Прилог 5А

РОБА ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ИСПРАВУ О УСАГЛАШЕНОСТИ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед. мере

1

2

3

2523

Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи обојени или необојени, у облику клинкера или не:

2523 10 00 00

- Цемент у облику клинкера

-

- Портланд цемент:

2523 21 00 00

- - Бели цемент, вештачки обојен или необојен

-

2523 29 00 00

- - Остали

-

2523 30 00 00

- Алуминатни цемент

-

7213

Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:

7213 10 00 00

- Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања

Ex – од челика

-

- Остале:

7213 91

- - Кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 mm:

7213 91 10 00

- - - за армирање бетона

Ex – од челика

-

7213 99

- - остале:

7213 99 10 00

- - - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси

Ex – од челика

-

7214

Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:

7214 20 00 00

- Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања

Ex – од челика

-

- Остале:

7214 99

- - остале:

- - - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси:

7214 99 10 00

- - - - за армирање бетона

Ex – од челика

-

7217

Жица од гвожђа или нелегираног челика:

7217 10

- Непревучена, полирана или неполирана:

- - са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника:

- - - максималне димензије попречног пресека 0,8 mm или веће:

7217 10 31 00

- - - - са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања

Ex – од челика

-

7308

Конструкције (осим монтажних зграда из тар. броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:

7308 20 00 00

- Торњеви и решеткасти стубови

Ex – израђени од ребрастог челика са садржајем бакра до 0,85%

-

7308 90

- Остало:

7308 90 98 00

- - остало

Ex – израђени од ребрастог челика са садржајем бакра до 0,85%

-

7311 00

Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:

- Бешавни

- - за притисак преко 165 bar или више запремине:

7311 00 11 00

- - - мање од 20 l

KD

7311 00 13 00

- - - 20 l или више, али не преко 50 l

KD

7311 00 19 00

- - - преко 50 l

KD

7311 00 30 00

- - остали

KD

- остали, запремине:

7311 00 91 00

- - мање од 1000 l

-

7311 00 99 00

- - 1000 l или више

-

7314

Тканине (укључујући бесконачне траке), решетке, мреже и ограде, од гвоздене или челичне жице; решетке добијене просецањем и развлачењем једног комада лима или траке) од гвожђа или челика:

7314 20

- Решетке, мреже и ограде, заварене на местима укрштања, од жице максималне димензије попречног пресека од 3 mm или већег и који имају отворе величине 100 cm2 или веће:

7314 20 10 00

- - од ребрасте жице

Ex – од челика са садржајем бакра до 0,85%

-

7314 20 90 00

- - остале

Ex – од челика са садржајем бакра до 0,85%

-

- Остале решетке, мреже и ограде, заварене на местима укрштања:

7314 39 00 00

- - Остале

Ex – од челика са садржајем бакра до 0,85%

-

7318

Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:

- Производи са навојем:

7318 15

- - остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:

- - - остали:

- - - - без главе:

- - - - - остали, затезне чврстоће:

7318 15 42 00

- - - - - - мање од 800 МPа

-

7318 15 48 00

- - - - - - 800 МРа или више

-

8424

Механички уређаји (укључујући на ручни погон) за избацивање, дисперзију или распршавање течности или праха; апарати за гашење пожара, напуњени или не; пиштољи за прскање и слични уређаји; машине за избацивање паре или песка и сличне машине за избацивање млаза:

8424 10 00

- Апарати за гашење пожара, напуњени или не:

8424 10 00 90

- - остали

-