Прилог 25

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА НОВИНСКИ РОТО ПАПИР

Критеријуми за доделу Еко знака за новински рото папир имају за циљ:

1) промовисање ефикасне употребе природних ресурса, подстицањем рециклаже папира, смањењем испуштања токсичних или еутрофних супстанци у воде, смањењем штете по животну средину или ризика који су у вези са употребом енергије (глобално загревање, ацидификација, оштећење озонског омотача, оштећење необновљивих извора), смањењем потрошње енергије и повезаних емисија у ваздух,

2) смањење штете по животну средину или ризика, који су у вези са употребом опасних хемијских супстанци,

3) примена начела одрживог управљања шумама.

У оквиру сваког критеријума наводе се посебни захтеви за процену и проверу.

Изјаве, документација, анализе, извештаји о испитивању, или други докази којима се доказује усаглашеност са критеријумима, потичу од подносиоца захтева и/или његовог/их добављача, и/или њиховог/их добављача, итд.

Када је могуће, испитивање треба да спроведу лабораторије са одговарајућом акредитацијом или лабораторије које испуњавају опште захтеве наведене у стандарду SRPS ISO/IEC ISO 17025.

По потреби, методе испитивања, које нису методе назначене за сваки критеријум, могу се користити ако надлежни орган који процењује пријаву, прихвати њихову еквивалентност.

По потреби, надлежни органи могу затражити додатну документацију и могу извршити независне провере.

Групу производа „новински рото папир” чини папир добијен из целулозе који се употребљава за штампање новина и других штампаних производа.

Група производа „новински рото папир” не укључује папир за фотокопирање и графички папир, термално осетљиви папир, фотографски и самокопирни папир (NCR), папир за паковање и увијање као и миришљави папир.

Новински рото папир” представља папир који се углавном употребљава за штампање новина и добија из целулозе и/или прерађеног папира чија граматура износи између 40 и 65 g/m², док прерађена влакна чине влакна која су преусмерена из токова отпада у току производног процеса или влакна која генеришу домаћинства или трговинска и индустријска постројења и институције, у улози крајњих корисника производа, која се не могу више употребљавати за предвиђену сврху.

Јединици новинског рото папира додељује се Еко знак у складу са овим Правилником ако припада групи производа „новински рото папир” и ако испуњава критеријуме као и одговарајуће захтеве који су утврђену и овом прилогу.

Групи производа „новински рото папир” додељује се шифра „037”.

Дати критеријуми утврђују се за сваки од следећих аспеката:

1) Емисије у воду и ваздух

2) Употреба енергије

3) Влакна: одрживо управљање шумама

4) Опасне хемијске супстанце

5) Управљање отпадом

6) Погодност за употребу

7) Информације које се наводе на Еко знаку.

Еколошким критеријумима обухваћена је производња целулозе заједно са свим саставним подпроцесима од тренутка када примарна влакна/прерађене сировине доспеју на место производње, до тренутка када целулоза напусти млин за производњу пулпе.Што се тиче поступака производње папира, еколошки критеријуми укључују све поступке од чишћења и рафинирања целулозе (разградње рециклираног папира) до намотавања папира у ролне.

Следеће активности нису обухваћене датим критеријумима:

1) транспорт и паковање целулозе, папира или сировинa

2) конверзија папира.

Критеријум 1 – Емисије у воду и ваздух

a) Хемијска потрошња кисеоника (ХПК), фосфор (P), сумпор (S), оксиди азота (NOx)

За сваки од наведених параметара, емисије у ваздух и/или воду које настају при производњи целулозе и папира изражавају се преко поена (Pхпк, Pp, PS, PNOx) на начин који се детаљније описује у наставку.

Ниједан од појединачних поена Pхпк, Pp, PS, или PNOx не сме премашити 1,5.

Укупан број поена (Pукупно = Pхпк + Pp + PS + PNOx) не сме премашити 4,0.

Pхпк се израчунава како следи (Pp, PS, и PNOx израчунавају се на исти начин са одговарајућим референтним вредностима).

За сваку употребљену целулозу „i”, са њом повезане измерене емисије ХПК (ХПКцелул,i изражена у kg/тона сушена на ваздуху – ADT) пондеришу се у зависности од удела сваке употребљене целулозе (целул,i по тони танког упијајућег хигијенског папира осушеног на ваздуху). Пондерисана емисија ХПК за употребљене целулозе додаје се измереној емисији ХПК из производње папира и чини укупну емисију ХПК, ХПКукупно.

Пондерисана референтна вредност ХПК када је реч о производњи целулозе израчунава се на исти начин, као збир утврђених референтних вредности за сваку употребљену целулозу који се додаје референтној вредности за производњу папира и чини укупну референтну вредност ХПК, ХПКреф.укупно. Референтне вредности за сваку врсту употребљене целулозе и за производњу папира наводе се су у табели 1.

На крају се укупне емисије ХПК деле с укупном референтном вредности ХПК како следи:

Табела 1

Референтне вредности за емисије из различитих врста целулоза и производње папира

Врста целулозе/папир

Емисије (kg/ADT)

ХПКреферентна

Sреферентна

NOxреферентна

Pреферентна

Избељена хемијска целулоза (осим сулфита)

18,0

0,6

1,6

0,045

Избељена хемијска целулоза (сулфитна)

25,0

0,6

1,6

0,045

Неизбељена хемијска целулоза

10,0

0,6

1,6

0,04

CTMP

15,0

0,2

0,3

0,01

TMP/целулоза из дрвета

3,0

0,2

0,3

0,01

Целулоза из прерађених влакана

2,0

0,2

0,3

0,01

Папир (неинтегрисане фабрике у којима је сва употребљена целулоза купљена на тржишту)

1

0,3

0,8

0,01

Папир (друге фабрике)

1

0,3

0,7

0,01

За вредност Pреферентна, у вези са избељеном хемијском целулозом (осим сулфита) из табеле 1, одобрава се изузеће до 0,1 ако се докаже да је већи ниво P последица P који се у природи јавља у дрвној целулози.

У случају когенерације топлотне и електричне енергије у истом постројењу емисије С и NOx које су последица производње електричне енергије могу се одузети од укупног износа. За прорачун удела емисија из производње електричне енергије може се користити следећа једначина:

2 x (MWh(електрична енергија)) / [2 * MWh(електрична енергија) + MWh(топлота)]

Електрична енергија у овоме прорачуну је електрична енергија произведена у когенерацијском постројењу. Топлотна енергија у овоме прорачуну је нето топлотна енергија доведена из електране за производњу целулозе/папира.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљна израчунавања којима се потврђује усклађеност са овим критеријумом, заједно са одговарајућом додатном документацијом која укључује извештаје о испитивању које је спроведено употребом посебних метода испитивања за сваки параметар, како се наводи у наставку:

ХПК: SRPS ISO 6060

NOx: SRPS ISO 11564

S(оксид.): EPA бр.8

S(ред.): EPA бр.16А

садржај S у нафти: SRPS ISO 8754

садржај S у угљу:SRPS ISO 351

P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 или Др Ланг (Dr Lange) LCK 349.

Додатна документација укључује назнаку учесталости мерења и израчунавање поена за ХПК, P, S и NOx. Укључује све емисије S и NOx које се јављају у току производње целулозе и папира, укључујући пару која настаје изван производног постројења, изузев емисија које су у вези са производњом електричне енергије. Мерења укључују котлове за поновно искоришћење, пећи за печење креча, парне котлове и котлове за уништавање гасова јаких мириса. У разматрање се узимају дифузне емисије.

Вредности емисије S у ваздух, које се наводе у извештају, укључују емисије и оксидованог и редукованог S (диметил сулфид, метил меркаптан, водониксулфид и слично). Емисије S које су у вези са производњом топлотне енергије из нафте, угља и других екстерних горива познатог садржаја S, могу се уместо мерења израчунати и узимају се у обзир.

Узорци за мерење емисија у воду узимају се из нефилтрираних узорака који нису наталожени, након пречишћавања у постројењу или након пречишћавања у јавном уређају за пречишћавање. Период у току кога се врше мерења базира се на производњи у току 12 месеци. Када је реч о новом или поновно изграђеном постројењу за производњу, када мерења емисије нису доступна за период од 12 месеци, разултати се базирају на мерењима емисије која су спровођена једном дневно у току 45 узастопних дана, након што су се вредности емисије постројења стабилизовале.

Мерења морају бити репрезентативна за одговарајући период.

У случају интегрисаних фабрика папира, ако су због потешкоћа у добијању одвојених вредности емисија за целулозу и папир доступне искључиво комбиноване вредности за производњу целулозе и папира, вредност емисије за целулозе се одређује као нула, а вредност за фабрику папира укључује производњу целулозе и папира заједно.

б) AOX (органски везани халогени који могу да се адсорбују)

– емисије АОX из производње сваке употребљене целулозе не смеју да пређу 0,17 кг/ADT.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже извештаје о испитивању користећи следеће методе испитивања: AOX према SRPS ISO 9562 уз детаљне прорачуне којима се потврђује усклађеност са овим критеријумом, заједно са одговарајућом додатном документацијом.

Додатна документација укључује назнаку учесталости мерења. AOX се мере само у поступцима при којима се за избељивање целулозе користе једињења хлора. AOX не треба мерити у отпадним водама из неинтегрисане производње папира или у отпадним водама из производње целулозе која се не избељује, или када се поступак избељивања спроводи употребом материја које не садрже хлор.

Мерења се врше на нефилтрираним узорцима који нису наталожени након пречишћавања у постројењу или након пречишћавања у јавном уређају за пречишћавање. Период у току кога се врше мерења базира се на производњи у току 12 месеци. Када је реч о новом или поновно изграђеном постројењу за производњу, када мерења емисије нису доступна за период од 12 месеци, резултати се базирају на мерењима емисије која су спровођена једном дневно у току 45 узастопних дана, након што су се вредности емисије постројења стабилизовале. Мерења морају бити репрезентативна за одговарајући период.

в) CO2

Емисије угљендиоксида из необновљивих извора не смеју да пређу 1000 kg по тони произведеног папира укључујући емисије из производње електричне енергије (било у постројењу или изван њега).У неинтегрисаним фабрикама папира (где је сва употребљена целулоза купљена на тржишту) емисије не смеју да пређу 1100 kg по тони. Емисије се прорачунавају као сума емисија из производње целулозе и папира.

Процена и провера: подносилац захтева доставља детаљне прорачуне који показују усклађеност са овим критеријумом заједно с одговарајућом додатном документацијом.

Подносилац захтева прилаже податке о емисијама угљен диоксида у ваздух. То укључује све изворе необновљивих горива у току производње целулозе и папира, укључујући емисије из производње електричне енергије (било у постројењу или изван њега).

Користе се следећи фактори емисије за израчунавање CO2 у емисијама из горива:

Табела 2

Гориво

Емисија CO2 фосилно

Јединица

Угаљ

96

g CO2фосилно/MJ

Сирова нафта

73

g CO2фосилно/MJ

Уље за ложење 1

74

g CO2фосилно/MJ

Уље за ложење 2-5

81

g CO2фосилно/MJ

ТНГ<

66

g CO2фосилно/MJ

Природни гас

56

g CO2фосилно/MJ

Електрична енергија из мреже

400

g CO2 фосилно/kWh

Период у току којег се врше израчунавања или биланси масе базира се на производњи у току 12 месеци. Када је реч о новом или обновљеном постројењу за производњу, израчунавања се базирају на најмање 45 узастопних дана непрекидног рада постројења. Израчунавања морају бити репрезентативна за одговарајући период.

За електричну енергију из мреже користи се вредност из горње табеле (европски просек), осим ако подносилац пријаве не приложи документацију којом се утврђује просечна вредност за његове добављаче електричне енергије (добављач из уговора или национални просек), при чему подносилац пријаве може употребити дату вредност уместо вредности која се наводи у табели.

Количина енергије из обновљивих извора, купљена и употребљена за производне поступке, се не узима у обзир код прорачуна CО2 емисија: Подносилац захтева доставља одговарајућу документацију да се таква врста енергије стварно користи у фабрици папира или да је купљена.

Критеријум 2 – Употреба енергије

(а) Електрична енергија

Потрошња електричне енергије везана уз производњу целулозе и папира изражава се у поенима (PЕ), како је описано у наставку.

Број поена ПЕ мора бити мањи или једнак 1,5. PЕ се прорачунава како следи.

Прорачун за производњу целулозе: потрошња електричне енергије за сваку употребљену целулозу „i” (Ецелулоза, i – изражена у kWh/ADT) прорачунава се како следи:

Ецелулоза, i = интерно произведена електрична енергија + купљена електрична енергија – продата електрична енергија

Прорачун за производњу папира: слично томе, потрошња електричне енергије везана уз производњу папира (Епапир) прорачунава се како следи:

Епапир = интерно произведена електрична енергија + купљена електрична енергија – продата електрична енергија

Финално, поени за производњу целулозе и папира комбинују се тако да се добије општи број бодова (PЕ) како следи:

У случају интегрисаних фабрика папира, ако су због потешкоћа у добијању одвојених вредности потрошње електричне енергије за целулозу и папир доступне искључиво комбиноване вредности за производњу целулозе и папира, вредност потрошње електричне енергије за целулозу се одређује као нула, а вредност за фабрику папира укључује производњу целулозе и папира заједно.

(б) Гориво (топлотна енергија)

Потрошња горива везана уз производњу целулозе и папира изражава се у поенима (PF), како је описано у наставку. Број поена PF мора бити мањи или једнак 1,5. PF се прорачунава како следи.

Прорачун за производњу целулозе: За сваку употребљену целулозу „i”, потрошња горива (Fпапир „i” изражена у kWh/ADT) прорачунава се како следи:

Fпапир, i = интерно произведено гориво + купљено гориво – продато гориво – 1,25 x интерно произведена електрична енергија

Напомена:

Fцелулоза, i (и њен допринос PF,целулоза) не треба да се прорачунава за механичку целулозу, осим ако се не ради о ваздухом сушеној, механичкој целулози која садржи најмање 90% суве материје и која је купљена на тржишту.

Количина горива употребљеног за производњу продате топлотне енергије додаје се изразу „продато гориво” у горе наведеној једначини. Прорачун за производњу папира: Прорачун за производњу папира: слично томе, потрошња горива везана уз производњу папира (Fпапир изражена у kWh/ADT)) прорачунава се како следи:

Fпапир, i = интерно произведено гориво + купљено гориво – продато гориво – 1,25 x интерно произведена електрична енергија

Коначно, бодови за производњу целулозе и папира комбинују се тако да се добије општи број бодова (PF) како следи:

Табела 3

Референтне вредности за електричну енергију и гориво

Врста целулозе

Гориво kWh/ADT

Pреферентна

Електрична енергија
kWh/ADT

Eреферентна

није admp

аdmp

није admp

аdmp

Хемијска целулоза

4 000

5 000

800

800

Термо-механичка целулоза (TMP)

0

900

2 200

2 200

Целулоза из дрвета (укључујући дрво које се обрађује под притиском)

0

900

2 000

2 000

Хемијско-термо-механичка целулоза (CTMP)

0

1 000

2 000

2 000

Целулоза из прерађених влакана

300

1 300

450

550

Врста целулозе

Гориво

kWh/тона

Електрична енергија kWh/тона

Врста новинског рото папира

1 800

700

admp (air dried marjet pulp) = ваздухом сушена целулоза, набављена на тржишту.

Процена и провера за а) и б): подносилац захтева доставља детаљне прорачуне који показују усклађеност са овим критеријумом заједно са свом одговарајућом додатном документацијом. Достављени подаци треба да укључе укупну потрошњу електричне енергије и горива.

Подносилац захтева прорачунава укупну улазну енергију, подељену на топлотну енергију/гориво и електричну енергију, употребљену током производње целулозе и папира, укључујући енергију за уклањање штампарске боје са отпадног папира ради производње рециклираног папира. Енергија утрошена за превоз сировина и прераду и паковање није укључена у прорачуне енергетске потрошње. Укупна топлотна енергија укључује сва купљена горива. Укључује, такође, топлотну енергију обновљену спаљивањем раствора и отпада из поступака у постројењу (нпр. дрвни отпад, пиљевина, раствори, отпадни папир, остаци папира), као и топлоту обновљену интерном производњом електричне енергије – међутим, приликом прорачунавања укупне топлотне енергије подносилац захтева убраја само 80% топлотне енергије из таквих извора.

Електрична енергија означава нето увезену електричну енергију која долази из мреже и интерно произведену електричну енергију измерену као електрична снага. Електрична енергија која се користи за обраду отпадних вода се не узима у обзир. Када се при употреби електричне енергије као топлотног извора производи пара, прорачунава се топлотна вредност паре која се потом дели са 0,8 и придодаје укупној потрошњи горива.

У случају интегрисаних фабрика папира, ако су због потешкоћа у добијању одвојених вредности горива (топлоте) за целулозу и папир доступне искључиво комбиноване вредности за производњу целулозе и папира, гориво (топлота) за целулозу се одређује као нула, а вредност за фабрику папира укључује производњу целулозе и папира заједно.

Критеријум 3 – Влакна: одрживо управљање шумама

Најмање 70% масеног удела укупне количине влакана употребљених за новински рото папир морају чинити прерађена влакна.

Сва употребљена влакна која нису прерађена морају бити примарна влакна са важећим сертификатима за одрживо управљање шумама и ланац надзора, који се издају у оквиру сертификационе шеме преко независне треће стране, какве су FSC, PEFC или еквивалентне.

Међутим, ако системи сертификовања допуштају мешање сертификованих и несертификованих материјала у једном производу или производној линији, удео несертификованих материјала не сме да пређе 50%. За такве несертификоване материјале, мора да буде обезбеђен систем провере којим се осигурава да материјали потичу из законитих извора и испуњавају све друге захтеве система сертификовања у вези с несертификованим материјалима.

Сертификациони органи који издају сертификате за одрживо управљање шумама и/или ланац надзора морају да буду акредитовани/призната у оквиру поменутог система сертификовања.

Поновна употреба материјала, који су произведени у процесу и који се могу прерадити унутар истог процеса у којем су произведени (отпад из фабрике папира – из властите производње или купљен) изузима се из израчунавања садржаја прерађених влакана.

Процена и провера: подносилац пријаве прилаже одговарајућу документацију са назнаком врста, количина и порекла влакана употребљених у производњи целулозе и папира.

Када се употребљавају примарна влакна, за производ се издају важећи сертификати за одрживо управљање шумама и ланац надзора, који се издају у оквиру сертификационе шеме преко независне треће стране, какве су FSC, PEFC или еквивалентне. Ако производ или производна линија обухвата несертификовани материјал, потребно је приложити доказ да је удео датог несертификованог материјала мањи од 50 процената и да је несертификовани материјал обухваћен системом провере којим се обезбеђује да дати материјал потиче из законитих извора и да испуњава све друге захтеве сертификационе шеме у погледу несертификованог материјала.

Код употребе необрађених влакана производ мора имати важеће сертификате о одрживом управљању шумама и ланцу надзора који се издају у оквиру система сертификовања независне треће стране као што су FSC, PEFC или слично. Ако производ или производна линија садрже несертификоване материјале, потребно је доказати да је удео тих материјала мањи од 50%. и да су ти материјали укључени у систем провере којим се осигурава да потичу из законитих извора и испуњавају све друге захтеве система сертификовања у вези с несертификованим материјалима.

Проценат прерађених влакана израчунава се као однос између уноса прерађених влакана и коначне производње папира. Када се употребљавају прерађена влакна, подносилац пријаве прилаже изјаву у којој се наводи просечна количина врста прерађеног папира који се употребљава за производ у складу са стандардом EN 643 или еквивалентним стандардом. Подносилац пријаве исто тако прилаже изјаву да за израчунавање процента прерађених влакна није употребљен отпад из фабрике папира (из сопствене производње или купљен).

Критеријум 4 – Искључене или ограничене супстанце и смеше

Процена и провера: подносилац захтева доставља попис хемијских производа коришћених у производњи целулозе и папира заједно са одговарајућом документацијом (као што су безбедносни листови). Тај попис укључује количину, деловање и назив добављача за све материје коришћене у производном процесу.

а) Опасне супстанце и смеше:

Производ не сме садржати супстанце које испуњавају неки од критеријума за упис на листу супстанци које изазивају забринутост, или супстанце или смеше које испуњавају критеријуме за разврставање у следеће класе опасности у складу са прописима којима се уређује класификација хемикалија.

Списак обавештења о опасности и ознака ризика:

Обавештења о опасности (1)

Ознака ризика (2)

H300 Смртоносно ако се прогута

R28

H301 Токсично ако се прогута

R25

H304 Може изазвати смрт ако се прогута и доспе у дисајне путеве

R65

H310 Смртоносно у контакту са кожом

R27

H311 Токсично у контакту са кожом

R24

H330 Смртоносно ако се удише

R23/26

H331 Токсично ако се удише

R23

H340 Може да доведе до генетских дефеката

R46

H341 Сумња се да може да доведе до генетских дефеката

R68

H350 Може да доведе до појаве карцинома

R45

H350i Може да изазове карцином ако се удише

R49

H351 Сумња се да може да доведе до појаве карцинома

R40

H360F Mоже штетно да утиче на плодност

R60

H360D Може штетно да утиче на плод

R61

H360FD Mоже штетно да утиче на плодност. Може штетно да утиче на плод

R60/61/60-61

H360Fd Mоже штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод

R60/63

H360Df Може штетно да утиче на плод. Сумња се да може штетно да утиче на плодност

R61/62

H361f Сумња се да може штетно да утиче на плодност

R62

H361d Сумња се да може штетно да утиче на плод

R63

H361fd Сумња се да може штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод.

R62-63

H362 Може да има штетно дејство на одојчад

R64

H370 Доводи до оштећења органа

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Може да доведе до оштећења органа

R68/20/21/22

H372 Доводи до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања

R48/25/24/23

H373 Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања

R48/20/21/22

H400 Веома токсично по живи свет у води

R50

H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

R50-53

H411 Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

R51-53

H412 Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама

R52-53

H413 Може да доведе до дуготрајних штетних последица по живи свет у води

R53

EUH059 Опасно по озонски омотач

R59

EUH029 У контакту са водом ослобађа токсични гас

R29

EUH031 У контакту са киселинама ослобађа токсични гас

R31

EUH032 У контакту са киселинама ослобађа веома токсичан гас

R32

EUH070 Токсично у контакту са очима

R39-41

За целулозу и папир се не смеју употребљавати комерцијални састави боја, боје, средства за завршну обраду површине, додатна средства и премазни материјали којима је додељена или би у тренутку подношења пријаве могла бити додељена изјава о опасности H 317: Може да изазове алергијску реакцију на кожи.

R43

(1) CLP/GHS систем класификације хемикалија

(2) DSD/DPD систем класификације хемикалија

Из наведеног захтева изузимају се супстанце или смеше које мењају своја својства након обраде (нпр. нису више биолошки расположиве, хемијски се мењају) тако да евидентирана опасност више није релевантна.

Граничне концентрације за супстанце или смеше које испуњавају критеријуме за разврставање у класе или категорије опасности из претходне табеле и за супстанце које испуњавају критеријуме за класификацију као карциногене категорије 1 или 2, мутагене категорије 1 или 2, токсичне по репродукцију категорије 1 или 2, не смеју да пређу специфичне или опште граничне концентрације одређене у складу са прописима којима се уређује класификација хемикалија у складу са CLP/GHS системом. Ако су одређене специфичне граничне концентрације, оне имају предност над општим.

Граничне концентрације за супстанце које испуњавају критеријуме: да су идентификоване као PBT или vPvB supstance; или које доводе до поремећаја рада ендокриног система или имају PBT или vPvB својства али не испуњавају критеријуме за идентификацију као PBT или vPvB, а научно је утврђено да изазивају значајне последице по здравље људи и животну средину: не смеју да пређу 0,1% у масеном уделу.

Процена и провера: подносилац захтева доказује усклађеност са критеријумом достављајући податке о количини (kg/ADT произведеног папира) материја употребљених у поступку и доказује да се материја из овог критеријума не задржавају у коначном производу у концентрацијама које прелазе наведене граничне концентрације.

(б) Супстанце које изазивају забринутост

За супстанце које се, у складу са прописима којима се регулише управљање хемикалијама, налазе на Листи супстанци које изазивају забринутост, нису могућа изузимања из захтева, ако је концентрација датих супстанци у смешама > 0.10%. За концентрације мање од 0,1% обавезна је примена посебних граничних концентрација

Процена и провера: подносилац захтева мора навести одговарајућу референцу ка Листи супстанци које изазивају забринутост на дан подношења пријаве.

Подносилац захтева доказује усклађеност с критеријумом достављајући податке о количини (kg/ADT произведеног папира) материја употребљених у поступку и доказује да се материја из овог критеријума не задржавају у коначном производу у концентрацијама које прелазе наведене граничне концентрације.

(в) Хлор

Као средство за избељивање, не сме се користити хлорни гас. Тај захтев се не односи на хлорни гас када је реч о производњи и употреби хлордиоксида.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву произвођача целулозе да хлорни гас није употребљен као средство за избељивање. Напомена: иако се овај захтев односи и на избељивање рециклираних влакана, прихватљиво је ако су та влакна у свом претходном животном циклусу избељена хлорним гасом.

(г) APEO

Алкилфенол етоксилати или други деривати алкилфенола не смеју се додавати хемикалијама за чишћење, хемикалијама за уклањање штампарске боје, средствима за спречавање пене, средствима за дисперговање или премазима. Деривати алкилфенола дефинишу се као супстанце које по разградњи стварају алкилфеноле.

Процена и провера: подносилац захтева или добављач/и хемикалија прилажу релевантну/е изјаву/е да алкилфенол етоксилати или други деривати алкилфенола нису додати одговарајућим производима.

(д) Остаци мономера

Укупна количина остатака мономера (осим акриламида) којима се приписује или им се може приписати нека од следећих обавештења о опасности (или њихове комбинације) и који су присутни у премазима, ретенцијским средствима, учвршћивачима, водоотпорним средствима или хемикалијама које се користе за унутрашњу и спољну обраду отпадних вода не сме да пређе 100 ppm (прорачунато на основу удела чврсте материје):

Обавештења о опасности (1)

Ознаке ризика (2)

H340 Може да доведе до генетских дефеката

R46

H350 Може да доведе до појаве карцинома

R45

H350i Може да изазове карцином ако се удише

R49

H351 Сумња се да може да доведе до појаве карцинома

R40

H360F Mоже штетно да утиче на плодност

R60

H360D Може штетно да утиче на плод

R61

H360FD Mоже штетно да утиче на плодност. Може штетно да утиче на плод

R60/61/60-61

H360Fd Mоже штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод

R60/63

H360Df Може штетно да утиче на плод. Сумња се да може штетно да утиче на плодност

R61/62

H400 Веома токсично по живи свет у води

R50/50-53

H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

R50-53

H411 Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

R51-53

H412 Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама

R52-53

H413 Може да доведе до дуготрајних штетних последица по живи свет у води

R53

(1) CLP/GHS систем класификације хемикалија

(2) DSD/DPD систем класификације хемикалија

Акриламид не сме бити присутан у премазима, средствима за задржавање, појачивачима, водоодбојним средствима или хемикалијама које се употребљавају при унутрашњем или спољашњем пречишћавању отпадне воде у концентрацијма које су веће од 700 ppm (израчунато на основу њиховог садржаја чврстих материја).

Надлежни орган може изузети подносиоца захтева од ових захтева у погледу хемикалија које се користе при спољашњем пречишћавању отпадне воде.

Процена и провера: Подносилац захтева доставља изјаву о усклађености с овим критеријумом заједно с одговарајућом документацијом (безбедносним листови).

(ђ) Сурфактанти у препаратима за уклањање штампарске боје

Сви сурфактанти које се користе у средствима за уклањање штампарске боје морају бити потпуно биоразградиви (види методе испитивања и пролазне вредности у наставку).

Процена и провера: подносилац захтева доставља изјаву о усклађености са овим критеријумом заједно с одговарајућим безбедносним листовима или извештајима о испитивању за сваки сурфактант у којој се наводе методе испитивања, гранична вредност и закључак, користећи неке од следећих метода испитивања и граничних вредности: OECD 302 A-C (или еквиваленатни ISO стандард) уз најмање 70% разградње (укључујући апсорпцију) у раздобљу од 28 дана за 302 А и Б или најмање 60% разградње за 302 C.

(е) Биоциди

Активни састојци у биоцидима или биостатичким средствима који се користе за уништавање организама који стварају слуз у системима за циркулацију воде и садрже влакна, не смеју бити потенцијално биоакумулативни. Биоакумулацијски потенцијал биоцида logPow (коефицијент расподеле н- октанол/вода) < 3,0 или експериментално одређени биоконцентрацијски фактор (BCF) ≤100.

Процена и провера: подносилац захтева доставља изјаву о усклађености са овим критеријумом заједно са релевантним безбедносним листовима или извештајем о испитивању којима се назначавају метода испитивања, граничне вредности и закључци, при чему се употребљавају следеће методе испитивања: OECD 107, 117 или 305 A-E.

(ж) Азо боје

Не дозвољава се употреба азо боја које се лако разлажу на неки од следећих ароматских амина.

Хемијско једињење

CAS број

4-аминобифенил

(92-67-1)

бензидин

(92-87-5)

4-хлор-о-толуидин

(95-69-2)

2-нафтиламин

(91-59-8)

o-аминоазотолуен

(97-56-3)

2-амино-4-нитротолуен

(99-55-8)

p-хлоранилин

(106-47-8)

2,4-диаминоанизол

(615-05-4)

4,4’-диаминодифенилметан

(101-77-9)

3,3’-дихлорбензидин

(91-94-1)

3,3’-диметоксибензидин

(119-90-4)

3,3’-диметилбензидин

(119-93-7)

3,3’-диметил-4,4’-диаминодифенилметан

(838-88-0)

p-крезидин

(120-71-8)

4,4’-метилен-бис-(2-хлоранилин)

(101-14-4)

4,4’-оксидианилин

(101-80-4)

4,4’-тиодианилин

(139-65-1)

o-толуидин

(95-53-4)

2,4-диаминотолуен

(95-80-7)

2,4,5-триметиланилин

(137-17-7)

4-аминоазобензен

(60-09-3)

o-анизидин

(90-04-0)

Процена и провера: подносилац захтева доставља изјаву о усклађености са овим критеријумом.

(з) Метал-комплексне боје или пигменти

Забрањује се употреба боја или пигмената на основи олова, бакра, хрома, никла или алуминијума. Дозвољена је, међутим, употреба боја или пигмената на основу бакар фталоцијанина.

Процена и провера: подносилац захтева доставља изјаву о усклађености са овим критеријумом.

(и) Јонске нечистоће у средствима за бојење

Нивои јонских нечистоћа у употребљеним бојама не смеју да пређу следеће вредности:

Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Процена и провера: подносилац захтева доставља изјаву о усклађености са овим критеријумом.

Критеријум 5 – Управљање отпадом

Сва постројења за производњу целулозе и папира морају имати успостављен систем за управљање отпадом (према одлуци надлежног органа за наведена постројења за производњу целулозе и папира) и остацима из производње производа са Еко знаком.

Систем мора бити документован или појашњен у захтеву и садржати барем следеће тачке:

– поступке за раздвајање и рециклажу посебних токова отпада,

– поступке који се користе за поновно искоришћење материјала за друге намене, као што је спаљивање отпада за добијање паре у одговарајућем постројењу, или за употреби у пољопривреди,

– поступке за поступање са опасним отпадом.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже опис управљања отпадом за локације дотичних постројења и изјаву о усклађености са овим критеријумом.

Критеријум 6 – Прикладност за употребу

Производ мора бити примерен за употребу.

Процена и провера: подносилац пријаве прилаже одговарајућу документацију којом се доказује усаглашеност са датим критеријумима.

Производ мора да испуњава захтеве за постојаност у складу с важећим стандардима. У приручнику за корисника наводи се попис стандарда који ће се користити за оцену постојаности.

Ако произвођачи не користе поменуте методе они гарантују примереност за употребу својих производа тако што обезбеђују одговарајућу документацију којом се доказује квалитет папира, у складу са стандардом EN ISO/IEC 17050-1:2004 којим се обезбеђују општи критеријуми у погледу изјаве добављача о усаглашености са нормативним документима.

Критеријум 7 – Информације које се наводе на Еко знаку

Опциони део Еко знака са простором за текст садржи текст:

1) „смањено загађивање ваздуха и воде”,

2) „употреба сертификованих влакана И/ИЛИ прерађених влакана (за сваки поједини случај)”,

3) „ограничена употреба опасних материја”.

Процена и провера: подносилац захтева доставља узорак амбалаже са Еко знаком, заједно са изјавом о усклађености са овим критеријумом.