Прилог 5Б

РОБА ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ИСПРАВУ О ХОМОЛОГАЦИЈИ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед. мере

1

2

3

8408

Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел):

 

8408 20

- Мотори за погон возила из Главе 87:

 

8408 20 10 00

- - за индустријску монтажу: једноосовинских трактора из тарифног подброја 8701 10; моторних возила из тарифног броја 8703; моторних возила из тарифног броја 8704 са мотором запремине мање од 2500 cm3; моторних возила из тарифног броја 8705

KD

 

- - остали:

 

 

- - - за остала возила из Главе 87, снаге:

 

8408 20 55 

- - - - преко 50 kW, али не преко 100 kW:

 

8408 20 55 10

- - - - - за индустријску монтажу

KD

8408 20 55 90

- - - - - остали

KD

8408 20 57 00

- - - - преко 100 kW, али не преко 200 kW

KD

8408 20 99 00

- - - - преко 200 kW

KD

8701

Трактори (осим оних из тар. броја 8709):

 

8701 20

- Друмски тегљачи („шлепери”) за полуприколице:

 

8701 20 10 00

- - нови

KD

- Остали, снаге мотора:

8701 91

- - Не преко 18 kW:

8701 91 10

- - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши:

8701 91 10 10

- - - - нови

KD

8701 92

- - Преко 18 kW, али не преко 37 kW:

8701 92 10

- - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши:

- - - - нови:

8701 92 10 19

- - - - - остали

KD

8701 93

- - Преко 37 kW, али не преко 75 kW:

8701 93 10

- - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши:

8701 93 10 10

- - - - нови

KD

8701 94

- - Преко 75 kW, али не преко 130 kW:

8701 94 10

- - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши:

8701 94 10 10

- - - - нови

KD

8701 95

- - Преко 130 kW

8701 95 10

- - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши:

8701 95 10 10

- - - - нови

KD

8702

Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача:

 

8702 10

- Само са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел):

 

- - запремине цилиндара преко 2500 cm3:

8702 10 11 00

- - - нова

KD

- - запремине цилиндара не преко 2500 cm3:

8702 10 91 00

- - - нова

KD

8702 20

- Са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел) и електромотором, као моторима за погон:

8702 20 10

- - запремине цилиндара преко 2500 cm3:

8702 20 10 10

- - - нова

KD

8702 20 90

- - запремине цилиндара не преко 2500 cm3:

8702 20 90 10

- - - нова

KD

8702 30

- Са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице и електромотором, као моторима за погон:

8702 30 10

- - запремине цилиндара преко 2800 cm3:

8702 30 10 10

- - - нова

KD

8702 30 90

- - запремине цилиндара не преко 2800 cm3:

8702 30 90 10

- - - нова

KD

8702 40 00 00

- Само са електромотором за погон

KD

8702 90

- Остала:

 

- - са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице:

 

- - - запремине цилиндара преко 2800 cm3:

8702 90 11 00

- - - - нова

KD

 

- - - запремине цилиндара не преко 2800 cm3:

8702 90 31 00

- - - - нова

KD

8702 90 90 00

- - са осталим врстама погонског агрегата

KD

8703

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица (осим оних из тар. броја 8702), укључујући „караван” и „комби” возила и возила за трке:

 

 

- Остала возила, само са клипним мотором, на паљење помоћу свећице, осим са ротационим клипним мотором:

8703 21

- - Запремине цилиндара не преко 1000 cm3:

8703 21 10

- - - нова:

8703 21 10 90

- - - - остала

KD

8703 22

- - Запремине цилиндара преко 1000 cm3, али не преко 1500 cm3:

8703 22 10

- - - нова:

8703 22 10 90

- - - - остала

KD

8703 23

- - Запремине цилиндара преко 1500 cm3, али не преко 3000 cm3:

 

 

- - - нова:

 

8703 23 11 00

- - - - за становање или камповање

KD

8703 23 19

- - - - остала:

8703 23 19 90

- - - - - остала

KD

8703 24

- - Запремине цилиндара преко 3000 cm3:

8703 24 10

- - - нова:

8703 24 10 90

- - - - остала

KD

 

- Остала возила, само са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел):

8703 31

- - Запремине цилиндара не преко 1500 cm3:

8703 31 10

- - - нова:

8703 31 10 90

- - - - остала

KD

8703 32

- - Запремине цилиндара преко 1500 cm3, али не преко 2500 cm3:

 

 

- - - нова:

 

8703 32 11 00

- - - - за становање или камповање

KD

8703 32 19

- - - - остала:

8703 32 19 90

- - - - - остала

KD

8703 33

- - Запремине цилиндара преко 2500 cm3:

 

 

- - - нова:

 

8703 33 11 00

- - - - за становање или камповање

KD

8703 33 19

- - - - остала:

8703 33 19 90

- - - - - остала

KD

8703 40

- Остала возила, са оба мотора: клипним мотором на паљење помоћу свећице, осим са ротационим клипним мотором и електромотором, као моторима за погон, осим оних који су погодни да буду пуњени укључивањем у спољни извор електричне енергије:

8703 40 10

- - нова:

 

8703 40 10 10

- - - за становање или камповање

KD

- - - остала:

8703 40 10 90

- - - - остала

KD

8703 50

- Остала возила, са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел) и електромотором, као моторима за погон, осим оних који су погодни да буду пуњени укључивањем у спољни извор електричне енергије:

- - нова:

 

8703 50 00 10

- - - за становање или камповање

KD

- - - остала:

8703 50 00 30

- - - - остала

KD

8703 60

- Остала возила, са оба мотора: клипним мотором на паљење помоћу свећице, осим са ротационим клипним мотором и електромотором, као моторима за погон, погодни да буду пуњени укључивањем у спољни извор електричне енергије:

8703 60 10

- - нова:

 

8703 60 10 10

- - - за становање или камповање

KD

- - - остала:

8703 60 10 30

- - - - остала

KD

8703 70

- Остала возила, са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел) и електромотором, као моторима за погон, погодни да буду пуњени укључивањем у спољни извор електричне енергије:

- - нова:

8703 70 00 10

- - - за становање или камповање

KD

- - - остала:

8703 70 00 30

- - - - остала

KD

8703 80

- Остала возила, само са електромотором за погон:

8703 80 10 00

- - нова

KD

8703 90 00 00

- Остала

KD

8704

Моторна возила за превоз робе:

 

 

- Остала, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел):

 

8704 21

- - Бруто масе не преко 5 t:

 

 

- - - остала:

 

 

- - - - запремине цилиндара преко 2500 cm3:

 

8704 21 31

- - - - - нова:

 

8704 21 31 90

- - - - - - остала

KD

 

- - - - запремине цилиндара не преко 2500 cm3:

 

8704 21 91 

- - - - - нова:

 

8704 21 91 90

- - - - - - остала

KD

8704 22

- - Бруто масе преко 5 t , али не преко 20 t:

 

 

- - - остала:

 

8704 22 91 

- - - - нова:

 

8704 22 91 90

- - - - - остала

KD

8704 23

- - Бруто масе преко 20 t:

 

 

- - - остала:

 

8704 23 91 

- - - - нова:

 

8704 23 91 90

- - - - - остала

KD

 

- Остала, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице:

 

8704 31

- - Бруто масе не преко 5 t:

 

 

- - - остала:

 

 

- - - - запремине цилиндара преко 2800 cm3:

 

8704 31 31 

- - - - - нова:

 

8704 31 31 90

- - - - - - остала

KD

 

- - - - запремине цилиндара не преко 2800 cm3:

 

8704 31 91 

- - - - - нова:

 

8704 31 91 90

- - - - - -остала

KD

8704 32

- - Бруто масе преко 5 t:

 

 

- - - остала:

 

8704 32 91

- - - - нова:

 

8704 32 91 90

- - - - - остала

KD

8704 90 00 00

- Остала

KD

8705

Моторна возила за специјалне сврхе (нпр:возила без товарне платформе за превлачење аутомобила, дизалична возила, ватрогасна возила, возила са уграђеном бетонском мешалицом, возила за чишћење путева, возила за прскање и посипање, возила - покретне радионице, покретне радиолошке јединице), осим оних конструисаних првенствено за превоз путника или робе:

8705 10 00 00

- Дизалична возила

KD

8705 20 00 00

- Покретни бушаћи торњеви

KD

8705 30 00 00

- Ватрогасна возила

KD

8705 40 00 00

- Возила са уграђеном бетонском мешалицом

KD

8705 90

- Остала:

8705 90 30 00

- - возила са уграђеном пумпом за бетон

KD

8705 90 80 00

- - остала

KD

8706 00

Шасије са уграђеним мотором за моторна возила из тар. бр. 8701 до 8705:

- Шасије за возила из тар. броја 8701; шасије за моторна возила из тар. броја 8702, 8703 или 8704, било са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел) запремине цилиндара преко 2500 cm³, или са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице запремине цилиндра преко 2800 cm3

8706 00 11 00

- - за возила из тар. броја 8702 или 8704

KD

8706 00 19 00

- - остале

KD

- остале:

8706 00 91 00

- - за возила из тар. броја 8703

KD

8706 00 99 00

- - остале

KD

8711

Мотоцикли (укључујући мопеде) и, бицикли са помоћним мотором, са или без бочне приколице; бочне приколице:

 

8711 10 00 00

- Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), запремине цилиндара не преко 50 cm3

KD

8711 20

- Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), запремине цилиндара преко 50 cm3 , али не преко 250 cm3:

 

8711 20 10 00

- - скутери

KD

 

- - остало, запремине цилиндара:

 

8711 20 92 00

- - - преко 50 cm3, али не преко 125 cm3

KD

8711 20 98 00

- - - преко 125 cm3 , али не преко 250 cm3

KD

8711 30

- Са клипним мотором (осим ротациоих клипних мотора) запремине цилиндара преко 250 cm3, али не преко 500 cm3:

 

8711 30 10 00

- - запремине цилиндара преко 250 cm3 , али не преко 380 cm3

KD

8711 30 90 00

- - запремине цилиндара преко 380 cm3 , али не преко 500 cm3

KD

8711 40 00 00

- Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), запремине цилиндара преко 500 cm3, али не преко 800 cm3

KD

8711 50 00 00

- Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), запремине цилиндара преко 800 cm3

KD

8711 60

- Са електромотором за погон:

8711 60 90 00

- - oстало

KD

8711 90 00 00

- Остало

KD

8716

Приколице и полуприколице; остала возила, несамоходна; њихови делови:

 

8716 10

- Приколице и полуприколице за становање или камповање:

8716 10 92 00

- - масе не преко 1600 kg

KD

8716 10 98 00

- - масе преко 1600 kg

KD

 

- Остале приколице и полуприколице за превоз робе:

 

8716 31 00 00

- - Приколице-цистерне и полуприколице-цистерне

KD

8716 39

- - Остале:

 

 

- - - остале:

 

 

- - - - нове:

 

8716 39 30 00

- - - - - полуприколице

KD

8716 39 50 00

- - - - - остале

KD