Прилог 26

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА ДЕТЕРГЕНТЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ СВРХЕ ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ ПОСУЂА

Критеријуми за доделу Еко знака за детергенте за индустријске и професионалне сврхе за машинско прање посуђа имају за циљ да промовишу производе са умањеним негативним утицајем на живи свет у води, који садрже ограничену количину опасних материја и чије перформансе су испитане.

У оквиру сваког критеријума наводе се посебни захтеви за процену и проверу.

Изјаве, документација, анализе, извештаји о испитивању, или други докази којима се доказује усаглашеност са критеријумима, потичу од подносиоца захтева и/или његовог/их добављача, и/или њиховог/их добављача, итд.

Када је могуће, испитивање треба да спроведу лабораторије са одговарајућом акредитацијом или лабораторије које испуњавају опште захтеве наведене у стандарду SRPS ISO/IEC ISO 17025 или другим еквивалентним стандардима.

По потреби, могуће је употребити методе испитивања које се разликују од метода назначених за сваки критеријум ако надлежни орган који оцењује захтев прихвати њихову еквивалентност.

Додатак I даје референцу ка бази података о састојцима детергената (DID1: листа) у којој се наводе најчешће коришћене супстанце које улазе у састав детергената. Употребљава се да би се добили подаци за израчунавање критичнe запремине разблажења (CDV2:) и за оцену биоразградљивости супстанци које се додају детергентима. Када је реч о супстанцама које нису обухваћене DID листом, наводе се смернице за израчунавање или екстраполацију релевантних података. Ажурна верзија DID листе доступна је на одговарајућој интернет страници Еко знака ЕУ.

По потреби, надлежни органи могу захтевати додатну документацију и могу спровести независне провере.

Усаглашеност са еколошким критеријумима захтева се за плански додате супстанце, као и за нус-производе и нечистоће које потичу из сировина, чија је масена концентрација већа или једнака од 0,010% рачунато у финалној формулацији детергента.

Када су у питању биоциди и средства за бојење, захтева се усаглашеност са критеријумима без обзира на њихову концентрацију.

Супстанце које задовољавају поменуту граничну вредност у даљем тексту називају се „додате супстанце”.

Функционална јединица за ову групу производа изражава се у g/l раствора за прање (грами по литру раствора за прање).

Захтеви у вези са проценом и провером функционалне јединице:

Надлежни орган се извештава о пуном саставу производа, при чему се наводе: трговачки назив, хемијски назив, CAS број, DID број1, подаци о додатим количинама (са водом и без ње), функцији и облику свих додатих супстанци (без обзира на концентрацију) у производу.

Надлежном органу се мора доставити узорак производа заједно са препорукама за дозирање.

Надлежном органу се морају доставити безбедносни листови за сваку додату супстанцу, у складу са националним законским прописима којима се уређује област управљања хемикалијама.

Делови А и Б листе DID доступни су на интернет страници Еко знака ЕУ:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_b_en.pdf

Групу производа „детергенти за индустријске и професионалне сврхе за машинско прање посуђа” чине једнокомпонентни или вишекомпонентни детергенти за машинско прање посуђа, испирање и предпрање, за употребу у професионалним машинама за прање посуђа.

Следећи производи нису укључени у ову групу производа:

1) детергенти за машинско прање посуђа за употребу у домаћинствима,

2) детергенти који су намењени машинском прању медицинских уређаја или употреби у посебним машинама за чишћење индустријске опреме, укључујући у посебним машинама за прехрамбену индустрију.

3) спрејеви који се не одмеравају аутоматским пумпама.

За доделу Еко знакa, јединица производа мора да припада групи производа „детергенти за индустријске и професионалне сврхе за машинско прање посуђа” према дефиницији из члана 3 овог Прилога и мора да испуњава критеријуме и с њима повезане захтеве за процену и проверу, одређене у овом Прилогу.

Групи производа „детергенти за индустријске и професионалне сврхе за машинско прање посуђа” додељена је шифра „038”.

Критеријуми се одређују за следеће аспекте:

1) Токсичност по живи свет у води: критична запремина разблажења (CDV)

2) Биоразградљивост

3) Искључене или ограничене супстанце и смеше

4) Захтеви у вези са паковањем

5) Учинак при прању (пoгодност за употребу)

6) Аутоматски системи дозирања

7) Информације за кориснике – информације које се наводе на Еко знаку.

––––––––––––––

1 DID – Detergent Ingredient List

2 CDV – Critical Dilution Volume

1 Број DID је број додате супстанце на DID листи, а употребљава се како би се утврдила усаглашеност са критеријумима 1 и 2

Критеријум 1 – Токсичност по водене организме: критична
запремина разблажења (CDV)

Критична запремина разблажења (CDVхронично) једнокомпонентног или вишекомпонентног система не сме бити већа од следећих граничних вредности (при највећој препорученој дози):

CDV при највећој препорученој одмереној дози

Мека

Средње тврда

Тврда

Врста производа

0-6 °dH

7-13 °dH

> 14 °dH

Средства за предпрање

2 000

2 000

2 000

Детергенти за машинско прање посуђа

3 000

5 000

10 000

Вишекомпонентни систем

3 000

4 000

7 000

Средства за испирање

3 000

3 000

3 000

Критична запремина разблажења (CDVхронично) израчунава се за све додате супстанце (i) присутне у производу применом следеће једначине:

Где је:

маса = маса додате супстанце по препорученој дози

DF = фактор разградљивости

TF = фактор хроничне токсичности супстанце како је наведено у листи DID.

Израчунавањем CDV морају се обухватити и биоциди и средства за бојење који су присутни у производу, чак и када је њихова концентрација мања од 0,010% (100 ppm).

Из разлога разградње супстанци у поступку прања, примењују се посебна правила за следеће супстанце:

– водоник пероксид (H2O2) – не укључује се у израчунавање CDV,

– персирћетна киселина – укључује се у израчунавање као сирћетна киселина.

Процена и провера: Подносилац захтева доставља израчунавање CDVхронично производа. Табела за израчунавање вредности CDV доступна је на интернет страници Еко знака ЕУ.

Вредности параметара DF и TF морају бити вредности са списка базе података о састојцима детергената (листа DID). Ако се супстанца не налази на DID листи, параметри се израчунавају употребом смерница из дела Б листе DID, при чему се прилаже одговарајућа документација.

Критеријум 2 – Биоразградљивост

a) Биоразградљивост сурфактаната

Сви сурфактанти морају бити биоразградљиви под аеробним и анаеробним условима.

б) Биоразградљивост органских супстанци

Садржај свих органских супстанци у производу, које нису аеробно биоразградљиве (нису брзо биоразградљиве) (aNBO) и нису анаеробно биоразградљиве (anNBO), не сме бити већи од следећих граничних вредности.

aNBO

Врста производа

(g/l раствора за прање)

Мека

Средње тврда

Тврда

0-6 °dH

7-13 °dH

> 14 °dH

Средства за предпрање

0,4

0,4

0,4

Детергенти за машинско прање посуђа/вишекомпонентни систем

0,4

0,4

0,4

Средства за испирање

0,04

0,04

0,04

anNBO

Врста производа

(g/l раствора за прање)

Мека

Средње тврда

Тврда

0-6 °dH

7-13 °dH

> 14 °dH

Средства за предпрање

0,4

0,4

0,4

Детергенти за машинско прање посуђа/вишекомпонентни систем

0,6

1,0

1,5

Средства за испирање

0,04

0,04

0,04

Процена и провера: Подносилац захтева доставља документацију о разградљивости сурфактаната као и прорачун aNBO и anNBO производа. Табела која се употребљава за израчунавање вредности aNBO и anNBO доступна је на интернет страници Еко знака ЕУ.

За сурфактанте и за aNBO и anNBO треба навести референцу ка листи DID. Када је реч о додатим супстанцама које нису обухваћене DID листом, прилажу се релевантне информације из литературе или других извора, или одговарајући резултати испитивања, на основу којих се доказује њихова аеробна и анаеробна биоразградљивост, на начин који је описан у Додатку I.

TAED би требало сматрати анаеробно биоразградљивим.

У недостатку документације у складу са претходно поменутим захтевима, супстанца која није сурфактант може се изузети из захтева у погледу анаеробне разградљивости ако је испуњена један од следећих услова:

1) супстанца је брзо разградљива и има низак степен адсорпције (A < 25%); или

2) супстанца је брзо разградљива и има висок степен десорпције (D > 75%); или

3) супстанца је брзо разградљива и није биоакумулативна.

Испитивање адсорпције/десорпције може се спровести у складу са смерницама OECD 106.

Критеријум 3 – Искључене или ограничене супстанце и смеше

a) Одређене искључене додате супстанце

Следеће додате супстанце се не смеју укључити у производ, ни као део састава ни као део било које смеше укључене у састав производа:

– EDTA (етилендиаминтетраацетат),

– мириси,

– реактивна једињења хлора,

– APEO (алкилфенолетоксилати) и APD (алкилфеноли и њихови деривати).

Процена и провера: Подносилац захтева доставља попуњену и потписану изјаву о усаглашености.

б) Опасне супстанце и смеше

Производ или било који његов саставни део не сме садржати супстанце или смеше са обавештењима о опасности и ознакама ризика које су дате у наставку, као ни супстанце које испуњавају неки од критеријума за упис на листу супстанци које изазивају забринутост.

Наведене ознаке ризика се уопштено односе на супстанце. Међутим, ако се не могу добити информације о супстанцама, примењују се правила за класификацију смеша.

Списак обавештења о опасности и ознака ризика:

Обавештења о опасности (1)

Ознака ризика (2)

H300 Смртоносно ако се прогута

R28

H301 Токсично ако се прогута

R25

H304 Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева

R65

H310 Смртоносно у контакту са кожом

R27

H311 Токсично у контакту са кожом

R24

H330 Смртоносно ако се удише

R23/26

H331 Токсично ако се удише

R23

H340 Може да доведе до генетских дефеката

R46

H341 Сумња се да може да доведе до генетских дефеката

R68

H350 Може да доведе до појаве карцинома

R45

H350i Може да изазове карцином ако се удише

R49

H351 Сумња се да може да доведе до појаве карцинома

R40

H360F Mоже штетно да утиче на плодност

R60

H360D Може штетно да утиче на плод

R61

H360FD Mоже штетно да утиче на плодност. Може штетно да утиче на плод

R60/61/60-61

H360Fd Mоже штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод

R60/63

H360Df Може штетно да утиче на плод. Сумња се да може штетно да утиче на плодност

R61/62

H361f Сумња се да може штетно да утиче на плодност

R62

H361d Сумња се да може штетно да утиче на плод

R63

H361fd Сумња се да може штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод

R62-63

H362 Може да има штетно дејство на одојчад

R64

H370 Доводи до оштећења органа

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Може да доведе до оштећења органа

R68/20/21/22

H372 Доводи до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања

R48/25/24/23

H373 Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања

R48/20/21/22

H400 Веома токсично по живи свет у води

R50

H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

R50-53

H411 Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

R51-53

H412 Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама

R52-53

H413 Може да доведе до дуготрајних штетних последица по живи свет у води

R53

EUH059 Опасно по озонски омотач

R59

EUH029 У контакту са водом ослобађа токсични гас

R29

EUH031 У контакту са киселинама ослобађа токсични гас

R31

EUH032 У контакту са киселинама ослобађа веома токсичан гас

R32

EUH070 Токсично у контакту са очима

R39-41

Супстанце које изазивају сензибилизацију

H334: Ако се удише може да доведе до појаве алергијских реакција, астме или проблема са дисањем

R42

H 317: Може да изазове алергијске реакције на кожи

R43

(1) CLP/GHS систем класификације хемикалија

(2) DSD/DPD систем класификације хемикалија

Дати критеријум се исто тако примењују и на производе разградње, као што је формалдехид из супстанци које отпуштају формалдехид.

Из наведеног захтева изузимају се оне супстанце или смеше које мењају своја својства у току обраде (нпр. нису више биолошки расположиве, хемијски се мењају тако да се претходно евидентирана опасност отклања).

Финални производ не сме бити означен претходно наведеним обавештењима о опасности.

Одступања

Следеће супстанце се посебно изузимају из датог захтева

Сурфактанти у укупним концентрацијама

< 15% у финалном производу

H400: Веома токсично по живи свет у води

R50

Сурфактанти у укупним концентрацијама

< 25% у финалном производу

H412: Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама

R52-53

Биоциди који се користе као конзерванси*

(само за течности чија је pH вредност између 2 и 12 и са највише 0,10% масеног удела активне материје)

H331: Токсично ако се удише

R23

H334: Ако се удише може да доведе до појаве алергијских реакција, астме или проблема са дисањем

R42

H 317: Може да изазове алергијске реакције на кожи

R43

H400: Веома токсично по живи свет у води

R50

Ензими**

H334: Ако се удише може да доведе до појаве алергијских реакција, астме или проблема са дисањем

R42

H317: Може да изазове алергијске реакције на кожи

R43

H400: Веома токсично по живи свет у води

R50

NTA као нечистоћа у MGDA и GLDA***

H351: Сумња се да може да доведе до појаве карцинома

R40

* Одступање важи само за критеријум 3b). Биоциди морају да буду у складу са критеријумом 3 d

** Укључујући стабилизаторе и друге помоћне супстанце у препаратима.

*** У концентрацијама које су мање од 1,0% у сировини ако је укупна концентрација у коначном производу мања од 0,10%.

Процена и провера: подносилац захтева доказује усаглашеност са датим критеријумом тако што прилаже изјаву о томе да свака додата супстанца није класификована у неку од класа опасности које су у вези са обавештењима о опасности из претходно наведеног списка.

Уз ову изјаву се прилажу сажете информације о релевантним карактеристикама које су у вези са обавештењима о опасности из наведеног списка, са нивоом детаљности одређеном поглављима 10, 11 и 12 безбедносног листа, у складу са прописима којима се дефинише садржај безбедносног листа хемиклалија. За сурфактанте који су изузети и испуњавају критеријум класификације за класу опасности H412, подносилац захтева мора доставити документацију у вези са њиховом биоразградљивошћу, са одговарајућом референцом ка DID листи. Ако се супстанца не налази на DID листи, мора се дати одговарајућа референца ка информацијама из литературе или других извора, или одговарајућим резултатима испитивања, као што је описано у додатку I.

Информације о суштинским својствима супстанци могу се осим испитивањем добити на друге начине, на пример употребом алтернативних метода као што су методе in vitro, модели квантитативног односа структуре и деловања или коришћењем приступа груписања и аналогијског приступа у складу са националним прописима којима је дефинисана област класификације хемикалија. У великој мери се подстиче размена релевантних података.

Приложене информације морају да се односе на одговарајуће облике или агрегатна стања супстанци или смеша, како су употребљене у финалном производу.

Када је реч о супстанцама наведеним у Прилозима IV и V Уредбе REACH1:, довољно је да се достави одговарајућа изјава о томе како би се испунио наведени захтеви.

в) Супстанце које изазивају забринутост

За супстанце које се, у складу са прописима којима се регулише управљање хемикалијама, налазе на Листи супстанци које изазивају забринутост, нису могућа изузимања из захтева, ако је концентрација датих супстанци у смешама > 0.010%.

Процена и провера: подносилац захтева мора навести одговарајућу референцу ка Листи супстанци које изазивају забринутост на дан подношења пријаве. Подносилац захтева мора доставити надлежном органу податке о тачном саставу производа. Подносилац захтева подноси изјаву о усаглашености са датим критеријумом заједно са одговарајућом документацијом, као што су изјаве о усаглашености које су потписали добављачи материјала и копије релевантних безбедносних листова за супстанце или смеше.

г) Посебне ограничене додате супстанце – биоциди

Производ може садржати биоциде само у сврху очувања производа и само у одговарајућој дози за ту намену. То се не односи на сурфактанте који могу имати биоцидна својства.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже копије безбедносних листова за све додате биоциде, заједно са информацијама о њиховој тачној концетрацији у производу. Произвођач или добављач биоцида прилаже информације о дози која је неопходна за сврху очувања производа.

Забрањено је да се на паковању или на друге начине наводе тврдње да производ има антимикробно или дезинфекционо дејство.

Процена и провера: подносилац захтева надлежном органу прилаже текстове и планирани спољашњи изглед, који се употребљавају на свакој врсти паковања, и/или узорак свих различитих врста паковања.

Производ може садржати биоциде под условом да они нису биоакумулативни. Сматра се да се биоцид није биоакумулативан ако је BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако је доступна и вредност BCF и вредност logKow, употребљава се највиша измерена вредност BCF.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже копије безбедносних листова за све додате биоциде заједно са информацијама о њиховим вредностима BCF и/или вредностима logKow.

д) Средства за бојење

Средства за бојење, која производ може да садржи, не смеју бити биоакумулативна.

Када је реч о средствима за бојење која су одобрена за употребу у прехрамбеним производима, није потребно приложити документацију о биоакумулативности. Сматра се да се средство за бојење није биоакумулативно ако је BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако је доступна и вредност BCF и вредност logKow, употребљава се највиша измерена вредност BCF.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже копије безбедносних листова за сва додата средства за бојење или документацију којом се доказује да се средство за бојење одобрава за употребу у прехрамбеним производима.

ђ) Ензими

Ензими морају бити у течном стању или у облику гранулата без праха. Ензими не смеју садржати остатке микроорганизама из производње.

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже копије безбедносних листова за све додате ензиме заједно са документацијом којом се доказује да ензим не садржи остатке микроорганизама.

е) Фосфор

Укупна количина фосфата и других једињења, израчуната у грамима фосфора по литру воде, не сме бити већа од граничних вредности које су дефинисане у табели.

За израчунавање садржаја фосфора употребљава се највећа препоручена доза.

Врста производа

Мека

Средње тврда

Тврда

Фосфор (g P/l воде)

0-6 °dH

7-13 °dH

> 14 °dH

Средства за предпрање

0,08

0,08

0,08

Детергенти

0,15

0,30

0,50

Средства за испирање

0,02

0,02

0,02

Вишекомпонентни системи

0,17

0,32

0,52

Процена и провера: подносилац захтева прилаже документацију којом се обезбеђује поштовање граничне вредности из наведене табеле.

––––––––––––––

1 Уредба ЕЗ Бр. 1907/2006

Критеријум 4 – Захтеви у вези са паковањем

а) Однос између масе и учинка (WUR1:)

Однос између масе и учинка (WUR) производа не сме бити већи од следећих вредности:

Врста производа

WUR

0-6 °dH

7-13 °dH

> 14 °dH

Прашкови [g/l раствора за прање]

0,8

1,4

2,0

Течности (g/l раствора за прање)

1,0

1,8

2,5

WUR се израчунава само за примарно паковање (укључујући поклопце, запушаче и ручне пумпе/распршиваче) употребом формуле:

WUR=Σ[(Wi+Ui)/(Di*ri)]

Где је:

Wi = маса (g) компоненте паковања (i), укључујући етикету ако постоји.

Ui = маса (g) нерециклираног (необрађеног) материјала у компоненти паковања (i). Ако удео рециклираног материјала у компоненти паковања износи 0%, онда је Ui = Wi.

Di = број фукционалних јединица које су садржане у компоненти паковања (i). Функционална јединица = доза у g/l раствора за прање.

ri = број рециклирања, тј. број који показује колико пута је компонента паковања (i) искоришћена за исту намену на основу система поврата амбалаже или поновног пуњења. r = 1 ако се паковање не користи поново за исту намену. Ако се паковање поново користи, r добија вредност 1 осим ако је подносилац захтевау могућости да докаже већи број.

Изузеци

Из датог захтева се изузима пластично/папирно/картонско паковање које садржи више од 80% рециклираног материјала или више од 80% пластике из обновљивих извора.

Паковање се сматра рециклираним ако су сировине, које су употребљене за његову производњу, прикупљене од произвођача паковања у фази дистрибуције или у фази потрошње. Када сировине представљају индустријски отпад из производног процеса самог произвођача материјала, материјал се не сматра рециклираним.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже израчунавање WUR за производ. Табела за израчунавање доступна је на интернет страници Еко знака ЕУ. Подносилац захтева прилаже попуњену и потписану изјаву о садржају рециклираног материјала или материјала из обновљивих извора у паковању. За одобрење амбалаже за поновно пуњење, подносилац захтева и/или трговац на мало документује да ће поновна пуњења/да су поновна пуњења доступна на тржишту за куповину.

б) Пластично паковање

За пластично паковање могу се употребити само фталати за које је у тренутку подношења пријаве извршена оцена ризика и који нису класификовани у складу са критеријумом 3 б) (и њиховом комбинацијом).

Како би се омогућила идентификација различитих делова паковања за рециклажу, пластични делови у примарном паковању морају бити означени у складу са стандардом DIN 6120, Део 1 или другим одговарајућим стандардом. Из датог захтева изузимају се поклопци и пумпице.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже попуњену и потписану изјаву о усаглашености.

––––––––––––––

1 WUR ’ Weight Utility Ratio

Критеријум 5 – Учинак при прању (погодност за употребу)

Учинак и ефикасност производа морају бити задовољавајући. Производ мора испуњавати захтеве у вези са корисничким испитивањем или интерним испитивањем у складу са Додатком II.

Процена и провера: подносилац захтева надлежном органу прилаже детаљан извештај о испитивању, укључујући информације/документацију. Видети Додатак II.

Критеријум 6 – Аутоматски системи за дозирање

Вишекомпонентни системи морају се нудити заједно са аутоматским и контролисаним системом за дозирање.

Произвођачи/добављачи морају предвидети праксу обиласка корисника како би се обезбедило правилно дозирање у аутоматским системима за дозирање. Ови обиласци корисника морају се обављати најмање једном годишње на свим локацијама, у току периода важења одобрења; обиласци морају обухватити калибрацију опреме за дозирање. Обиласке корисника може обављати и трећа страна.

У изузетним околностима, обиласци корисника се могу изоставити ако нису изводљиви услед раздаљине и начина доставе.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже писани опис одговорности за учесталост и садржај обилазака корисника.

Критеријум 7 – Информације за кориснике – информације које се наводе на Еко знаку

a) Информације на паковању/ информационом листу производа

На паковању и/или у информационом листу производа морају се навести следеће или еквивалентне препоруке:

– Дозирати у складу са степеном запрљања посуђа и тврдоћом воде. Пратите упутства за дозирање,

– Употребом овог производа означеног Еко знаком, у складу са упутствима за дозирање, допринећете смањењу загађења воде и смањењу настанка отпада.

б) Информације које се наводе на Еко знаку

Лого треба да буде видљив и читљив. На производу се мора навести број регистрације/лиценце Еко знака ЕУ који мора бити читљив и јасно видљив.

Опциони део Еко знака са простором за текст садржи текст:

1) „смањен утицај на живи свет у води”,

2) „ограничене опасне супстанце”,

3) „испитане перформансе”.

Процена и провера од а) до б): Подносилац захтева доставља надлежном органу изјаву о усклађености производа с овим критеријумом и примерак Еко знака и/или информативног листа о производу. Тврдње о производу морају се доказати одговарајућим извештајима о испитивању.

ТЕХНИЧКИ ДОДАТАК

Додатак I

Листа из базе података о састојцима детергената (DID листа)

Листа DID (део А) је списак који садржи информације о токсичности по живи свет у води и биоразградљивости додатих супстанци које се уобичајено користе у детергентима.

Листа садржи информације о токсичности и биоразградљивости различитих супстанци које се користе у производима за прање и чишћење.

Списак није коначан али се у делу Б листе DID наводе смернице за одређивање релевантних параметара израчунавања за супстанце које нису обухваћене DID листом (нпр. фактор токсичности (TF) и фактор разградљивости (DF) који се користе за израчунавање критичне запремине разблажења).

Списак је општи извор информација, при чему се супстанце које се налазе на листи DID не одобравају аутоматски за употребу у производима са Еко знаком. Листа DID (делови А и Б) доступна је на интернет страници Еко знака ЕУ.

Када је реч о супстанцама за које не постоје подаци о токсичности по живи свет у води и разградљивости, може се употребити структурна аналогија са сличним супстанцама како би се извршила оцена фактора TF и DF. Такве структурне аналогије одобрава надлежни орган за Еко знак. Алтернативно, може се применити принцип најгорег могућег сценариа, користећи параметре у наставку:

Најгори могући сценарио:

Акутна токсичност

Хронична токсичност

Разградња

Додате супстанце

LC50/EC50

SF(акутни)

TF(акутни)

NOEC *

SF(хронично)

TF(хронично)

DF

Аеробна

Анаеробна

„Назив”

1 mg/l

10000

0,0001

0,0001

1

P

N

* Ако нема прихватљивих података о хроничној токсичности, ове колоне остају празне. У том случају TF(хронично) се дефинише као једнак са TF(акутни).

Документација о брзој биоразградљивости:

За лаку биоразградљивост, користе се одговарајуће методе испитивања дефинисане прописима којима је дефинисана област управљања хемикалијама.

Документација о анаеробној биоразградљивости:

Референтно испитивање за анаеробну разградљивост је SRPS EN ISO 11734, ECETOC број 28 (јун 1988. године), OECD 311 или одговарајућа метода испитивања, уз захтев од 60% потпуне разградљивости под анаеробним условима. Могу се употребити методе испитивања којима се симулирају услови у релевантној анаеробној средини како би се доказало да је под анаеробним условима постигнута потпуна разградљивост од 60%.

Екстраполација за супстанце које нису обухваћене листом DID:

Ако се додате супстанце не наводе на DID листи могуће је применити следећи приступ како би се обезбедила неопходна документација о анаеробној биоразградљивости:

1) Употреба прихватљиве екстраполације. Резултати испитивања који су добијени за једну сировину користе се за екстраполацију потпуне анаеробе разградљивости структурно повезаних сурфактаната Ако је анаеробна биоразградљивост потврђена за један сурфактант (или за групу хомолога), у складу са листом DID, може се претпоставити да је слична врста сурфактанта исто тако анаеробно биоразградљива (нпр. C12-15 A 1-3 EO сулфат [DID број 8] је анаеробно биоразградљив, а слична анаеробна биоразградљивост се може претпоставити и за C12-15 A 6 EO сулфат). Ако је анаеробна биоразградљивост потврђена за сурфактант употребом одговарајуће методе испитивања, може се претпоставити да је слична врста сурфактанта исто тако анаеробно биоразградљива (нпр. подаци из литературе који потврђују анаеробну биоразградљивост сурфактаната из групе алкилестер амонијумових соли могу се употребити као доказ за сличну анаеробну биоразградљивост других кватернерних амонијумових соли које садрже естарске везе у алкилном(им) ланцу(има)).

2) Спровести испитивања за проверу анаеробне разградљивости. Ако је неопходно ново испитивање, спровести испитивање за проверавање анаеробне разградљивости применом SRPS EN ISO 11734, ECETOC број 28 (јун 1988. године), OECD 311 или друге одговарајуће методе.

3) Спровести испитивање разградљивости са мањом дозом. Ако је неопходно ново испитивање, и ако се током испитивања за проверавање анаеробне разградљивости јавила потешкоћа (нпр. инхибиција услед токсичности супстанце која се испитује), поновити испитивање употребом мање дозе сурфактанта и пратити разградњу мерењима 14C или хемијском анализом. Испитивање са мањом дозом може се спровести применом OECD 308 (август 2000. године) или друге еквивалентне методе.

Додатак II

Учинак при прању (погодност за употребу)

а) Интерно испитивање

За спровођење испитивања ради доказивања ефективности, може се одобрити лабораторија произвођача ако су испуњени следећи додатни захтеви:

– надлежном органу који додељује Еко знак мора бити омогућено да прате спровођење испитивања,

– надлежни орган који додељује Еко знак мора имати приступ свим подацима на производу,

– спровођење испитивања ефективности мора бити описано у систему контроле квалитета.

Подносилац захтева мора поднети документацију којом доказује да је производ испитан у реалним условима:

1) са посуђем које је запрљано мрљама које су репрезентативне за врсту прљавштине која се очекује у подручјима где ће се производ стављати на тржиште;

2) уз препоручену дозу и при одговарајућој тврдоћи воде на најнижој препорученој температури прања.

Подносилац захтева мора приложити документацију којом доказује:

– способност производа да одстрани запрљање са посуђа,

– способност производа да осуши посуђе.

Производ који се испитује мора се испитати у односу на референтни производ. Референтни производ може бити производ који је добро позициониран на тржишту, при чему производ који се испитује мора бити барем подједнако ефективан као референтни производ.

б) Испитивање од стране корисника

1) Одговоре мора приложити барем пет центара за испитивање који представљају насумични избор корисника.

2) Поступак и дозирање морају бити у складу са препорукама произвођача.

3) Период испитивања мора трајати барем четири недеље са најмање 400 циклуса испитивања.

4) Сваки центар за испитивање мора оценити ефективност производа или вишекомпонентног система тако што одговара на питања у вези са следећим аспектима (или на слично постављена питања):

– способност производа да одстрани запрљање са посуђа,

– способност производа да осуши посуђе,

– задовољство учесника анкете договором о обиласцима корисника.

5) Одговор се рангира према скали која има барем три нивоа, на пример, „недовољно делотворан”, „довољно делотворан” или „веома делотворан”.

Када је реч о томе колико је центар за испитивање задовољан организацијом извештавања на основу обилазака, категорије морају бити „незадовољан”, „задовољан” и „веома задовољан”.

6) Барем 80% центара мора оценити производ као довољно делотворан или веома делотворан по свим тачкама (видети тачку 4) и морају бити задовољни или веома задовољни организацијом обилазака корисника.

7) Морају се специфицирати сви необрађени подаци из испитивања.

8) Поступак испитивања мора се детаљно описати.