Д) РОБА ЧИЈИ СЕ УВОЗ ВРШИ НА ОСНОВУ САГЛАСНОСТИ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед. мере

1

2

3

2827

Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и оксибромиди; јодиди и оксијодиди:

2827 60 00 00

- Јодиди и оксијодиди

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2836

Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); комерцијални амонијум-карбонат који садржи амонијум-карбамат:

- Остало:

2836 91 00 00

- - литијум карбонати

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2907

Феноли; фенол-алкохоли:

- Полифеноли; фенол-алкохоли:

2907 21 00 00

- - Резорцин и његове соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2918

Карбонске киселине са додатном кисеоничном функцијом и њихови анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселине; њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати:

- Карбонске киселине са фенолном функцијом, али без друге кисеоничне функције, њихови анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселине и њихови деривати:

2918 21 00 00

- - Салицилна киселина и њене соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2918 22 00 00

- - о-ацетилсалицилна киселина, њене соли и естри

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2925

Једињења са карбоксиимидном функцијом (укључујући сахарин и његове соли) и једињења са иминофункцијом:

- Имиди и њихови деривати; њихове соли:

2925 19

- - Остало:

2925 19 20 00

- - - 3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-октабромо -N-N’-етилендифталимид , N,N¢етиленbis (4,5 дибромхексахидро-3,6-метанофталимид)

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2926

Једињења са нитрилном функцијом:

2926 90

- Остало:

2926 90 20 00

- - изофталонитрил

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2932

Хетероциклична једињења само са хетероатомом или хетероатомима кисеоника:

2932 20

- Лактони:

2932 20 10 00

- - фенолфталеин; 1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-метоксикарбонил-1-нафтил)-3-оксо-1H, 3H-бензо[de]изохромен-1-ил]-6-октадецилокси-2-нафталин карбонска киселина; 3’-хлоро-6’-циклохексиламиноспиро[изобензофуран-1(3H), 9’-ксантен]-3-он; 6’-(N-етил-p-толуидино)-2’-метилспиро[изобензофуран-1(3H), 9’-ксантен]-3-он; метил-6-докосилокси-1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1H, 3H-нафто[1,8-cd]пиран-1-ил]нафталин-2-карбоксилат

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933

Хетероциклична једињења само са хетероатомом (атомима) азота:

- Једињења која имају некондензован пиразолов прстен у структури (хидрогенизована или нехидрогенизована):

2933 11

- - Феназон (антипирин) и његови деривати:

2933 11 10 00

- - - пропифеназон (INN)

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 11 90 00

- - - остало

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 19

- - остала:

2933 19 10 00

- - - фенилбутазон (INN)

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

- Једињења која имају некондензован имидазолов прстен у структури (хидрогенизована или нехидрогенизована):

2933 29

- - остало:

2933 29 10 00

- - - нафазолин-хидрохлорид (INNM) и нафазолин нитрат (INNM); фентоламин (INN); толазолин-хидрохлорид (INNM)

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 39

- - Остала:

2933 39 10 00

- - - ипрониазид (INN); кетобемидон хидрохлорид (INNM); пиридостигмин бромид (INN)

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 39 20 00

- - - 2,3,5,6-тетрахлоропиридин

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 39 25 00

- - - 3,6-дихлорпиридин-2-карбоксилна киселина

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 39 35 00

- - - 2-хидроксиетиламонијум-3,6-дихлорпиридин-2-карбоксилат

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 39 40 00

- - - 2-бутоксиетил(3,5,6-трихлоро-2-пиридилокси) ацетат

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 39 45 00

- - - 3,5-дихлоро-2,4,6-трифлуоропиридин

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 39 50 00

- - - флуороксипир (ISO) метил естар

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 39 55 00

- - - 4-метилпиридин

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2934

Нуклеинске киселине и њихове соли, хемијски одређене или неодређене; остала хетероциклична једињења:

- Остало:

2934 99

- - остало:

2934 99 60 00

- - - хлорпротиксен (INN); теналидин (INN) и његови тартарати и малеати; фуразолидон (INN); 7-аминоцефалоспоранска киселина; соли и естри (6R,7R)-3-ацетоксиметил-7-[(R)-2-формилокси-2-фенилацетамидо]-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилна киселина; 1-[2-(1,3-диоксан-2-ил)етил]-2-метилпиридин бромид

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2935

Сулфонамиди:

2935 90

- Остало

2935 90 30 00

- - 3-[1-[7-(Хексадецилсулфониламино)-1H-индол-3- ил]-3-оксо-1H,3H-нафтол[1,8-cd]пиран-1-ил]-N,N- диметил-1H-индол-7- сулфонамид; метосулам (ISO)

Ex – Метосулам (ISO) осим за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2937

Хормони, простагландини, тромбоксани и леукотриени, природни или добијени синтезом; њихови деривати и супстанце структурно аналогне њима, укључујући полипептиде са модификованим ланцем, који се употребљавају првенствено као хормони:

- Полипептидни хормони, протеински хормони и гликопротеински хормони, њихови деривати и њима структурно аналогне супстанце:

2937 11 00 00

- - Соматотропин, његови деривати и структурно аналогне супстанце

GR

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2937 12 00 00

- - Инсулин и његове соли

GR

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2937 19 00 00

- - Остало

GR

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

- Стероидни хормони, њихови деривати и њима структурно аналогне супстанце:

2937 21 00 00

- - Кортизон, хидрокортизон, преднизон (дехидрокортизон) и преднизолон (дехидрохидрокортизон)

GR

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2937 22 00 00

- - Халогени деривати кортикостероидних хормона

GR

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2937 23 00 00

- - Естрогени и прогестогени

GR

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2937 29 00 00

- - Остало

GR

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2937 50 00 00

- Простагландини, тромбоксани и леукотриени, њихови деривати и њима структурно аналогне супстанце

GR

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2937 90 00 00

- Остало

GR

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2938

Гликозиди, природни или добијени синтезом и њихове соли, етри, естри и остали деривати:

2938 10 00 00

- Рутозид (рутин) и његови деривати

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2938 90

- Остало:

2938 90 10 00

- - дигиталис гликозиди

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2938 90 30 00

- - глициризинска киселина и глициризати

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2938 90 90

- - остало:

2938 90 90 10

- - - строфантин

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2938 90 90 20

- - - остали сапонини

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2938 90 90 30

- - - просциларидин

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2938 90 90 40

- - - аесцин

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2938 90 90 90

- - - остало

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2941

Антибиотици:

2941 10 00 00

- Пеницилини и њихови деривати са структуром пеницилинске киселине; њихове соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2941 20

- Стрептомицини и њихови деривати; њихове соли:

2941 20 30 00

- - дихидрострептомицин, његове соли, естри и хидрати

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2941 20 80 00

- - остало

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2941 30 00 00

- Тетрациклини и њихови деривати; њихове соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2941 40 00 00

- Хлорамфеникол и његови деривати; њихове соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2941 50 00 00

- Еритромицин и његови деривати; њихове соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

Ђ) РОБА ЧИЈИ СЕ УВОЗ, ОДНОСНО ИЗВОЗ ВРШИ НА ОСНОВУ САГЛАСНОСТИ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед. мере

1

2

3

2924

Једињења са карбоксиамидном функцијом; једињења угљене киселине са амидном функцијом:

- Циклични амиди (укључујући цикличне карбамате) и њихови деривати; њихове соли:

2924 29

- - остало:

2924 29 10 00

- - - лидокаин (INN)

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2924 29 70 00

- - - остало

-

Ex –парацетамол (INN) осим за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933

Хетероциклична једињења само са хетероатомом (атомима) азота:

- Једињења која имају хинолинску или изохинолинску прстенасту структуру (хидрогенизована или нехидрогенизована), даље некондензована:

2933 49

- - остало:

2933 49 10 00

- - - халогени деривати хинолина; деривати хинолин-карбоксилне киселине

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 49 30 00

- - - декстрометорфан (INN) и његове соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

- Једињења која имају пиримидински прстен у структури (хидрогенизована или нехидрогенизована) или пиперазински прстен у структури:

2933 52 00 00

- - Малонилуреа (барбитурна киселина) и њене соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2939

Алкалоиди, природни или добијени синтезом и њихове соли, етри, естри и остали деривати:

2939 20 00

- Алкалоиди кининовца и њихови деривати; њихове соли:

2939 20 00 10

- - кинин и његове соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2939 20 00 90

- - остало

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2939 30 00 00

- Кофеин и његове соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

3001

Жлезде и остали органи за органотерапеутске сврхе, сушени, у праху или не; екстракти од жлезда или осталих органа или од њихових секрета за органо-терапеутске сврхе; хепарин и његове соли; остале људске или животињске материје, припремљене за терапеутске или профилактичке сврхе, непоменуте нити обухваћене на другом месту

3001 20

- Екстракти од жлезда или осталих органа или од њихових секрета:

3001 20 10 00

- - људског порекла

-

Ex – осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3001 20 90 00

- - остало

-

Ex – осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3001 90

- Остало:

3001 90 20

- - људског порекла:

3001 90 20 10

- - - жлезде и остали органи, сушени, у праху или не

-

Ex – осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3001 90 20 90

- - - остало

-

Ex –– осим ћелијa, односно ткива, као и органa који су намењени трансплатацији ради лечења или се користе у поступку клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3001 90 98

- - остало:

3001 90 91 00

- - - хепарин и његове соли

-

Ex –осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3001 90 98

- - - остало:

3001 90 98 10

- - - - жлезде и остали органи, сушени, у праху или не

-

Ex – осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3001 90 98 90

- - - - остало

-

Ex – осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3002

Људска крв; животињска крв припремљена за употребу у терапеутске, профилактичке или дијагностичке сврхе; антисеруми, остале фракције крви и имунолошки производи, модификовани или немодификовани, било да јесу или нису добијени путем биотехнолошких поступака; вакцине, токсини, културе микроорганизама (осим квасца) и слични производи:

- Антисеруми, остале фракције крви и имунолошки производи, модификовани или немодификовани, било да јесу или нису добијени путем биотехнолошких поступака:

3002 12 00 00

- - Антисеруми и остале фракције крви

-

Ex –хемоглобин, крвни глобулини и серумски глобулини, осим за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3002 90

- Остало:

3002 90 10 00

- - људска крв

-

Ex – осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3002 90 30 00

- - животињска крв припремљена за терапеутске, профилактичке или дијагностичке сврхе

-

Ex – осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3002 90 90 00

- - остало

-

Ex – осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава