Прилог 28

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА САНИТАРНЕ АРМАТУРЕ

Критеријуми за доделу Еко знака за санитарне арматуре имају за циљ да промовисање производа који постижу мањи негативан утицај на животну средину кроз ефикасно коришћење воде, допринoс смањењу потрошње воде, смањење ризика по здравље, ограничавањем опасних хемикалија у производу, смањење потрошње енергије за загревање воде.

Одређени захтеви у вези са оценом и провером назначени су за сваки критеријум.

Када се од подносиоца пријаве тражи да приложи изјаве, документацију, анализе, извештаје о испитивању, или друге доказе да докаже усклађеност са критеријумима, они могу водити порекло од подносиоца пријаве или његовог добављача или од обојице.

Испитивање треба спровести у лабораторијама које испуњавају опште захтеве стандарда SRPS ISO 17025 или њему еквивалентног стандарда.

По потреби, могуће је употребити методе испитивања које се разликују од метода назначених за сваки критеријум ако надлежни орган који оцењује пријаву прихвати употребљене методе.

Као предуслов, производ мора испуњавати све одговарајуће законске захтеве земље (земаља) у којој би се производ пласирао на тржиште. Подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са датим захтевом.

Групу производа „санитарне арматуре” чине:

1) славине у домаћинству;

2) туш главе;

3) тушеви који се углавном употребљавају за довођење воде за личну хигијену, чишћење, кување и пиће, укључујући ситуације када се на тржишту продају за употребу изван домаћинстава.

Славина представља вентил за точење воде којим се управља непосредно или посредно и/или аутоматски, а висећи туш је непокретни надглавни или бочни туш, туш панел или сличан уређај који се може подесити и који усмерава воду из система снадбевања на корисника или покретни ручни туш који је са славином повезан преко туш црева и који се може окачити непосредно на славину или зид уз помоћ одговарајуће конзоле, док туш представља комбинацију висећег туша и повезаних регулационих вентила и/или уређаја који се пакују и продају у комплету.

Двополужна/дворучна арматура за туш представља туш опремљен одвојеним ручним полугама или ручицама за регулисање снадбевања хладном и врућом водом, док електрични туш представља туш опремљен уређајем за локално загревање воде за туш који се напаја електричном енергијом.

Посебне санитарне арматуре за употребу изван домаћинстава представљају санитарне арматуре које захтевају неограничен проток воде за употребу изван домаћинстава.

„Уређај за ограничавање протока воде” је технички уређај којим се ограничава проток воде на одређену количину и којим се омогућава већи проток само када га корисник активира за одређени временски период при једној употреби; „максимални проток воде” је највећи доступни проток воде из система или из појединачног дела система, док најнижи „максимални проток воде” је најнижи доступни проток воде из система или из појединачног дела система, када је вентил максимално отворен

„Безбедносна техничка функција” је уређај који чини део санитарних арматура са сензорским управљањем и који се употребљава да спречи непрекидни проток воде тако што зауставља довод воде након претходно подешеног времена иако се у пољу сензора налази особа или предмет.

Следећи производи искључују се из групе производа „санитарне арматуре”:

1) славине за каде за купање;

2) двополужне/дворучне арматуре за туш;

3) посебне санитарне арматуре за употребу изван домаћинстава.

Групи производа „санитарне арматуре” додељује се шифра „040”.

Критеријуми за доделу Еко знака за санитарне арматуре:

1) потрошња воде и остварена уштеда енергије

2) материјали у додиру са водом за пиће

3) искључене или ограничене супстанце и смеше

4) квалитет производа и век трајања

5) паковање

6) информације за кориснике

7) информације које се наводе на Еко знаку.

Критеријум 1 – Потрошња воде и остварена уштеда енергије

а) Максимални проток воде

Максимални проток воде санитарних арматура, независно од притиска воде, не сме бити већи од вредности које су наведене у табели 1.

Табела 1

Максимални протоци воде за „санитарне арматуре”

Подгрупа производа

Проток воде [l/min]

Кухињске славине

без уређаја за ограничавање протока

6,0

са уређајем за ограничавање протока1

8,0

Славине умиваоника

без уређаја за ограничавање протока

6,0

са уређајем за ограничавање протока2

8,0

Туш главе и тушеви2

8,0

1 Уређај за ограничавање протока воде мора омогућити подешавање подразумеваног протока воде (подешавање за уштеду воде) на вредност од највише 6 l/min. Максимални проток воде не сме прелазити 8 l/min.

2 Туш главе и тушеви, који имају више од једне врсте прскања, испуњавају захтеве за подешавање највишег протока воде.

Процена и провера: подносилац захтева за доделу Еко знака (у даљем тексту: подносилац захтева) прилаже изјаву о усаглашености производа са овим критеријумом и дефинише максимални проток воде (у l/min) производа, који је у поступку означавања, заједно са резултатима испитивања која су спроведена у складу са поступком испитивања који се наводи у одговарајућим стандардима SRPS EN за дату врсту производа (види табелу 2). Испитивање се спроводи при притиску од 1,5, 3,0 и 4,5 бара (± 0,2 бара) за производе за које се тврди да су одговарајући за инсталације са високим притиском (уобичајено 1,0 до 5,0 бара) или при притиску од 0,2, 0,3 и 0,5 бара (± 0,02 бара) за производе за које се тврди да су одговарајући за инсталације са ниским притиском (уобичајено 0,1 до 0,5 бара). Средња вредност три мерења није већа од вредности максималног протока воде из табеле 1. Када је реч о стубним славинама и кухињским славинама са раздвојеним водотечним цевима, проток воде представља збир оба протока, тј. укупан проток у умиваоник или судоперу из арматуре за топлу и хладну воду. Поред тога, за производе са могућношћу подешавања уштеде (тј. са уређајем за ограничавање протока) прилаже се опис употребљеног уређаја (тј. његови технички параметри и упутства за постављање, подешавање и употребу).

Табела 2

Стандарди SRPS EN који се односе на групу производа „санитарне арматуре”

Број

Наслов

SRPS EN 200

Санитарне арматуре. Испусни вентили и батерије за системе за снабдевање водом типа 1 и типа 2 – Општа техничка спецификација

SRPS EN 816

Санитарне арматуре. Аутоматски запорни вентили (PN10)

SRPS EN 817

Санитарне арматуре. Механички мешачи (PN10) – Опште техничке спецификације

SRPS EN 1111

Санитарне арматуре. Термостатске арматуре за мешање (PN10) – Општа техничка спецификација

SRPS EN 1112

Санитарне арматуре. Прикључци за тушеве за санитарне арматуре са системом за снабдевање водом типа 1 и типа 2 – Општа техничка спецификација

SRPS EN 1286

Санитарне арматуре. Механичке арматуре за мешање, ниског притиска. Општа техничка спецификација

SRPS EN 1287

Санитарне арматуре. Термостатске арматуре за мешање, ниског притиска. Опште техничке спецификације

SRPS EN 15091

Санитарне арматуре. Електронско отварање и затварање санитарних арматура

SRPS EN 248

Санитарна арматура. Општа спецификација за електролитичке никл-хром превлаке

SRPS EN 60335-1

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати – безбедност

SRPS EN60335-2-35

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати – Апарати за домаћинство и слични електрични апарати, безбедност, посебни захтеви за проточне загревче воде

б) Најнижи максимални проток воде

Најнижи максимални проток воде санитарних арматура, независно од притиска воде, наведен је у табели 3:

Табела 3

Најнижи максимални протоци воде за „санитарне арматуре”

Подгрупа производа

Проток воде [l/min]

Кухињске славине

2,0

Славине умиваоника

2,0

Тушеви и туш главе

4,5

Електрични тушеви и тушеви ниског притиска*

3,0

* Производи који се пласирају на тржиште као одговарајући за инсталације са ниским притиском, које уобичајено раде при 0,1 до 0,5 бара.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености производа са захтевом и дефинише најнижи максимални проток воде производа, који је у поступку означавања, заједно са резултатима испитивања која су спроведена у складу са поступком испитивања који се наводи у одговарајућим стандардима SRPS EN за дату врсту производа (види табелу 2). при притиску од 1,5, 3,0 и 4,5 бара (± 0,2 бара) за производе за које се тврди да су одговарајући за инсталације са високим притиском (уобичајено 1,0 до 5,0 бара) или при притиску од 0,2, 0,3 и 0,5 бара (± 0,02 бара) за производе за које се тврди да су одговарајући за инсталације са ниским притиском (уобичајено 0,1 до 0,5 бара). Средња вредност три мерења не сме бити мања од вредности протока из табеле 3. Када је реч о стубним славинама и кухињским славинама са раздвојеним водоточним цевима, проток воде представља збир оба протока, тј. укупан проток у умиваоник или судоперу из арматуре за врућу и хладну воду.

в) Контрола температуре

Санитарне арматуре морају бити опремљене напредним уређајем или техничким решењем којим се крајњем кориснику омогућава контрола температуре и/или вруће воде, на пример ограничавањем температуре воде или снадбевања врућом водом, или термостатским подешавањем.

Решење се наводи како би корисник имао тачну контролу над температуром воде из славине или туша, независно од система грејања на који су прикључени. Могућа решења могу бити, на пример, затварање вруће воде, снадбевање хладном водом у средњем положају и/или термостатски вентил за мешање.

Из датог критеријума искључују се санитарне арматуре, које су произведене да се прикључе на систем водоснадбевања који већ има контролу температуре, као и туш главе.

Процена и провера: у захтеву коју подноси надлежном органу подносилац захтева прилаже изјаву да производ испуњава дати захтев и доставља документацију која описује технологију или уређај који је употребљен у производу. Када систем водоснадбевања већ има контролу температуре, подносилац захтева појашњава посебно техничко својство које санитарне арматуре чини одговарајућим да се уграде у дату врсту система.

г) Временска контрола

Дати критеријум примењује се за санитарне арматуре које се продају или пласирају на тржиште заједно са уређајима за контролу времена (тј. са уређајима који заустављају проток воде након одређеног времена ако нису у употреби, на пример сензори који заустављају проток воде када корисник напусти поље сензора, или након подешеног временског периода употребе, на пример, временски ограничавачи који заустављају проток воде када се достигне максимални проток воде).

Када је реч о санитарним арматурама које су опремљене временским ограничавачима, унапред подешено време максималног протока не би требало да буде дуже од 15 секунди за славине и 35 секунди за тушеве. Ипак, производ се осмишљава тако да су инсталатери у могућности да подешавају време протока у складу са предвиђеном употребом производа.

Када је реч о санитарним арматурама које су опремљене сензором, временско кашњење при затварању након употребе не може бити дуже од 1 секунде за славине и 3 секунде за тушеве. Поред тога, санитарне арматуре опремљене сензором имају уграђену „безбедносну техничку функцију” с временским закашњењем при затварању од највише 2 минута, како би се спречио нежељен или непрекидан проток воде из славина или тушева када нису у употреби.

Процена и провера: производ или систем се испитује при распону притисака који су утврђени (3,0 бара (± 0,2 бара) за вентиле високог притиска или 0,5 (± 0,02 бара) бара за вентиле ниског притиска) како би се проверило да ли се временска контрола активира уз 10-процентну толеранцију у односу на ону коју наводи подносилац захтева. Подносилац захтева као део поступка захтева надлежном органу прилаже изјаву да производ испуњава дати захтев и дефинише врсту решења које се употребљава у оквиру техничких параметара (унапред подешено време протока за временске ограничаваче, временско кашњење при затварању након употребе за сензоре) и прилаже резултате испитивања које је спроведено у складу са стандардом SRPS EN 15091 за санитарне арматуре са електронским отварањем и затварањем или SRPS EN 816 за арматуре са вентилима са аутоматским затварањем.

Критеријум 2 – Материјали у додиру са водом за пиће

Хемијска и хигијенска својства материјала у додиру са водом за пиће

Материјали који се употребљавају за производе који долазе у додир са водом за пиће, или нечистоће које су у вези са њима, не смеју у воду, која је намењена људској исхрани, испуштати било каква једињења у концентрацијама које су веће од неизбежних (или прописаних) за дату намену њихове употребе и не смеју непосредно или посредно смањити заштиту здравља људи. Материјали не смеју изазивати погоршање квалитета воде, која је намењена исхрани људи, нити у погледу изгледа, мириса или укуса. У оквиру препоручених граничних вредности за правилан рад (тј. у складу са условима коришћења како су утврђени одговарајућим стандардима SRPS EN из табеле 2), материјали не смеју претрпети ниједну промену која би могла да наруши перформансе производа. Материјали који немају одговарајућу отпорност на корозију морају се заштити на одговарајући начин тако да не представљају ризик по здравље.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву да производ испуњава захтеве и подноси релевантну документацију или резултате испитивања, како се наводи у наставку:

Метални материјали у додиру са водом за пиће, који се употребљавају за санитарне арматуре, наведени су у позитивном списку „Прихватање металних материјала за производе у додиру са водом за пиће”, како је дато у Техничком додатку. Подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са датим захтевом. Ако метални материјали нису укључени у позитивни списак, подносе се резултати испитивања које је спроведено у складу са приступом за „Додавање материјала у списак састојака у оквиру категорије материјала”, како се описује у Додатку, и применом стандарда SRPS EN 15664-1. Ако у држави у којој ће се производ пласирати на тржиште, постоје обавезни национални прописи, као друга могућност, прилаже се сертификат о одобрењу датих металних материјала и/или производа који издају национални органи или надлежне лабораторије.

Органски материјали у додиру са водом за пиће испитују се у складу са одговарајућим захтевима државе у којој ће се производ пласирати на тржиште. Подноси се сертификат или по потреби резултати испитивања које издају национални органи или надлежне лабораторије.

Поред тога, ако тако налажу национални прописи или држава у којој се производ ставља на тржиште, достављају се резултати испитивања у погледу повећања микробног раста и оцена мириса и укуса воде.

Критеријум 3 – Искључене или ограничене супстанце и смеше

a) Опасне материје и смеше

Производ или било који његов саставни део не сме садржати супстанце или смеше са обавештењима о опасности и ознакама ризика које су дате у наставку, као ни супстанце које испуњавају неки од критеријума за упис на листу супстанци које изазивају забринутост.

Списак обавештења о опасности и ознака ризика:

Обавештење о опасности(¹)

Ознака ризика(²)

H300 Смртоносно ако се прогута

R28

H301 Токсично ако се прогута

R25

H304 Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева

R65

H310 Смртоносно у контакту са кожом

R27

H311 Токсично у додиру са кожом

R24

H330 Смртоносно ако се удише

R23/26

H331 Токсично ако се удише

R23

H340 Може да доведе до генетских дефеката

R46

H341 Сумња се да може да доведе до генетских дефеката

R68

H350 Може да доведе до појаве карцинома

R45

H350i Може да изазове карцином ако се удише

R49

H351 Сумња се да може да доведе до појаве карцинома

R40

H360F Mоже штетно да утиче на плодност

R60

H360D Може штетно да утиче на плод

R61

H360FD Може штетно да утиче на плодност. Може штетно да утиче на плод

R60/61/60-61

H360Fd Може штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод

R60/63

H360Df Може штетно да утиче на плод. Сумња се да може штетно да утиче на плодност

R61/62

H361f Сумња се да може штетно да утиче на плодност

R62

H361d Сумња се да може штетно да утиче на плод

R63

H361fd Сумња се да може штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод

R62-63

H362 Може да има штетно дејство на одојчад

R64

H370 Доводи до оштећења органа

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Може да доведе до оштећења органа

R68/20/21/22

H372 Доводи до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања

R48/25/24/23

H373 Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања

R48/20/21/22

H400 Веома токсично по живи свет у води

R50

H410 Веома токсично по живи свет у води, са дуготрајним последицама

R50-53

H411 Токсично по живи свет у води, са дуготрајним последицама

R51-53

H412 Штетно за живи свет у води, са дуготрајним последицама

R52-53

H413 Може да доведе до дуготрајних штетних последица по живи свет у води

R53

EUH059 Опасно по озонски омотач

R59

EUH029 У контакту са водом ослобађа токсичан гас

R29

EUH031 У контакту са киселинама ослобађа токсични гас

R31

EUH032 У контакту са киселинама ослобађа веома токсичан гас

R32

EUH070 Токсично у контакту са очима

R39-41

(1) CLP/GHS систем класификације хемикалија

(2) DSD/DPD систем класификације хемикалија

Из наведеног захтева изузимају се оне супстанце или смеше које мењају своја својства у току обраде (нпр. нису више биолошки расположиве, хемијски се мењају тако да се претходно евидентирана опасност отклања).

Граничне концентрације за супстанце или смеше које испуњавају критеријуме за разврставање у класе или категорије опасности из претходне табеле и за супстанце које испуњавају критеријуме за класификацију као карциногене категорије 1 или 2, мутагене категорије 1 или 2, токсичне по репродукцију категорије 1 или 2, не смеју да пређу специфичне или опште граничне концентрације одређене у складу са прописима којима се уређује класификација хемикалија у складу са CLP/GHS системом. Ако су одређене специфичне граничне концентрације, оне имају предност над општим.

Граничне концентрације за супстанце које испуњавају критеријуме: да су идентификоване као PBT или vPvB supstance; или које доводе до поремећаја рада ендокриног система или имају PBT или vPvB својства али не испуњавају критеријуме за идентификацију као PBT или vPvB, а научно је утврђено да изазивају значајне последице по здравље људи и животну средину: не смеју да пређу 0,1% у масеном уделу.

Готов производ се не сме обележити у складу са горе наведеним обавештењима о опасности.

Следеће супстанце/састојци се посебно изузимају из датог захтева:

Никл у нерђајућем челику свих врста

Сва обавештења о опасности и ознаке ризика

Производи и хомогени делови санитарних арматура, који су у додиру са водом за пиће и који су израђени од легура, који су обухваћени одговарајућим одступањима од обележавања наведеним у одговарајућим прописима којима се дефинише класификација и обележавање хемикалија (CLP/GHS): одливци метала, легуре, смеђе које садрже полимере, смеше које садрже еластомере и који се наводе у списку, у делу Б документа „Прихватање металних материјала употребљених за производе у додиру са водом за пиће – Заједнички приступ” или испуњавају захтеве да се укључе у списак, како је наведено техничком додатку у овом прилогу.

Сва обавештења о опасности и ознаке ризика

Никл у слоју заштитне превлаке, ако је испуштање никла из слоја са никлом или превлаке која садржи никл на унутрашњој површини производа који својом наменом долазе у додир са водом за пиће која је испитана у складу са стандардом SRPS EN 16058 * **, не премашује 10 μg/l.

Сва обавештења о опасности и ознаке ризика

Електронске компоненте санитарних арматура, које испуњавају захтеве прописа којима се ограничава употреба одређених опасних материја у електричној и електронској опреми

Сва обавештења о опасности и ознаке ризика

* Када постоје национални захтеви у држави у којој ће се производ пласирати на тржиште, или одговарајући поступак испитивања за испуштање никла из превлаке, може се уместо доказивања усаглашености са датим захтевом приложити доказ да су дати национални захтеви испуњени.

** SRPS EN 16058 Утицај металних материјала на воду која је намењена исхрани људи – испитивање динамичким бушењем за оцену површинских превлака са слојевима никла – Дугорочна метода испитивања.

Процена и провера: за сваки производ или сваки хомогени део, подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са датим критеријумом, заједно са одговарајућом документацијом, као што су изјаве о усаглашености које су потписали добављачи, о томе да супстанце или материјали нису класификовани у неку од класа опасности које су у вези са изјавама о опасности из наведеног списка. Дата изјава је поткрепљена сажетим информацијама о релевантним својствима у вези са обавештењима о опасности, које су наведени у претходној табели.

Информације о својствима супстанци могу се добити употребом других средстава сем испитивања, на пример употребом алтернативних метода као што су методе in vitro, моделима кванитативног односа између структуре и активности или употребом приступа груписања и аналогијског приступа, у складу са одговарајућим прописима у вези са хемикалијама. У великој мери се подстиче размена релевантних података.

Приложене информације се морају односити на облике физичког стања супстанце или смеша, како се употребљавају у готовом производу.

За супстанце на које се не односе прописи о хемикалијама, изјава у вези са тим је довољна за усклађеност са горе наведеним захтевима.

б) Супстанце које изазивају забринутост

За супстанце које се, у складу са прописима којима се регулише управљање хемикалијама, налазе на Листи супстанци које изазивају забринутост, нису могућа изузимања из захтева, ако је концентрација датих супстанци у смешама у производу или у било којем хомогеном делу производа > 0.1%.

Граничне концентрације за супстанце које испуњавају критеријуме: да су идентификоване као PBT или vPvB supstance; или које доводе до поремећаја рада ендокриног система или имају PBT или vPvB својства али не испуњавају критеријуме за идентификацију као PBT или vPvB, а научно је утврђено да изазивају значајне последице по здравље људи и животну средину: не смеју да пређу 0,1% у масеном уделу.

Процена и провера: Подносилац захтева мора навести одговарајућу референцу ка Листи супстанци које изазивају забринутост на дан подношења пријаве. Подносилац захтева подноси изјаву о усаглашености са датим критеријумом заједно са одговарајућом документацијом, као што су изјаве о усаглашености које су потписали добављачи материјала и копије релевантних безбедносних листова за супстанце или смеше.

Критеријум 4 – Квалитет производа и век трајања

a) Општи захтеви

Производ мора испуњавати опште захтеве одговарајућих стандарда SRPS EN који се наводе у табели 2 или одговарајуће обавезне националне законске прописе. Из датог критеријума искључује се захтев у погледу протока воде.

Чишћење елемената производа, које може бити неопходно у условима уобичајене употребе, мора бити изводљиво употребом једноставних алата или средстава.

б) Услов изложених површина и квалитет превлаке Ni-Cr

Санитарни производ који има металну превлаку Ni-Cr (независно од природе материјала у основи) мора бити у складу са стандардом SRPS EN 248.

в) Поправљивост и расположивост резервних делова

Производ мора бити конструисан тако да крајњи корисник, или по потреби професионални сервисни техничар, може лако заменити његове заменљиве саставне делове. Информације о томе који елементи се могу заменити морају се јасно назначити у информативном листу који се прилаже уз производ. Подносилац захтева прилаже и јасна упутства како би омогућио да крајњи корисник, или по потреби оспособљени стручњак, изврши основне поправке.

Подносилац захтева додатно мора да обезбеди да ће резервни делови бити доступни барем седам година након престанка производње.

г) Гаранција

Подносилац захтева даје најмање четворогодишњу гаранцију за поправку или замену.

Процена и провера: подносилац захтева као део поступка пријаве надлежном органу прилаже изјаву да производ испуњава дате захтеве и прилаже узорке информативног листа производа и гаранцијске услове.

У погледу тач. а) и б), подносилац захтева као део поступка пријаве додатно прилаже надлежном органу резултате испитивања спроведених у складу са стандардима који се наводе у табели 2, када је реч о тачки а), и стандардом SRPS EN 248, када је реч о тачки б).

Критеријум 5 – Паковање

Паковање мора да испуни следеће захтеве:

а) сви саставни делови паковања могу се ручно лако раздвојити у појединачне материјале како би се олакшало рециклирање,

б) када се за паковање користи картонско паковање, картонско паковљње мора да буде израђено од најмање 80% рециклираног материјала.

Процена и провера: подносилац захтева као део поступка пријаве прилаже изјаву да производ испуњава дати захтев и надлежном органу прилаже узорак(ке) паковања.

Критеријум 6 – Информације за кориснике

Уз производ се прилажу релевантне информације за кориснике које садрже савете за правилну и еколошки погодну употребу производа и његово одржавање. Морају бити садржане следеће информације у штампаном (на паковању и/или у документацији која се прилаже уз производ) и/или у електронском облику:

а) информације да се главни утицај на животну средину односи на фазу употребе производа, тј. на потрошњу воде и одговарајуће енергије која је неопходна за загревање воде, и савете о томе како рационална употреба може смањити утицај на животну средину,

б) информације о томе да је производу додељен Еко знак, заједно са кратким објашњењем шта то значи, поред општих информација које се прилажу уз лого Еко знака,

в) максимални проток у l/min (који је испитан у складу са критеријумом 1 a)),

г) упутства за монтажу, укључујући информације о посебним радним притисцима који одговарају производу,

д) савете у вези са задржавањем воде и одговарајуће упозорење да се не пије вода са славине након дужег периода задржавања (применљиво на славине), као на пример „Како би се спречило настајање отпадне питке воде, воду насталу због задржавања (нпр. вода која се користи ујутро или након годишњег одмора) користите за испирање тоалета, туширање или заливање баште”,

ђ) препоруке о правилној употреби и одржавању (укључујући чишћење и одстрањивање воденог каменца) производа, при чему се наводе сва релевантна упутства, посебно:

(1) савети о одржавању и употреби производа,

(2) информације о томе који резервни делови се могу заменити,

(3) упутства у вези са заменом заптивки, ако славине пуштају воду,

(4) савети о чишћењу санитарних арматура одговарајућим материјалима, како би се спречило оштећење њихове унутрашње и спољашње површине,

(5) савети о редовном и правилном сервисирању аератора.

Када је реч о санитарним арматурама (изузев туш глава) које нису опремљене уређајима за контролу времена, на паковању производа је видљив следећи текст:

„Овај производ са Еко знаком намењен је употреби у домаћинству. Није намењен употреби изван домаћинства, вишекратну и честу употребу (нпр. у школама, канцеларијама, болницама, базенима)”.

Када је реч о санитарним арматурама са уређајима за контролу времена, на паковању производа мора да буде видљив следећи текст:

„Овај производ са Еко знаком је посебно намењен употреби изван домаћинства, за вишекратну и честу употребу (нпр. у школама, канцеларијама, болницама, базенима)”.

Када је реч о туш главама са ограниченим протоком, информације се наводе у информативном листу производа у вези са потребом провере компатибилности, када се употребљава са електричним тушем, нпр. „Проверите да ли је ова туш глава ограниченог протока компатибилна са постојећим системом за туширање ако планирате да је употребите са електричним тушем”.

Процена и провера: подносилац захтева као део поступка пријаве прилаже изјаву да производ испуњава дати захтев и надлежном органу прилаже узорак или узорке информација за кориснике и/или везу са интернет страницом произвођача која садржи дате информације.

Критеријум 7 – Информације које се наводе на Еко знаку

Опциони део Еко знака са простором за текст садржи текст:

1) „већа ефикасност употребе воде”,

2) „већа могућност за уштеду енергије”,

3) „са овим сертификованим производом штедите воду, енергију и новац”.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже узорак етикете производа, заједно са изјавом о усаглашености са датим критеријумом.

ТЕХНИЧКИ ДОДАТАК

Информације у овом додатку заснивају се на извештају „Прихватање металних материјала употребљених за производе у додиру са водом за пиће. Заједнички приступ. Део А – Поступак за прихватање и Део Б – Заједнички списак састојака”, који је доступан на web странци:

http://www.umweltbundesamt.de/wasser-e/themen/trinkwasser/4ms-initiative. htm.

Извод 1 из документа „Прихватање металних материјала употребљених за производе у додиру са водом за пиће. Заједнички приступ. Део A. Поступак за прихватање” из поглавља 2.

1. Прихватање металних материјала у списак састојака

Метални материјали, који се употребљавају за производе који су у додиру са водом за пиће, морају бити наведени у списку састојака.

1.1. Поступак за додавање материјала у списак састојака

Главна одговорност за оцену материјала остаје на националном нивоу при чему се употребљавају утврђени поступци и стручни ресурси који су тамо доступни. Међутим, тумачење резултата испитивања и примена критеријума за прихватање, који се описују у наставку, представљају сложене поступке. Из поменутог разлога одбор стручњака треба да обавља саветодавни рад у процесу одлучивања.

Одбор стручњака треба да поседује следећу експертизу:

– одговарајуће знање о корозији и испуштању метала,

– стручност у области токсикологије и оцени квалитета воде за пиће у вези са аспектима људског здравља,

– разумевање начина на који се метални материјали и производи употребљавају у пречишћавању воде за пиће и њеном снадбевању.

Група од неколико држава у Европској унији се договорила око заједничког поступка за прихватање материјала у заједнички списак састојака. Поступак је описан у Делу Б овог додатка.

1.2. Структура списка састојака

Списак састојака садржи различите категорије металних материјала.

Категорија се дефинише као: група материјала истих својстава у погледу њихове области примене, реаговања у додиру са водом за пиће и ограничења у вези са саставом воде и/или површином.

Списак састојака садржи цели опсег категорија састојака.

Свака категорија садржи један референтни материјал.

Референтни материјал се дефинише као: материјал који припада категорији за коју су својства испуштања метала у воду за пиће позната и поновљива, састав је строго контролисан, а елементи од интереса су на горњој граници или близу горње границе прихватљивости. Морају се сагледати могући утицаји одређених састојака за инхибирање испуштања метала.

У оквиру сваке категорије наводе се метални материјали који су доступни на тржишту и који се прихватају за употребу у производима који су у додиру са водом за пиће. Материјали се могу употребити само за одређене производе услед ограничења у вези са површином (табела 1).

Табела 1

Групе производа за металне материјале

Група
производа

Примери производа или делова производа

Претпостављена додирна
површина „а”

A

Цеви за инсталације у зградама

Непокривене цеви у системима водоснадбевања

100%

Б

Цевни прибор

10%

Помоћни материјал

Делови пумпи за инсталације у зградама

Делови вентила за инсталације у зградама

В

Покретни делови у водомеру

Делови пумпи у системима водоснадбевања

Делови вентила у системима водоснадбевања

97

Група производа А: додирна површина до 100%

Када је реч о цевима за инсталације у зградама, може се употребити исти материјал за све пречнике. Појединачни материјал може имати удео од приближно 100% површине у додиру са водом, нпр. бакар, поцинкован челик или нерђајући челик. Оцена услова за безбедну употребу мора претпоставити највећи могући проценат. Прихватање састава за употребу у цевима укључује прихватање за све употребе (нпр. цевни прибор, саставни делови, итд.).

Дата група исто тако укључује непокривене металне цеви у системима водоснадбевања и поступцима пречишћавања воде.

Група производа Б: додирна површина до 10%

Цевни прибор или помоћни материјали за инсталације у зградама могу се израдити од једног материјала или од неколико материјала који се у мањој мери разликују. Најчешће се израђују од легура бакра које садрже олово. Услед могућности испуштања олова у воду, постоји потреба да се ограничи укупна додирна површина производа који су израђени од датих легура. За оцену материјала за дате производе претпоставља се удео од 10% површине која је у додиру са водом.

Дата група исто тако укључује металне делове пумпи и вентила који се употребљавају за инсталације у зградама.

Група производа В: додирна површина мања од 1%

Из техничких разлога, постоји потреба да се израде мали делови састава који се не прихвата за групу производа Б, цевни прибор и помоћни материјали. Други састави, који показују већи степен испуштања, могу се прихватити у датим уређајима докле год се њиховом употребом у значајнијој мери не повећава загађеност воде за пиће. Употребу таквих састава треба ограничити на делове који не прелазе 1% укупне површине у додиру са водом за пиће; на пример, тело водомера мора бити израђено од прихваћеног састава за групу производа Б, при чему покретни део може бити израђен од материјала који се наводе за групу производа В.

Дата група исто тако укључује металне делове пумпи и вентила који се употребљавају у системима водоснадбевања и поступцима пречишћавања воде.

1.3. Подаци који су неопходни за оцењивање

Прихватање металних материјала заснива се на резултатима дугорочних испитивања над испитивањем динамичким бушењем у складу са стандардом SRPS EN 15664-1. Најкраће трајање периода испитивања је шест месеци и може се продужити. Додатни захтеви у погледу испитивања у складу са стандардом SRPS EN 15664-1 описују се у тач. 1.4 и 1.5.

Прихватање референтног материјала за категорију захтева прихватање резултата испитивања, у складу са стандардом SRPS EN 15664-1, које је спроведено над различитим водама (види SRPS EN 15664-2) које представљају уобичајени опсег састава вода за пиће у ЕУ.

За укључивање материјала у категорију, неопходно је упоредно испитивање у односу на референтни материјал употребом стандарда SRPS EN 15664-1. Када је реч о упоредном испитивању, довољно је употребити локалну воду за пиће, под условом да је вода умерено корозивна (види SRPS EN 15664-2).

Прилажу се следеће информације:

– извештаји о испитивању у складу са стандардом SRPS EN 15664-1,

– извештаји о испитивању када је реч о узорку испитивања,

– за сваки састав, информације о граничним вредностима за главне елементе легирања и максималне вредности за нечистоће. Такве граничне вредности су строжије за референтне материјале него за легуре које су доступне на тржишту,

– постојећи применљиви европски стандард(и) за материјал,

– својства материјала,

– производи који ће се израдити од материјала и њихове употребе (фактор-а),

– производни процес,

– друге информације које се сматрају одговарајућим за оцењивање.

1.4. Спецификација узорка испитивања

За испитивање материјала у складу са стандардом SRPS EN 15664-1 узорци испитивања морају бити одговарајућег састава.

Сви елементи који премашују 0,02% могу бити од значаја и морају бити наведени за састав материјала који треба да се укључи у списак. Када је реч о нечистоћама које су мање од 0,02%, произвођач легура/материјала има одговорност да гарантује да неће бити испуштања која могу изазвати негативне утицаје по здравље.

Састав узорака испитивања је:

1.4.1. Референтни материјали

Узорци испитивања који су поднети за испитивање новог референтног материјала и узорци испитивања који се употребљавају као референтни материјали за упоредно испитивање морају испуњавати следеће захтеве:

– састојци и нечистоће морају бити у наведеном опсегу.

Напомена: Састав референтног материјала мора се прихватити пре почетка испитивања. Опсег састава мора бити врло узак а референтни материјал треба да представља најслабији материјал за категорију у погледу испуштања датог метала.

1.4.2. Потенцијални материјали за упоредно испитивање

Када је реч о потенцијалним материјалима, опсег састава и његове дозвољене нечистоће морају се дефинисати. Упоредно испитивање је могуће ако је дефинисани опсег састава потенцијалног материјала усклађен са дефиницијом постојеће категорије материјала.

Састав узорака испитивања, који се употребљавају за испитивање, мора бити ограниченији од дефинисаног опсега састава материјала. На основу познавања легура бакра, састав узорака испитивања мора испуњавати следеће захтеве:

Састојци:

– бакар (Cu), цинк (Zn) као састојци морају бити у наведеном опсегу,

– садржај арсена (As) као састојка мора бити већи од 66% наведеног опсега. (нпр. ако је наведени опсег < 0,15% онда 66% опсега (0,15%) износи 0,10%; стога, садржај елемента треба да буде 0,10–0,15%),

– садржај алуминијума (Al), силицијума (Si) и фосфора (P) мора бити мањи од 50% наведеног опсега.

За све друге састојке, садржај мора бити већи од 80% наведеног опсега. (нпр. ако је наведени опсег 1,6 до 2,2% онда 80% опсега (0,6%) износи 0,48%; стога, садржај елемента треба да буде већи од 2,08%).

Нечистоће:

Нечистоће које треба анализирати у контактној води (види 1.5) морају бити веће од 60% наведеног највећег садржаја. За друге легуре, које нису легуре бакра, дати захтеви се могу разликовати.

1.5. Анализа воде

Ако се испитује нови референтни материјал, контактна вода, у складу са стандардом SRPS EN 15664-1, мора се анализирати у погледу свих елемената који премашују 0,02% у саставу наведеног материјала, изузимајући:

– калај (Sn), силицијум (Si) и фосфор (P) ако су присутни као састојци,

– гвожђе (Fe), калај (Sn), манган (Mn), алуминијум (Al), силицијум (Si) и фосфор (P) ако су присутни као нечистоће у легури.

Анализа контактне воде се за потребе упоредног испитивања може ограничити на одређене елементе који се дефинишу за сваку категорију у списку састојака.

1.6. Критеријуми прихватања

У табели 2 предлажу се прихватљиви удели металних производа, који су у додиру са водом за пиће, у укупним концентрацијама метала у славинама потрошача.Табела се заснива на вредностима прихватања за вредности параметара хемикалија и показатеља у директиви о води за пиће. Прихватљиви удели су изведени на основу следећих начела:

– 90% за елементе код којих метални производи у додиру са водом за пиће чине једини главни извор загађења;

– 50% за елементе код којих су могући други извори загађења;

– Када је реч о другим параметрима који се не наводе у директиви о води за пиће, искоришћени су следећи критеријуми:

– цинк: дати елемент није токсичан при концентрацијама које се налазе у системима водоснадбевања када су употребљене поцинковане челичне цеви. Међутим, цинк може бити разлог притужби у вези са укусом и изгледом воде. Предложена референтна вредност је одређена како би се обезбедило да цинк не смањује естетску прихватљивост воде (Светска здравствена организација, 2004. године);

– калај, бизмут, молибден, титанијум: дате референтне вредности се заснивају на привременим вредностима које је предложио стручњак из области токсикологије (Fawell, 2003. године);

– други метали:по потреби од стручњака у области токсикологије тражи се савет у погледу одговарајуће референтне вредности.

Како би се омогућило време за стварање природних заштитних слојева, предлаже се да се поступком испитивања симулира тромесечни период прилагођавања у којем је дозвољена мања неусклађеност са референтном концентрацијом.

Табела 2

Прихватљиви удели и референтне концентрације за прихватање металних састојака металних производа који су у додиру са водом за пиће

Параметар

Прихватљив удео металних производа који су у додиру са водом за пиће

Вредност
параметра
(μg/l)

Референтна
концентрација „РК” за систем прихватања (μg/l)

Део Б: хемијски параметри

Антимон

50%

5

2,5

Арсен

50%

10

5

Хром

50%

50

25

Кадмијум

50%

5

2,5

Бакар

90%

2 000

1 800

Олово

50%

10

5

Никл

50%

20

10

Селен

50%

10

5

Део В: параметри показатеља

Алуминијум

50%

200

100

Гвожђе

50%

200

100

Манган

50%

550

25

Друго: није наведено у директиви о води за пиће

Бизмут

90%

10

9

Молибден

50%

20

10

Калај

50%

6 000

3 000

Титанијум

50%

15

7,5

Цинк

90%

3 000

2 700

1.7. Додавање референтног материјала за категорију или материјала који не спада у наведену категорију

Додавање или промена опсега елемента за легирање може изместити легуру изван категорије и дата промена може у значајној мери утицати на својство материјала да испушта метале. У том случају и за легуру која представља категорију (референтни материјал) достављају се следеће информације.

– информације које се наводе у 1.3.

– када се предложени нови састав не може упоредити са категоријом материјала са списка, достављају се резултати целог испитивања цеви динамичким бушењем, у складу са стандардом SRPS EN 15664-2, при чему се користе барем три различите воде за пиће дефинисане у стандарду SRPS EN15664-2.

1.7.1. Прихватање референтног материјала

За оцену резултата испитивања динамичким бушењем (у складу са SRPS EN 15664-1) сагледава се аритметичка средина једнаких концентрација у цеви MEPn(T).

За све периоде рада (T) израчунава се просек MEPn(T) за три линије испитивања при једном динамичком бушењу: MEPa(T). Материјал се може прихватити за групу производа са претпостављеном контактном површином а (види табелу 1), ако су следећи услови:

(1) MEPa(T) * a ≤ RC за T = 16, 21 и 26 недеља

(2) MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) за {Tb, T} = {12, 16}, {16, 21} и {21, 26} недеља

испуњени када је реч о водама за пиће које су предмет испитивања.

Испитивање се може продужити до 1 године ако није испуњен критеријум (2). У том случају, материјал се прихвата ако је следећи услов

(3) MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) за {Tb, T} = {26, 39} и {39, 52} недеља

испуњен када је реч о водама за пиће које су предмет испитивања, при чему критеријум (2) није испуњен.

Потребно је сагледати цео сет доступних података. Када је реч о испитивању динамичким бушењем у складу са EN 15664-1 поменути подаци су:

– резултати појединачних линија испитивања,

– резултати четворосатног задржавања воде и

– параметри за састав воде.

Ако су поред захтева из стандарда SRPS EN 15664-1 анализирани и узорци задржавања, дати подаци се исто тако сагледавају при оцени.

Одбор стручњака одлучује да ли су доступни подаци довољно квалитетни (нпр. не постоје велике разлике међу три линије испитивања, тумачење нетипичних вредности) да се изврши оцена, и ако јесу, одлучује да ли ће прихватити материјал на основу горе наведених критеријума. Прихваћени материјали додају се у списак састојака за категорију референтног материјала који је употребљен за упоредно испитивање.

1.8. Додавање материјала у списак састојака у оквиру категорије материјала

Када се покаже да састојци материјала који ће се потенцијално одобрити припадају категорији, материјал се може додати у списак састојака под условом да упоредно испитивање, спроведено у односу на одговарајући референтни материјал у стандардизованом испитивању динамичким бушењем, у складу са стандардом SRPS EN 15664-1, коришћењем једне воде која се дефинише у стандарду SRPS EN 15664-2, покаже задовољавајуће резултате.

За сваки материјал достављају се следеће информације:

– информације које се наводе у 1.3,

– резултати упоредних испитивања спроведених испитивањем цеви динамичким бушењем у складу са стандардом SRPS EN 15664-1 у односу на референтни материјал из категорије.

1.8.1. Прихватање материјала упоредним испитивањем

За оцену резултата испитивања динамичким бушењем (у складу са SRPS EN 15664-1) сагледава се аритметичка средина једнаких концентрација у цеви MEPn(T).

За све периоде рада (T) израчунава се просек MEPn(T) за три линије испитивања при динамичком бушењу: MEPa(T). Када је реч о референтном материјалу сагледава се MEPa,RM(T) за три референтне линије.

Материјал се може прихватити за групу производа са претпостављеном контактном површином а референтног материјала (види табелу 1), ако су испуњени следећи услови:

(1) MEPa(T) ≤ MEPaRM(T) за T = 16, 21 и 26 недеља

(2) MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) за {Tb, T} = {12, 16}, {16, 21} и {21, 26} недеља

када је реч о води за пиће која је предмет испитивања.

Испитивање се може продужити до 1 године ако није испуњен критеријум II. У том случају, материјал се прихвата ако је испуњен следећи услов:

(3) MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) за {Tb, T} = {26, 39} и {39, 52} недеља.

Потребно је сагледати цео сет доступних података. Када је реч о испитивању динамичким бушењем у складу са SRPS EN 15664-1 поменути подаци су:

– резултати појединачних линија испитивања,

– резултати четворосатног задржавања и

– параметри за састав воде.

Ако су поред захтева из стандарда SRPS EN 15664-1 анализирани и узорци задржавања, дати подаци се исто тако сагледавају при оцени.

Одбор стручњака одлучује да ли су доступни подаци довољно квалитетни (нпр. не постоје велике разлике међу три линије испитивања, тумачење нетипичних вредности) да се изврши оцена, и ако јесу, одлучује да ли ће прихватити материјал на основу горе наведених критеријума. Прихваћени материјали додају се у списак састојака за категорију референтно материјала који је употребљен за упоредно испитивање.

Извод 2 из документа „Прихватање металних материјала употребљених за производе у додиру са водом за пиће. Заједнички приступ. Део Б – Заједнички списак састојака” из поглавља 2.

Легуре бакра

Легуре бакра-цинка-олова

1.8.1.1. Категорија

Граничне вредности састава у категорији

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

бакар

≥ 57,0

антимон

0,02

цинк

остатак

арсен

0,02

олово

≤ 3,5

бизмут

0,02

алуминијум

≤ 1,0

кадмијум

0,02

гвожђе

≤ 0,5

хром

0,02

силицијум

≤ 1,0

никл

0,2

калај

≤ 0,5

Састав референтног материјала

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

бакар

7,0 – 59,0

антимон

0,02

цинк

остатак

арсен

0,02

олово

1,9-2,1

бизмут

0,02

кадмијум

0,02

хром

0,02

никл

0,2

алуминијум

0,2

гвожђе

0,3

силицијум

0,02

калај

0,3

Елементи који се сагледавају у миграцији воде: олово, никл, бакар, цинк

Додаје се:

за сваки елемент: фактори прихватања у поређењу са поменутим референтним материјалом

1.8.1.2. Прихваћене легуре

Прихваћена легура месинг B2 (на основу CW617N CW612N)

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

бакар

57,0 – 60,0

антимон

0,02

цинк

остатак

арсен

0,02

олово

1,6 – 2,2

бизмут

0,02

кадмијум

0,02

хром

0,02

никл

0,1

алуминијум

0,05

гвожђе

0,3

силицијум

0,03

калај

0,03

Прихвата се за следеће групе производа:

– Група производа B

– Група производа C

Основа за прихватање: Немачки извештај о конормативном истраживању RG_CPDW_01_074, Документација John Nuttall (март 2006. године)

Прихваћена легура месинг B1 (на основу CW614N, CW603N)

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

бакар

57,0 – 62,0

антимон

0,02

цинк

остатак

арсен

0,02

олово

2,5 – 3,5

бизмут

0,02

кадмијум

0,02

хром

0,02

никл

0,2

алуминијум

0,05

гвожђе

0,3

силицијум

0,03

калај

0,3

Прихвата се за следеће групе производа:

– Група производа C

Основа за прихватање: Немачки извештај о конормативном истраживању RG_CPDW_01_074, Документација John Nuttall (март 2006. године)

Легуре бакра-цинка-олова-арсена

Категорија

Граничне вредности састава у категорији

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

бакар

≥ 61,0

антимон

0,02

цинк

остатак

бизмут

0,02

арсен

≤ 0,15

кадмијум

0,02

олово

≤ 2,2

хром

0,02

алуминијум

≤ 1,0

никл

0,2

гвожђе

≤ 0,5

силицијум

≤ 1,0

калај

≤ 0,5

Састав референтног материјала

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

бакар

61,0–63,0

антимон

0,02

цинк

остатак

бизмут

0,02

арсен

0,09–0,13

кадмијум

0,02

олово

1,4–1,6

хром

0,02

алуминијум

0,5–0,7

никл

0,2

гвожђе

0,12

силицијум

0,02

калај

0,3

Елементи који се сагледавају у миграцији воде: олово, никл, арсен, бакар, цинк

Ограничења за употребу металних материјала у погледу састава воде (имајући у виду здравље)

Засновано на резултатима текућих наменских истраживања (у индустрији), елемент за легирање (састојак) и нечистоће се ограничавају на такав начин да се легуре могу употребити у свакој води за пиће.

Прихвата се за следеће групе производа:

– Група производа Б

– Група производа В

Основа за предлог: Документација John Nuttall (март 2006. године)

Додаје се:

за сваки елемент: фактори прихватања у поређењу са поменутим референтним материјалом

Легуре бакра-калаја-цинка-олова

1.8.1.4. Категорија

Граничне вредности састава у категорији

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

бакар

остатак

алуминијум

0,01

цинк

≤ 6,5

антимон

0,1

калај

≤ 13,0

арсен

0,03

олово

≤ 3,0

бизмут

0,02

никл

≤ 0,6

кадмијум

0,02

хром

0,02

гвожђе

0,3

силицијум

0,01

Састав референтног материјала

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

бакар

остатак

алуминијум

0,01

цинк

5,9–6,2

антимон

0,1

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

калај

3,9–4,1

арсен

0,03

олово

2,8–3,0

бизмут

0,02

никл

0,5–0,6

кадмијум

0,02

ром

0,02

гвожђе

0,3

силицијум

0,01

Елементи који се сагледавају у миграцији воде: олово, никл, антимон, бакар, цинк, калај.

Додаје се:

за сваки елемент: фактори прихватања у поређењу са поменутим референтним материјалом

1.8.1.5. Прихваћене легуре

Прихваћена легура топовска бронза GM1 (на основу CC491K)

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

бакар

84,0 – 88,0

алуминијум

0,01

цинк

4,0 – 6,0

антимон

0,1

калај

4,0 – 6,0

арсен

0,03

олово

2,5–3,0

бизмут

0,02

никл

0,1–0,6

кадмијум

0,02

хром

0,02

гвожђе

0,3

силицијум

0,01

Прихвата се за следеће групе производа:

– Група производа Б

– Група производа В

Основа за предлог: Немачки извештај о конормативном истраживању RG_CPDW_01_074, Документација John Nuttall (март 2006. године)

Бакар

1.8.1.6. Категорија

Граничне вредности састава у категорији

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

бакар

≥ 99,9

друго укупно

≤ 0,1

фосфор

≤ 0,04

Референтни састав

Састојак

Број EN

Cu-DHP

CW 024A

Елементи који се сагледавају у миграцији воде:

ниједан: није потребно упоредно испитивање

1.8.1.7. Прихваћене легуре

Бакар (Cu-DHP)

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

бакар

≥ 99,9

друго укупно

< 0,1

фосфор

≤ 0,04

Прихвата се за следеће групе производа

– Група производа А

– Група производа Б

– Група производа В

Ограничења за употребу металних материјала у погледу састава воде (имајући у виду здравље)

На стварање једињења бакра на површини бакарних цеви и последично разлагање у великој мери утичу мање компоненте из састава воде. У неким саставима воде, степен испуштања бакра може бити неприхватљиво висок. Треба пратити Треба пратити одговарајуће смернице о ограничавању у вези са употребом бакарних цеви у саставима воде у којима постоји могућност прекомерног испуштања бакра.

Потребно је спровести додатна истраживања о компатибилности бакра са одређеним саставима воде, употребом усклађених поступака за истраживање и оцењивање.

За одређивање услова безбедне употребе неопходни су резултати истраживања и практично искуство у неколико држава чланица.

Напомена: Загађивање воде за пиће бакарним цевима зависи од неколико својстава састава воде. У овом тренутку не постоји консензус о њиховом комбинованом деловању и међусобном утицају.

Калајисане бакарне цеви и калајисани цевни прибор

За калајисане бакарне цеви и калајисани цевни прибор употребљава се бакар као основни материјал, у складу са тачком 4.3.1. На дати основни материјал различитим поступцима се наноси слој калаја. Распршивањем јона бакра у слој калаја настаје нарастајућа фаза међуметалних једињења која се састоји од калаја и бакра (фаза ɳ = Cu6Sn5).

1.8.1.8. Категорија

Граничне вредности састава у категорији: слој калаја

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа из

Највише (%)

калај и бакар

99,90

антимон

0,01

арсен

0,01

бизмут

0,01

кадмијум

0,01

хром

0,01

олово

0,01

никл

0,01

Референтни састав

Бакарна цев у складу са SRPS EN 1057

Састојак

Број EN

Cu-DHP

CW 024A

1.8.1.9. Прихваћене легуре

Бакар CW 024A са слојем калаја дебљине 1 μm следећег састава:

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа из

Највише (%)

калај

90

антимон

0,01

бакар

< 10

арсен

0,01

бизмут

0,01

кадмијум

0,01

хром

0,01

олово

0,01

никл

0,01

Прихвата се за следеће групе производа:

– Група производа А

– Група производа Б

– Група производа В

Основа за предлог: Испитивање излуживања

a) испитивање динамичким бушењем за репрезентативне немачке воде за пиће, објављено: A. Baukloh, S. Priggemeyer, U. Reiter, B. Winkler, Chemically inner tinned Copper Pipes, Less Copper in Corrosive Drinking Waters (Бакарне цеви чија је унутрашњост хемијским поступком премазана слојем калаја, мање бакра у корозивним водама за пиће), Metall 10-11 (1998) 592 – 600.

б) испитивања динамичким бушењем у складу са DIN 50931 (испитивање динамичким бушењем): технички извештај DVGW/TZW, 2000

Постојећа одобрења у ЕУ без ограничења у погледу воде за пиће

– Холандија: у складу са BRL-K19005,

– Немачка: у складу са DIN 50930, T6 и DVGW GW 392),

– Данска, ETA.

Поцинковани челик

1.8.1.10. Категорија

Превлака од цинка, која је резултат употребе у поступку галванизације, испуњава следеће захтеве:

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

цинк<

антимон

0,01

арсен

0,02

кадмијум

0,01

хром

0,02

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

олово

0,05

бизмут

0,01

1.8.1.11. Прихваћене легуре

Превлака од цинка, која је резултат употребе у поступку галванизације, испуњава:

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

цинк

антимон

0,01

арсен

0,02

кадмијум

0,01

хром

0,02

олово

0,05

бизмут

0,01

Смернице о ограничавању употребе металних материјала у погледу састава воде

Предлаже се следеће формула као начин идентификације састава воде у којима су степени корозије за поцинковани челик прихватљиви.

pH ≥ 7,5 или слободни CO2 ≤ 0,25 mmol/L

алкалност ≥ 1,5 mmol/L

S1 < 2 (дефиниција S1 у даљем тексту)

калцијум ≥ 0,5 mmol/L

електропроводљивост < 600 μS/cm при 25 °C

S2 < 1 или S2> 3 (дефиниција S2 у даљем тексту)

Прихвата се за следеће групе производа

– Група производа А

– Група производа Б

– Група производа В

Основа за предлог: У Француској (DTU 60.1/NF P 40-201) и Немачкој (DIN 50930-3) постоје прописи у вези са саставом воде. Дате граничне вредности засноване су на практичном искуству али се изражавају на различите начине. Код оба прописа, предлогом се обухватају углавном исти састави воде. Предлогом се сагледавају доступни резултати истраживања у Немачкој и конормативних истраживања.

Предлог укључује и препоруке стандарда SRPS EN 12502-3 у погледу ризика у вези са вероватноћом корозије. Корозија најчешће доводи до погоршања квалитета воде услед корозије производа од гвожђа.

Предлог се заснива на резултатима добијеним на основу поцинкованих челичних цеви са концентрацијама олова између 1,0% и 0,6% у слоју цинка, под претпоставком да цеви са мањим концентрацијама олова слично реагују.

Нелегирани челик

Нелегирани челик за цеви и резервоаре

Нелегирани челик без сталних заштитних наноса није погодан за облик употребе у додиру са водом за пиће.

Нелегирани челик за помоћне материјале

Незаштићени нелегирани челик може се употребити за одређене апликације (нпр. пумпе, вентили) и само за врло мале површине у додиру са водом.

1.8.1.12. Категорија

Састојци и нечистоће не би требало да премашују највише граничне вредности које се наводе у наставку:

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

гвожђе

антимон

0,02

угљеник

≤ 2,11

арсен

0,02

хром

≤ 1,0

кадмијум

0,02

молибден

≤ 1,0

олово

0,02

никл

≤ 0,5

1.8.1.13. Прихваћене легуре

Састојци и нечистоће не би требало да премашују највише граничне вредности које се наводе у наставку:

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

гвожђе

антимон

0,02

угљеник

≤ 2,11

арсен

0,02

хром

≤ 1,0

кадмијум

0,02

молибден

≤ 1,0

олово

0,02

никл

≤ 0,5

Прихвата се за следеће групе производа

– Група В

Основа за предлог: нацрт италијанског прописа

Прорачун могућег утицаја на воду за пиће

Ливено гвожђе

Ливено гвожђе за цеви и резервоаре

Ливено гвожђе без сталних заштитних наноса није погодно за цеви и цевни прибор у додиру са водом за пиће

Ливено гвожђе за помоћни материјал

Незаштићено ливено гвожђе може се употребити за одређене апликације (нпр. пумпе, вентили) и само за врло мале површине у додиру са водом. Њихов састав мора да се регулише.

1.8.1.14. Категорија

Састојци и нечистоће не би требало да премашују највише граничне вредности које се наводе у наставку:

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

антимон

0,02

гвожђе

арсен

0,02

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

угљеник

кадмијум

0,02

хром

≤ 1,0

олово

0,02

молибден

≤ 1,0

никл

≤ 6,0

1.8.1.15. Прихваћене легуре

Састојци и нечистоће не би требало да премашују највише граничне вредности које се наводе у наставку:

Састојак

Садржај (%)

Нечистоћа

Највише (%)

антимон

0,02

гвожђе

арсен

0,02

угљеник

кадмијум

0,02

хром

≤ 1,0

олово

0,02

молибден

≤ 1,0

никл

≤ 6,0