Прилог 24

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА ДРВЕНИ НАМЕШТАЈ

Критеријуми за доделу Еко знака за дрвени намештај имају за циљ да промовишу:

1) смањење утицаја дрвеног намештаја на животну средину и људско здравље у току његовог животног циклуса;

2) употребу материјала произведених на одрживији начин;

3) смањење употребе опасних супстанци и смањење емисија загађујућих супстанци;

4) производ испитане трајности.

У оквиру сваког критеријума наводе се посебни захтеви за процену и проверу.

Процена усклађености морају да спроведу лабораторије са одговарајућом акредитацијом (када је могуће), које испуњавају опште захтеве наведене у стандарду SRPS ISO/IEC ISO 17025.

По потреби, методе испитивања, које нису методе назначене за сваки критеријум, могу се користити ако надлежни орган који процењује пријаву, прихвати њихову еквивалентност.

Изјаве, документација, анализе, извештаји о испитивању, или други докази којима се доказује усаглашеност са критеријумима, потичу од подносиоца захтева и/или његовог/их добављача, и/или њиховог/их добављача, итд.

По потреби, надлежни органи могу затражити додатну документацију и могу извршити независне провере.

Када процењују пријаве и прате усклађеност са критеријумима, надлежним органима се препоручује да сагледају спровођење признатих система менаџмента животном средином, какви су ЕМАS или ISO 14001, односно SRPS ISO 14001 и декларације производа у вези са заштитом животне средине (напомена: дате изјаве и системи менаџмента се не захтевају већ подстичу).

Групу производа „дрвени намештај” чине самостојеће или уградне јединице које се користе за складиштење, вешање, лежање, седење, рад и конзумирање хране, када је реч о намештају за кућу, за употребу у затвореним просторијама или за употребу на отвореном, или се користе у унутрашњим просторијама за пословне намене. Пословним наменама обухваћен је канцеларијски и школски намештај као и намештај намењен ресторанима и хотелима.

Морају бити испуњени следећи услови:

a) производ мора бити направљен од најмање 90% (м/м) масивног дрвета или материјала на бази дрвета. Стакло, ако се може једноставно заменити у случају оштећења или лома, може се искључити из израчунавања масе као и техничка опрема и елементи за причвршћивање;

б) маса било ког посебног материјала, а да то није масивно дрво или материјал на бази дрвета, не сме премашивати 3% укупне масе производа. Укупна комбинована маса таквих материјала не сме премашивати 10% укупне масе производа.

За доделу Еко знака, намештаја од дрвета мора одговарати групи производа „намештај од дрвета” и мора бити у складу са еколошким критеријумима који су утврђени у овом прилогу.

Групи производа „намештај од дрвета” додељена је шифра „036”.

Изузећа

Примењују се следећа изузећа од одређених критеријума који се односе на материјале:

(1) материјали, који нису материјали од масивног дрвета и материјали на бази дрвета, и који нису материјали обухваћени критеријумима који се односе на површинску обраду и састављање намештаја, који чине мање од 3% укупне масе производа са Еко знаком, могу се изузети из испуњавања „захтева који се односе на дрвене материјале и материјале на бази дрвета.”

(2) елементи за причвршћивање, какви су шрафови и ексери, и окови за клизна врата и фиоке искључују се из испуњавања свих критеријума који се односе на материјале.

Процена и провера: подносилац захтева за доделу Еко знака (у даљем тексту: подносилац захтева) прилаже одговарајуће информације о материјалима који се изузимају из испуњавања одређених критеријума. Израчунавање процента материјала који се могу изузети укључује количину таквих материјала у композитним материјалима, без обзира на проценат композитног материјала у намештају као коначном производу са Еко знаком. Израчунавање укупне масе не укључује масу елемената за причвршћивање.

Критеријум 1 – Опис производа

Морају се приложити опис производа (функционални опис, име производа или референтна ознака; ако су доступне различите врсте истог производа, описују се подврсте на које се захтев односи). Морају се приложити информације о укупној маси производа, материјалима који су употребљени за производ, укључујући елементе за причвршћивање, и информације о њиховим одговарајућим масама.

Процена и провера: поднослац захтева надлежном органу мора приложити опис производа којим се обухватају наведене информације.

Критеријум 2 – Опасне супстанце

а) Производу од дрвета не смеју се додавати супстанце или препарати, којима је додељена или којима би у тренутку подношења захтева могла бити додељена нека од следећих ознака ризика (или њихова комбинација):

– R23: ( Токсично ако се удише),

– R24: ( Токсично ако је у контакту са кожом),

– R25: ( Токсично ако се прогута),

– R26: (Веома токсично ако се удише),

– R27: (Веома токсично ако је у контакту са кожом),

– R28: (Веома токсично ако се прогута),

– R39 (Опасност од веома тешких иреверзибилних ефеката),

– R40 (Ограничена сазнања о карциногеном ефекту),

– R42 (Може изазвати сензибилизацију при удисању),

– R43 (Може изазвати сензибилизацију у контакту са кожом),

– R45 (Може изазвати карцином),

– R46 (Може изазвати наследна генетска оштећења),

– R48 (Опасност од тешког оштећења здравља при продуженом излагању),

– R49 (Може изазвати карцином ако се удише),

– R50 (Веома токсично по водене организме),

– R51 (Токсично по водене организме),

– R52 (Штетно за водене организме),

– R53 (Може изазвати дуготрајне штетне ефекте у воденој животној средини),

– R60 (Може смањити плодност),

– R61 (Може штетно деловати на плод),

– R62 (Могућ ризик од смањења плодности),

– R63 (Могућ ризик од штетног деловања на плод),

– R68 (Могућ ризик од иреверзибилних ефеката),

како је дефинисано одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према DSD/DPD.

Као друга могућност, разматра се класификација у складу са одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према CLP/GHS систему. У том случају, сировинама се не смеју додавати никакве супстанце или препарати којима су додељене, или којима би у време примене могле бити додељена следећа Обавештења о опасности (или њихова комбинација): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

б) Производ не сме садржати халогенована органска везивна средства, азидрин и полиазидрине као ни пигменте и адитиве на бази олова, кадмијума, хрома (VI), живе и њихових једињења, арсена, бора и бакра, органског калаја.

в) У производу се могу употребљавати само успоривачи пламена који су хемијски везани за матрицу/материјал или за површину матрице/материјала (реактивни успоривачи пламена).

Ако успоривачи пламена који се употребљавају имају неку од следећих наведених R ознака, ти реактивни успоривачи пламена треба, по примени, да промене своја хемијска својства како не би били класификовани према датим R ознакама (мање од 0,1% успоривача пламена на матрици/материјалу може остати у облику у коме је био пре примене):

– R40 (Ограничена сазнања о карциногеном ефекту),

– R45 (Може изазвати карцином),

– R46 (Може изазвати наследна генетска оштећења),

– R49 (Може изазвати карцином ако се удише),

– R50 (Веома токсично по водене организме),

– R51 (Токсично по водене организме),

– R52 (Штетно за водене организме),

– R53 (Може изазвати дуготрајне штетне ефекте у воденој животној средини),

– R60 (Може смањити плодност),

– R61 (Може штетно деловати на плод),

– R62 (Могућ ризик од смањења плодности),

– R63 (Могућ ризик од штетног деловања на плод),

– R68 (Могућ ризик од иреверзибилних ефеката),

како је дефинисано одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према DSD/DPD.

Искључују се успоривачи пламена који се само физички мешају са матрицом/материјалима (адитивни успоривачи пламена).

Као друга могућност, разматра се класификација у складу са одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према CLP/GHS систему. У том случају, сировинама се не смеју додавати никакве супстанце или препарати којима су додељене, или којима би у време примене могле бити додељена следећа Обавештења о опасности (или њихова комбинација): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Процена и провера: подносилац захтева мора да приложи изјаву о усклађености са датим критеријумом, заједно са списком састојака и одговарајућом документацијом, као што су безбедносни листови.

Критеријум 3 – Захтеви за дрво и материјале на бази дрвета

а) Одрживо управљање шумама

Произвођач мора да има политику одрживе набавке дрвета и да поседује систем којим се прати и проверава порекло дрвета и обезбеђује се следљивост од шуме до прве тачке пријема.

Порекло свог дрвета мора бити документовано. Произвођач мора обезбедити да сво дрво води порекло из законитих извора. Дрво не сме водити порекло из заштићених области или области које су у званичном поступку добијања статуса заштићене области, из старих шума и шума велике вредности када је реч о очувању, које су дефинисане на националном нивоу у поступку са заинтересованим странама, осим ако куповина није извршена јасно у складу са националним прописима о очувању природе.

За производе од дрвета који су стављени у промет и носе Еко знак, барем 70% масивног дрвета и 40% материјала на бази дрвета мора водити порекло из шума са одрживим управљањем које су сертификоване на основу независних система провере преко треће стране који испуњавају критеријуме који се наводе у ставу 15. Резолуције Савета од 15. децембра 1998. године о Стратегији шумарства у ЕУ и њеном даљем развоју, или из рециклираних материјала.

Процена и провера: У циљу испуњавања датих услова, подносилац захтева доказује да сви производи од дрвета који носе Еко знак, достижу одговарајући ниво сертификованог дрвета. Подносилац захтева мора да приложи одговарајућу документацију од добављача дрвета назначавајући врсте, количине и тачно порекло дрвета које се користи у производњи намештаја. Подносилац захтева мора да приложи одговарајући(е) сертификат/е којим/а доказује да систем сертификације на одговарајући начин испуњава захтеве из става 15. Резолуције Савета од 15. децембра 1998. године о Стратегији шумарства у ЕУ.

Материјали на бази дрвета су материјали који настају везивањем адхезивним средствима и/или лепковима, једног или више од следећих материјала: дрвних влакана и/или резаних или сечених дрвених табли, и/или дрвених отпадака из шума, засада, резане грађе, отпадака из индустрије целулозе/папира, и/или рециклираног дрвета.

Материјали на бази дрвета укључују: лесонитне плоче, плоче влакнатице, плоче влакнатице средње густине, плоче од иверице, ОСБ плоче (усмерене упредене плоче), шперплоче, и плоче од масивног дрвета. Израз „материјал на бази дрвета” се исто тако односи на композитне материјале који су састављени од плоча на бази дрвета прекривених пластичним масама, или ламинираним пластичним масама, или металима, или другим премазним материјалима и плоче на бази дрвета које су финални производи/полупроизводи.

Материјали на бази дрвета, који су финални производи или полупроизводи, и материјали на бази дрвета који су прекривени пластичним масама, или ламинираним пластичним масама, или металима, или другим премазним материјалима исто тако испуњавају критеријуме који се односе на површинску обраду поред критеријума који се наводе у овом одељку.

б) Рециклирана дрвна влакна

Већ употребљено дрво, иверје или влакна искоришћена у производњи материјала на бази дрвета (улазни материјал), испуњавају барем одредбе индустријског стандарда EPF (Европског удружења произвођача плоча) наведене у ставу 6. документа „Стандард EPF за услове испоруке рециклираног дрвета” (EPF standard for delivery conditions of recycled wood) од 24. октобра 2002. године. У додатку се налази и табела са референтним стандардима.

Процена и провера: Мора се приложити изјава да је се за производњу материјала од дрвета коришћено већ употребљено дрво. Поред тога, морају се приложити резултати испитивања како би се проверила усклађеност са граничним вредностима како се наводи у Техничком додатку .

в) Супстанце за импрегнацију и заштитна средства

Намештај за кућу не сме се импрегнирати.

Када је реч о другим врстама намештаја, код којих се примењује импрегнација или се примењују заштитна средства, одговарајуће супстанце морају испуњавати захтеве који се односе на опасне супстанце (Одељак 2).

Масивно дрво се по сечи не сме обрађивати супстанцама или препаратима који садрже супстанце које су обухваћене неким од следећих спискова:

– супстанце које су по препоруци СЗО за класификацију пестицида по степену опасности класификоване као супстанце класе 1a,

– супстанце које су по препоруци СЗО за класификацију пестицида по степену опасности класификоване као супстанце класе 1б.

Поред тога, обрада дрвета мора бити у складу са одредбама Директиве Савета 79/117/ЕЕЗ и Директиве Савета 76/769/ЕЕЗ, као и у складу са одговарајућим националним прописима који регулишу ову област.

Процена и провера: подносилац захтева мора приложити изјаву којом се доказује усклађеност са датим критеријумом, списак употребљених супстанци и безбедносне листове за сваку од тих супстанци.

г) Употреба опасних супстанци и препарата у производњи материјала на бази дрвета.

Поред захтева из Одељка 2 који се односе на опасне супстанце, све супстанце и препарати који се употребљавају у производњи материјала на бази дрвета морају испунити следеће:

(1) непрерађено дрво се не сме обрађивати супстанцама или препаратима који садрже супстанце које су обухваћене неким од следећих спискова:

– супстанце које су по препоруци СЗО за класификацију пестицида по степену опасности класификоване као супстанце класе 1a,

– супстанце које су по препоруци СЗО за класификацију пестицида по степену опасности класификоване као супстанце класе 1б.

Поред тога, обрада дрвета мора бити у складу са одредбама Директиве Савета 79/117/ЕЕЗ и Директиве Савета 76/769/ЕЕЗ, као и у складу са одговарајућим националним прописима који регулишу ову област.

(2) садржај слободног формалдехида у производима или препаратима употребљеним у плочама не сме премашивати 0,3% по маси (м/м). Садржај слободног формалдехида у везивним средствима, адхезивним средствима, и лепковима за шперплоче или ламиниране дрвене плоче не сме премашивати 0,5% по маси (м/м)

Процена и провера: Подносилац захтева мора да приложи одговарајуће изјаве којима се потврђује испуњеност наведених захтева. За хемијске производе употребљене при производњи материјала на бази дрвета мора се приложити безбедносни лист за материјал или еквивалентна документација са информацијама о класификацији опасности по људско здравље.

д) Емисија формалдехида из материјала на бази непрерађеног дрвета

Присуство материјала на бази дрвета је дозвољено у делу намештаја само ако су испуњени следећи захтеви.

Иверица: емисија формалдехида из плоча иверице у сировом стању, тј. пре него што се обраде машином или им се нанесе премаз, не сме премашивати 50% граничне вредности на основу које би се класификовала као E1 у складу са стандардом SRPS EN 312.

Влакнатица: емисија формалдехида из плоче (плоча) влакнатице у сировом стању, тј. пре машинске обраде или премазивања не сме премашивати 50% граничне вредности на основу које би могла бити класификована као плоча влакнатица класе квалитета Е1 у складу са стандардом SRPS EN 622-1. Ипак, плоче влакнатице класе Е1 биће прихваћене ако нису заступљене у проценту већем од 50% укупног дрвета и материјала на бази дрвета који су употребљени у производу.

Процена и провера: подносилац захтева и/или његов добављач мора приложити доказе да материјали на бази дрвета емитују мање од 4 mg/100 g у складу са стандардом SRPS EN 120 (перфораторска метода) или мање од 0,062 mg/m³ у складу са стандардом SRPS EN 717-1 (метода коморе). Уз то, мора се доставити и изјава да је успостављен систем производне контроле у складу са SRPS EN 312-1 или SRPS EN 622-1.

ђ) Генетски модификовано дрво

Производ не сме садржати ГМО дрво.

Процена и провера: подносилац захтева мора да приложи изјаву да није употребљено ГМО дрво.

Критеријум 4 – Критеријуми за површинску обраду

Површинска обрада односи се на поступак површинске обраде појединачних делова/компоненти намештаја или намештаја као целине.

a) Површинска обрада пластичним масама и металима

У укупној маси дела намештаја дозвољава се проценат од највише 2% пластичних маса и метала. Они морају испуњавати опште захтеве о опасним супстанцама који су наведени у Одељку 2.

Процена и провера: Подносилац захтева мора да приложи одговарајућу документацију којом се доказује усклађеност са овим критеријумима.

б) Површинска обрада која не укључује пластичне масе и метале

Овај критеријум односи се на премазивање намештаја и дрвених материјала.

Опасне супстанце и препарати (укључујући садржај VOC)

Сви употребљени материјали, супстанце и препарати морају испуњавати захтеве о опасним супстанцама који су наведени у критеријуму 2.

Процена и провера: подносилац захтева мора да приложи изјаву о усклађености са датим критеријумом, заједно са списком састојака и одговарајућом документацијом, као што су безбедносни листови.

Поред тога, хемијске супстанце које произвођач/добављач хемикалија класификује као штетне по животну средину у складу са прописима којима се уређује класификација хемикалије, морају бити усклађене са једним од следећа два ограничења:

– хемијске супстанце које се класификују као штетне по животну средину, не смеју се додавати супстанцама и препаратима за површинску обраду. Међутим, производи могу садржати до 5% испарљивих органских једињења (VOC1). Ако производ захтева разблаживање, садржај разблаженог производа не сме премашивати поменуте граничне вредности,

– примењена количина супстанци штетних по животну средину (течна боја/лак) не сме премашивати 14 g/m² површине, а примењена количина VOC (течна боја/лак) не сме премашивати 35 g/m²,

Процена и провера: Подносилац захтеванора приложити изјаву о усаглашености са наведеним критеријумом, заједно са одговарајућом пратећом документацијом, укључујући:

– потпуну рецептуру са назначеним количинама и бројевима CAS за супстанце које улазе у састав,

– методу испитивања и резултате испитивања за све супстанце присутне у производу, у складу са прописима којима се уређује класификација хемикалија,

– изјаву да су све супстанце у саставу обелодањене,

– број премаза и количину која се примењује при премазу по једном квадратном метру површине.

Начин примене:

Следећи стандардни степени ефективности се користе у сврху израчунавања потрошње производа за површинску обраду и примењене количине:

уређај за распршивање без рециклирања 50%, уређај за распршивање са рециклирањем 70%, електростатичко распршивање 65%, чаша/диск за распршивање 80%, наношење премаза ваљком 95%, премазивање ракелом 95%, вакуумско наношење 95%, потапање 95%, обливање 95%.

в) Формалдехид

Емисије формалдехида из супстанци и препарата за површинску обраду који ослобађају формалдехид морају бити мање од 0,062 mg/m³.

Процена и провера: Подносилац захтева и/или његов добављач мора приложити изјаву да је испуњен овај захтев, заједно са информацијама о формулацији која је примењена за површинску обраду (нпр. безбедносни листови) или резултате испитивања којима се доказује да максимална вредност емисије формалдехида не прелази наведену границу (према стандарду SRPS EN 717-1.

г) Пластификатори

Ако се у поступку производње користе пластификатори, фталати морају испуњавати захтеве о опасним супстанцама који се наводе у критеријуму 2.

Поред тога, производ не сме садржати ди-n-октил фталат (DNOP), ди-изононил фталат (DINP), ди-изодецил фталат (DIDP).

Процена и провера: Подносилац захтева мора да приложи изјаву о усаглашености са овим критеријумом.

д) Биоциди

Дозвољава се употреба само биоцидних производа који садрже активне супстанце са списка активних супстанци IA и које су одобрене за употребу у намештају, у складу са одговарајућим националним прописима који се односе на управљање биоцидним производима.

Процена и провера:. подносилац захтева мора да приложи изјаву о испуњавању захтева овог критеријума заједно са списком коришћених биоцидних производа.

––––––––––––––

1 VOC су сва органска једињења напона паре од 0,01 kPa или више при 293,15 K, или одговарајуће испарљивости под посебним условима коришћења

Критеријум 5 – Критеријуми за склапање намештаја

Овај критеријум односи се на лепљење елемената при састављању намештаја, тј. на адхезивна средства.

a) Опасне супстанце у адитивима и везивним средствима

Морају испуњавати захтеве који се наводе у критеријуму 2 о опасним супстанцама.

Процена и провера: подносилац захтева мора да приложи којима се потврђује испуњеност наведених захтева. За сваки хемијски производ, употребљен при састваљању намештаја, прилаже се безбедносни лист или еквивалентна документација са информацијама о класификацији опасности по људско здравље. Морају да се приложе извештаји о испитивању или изјаве добављача за садржај слободног формалдехида.

б) VOC

Садржај VOC у адхезивним средствима која су употребљена при састављању намештаја не сме премашивати 5% по маси (м/м).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву назначавајући сва адхезивна средства употребљена при састављању намештаја, као и усклађеност са овим критеријумом.

Критеријум 6 – Критеријуми за финални производ

a) Трајност и безбедност

Производ мора да испуни захтеве који се односе на трајност, издржљивост, безбедност и стабилност у складу са одговарајућим EN, ISO односно националним стандардима који се примењују за употребу производа.

За случај да постоји одговарајући и EN и ISO стандард, предност се даје EN стандардима, односно одговарајућим националним стандардима.

Ако се не примењује ниједан EN, ISO или национални стандард, процену трајности, издржљивости, безбедности и стабилности производа мора извршити независна установа за испитивање на основу дизајна и избора материјала производа.

Процена и провера: произвођач мора приложити изјаву заједно са документацијом о методама испитивања које је акредитована установа употребила, и резултате испитивања.

б) Одржавање

Производи морају бити такви да се могу одржавати без употребе растварача на органској основи.

Произвођач мора гарантовати могућност набавке на захтев: резервних делова (оригинални функционални делови или делови који обављају еквивалентне функције), у току целог периода њихове индустријске производње или у току периода од 5 година након датума када је заустављена производња релевантне серије.

Процена и провера: подносилац захтева и/или његов добављач мора приложити изјаву са документима којима се доказује да је овај критеријум испуњен.

в) Рециклажа и отпад

Мора постојати могућност једноставне рециклаже производа. Потрошач мора добити детаљан опис најбољих начина за одлагање производа (поновна употреба, рециклажу, иницијатива да подносилац захтева враћа производ произвођачу, производња енергије) рангирајући их сходно утицају који имају на животну средину. За сваку могућност морају се јасно навести мере предострожности којима се ограничава утицај на животну средину.

Процена и провера: подносилац захтева и/или његов добављач мора приложити узорак информација које ће се приложити уз производ, и утемељење датих препорука.

г) Информације за потрошаче

Уз производ са Еко знаком прилажу се следеће информације:

– информације о погодности за употребу, на основу употребе у кући или јавне употребе (повремена или честа употреба, употреба у унутрашњем простору и употреба на отвореном);

– информације о чишћењу и одржавању;

– упутство произвођача или трговца на мало када је реч о замени стакла на захтев (ако постоје стаклени делови), ако је стакло оштећено или сломљено;

– упутство да би требало ступити у контакт са локалним органима о најбољем начину да се одложе стари намештај и материјали;

– упутство за склапање;

– најбоља употреба са тачке гледишта ергономије, када је релевантно;

– назив врсте масивног дрвета;

– назнака средстава за обраду или средстава за заштиту (хемијских, биолошких или физичких) која су употребљена на производима који су намењени употреби на отвореном;

– препорука за потрошаче да за даљу заштиту намештаја користе производе са Еко знаком.

Процена и провера: подносилац захтева мора да приложи узорак информативног материјала који се прилаже уз производ са Еко знаком.

д) Паковање коначног производа

Амбалажа мора испуњавати следеће захтеве:

(1) мора бити направљена од једног од следећих материјала:

– материјала који се лако могу рециклирати;

– материјала из обновљивих извора;

– материјала који су намењени поновној употреби, као што су текстилне облоге.

(2) сви материјали морају бити такви да се руком могу лако одвајати у засебне делове који се рециклирају и који су сачињени од једног материјала (нпр. картон, папир, пластична маса, текстил)

Процена и провера: при подношењу захтева мора се приложити опис амбалаже производа заједно са одговарајућом изјавом о усклађености са овим критеријумима.

ђ) Информације на амбалажи

На амбалажи се мора навести следећи текст:

„За више информација зашто овај производ носи еколошки знак, посетите интернет страницу Министарства надлежног за животну средину”.

Следећи текст (или еквивалентни текст) се такође мора налазити на амбалажи и у приручнику за употребу:

„За више информација о еколошком знаку, посетити интернет страницу Министарства надлежног за животну средину. Додатне информације могу се добити на:име/адреса одељења за потрошаче подносиоца захтева.”

Процена и провера: подносилац захтева мора приложити узорак амбалаже производа и приручника за употребу као и података који се достављају уз производ, заједно са изјавом о усаглашености са сваким делом овогкритеријума.

е) Подаци који се налазе на Еко знаку

Опциони део Еко знака са простором за текст садржи текст:

1) „дрво из шума којима се добро управља”;

2) „ограничена количина опасних супстанци”;

3) „производ проверене трајности”.

Процена и провера: подносилац захтева мора да обезбеди узорак амбалаже производа са Еко знаком, заједно са изјавом о усклађености са наведеним критеријумом.

ТЕХНИЧКИ ДОДАТАК

Граничне вредности елемената и супстанци дозвољеним у рециклираним дрвним влакнима за производњу материјала на бази дрвета

Елементи и једињења

Граничне вредности (mg/kg рециклираног материјала на бази дрвета)

арсен

25

кадмијум

50

хром

25

бакар

40

олово

90

жива

25

флуор

100

хлор

1000

пентахлорфенол (PCP)

5

катранска уља (бензо(а)пирен)

0,5