Прилог 23

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА ДРВЕНЕ ПОДНЕ ОБЛОГЕ

Критеријуми за доделу Еко знака за дрвене подне облоге имају за циљ да промовишу:

1) смањење утицаја на станишта и ресурса у вези са њима,

2) смањење потрошње енергије,

3) смањење испуштања токсичних или других загађујућих супстанци у животну средину,

4) смањење употребе опасних супстанци у материјалима и готовим производима,

5) безбедност и одсуство ризика по здравље у животној средини,

6) информације које омогућавају да потрошач употребљава производ на ефикасан начин којим се смањује укупан утицај на животну средину.

Критеријуми дати у овом прилогу су утврђени по нивоима којима се промовише означавање облога које су произведене уз мањи утицај по животну средину.

У оквиру сваког критеријума наводе се посебни захтеви за процену и проверу.

Критеријуми који се односе на облоге од обрађеног и необрађеног дрвета могу се примењивати на зидне и подне облоге, ако су поступци њихове производње исти, уз употребу истих материјала и истих метода производње. Критеријуми се утврђују само за интерну употребу.

Индустрија дрвених подних облога одређује своје стручно становиште преко одговарајуће комисије за стандарде CEN/TC 112.

Критеријуми који се односе на ламинатне облоге могу се примењивати само за подне облоге и за употребу у затвореним просторима.

Индустрија ламинатних подних облога одређује своје стручно становиште преко одговарајуће комисије за стандарде CEN/TC 134.

Критеријуми који се односе на облоге од плуте могу се примењивати на зидне и подне облоге, ако су поступци њихове производње исти, уз употребу истих материјала и истих метода производње. Критеријуми се утврђују само за употребу у затвореним просторима.

Европска индустрија подних облога од плуте одређује своје стручно становиште преко одговарајуће комисије за стандарде CEN/TC 134.

Критеријуми који се односе на облоге од бамбуса могу се примењивати само за подне облоге и за употребу у затвореним просторима.

Функционална јединица у односу на коју се посматрају улазни и излазни подаци је 1 m² готовог производа.

Када је могуће, испитивање треба да спроведу лабораторије са одговарајућом акредитацијом или лабораторије које испуњавају опште захтеве наведене у стандарду SRPS ISO/IEC ISO 17025.

По потреби, методе испитивања, које нису методе назначене за сваки критеријум, могу се користити ако надлежни орган који процењује пријаву, прихвати њихову еквивалентност.

По потреби, надлежни органи могу затражити додатну документацију и могу извршити независне провере.

Дата група производа укључује „облоге од обрађеног и необрађеног дрвета”, „ламинатне подове”, „облоге од плуте” и „подне облоге од бамбуса”;

Групу производа „дрвене подне облоге” чине облоге на бази дрвета и биљака: укључујући облоге од обрађеног и необрађеног дрвета, ламинатне подове, облоге од плуте и подне облоге од бамбуса који су направљени, у износу већем од 90% масе (у коначном производу), од дрвета, дрвног праха и/или материјала на бази дрвета/биљака. Не односи се на зидне облоге, где се то на одговарајући начин назначава, ни на облоге за спољну употребу нити на облоге са структуралном функцијом.

Облоге од обрађеног и необрађеног дрвета представљају дрвене подне или зидне облоге израђене од једног масивног комада дрвета са странама пера и утора (језичка и жљеба) или састављене од неколико слојева дрвета који се лепком спајају у вишеслојну плочу. Дрвена облога може остати необрађена, а када се постави може се брусити и затим завршно обрадити на локацији, или се може претходно обрадити у постројењу. Ламинатни подови представљају тврде подне облоге са површинским слојем који се састоји из једног или више танких слојева влакнастог материјала (најчешће папира) који се импрегнира аминопластичним термореактивним смолама (најчешће меламином), притиска или прилепљује на једро, који уобичајено на задњој страни има подлогу”. Облоге од плуте представљају подне или зидне облоге чији је главни састојак плута. Дробљена плута меша се са везивом и затим суши или се неколико слојева плуте (агломерисане/фурниране) може залепити лепком и притиснути. Облоге од плуте могу се поделити у плочице од природне плуте (чији је главни састојак агломерисана структура плуте, намењена завршној обради) и обрађене плоче од плуте (које се састоје из неколико слојева укључујући плочу влакнатицу чији је главни састојак агломерисана плута или која као техничко решење има плуту намењену употреби са завршним слојем против хабања).

Подне облоге од бамбуса чини бамбус као главни састојак у облику масивних комада или у облику агломерата. Материјали на бази дрвета су материјали који настају везивањем, адхезивним средствима и/или лепковима, једног или више следећих материјала: дрвних влакана и/или резаних или сечених дрвених табли, и/или дрвених отпадака из шума, засада, резане грађе, отпадака из индустрије целулозе/папира, и/или рециклираног дрвета. Материјали на бази дрвета укључују: лесонитне плоче, плоче влакнатице, плоче влакнатице средње густине, плоче од иверице, OSB плоче (усмерене упредене плоче), шперплоче, и плоче од масивног дрвета.Материјал на бази дрвета такође обухвата композитне материјале који су састављени од плоча на бази дрвета прекривених пластичним масама, или ламинираним пластичним масама, или металима, или другим премазним материјалима и плоче на бази дрвета које су коначни производи/полупроизводи.

Ова група производа не укључује облоге које су обрађене биоцидним производима у било којој фази поступка производње, осим када је активна супстанца у датим биоцидним производима укључена у Листу IA, у складу са прописима којима је дефинисано управљање биоцидним производима и када је њена примена одобрена за конкретну намену.

За доделу Еко знака производима који спадају у групу производа дрвене подне облоге”, подна облога мора припадати групи производа дрвене подне облоге и мора бити у складу са критеријумима који су утврђени у овом Прилогу.

Групи производа „дрвене подне облоге” додељује се шифра „035”.

Критеријум 1 – Сировине

Сва плута, бамбус и непрерађено дрво морају водити порекло из шума којима се управља на начин да се спроводе начела и мере који за циљ имају да осигурају одрживо управљање шумама.

1.1. Одрживо управљање шумама

Произвођач мора да води политику одрживе набавке дрвета и да поседује систем којим се следи и проверава порекло дрвета и оно прати материјал, од изласка из шуме, до прве тачке пријема.

Мора се документовати порекло свог дрвета. Произвођач мора обезбедити да сво дрво води порекло из законитих извора. Дрво не сме водити порекло из заштићених области или области које су у званичном поступку добијања назива заштићене области, из старих шума и шума за које је веома важно да се очувају како је дефинисано на националном нивоу у поступку са заинтересованим странама, осим ако куповина није јасно у складу са националним прописима о очувању природе.

Када је реч о производима од дрвета који су стављени на тржиште и носе Еко знак, најмање 70% масивног дрвета и 40% материјала на бази дрвета мора водити порекло из шума са одрживим управљањем које су сертификоване преко независних организација преко треће стране, или из рециклираних материјала.

Процена и провера: У циљу испуњавања датих захтева, подносилац захтева доказује да сви производи од дрвета који носе Еко знак, када се први пут ставе на тржиште, достижу одговарајући ниво сертификованог дрвета. Ако се то не може доказати, надлежни орган издаје решење о праву коришћења Еко знака само за период за који се може доказати усклађеност са захтевима. Подносилац захтева прилаже одговарајућу документацију од добављача дрвета назначавајући врсте, количине и тачно порекло дрвета које се користи у производњи подних облога. Подносилац захтева прилаже одговарајући(е) сертификат(е) којим(а) доказује да систем сертификације на одговарајући начин испуњава захтеве.

1.2. Рециклирани материјали од дрвета и биљака (за ламинатне подове и вишеслојне дрвене облоге)

Већ употребљено дрво, иверје или влакна искоришћена у производњи материјала на бази дрвета (улазни материјал), морају испуњавати најмање одредбе индустријског стандарда EPF (Европског удружења произвођача плоча) наведене у ставу 6. документа „Стандард EPF за услове испоруке рециклираног дрвета” (EPF standard for delivery conditions of recycled wood) од 24. октобра 2002. године.

Укупна количина рециклираног материјала мора бити усклађена са ограничењима која се наводе у табели:

Елементи и једињења

Граничне вредности (mg/kg укупне масе суве плоче)

арсен

25

кадмијум

50

хром

25

бакар

40

олово

90

жива

25

флуор

100

хлор

1 000

пентахлорфенол (PCP)

5

катранска уља (бензо(а)пирен)

0,5

Процена и провера: Прилаже се изјава да су рециклирани материјали од дрвета или биљака у складу са граничним вредностима, како се наводи у тексту. Ако се може доказати да наведене супстанце нису претходно употребљене у припреми или обради, није потребно извршити испитивање како би се доказала усклађеност са датим захтевом.

1.3. Супстанце за импрегнацију и заштитна средства

Дрвени подови се не смеју импрегнити.

Масивно дрво се по сечи не сме обрађивати супстанцама или препаратима који садрже супстанце које су обухваћене неким од следећих спискова:

– супстанце које су по препоруци СЗО за класификацију пестицида по степену опасности класификоване као супстанце класе 1a (изузетно опасне),

– супстанце које су по препоруци СЗО за класификацију пестицида по степену опасности класификоване као супстанце класе 1б (крајње опасне).

Поред тога, обрада дрвета мора бити у складу са прописима којима се дефинишу забране и ограничења одговарајућих хемикалија и пестицида.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву којом се доказује усклађеност са датим критеријумом, списак употребљених супстанци и безбедносне листове за сваку од тих супстанци.

1.4. Генетски модификовано дрво

Производ не сме садржати ГМО дрво.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву да није употребљено ГМО дрво.

Критеријум 2 – Употреба опасних супстанци

2.1. Опасне супстанце за прераду сировог дрвета и биљака

а) Производу од дрвета не смеју се додавати никакве супстанце или препарати, којима је додељена или којима би у тренутку подношења захтева могла бити додељена нека од следећих ознака ризика (или њихове комбинације), како је дефинисано одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према DSD/DPD:

– R23 (токсично ако се удише)

– R24 (токсично у контакту са кожом)

– R25 (токсично ако се прогута)

– R26 (веома токсично ако се удише)

– R27 (веома токсично у контакту са кожом)

– R28 (веома токсично ако се прогута)

– R39 (опасност од веома тешких иреверзибилних ефеката)

– R40 (ограниченa сазнања о карциногеном ефекту)

– R42 (може изазвати сензибилизацију при удисању)

– R43 (може изазвати сензибилизацију у контакту са кожом)

– R45 (може изазвати карцином)

– R46 (може изазвати наследнa генетскa оштећењa)

– R48 (опасност од тешког оштећења здравља при продуженом излагању)

– R49 (може изазвати карцином ако се удише)

– R50 (веома токсично по водене организме)

– R51 (токсично по водене организме)

– R52 (штетно за водене организме)

– R53 (може изазвати дуготрајне штетне ефекте у воденој животној средини)

– R60 (може смањити плодност)

– R61 (може штетно деловати на плод)

– R62 (могућ ризик од смањења плодности)

– R63 (могућ ризик од штетног деловања на плод)

– R68 (могућ ризик од иреверзибилних ефеката).

Као друга могућност, разматра се класификација у складу са одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према CLP/GHS систему. У том случају, сировинама се не смеју додавати никакве супстанце или препарати којима су додељене, или којима би у време примене могле бити додељена следећа обавештења о опасности (или њихова комбинација): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

б) Производ не сме садржати халогенована органска везивна средства, азидрин и полиазидрине као ни пигменте и адитиве на бази:

– олова, кадмијума, хрома (VI), живе и њихових једињења,

– арсена, бора и бакра,

– органског калаја.

2.2. Опасне супстанце у премазима и средствима за површинску обраду

Општи захтеви

a) Захтеви који се односе на опасне супстанце за прераду сировог дрвета и биљака из дела 2.1 се исто тако примењују и за премазивање и површинску обраду;

б) Хемијске супстанце које произвођач/добављач хемикалија класификује као штетне по животну средину, морају бити усклађене са следећа два ограничења:

– хемијске супстанце које су класификоване као штетне по животну средину не смеју се додавати супстанцама и препаратима за површинску обраду.

Међутим, производи могу садржати до 5% испарљивих органских једињења (VOC2). Ако производ захтева разблаживање, садржај разблаженог производа не сме премашивати поменуте граничне вредности.

– примењена количина супстанци штетних по животну средину (течна боја/лак) не сме премашивати 14 g/m² површине, а примењена количина VOC (течна боја/лак) не сме премашивати 35 g/m².

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са наведеним критеријумом, заједно са одговарајућом пратећом документацијом, укључујући:

– податке о пуном саставу производа, са назначеним количинама и бројевима CAS за супстанце које улазе у састав производа,

– метод испитивања и резултате испитивања за све супстанце присутне у производу, у складу са прописима којима се уређује класификација хемикалија,

– изјаву да су све супстанце у саставу познате,

– број премаза и количину која се примени при премазу по једном квадратном метру површине.

Следећи стандардни степени ефикасности употребљавају се у сврху израчунавања потрошње производа за површинску обраду и примењене количине: уређај за распршивање без рециклирања 50%, уређај за распршивање са рециклирањем 70%, електростатичко распршивање 65%, чаша/диск за распршивање 80%, наношење премаза ваљком 95%, премазивање ракелом 95%, вакуумско наношење 95%, потапање 95%, обливање 95%.

в) Садржај слободног формалдехида у производима или препаратима употребљених у плочама не сме премашивати 0,3% масеног удела.

Садржај слободног формалдехида у везивним средствима, адхезивним средствима, и лепковима за шперплоче или ламиниране дрвене плоче не сме премашивати 0,5% масеног удела.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже одговарајуће изјаве којима се проверава поштовање горенаведених захтева. За хемијске производе употребљене при производњи, прилаже се безбедносни лист или еквивалентна документација са информацијама о класификацији опасности када је реч о људском здрављу.

Адхезивна средства

а) Захтеви који се односе на опасне супстанце за прераду сировог дрвета и биљака из дела 2.1 се такође примењују и за адхезивна средства;

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже одговарајуће изјаве којима се проверава испуњеност наведених захтева. За сваки хемијски производ, који улази у састав производа, прилаже се безбедносни лист или еквивалентна документација са информацијама о класификацији опасности када је реч о људском здрављу. Извештаји о испитивању или изјаве добављача прилажу се за садржај слободног формалдехида.

б) Садржај VOC у адхезивним средствима која су употребљена при формулисању производа не сме премашивати 10% по маси (m/m).

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже изјаву назначавајући сва адхезивна средства употребљена при формулисању производа, као и усклађеност са датим критеријумом.

Формалдехид

Емисије формалдехида из супстанци и прeпарата за површинску обраду који ослобађају формалдехид морају бити мање од 0,062 mg/m³ ваздуха.

Процена и провера: подносилац захтева и/или његов добављач прилажу изјаву да је испуњен овај критеријум, заједно са или информацијама о формулацији за површинску обраду (нпр. безбедносни листови) или извештајима о испитивању који доказују да максималне емисије формалдехида не прелазе дефинисане граничне вредности (на основу SRPS EN 717-1 Емисија формалдехида помоћу методе коморе).

Пластификатори

Захтеви који се односе на опасне супстанце за прераду сировог дрвета и биљака из дела 2.1 се исто тако примењују се и за све фталате који се употребљавају у процесу производње.

Поред тога, производ не сме садржати ди-n-октил фталат (DNOP), ди-изононил фталат (DINP), ди-изодецил фталат (DIDP).

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености са овим критеријумом.

Биоциди

Смеју се користити искључиво они биоцидни производи који садрже активне супстанце укључене у Листу IA, у складу са прописима којима је дефинисано управљање биоцидним производима и који су одобрени за употребу у подним облогама.

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже изјаву о испуњавању захтева овог критеријума заједно са списком употребљених биоцидних производа.

––––––––––––––

2 VOC су сва органска једињења напона паре од 0,01 kPa или више при 293,15 K, или одговарајуће испарљивости под посебним условима коришћења

Критеријум 3 – Поступак производње

3.1. Потрошња енергије

Потрошња енергије израчунава се као процесна енергија употребљена за производњу подних облога.

Процесна енергија, која се израчунава на начин који се наводи у Техничком додатку у оквиру овог прилога (IV), мора да премаши следеће вредности (P = вредност за оцењивање):

Врста производа

Гранична вредност

(P)

дрвене подне облоге и облоге од бамбуса

10,5

ламинатне подне облоге

12,5

облоге од плуте

9

Процена и провера: подносилац захтева израчунава потрошњу енергије у поступку производње у складу са упутствима из Техничког додатка. Подносилац захтева прилаже одговарајуће резултате и пратећу документацију.

3.2. Управљање отпадом

Подносилац захтева прилаже одговарајућу документацију о поступцима који су усвојени за поновно искоришћење нус-производа који настају у процесу. Подносилац пријаве прилаже извештај укључујући следеће информације:

– врста и количина поново искоришћеног отпада,

– начин одлагања,

– информације у вези са поновном употреби (унутар или ван процеса производње) отпада и секундарних материјала у производњи нових производа.

Процена и провера: Подносилац пријаве прилаже одговарајућу документацију која се заснива на, на пример, билансима масе и/или системима за извештавање о заштити животне средине доказујући стопе постигнутог поновног искоришћења, унутар или изван постројења, на пример, рециклирањем, поновном употребом или поновном производњом/регенерацијом.

Критеријум 4 – Фаза коришћења

4.1. Ослобађање опасних супстанци

Материјали на бази дрвета су дозвољени за употребу у дрвеним подним облогама само ако испуњавају захтеве у погледу емисије формалдехида који су дати у наставку:

а) Плоче иверице: емисија формалдехида из плоча иверице у њиховом сировом стању (пре даље обраде) не сме бити већа од 50% граничне вредности која би била дозвољена за класификацију Е1 у складу са стандардом SRPS EN 312;

б) Плоче влакнатице: емисија формалдехида из плоча влакнатица у њиховом сировом стању (пре даље обраде) не сме бити већа од 50% граничне вредности која би била дозвољена за класификацију квалитета Е1 у складу са стандардом SRPS EN 622-1. Плоче влакнатице класификоване као Е1 могу се прихватити ако не чине више од 50% укупних дрвених материјала односно материјала на бази дрвета који се користе у производу;

в) Плута и бамбус: Отпуштање формалдехида не сме бити веће од 0,062 mg/m³ ваздуха.

Процена и провера: подносилац захтева и/или његов добављач прилаже доказ да материјали на бази дрвета испуштају мање од 4 mg/100g (плоче сушене у пећници ) у складу са SRPS EN 120 (перформаторска метода) или мање од 0,062 mg/m³ ваздуха у складу са SRPS EN 717-1 (метода коморе). Додатно, изјава доставља се изјава да се систем контроле производње врши у складу са стандардима SRPS EN 312 или SRPS EN 622-1.

Испарљива органска једињења (VOC)

Готови производи не смеју премашивати следеће вредности емисија:

Супстанца

Захтев (након 3 дана)

укупна органска једињења у оквиру врсте ретенције C6 – C16 (укупна испарљива органска једињења-TVOC)

0,25 mg/m³ ваздуха

укупна органска једињења у оквиру врсте ретенције > C16 – C22 (укупна полуиспарљива органска једињења-TSVOC)

0,03 mg/m³ ваздуха

укупна испарљива органска једињења (VOC) LCI (*)

0,05 mg/m³ ваздуха

(*) LCI (Lowest Concentration of Interest) најмања разматрана концентрација; види „Процес оцењивања ризика по здравље када је реч о емисијама испарљивих органских једињења (VOC) из грађевинских производа” (Савезна агенција за животну средину).

 

Процена и провера: Подносилац захтева подноси сертификат о испитивању у складу са испитивањима емисије по стандарду prEN 15052 или SRPS ISO 16000-9.

Критеријум 5 – Паковање

Амбалажа мора бити сачињена од једног од следећих материјала:

1) материјала који се може једноставно рециклирати,

2) материјала из обновљивих извора,

3) материјала намењених поновној употреби.

Процена и провера: При подношењу захтева прилаже се опис амбалаже производа заједно са одговарајућом изјавом о усклађености са датим захтевом.

Критеријум 6 – Погодност за употребу

Производ мора бити примерен за употребу. Доказ о томе могу бити подаци одговарајућих метода испитивања на основу стандарда ISO, CEN или еквивалентних метода испитивања, као што су национални поступци испитивања.

Процена и провера: прилажу се детаљи поступака испитивања и резултати, заједно са изјавом да је производ примерен за употребу на основу свих других информација о најбољој примени за крајњег корисника. Претпоставља се да је производ примерен за употребу ако одговара одговарајућем стандарду, европском техничком одобрењу или техничкој спецификацији која се признаје на националном нивоу или на нивоу ЕУ. Ознака усаглашености „CE” за грађевинске производе даје произвођачима потврду о усаглашености која се лако препознаје и која се може сматрати довољним у датом контексту.

Критеријум 7 – Информације за потрошаче

Производ се мора продавати са релевантним информацијама за потрошаче које саветују о правилној и најбољој општој и техничкој употреби производа као и о његовом одржавању. Производ мора поседовати следеће информације на амбалажи и/или у документацији која се прилаже уз производ:

a) податак да је производу додељен Еко знак заједно са кратким али довољно детаљним објашњењем о томе шта то значи поред општих информација које се наводе у опционом делу Еко знака;

б) препоруку о употреби и одржавању производа. Датим информацијама треба да се истакну сва релевантна упутства посебно када је реч о одржавању и употреби производа.

По потреби, треба навести упућивање на карактеристике производа при употреби у тешким условима, на пример, отпорност на апсорпцију воде, отпорност на запрљања, отпорност на хемикалије, неопходна припрема површине испод облоге, упутства о чишћењу и препоручене врсте средстава за чишћење и интервале чишћења. Подаци исто тако треба да укључују могуће назнаке о потенцијалном животном веку који се очекује за производ у техничком смислу, као просечна вредност или као распон;

в) назнаку о начину рециклаже или одлагања (објашњење намењено потрошачу како би био обавештен о најбољем могућем деловању таквог производа);

Процена и провера: подносилац захтева прилаже узорак амбалаже и/или текстове приложене уз производ.

Критеријум 8 – Подаци који се налазе на Еко знаку

Подаци који се налазе

Опциони део Еко знака са простором за текст садржи текст:

1) „одрживо управљање шумама и смањен утицај на природна станишта”,

2) „ограничена количина опасних супстанци”,

3) „уштеда процесне енергије у производњи”,

4) „мањи ризик по здравље у живој средини”.

IV ТЕХНИЧКИ ДОДАТАК ЗА ОБЛОГЕ НА БАЗИ ДРВЕТА
И БИЉАКА

ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ

Потрошња енергије се израчунава као годишњи просек енергије која се утроши у току поступка производње (изузимајући огревања простора) од сировине до завршне подне облоге. То значи, на пример, да се потрошња енергије за производе на бази дрвета или биљака израчунава од уноса сировине у постројење до завршних поступака, укључујући паковање.

Израчунавање не укључује енергетску вредност сировине (тј. енергије улазних материјала).

Енергија потребна за производњу адхезивних средстава и лака или премаза не укључује се у израчунавања.

Јединица изабрана за израчунавање је MJ/m².

Потрошња електричне енергије односи се на електричну енергију набављену од екстерног добављача.

Ако произвођач остварује вишак енергије која се продаје као електрична енергија, пара или топлота, количина која се прода може се одбити од потрошње горива. У израчунавање се укључује само гориво које се стварно употреби при производњи подних облога.

Подне облоге од масивног дрвета и облоге од бамбуса

Параметар животне средине

А= дрво из сертификоване шуме са одрживим управљањем (%)

B= удео обновљивих горива (%)

C= потрошња електричне енергије (MJ/m²)

D = потрошња горива (MJ/m²)

P = A/25 + B/25 + (4 – 0, 055 x C) + (4 – 0, 022 x D)

Ламинатни подови

Параметар животне средине

А = плута, бамбус или дрво из сертификоване шуме са одрживим управљањем (%)

B = удео сировина из рециклираног дрвета (%)

C = удео обновљивих горива (%)

D = потрошња електричне енергије (MJ/m²)

E = потрошња горива (MJ/m²)

P = A/25 + B/25 + C/25 + (4 – 0, 055 x D) + (4 – 0, 022 x E)

Облоге од плуте

Параметар животне средине

A = удео рециклиране плуте (%)

B = удео обновљивих горива (%)

C = потрошња електричне енергије (MJ/m²)

D = потрошња горива (MJ/m²)

P = A /25 + B /25 + (4 – 0, 055 x C) + (4 – 0, 022 x D)

У табели у наставку су дате енергетске вредности за различита горива.

Табела за израчунавање потрошње горива

Период производње – 1 година:

Дани:

Од:

До:

Гориво

Количина

Јединице

Фактор
конверзије

Енергија (MJ)

слама (15% W)

kg

14,5

пелети (7% W)

kg

17,5

отпадно дрво (20% W)

kg

14,7

иверје (45% W)

kg

9,4

тресетни брикет

kg

20

природни гас

kg

54,1

природни гас

Nm³

38,8

бутан

kg

49,3

керозин

kg

46,5

моторни бензин

kg

52,7

дизел гориво

kg

44,6

гасно уље

kg

45,2

уље за ложење

kg

42,7

суви парни угаљ

kg

30,6

антрацит

kg

29,7

дрвени угаљ

kg

33,7

индустријски кокс

kg

27,9

електрична енергија (из мреже)

kWh

3,6

Укупна енергија (MJ)