Прилог 22

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА ТЕКСТИЛНЕ ПОДНЕ ОБЛОГЕ

Критеријуми за доделу Еко знака за средства за текстилне подне облоге имају за циљ да промовишу:

1) смањење утицаја на станишта и ресурса у вези са њима,

2) смањење потрошње енергије,

3) смањење испуштања токсичних или других загађујућих супстанци у животну средину,

4) смањење употребе опасних супстанци у материјалима и готовим производима,

5) безбедност и одсуство ризика по здравље у животној средини,

6) информације које омогућавају да потрошач употребљава производ на ефикасан начин којим се смањује укупан утицај на животну средину.

Критеријуми дати у овом прилогу су утврђени по нивоима којима се промовише означавање облога које су произведене уз мањи утицај по животну средину.

У оквиру сваког критеријума наводе се посебни захтеви за процену и проверу.

Европска индустрија текстилних подних облога одређује своје стручно становиште преко одговарауће комисије за стандарде CEN/TC 134.

Функционална јединица у односу на коју се посматрају улазни и излазни подаци је 1 m² готовог производа.

Када је могуће, испитивање треба да спроведу лабораторије са одговарајућом акредитацијом или лабораторије које испуњавају опште захтеве наведене у стандарду SRPS ISO/IEC ISO 17025.

По потреби, методе испитивања, које нису методе назначене за сваки критеријум, могу се користити ако надлежни орган који процењује пријаву, прихвати њихову еквивалентност.

По потреби, надлежни органи могу затражити додатну документацију и могу извршити независне провере.

Текстилне подне облоге дефинишу се као подне облоге, углавном израђене од тканог, плетеног или тафтованог текстила, које се најчешће постављају помоћу копче или везивнице, или адхезивним средствима. У ову групу производа нису укључени непричвршћени отирачи и ћилими. Такође, нне односи се на зидне облоге или облоге које су намењене спољашњој употреби.

Дата група производа укључује групу тепиха, који се дефинишу као „подне облоге, углавном израђене од тканог, плетеног или тафтованог текстила, које се најчешће постављају помоћу копче или везивнице, или адхезивним средствима.”

Ова група производа не укључује текстиле који су обрађени биоцидним производима, осим када је активна супстанца у датим биоцидним производима укључена у Листу IA, у складу са прописима којима је дефинисано управљање биоцидним производима и када је њена примена одобрена за конкретну намену.

Дефиниција групе производа текстилних подних облога одговара стандарду SRPS ISO 2424.

Како би се доделиo Еко знак производима који спадају у групу производа текстилне подне облоге, текстилна подна облога мора бити у складу са критеријумима који су утврђени у овом Прилогу.

Групи производа „текстилне подне облоге” додељује се шифра „034”.

Критеријум 1 – Сировине

Општи захтеви за материјале

Материјали који се користе у производњи производа не смеју садржати никакве супстанце или препарате, којима је додељена или којима би у тренутку подношења захтева могла бити додељена нека од следећих ознака ризика (или њихове комбинације), како је дефинисано одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према DSD/DPD:

– R23 (токсично ако се удише),

– R24 (токсично ако је у контакту са кожом),

– R25 (токсично ако се прогута),

– R26 (веома токсично ако се удише),

– R27 (веома токсично ако је у контакту са кожом),

– R28 (веома токсично ако се прогута),

– R39 (опасност од веома тешких иреверзибилних ефеката),

– R40 (ограниченa сазнања о карциногеном ефекту),

– R42 (може изазвати сензибилизацију при удисању),

– R43 (може изазвати сензибилизацију у контакту са кожом),

– R45 (може изазвати карцином),

– R46 (може изазвати наследнa генетскa оштећењa),

– R48 (опасност од тешког оштећења здравља при продуженом излагању),

– R49 (може изазвати карцином ако се удише),

– R50 (веома токсично по водене организме),

– R51 (токсично по водене организме),

– R52 (штетно за водене организме),

– R53 (може изазвати дуготрајне штетне ефекте у воденој животној средини),

– R60 (може смањити плодност),

– R61 (може штетно деловати на плод),

– R62 (могућ ризик од смањења плодности),

– R63 (могућ ризик од штетног деловања на плод),

– R68 (могућ ризик од иреверзибилних ефеката).

Као друга могућност, разматра се класификација у складу са одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према CLP/GHS систему. У том случају, сировинама се не смеју додавати никакве супстанце или препарати којима су додељене, или којима би у време примене могле бити додељена следећа обавештења о опасности (или њихова комбинација): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

Процена и провера: У погледу хемијске анализе, подносилац захтева прилаже типологију материјала и њихов састав, заједно са изјавом о усклађености са поменутим критеријумима.

1.1. Текстилна влакна– хемијске супстанце

Ако су влакна рециклирана, не примењују се критеријуми дати у овом делу. Када је реч о присуству опасних материја, примењују се захтеви који се описују у критеријуму 1: „Општи захтеви за материјале”.

У овом делу, утврђују се посебни захтеви за влакна, за: вуну, полиамид, полиестер и полипропилен.

Прерада вуне

а) Укупна количина следећих супстанци не сме премашивати 0,5 ppm:

Супстанца

CAS бр.

Y-хексахлорциклохексан (линдан)

319-84-6

a-хексахлорциклохексан

319-85-7

p-хексахлорциклохексан

58-89-9

S-хексахлорциклохек

319-86-8

алдрин

309-00-2

диелдрин

60-57-1

ендрин

72-20-8

p,p’-DDT

50-29-3

p,p’-DDD

72-54-8

б) Укупна количина следећих супстанци не сме премашивати 2 ppm:

Супстанца

CAS бр.

пропетамфос

31218-83-4

диазинон

333-41-5

диклофентион

97-17-6

фенхлорфос

299-84-3

хлорпирифос

2921-88-2

хлорфенвинфос

470-90-6

етион

563-12-2

примифос-метил

29232-93-7

в) Укупна количина следећих супстанци не сме премашивати 0,5 ppm:

Супстанца

CAS бр.

цихалотрин

68085-85-8

циберметрин

52315-07-8

делтаметрин

52918-63-5

фенвалерат

51630-58-1

флуметрин

69770-45-2

г) Укупна количина следећих супстанци не сме премашивати 2 ppm:

Супстанца

CAS бр.

дифлубензурон

35367-38-5

трифлумурон

64628-44-0

дицикланил

112636-83-6

Дати захтеви (који се детаљно наводе у тачкама а), б), в) и г) и који се засебно сагледавају) се не примењују ако се могу приложити докази којима се утврђује идентитет узгајивача, који производе барем 75% дотичних вунених или кератинских влакана, заједно са изјавом тих узгајивача да претходно наведене супстанце нису употребљене у пољима или над релевантним животињама.

Процена и провера: pодносилац захтева за доделу Еко знака (у даљем тексту: подносилац захтева) прилаже претходно наведену документацију или прилаже извештај о испитивању, користећи следећу методу испитивања: Нацрт методе испитивања 59 Међународне федерације вуне и текстила (IWTO Draft Test Method 59). . Ако је употребљеним текстилним материјалима додељен Еко знак за текстилне производе, сматра се да су захтеви испуњени. Подносилац захтева прилаже само одговарајућу документацију.

Полиамидна влакна

Емисије N2O у ваздух у току производње мономера, изражене као годишњи просек, не сме да пређе 10 g/kg произведених влакана полиамида-6 или 50 g/kg произведеног полиамида 6,6.

Процена и провера: pодносилац захтева прилаже детаљну документацију и/или извештаје о испитивању којима се доказује усклађеност са наведеним критеријумом, заједно са изјавом о усклађености. Ако је употребљеним текстилима додељен Еко знак за текстилне производе, сматра се да су захтеви испуњени. Подносилац захтева прилаже само одговарајућу документацију.

Полиестер

а) Количина антимона у полиестерским влакнима не сме да буде виши од 260 ppm. Ако антимон није употребљен, подносилац захтева може уз Еко знак производа навести текст „не садржи антимон” (или еквивалентан текст).

б) Емисије испарљивих органских једињења (VOC1) у току полимеризације и производње полиестерских влакана, измерене у фазама поступка у којима се јављају, укључујући и краткотрајне емисије, изражене као годишњи просек, не смеју да буду више од 1,2 g/kg произведене полестерске смоле.

Процена и провера: Када је реч о захтевима из тачке а), подносилац захтева прилаже изјаву да се наведене материје не користе или извештај о испитивању користећи следећу методу испитивања: директно одређивање атомском апсорпционом спектрометријом. Испитивање се врши над сировим влакном пре било какве мокре прераде.

Када је реч о захтевима из тачке б), подносилац захтева прилаже детаљну документацију и/или извештаје о испитивању којима се доказује усклађеност са наведеним критеријумом, заједно са изјавом о усклађености. Ако је употребљеним текстилима додељен Еко знак за текстилне производе, сматра се да су захтеви испуњени. Подносилац захтева прилаже само одговарајућу документацију.

Полипропилен

а) Пигменти на бази олова не смеју да се употребљавају.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву да се наведене материје не користе.

б) Емисије NOx и SO2 из производње полипропилена (PP) (производња мономера, полимеризација и гранулација) не смеју премашивати следеће граничне вредности:

NOx: 12 kg/тона PP полипропилена

SO2: 11 kg/тона PP полипропилена.

Процена и провера: Произвођач влакана мора измерити или израчунати количине NOx и SO2 које се емитују у току производње PP и приложити изјаву о усклађености са датим критеријумом. Подносилац захтева прилаже само одговарајућу документацију.

1.2. Супстанце у текстилној подлози

Када је реч о присуству опасних материја, примењују се захтеви који су дати у критеријуму 1 „Општи захтеви за материјале”.

Пенаста гума (природни и синтетички латекс и полиуретан)

Напомена: Следеће критеријуме треба испунити само ако пена од латекса чини више од 5% укупне масе тепиха.

а) Тешки метали које је могуће екстраховати: концентрације следећих метала не смеју да премаше следеће вредности:

Супстанца

Гранична вредност

антимон

0,5

арсен

0,5

олово

0,5

кадмијум

0,1

хром

1,0

кобалт

0,5

бакар

2,0

никл

1,0

жива

0,02

Процена и провера: подносилац захтева прилаже извештај о испитивању користећи следећи метод испитивања: самлевени узорак и његово екстраховање у складу са DIN 38414-S4, L/S = 10. Филтрирање се врши мембранским филтером, кроз поре од 0,45 µm. Анализа применом атомске емисионе спектроскопије са индуктивно спрегнутом плазмом (ICP-AES) или хидридним поступком или поступком хладне паре.

б) Испарљива органска једињења (VOC): Концентрација VOC не сме премашивати 0,5 mg/m³.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже извештај о испитивању користећи следећи метод испитивања: испитивање у комори у складу са стандардом SRPS ISO 16000-6 за узорковање ваздуха и анализу.

в) Метал-комплексне боје: Не смеју се употребљавати метал-комплексне боје на бази бакра, олова, хрома или никла.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву да наведене материје нису коришћене

г) Хлорофеноли: Хлорофеноли (соли и естри) не смеју бити присутни у концентрацијама већим од 0,1 ppm, изузев моно- и ди-хлорованих фенола (соли и естри) који не смеју премашити вредност од 1 ppm.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже извештај о испитивању користећи следећи метод испитивања: 5 g узорка се меље и екстрахује хлорофенол или натријумова со. Анализа се врши гасном хроматографијом (GC), детекција масеним спектрометром или уз помоћ ECD.

д) Бутадиен: Концентрација бутадиена не сме премашивати 1 ppm.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже извештај о испитивању користећи следећи метод испитивања: узорак се меље и мери се његова маса. Узорковање се врши узорковачем headspace. Анализа се врши гасном хроматографијом, детекција пламено-јонизационим детектором.

ђ) Нитрозамини: Концентрација N-нитрозамина не сме премашити 0,001 mg/m³, ако се мери испитивањем у комори.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже извештај о испитивању користећи следећи метод испитивања: испитивање у комори у складу са правилима Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Савеза струковних осигуравајућих завода занатских радника ZH 1/120,23 (или еквивалентним правилима) за узорковање ваздуха и анализу.

Пенаста гума (само за полиуретан)

а) Органски калај: Не сме се употребљавати калај у органском облику (калај везан за атом угљеника).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву да наведене материје нису коришћене.

б) Средства за образовање гасова или паре: CFC, HCFC, HFC или метилен хлорид не смеју се употребљавати се као средства за образовање гасова или паре или као помоћна средства за образовање гасова или паре.

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже изјаву да наведене материје нису коришћене.

Вулканизоване пене

Вулканизоване пене не смеју се употребљавати се као премази за текстилне подлоге.

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже изјаву да наведене материје нису коришћене.

Формалдехид

Концентрација формалдехида не сме да буде виша од 30 ppm, ако се мери у складу са SRPS ISO 14184-1. Друга могућност је да концентрација формалдехида не сме да буде виша од 0,01 mg/m³, ако се мери испитивањем у комори.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже извештај о испитивању користећи следећи метод испитивања: SRPS ISO 14184-1 (метода екстракције водом). Узорак од 1 g се у 100 g воде загрева 1 сат при температури од 40 °C. Формалдехид у екстракту анализира се ацетилацетоном, фотометријски.

Као друга могућност може се употребити испитивање у емисионој комори: ENV 13419-1, са SRPS ISO 16000-3 или VDI 3484-1 за узорковање ваздуха и анализу.

––––––––––––––

1 VOC су сва органска једињења која при температури 293,15 K имају вредност напона паре 0,01 kPa или више, или која су одговарајуће испарљивости при посебним условима употребе.

Критеријум 2 – Производња свих материјала

Када је реч о присуству опасних материја, примењују се захтеви који се описују у критеријуму 1 „Општи захтеви за материјале”.

Подносилац захтева такође мора да испуни и следеће посебне захтеве:

Успоривачи пламена

У производу се могу употребљавати само успоривачи пламена који су хемијски везани за полимерна влакна или за њихову површину (реактивни успоривачи пламена). Ако успоривачи пламена који се употребљавају имају неку од следећих наведених ознака ризика (R ознаке, како је дефинисано одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према DSD/DPD) ти реактивни успоривачи пламена морали би по примени, да промене своја хемијска својства како не би и даље долазило до класификације према наведеним ознакама ризика (дозвољено је да само мање од 0,1% таквих успоривача пламена, који су примењени на пређу или тканину, може остати у облику у коме је био пре примене):

– R40 (ограниченa сазнања о карциногеном ефекту),

– R45 (може изазвати карцином),

– R46 (може изазвати наследнa генетскa оштећењa),

– R49 (може изазвати карцином ако се удише),

– R50 (веома токсично по водене организме),

– R51 (токсично по водене организме),

– R52 (штетно за водене организме),

– R53 (може изазвати дуготрајне штетне ефекте у воденој животној средини),

– R60 (може смањити плодност),

– R61 (може штетно деловати на плод),

– R62 (могућ ризик од смањења плодности),

– R63 (могућ ризик од штетног деловања на плод),

– R68 (могућ ризик од иреверзибилних ефеката).

Као друга могућност, разматра се класификација у складу са одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према CLP/GHS систему. У том случају, сировинама се не смеју додавати никакве супстанце или препарати којима су додељене, или којима би у време примене могле бити додељена следећа обавештења о опасности (или њихова комбинација): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Из овог критеријума су искључени успоривачи пламена који су само физички измешани са полимерним влакнима или са премазима за текстил (адитивни успоривачи пламена).

Процена и провера: подносилац пријаве прилаже изјаву да нису употребљени адитивни успоривачи пламена и наводи који реактивни успоривачи пламена су употребљени, ако су употребљени, и прилаже документацију (као што су безбедносни листови) и/или изјаве којима се наводи да ти успоривачи пламена испуњавају дати критеријум.

Пластификатори

Ако се у поступку производње примењују пластификатори, могу се употребити само фталати којима у тренутку подношења захтева није додељена ниједна од следећих ознака ризика (или њихова коминација) како је дефинисано одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према DSD/DPD:

– R50 (веома токсично по водене организме),

– R51 (токсично по водене организме),

– R52 (штетно за водене организме),

– R53 (може изазвати дуготрајне штетне ефекте у воденој животној средини),

– R60 (може смањити плодност),

– R61 (може штетно деловати на плод),

– R62 (могућ ризик од смањења плодности).

Као друга могућност, разматра се класификација у складу са одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према CLP/GHS систему. У том случају, сировинама се не смеју додавати никакве супстанце или препарати којима су додељене, или којима би у време примене могле бити додељена следећа обавештења о опасности (или њихова комбинација): H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df.

Поред тога, производ не сме садржати ди-n-октил фталат (DNOP), ди-изононил фталат (DINP), ди-изодецил фталат (DIDP).

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже изјаву да наведене материје нису коришћене. Текстилне подне облоге могу садржати највише 0,1% фталата у маси, у виду нечистоћа.

2.1. Помоћне хемикалије за прераду текстилних влакана

Алкилфенолетоксилати (APEO), линеарни алкил бензен сулфонати (LAS), бис(хидрогенизован лојни алкил) диметил амонијумхлорид (DTDMAC), дистеарил диметил амонијумхлорид (DSDMAC), ди(очврсли масни) диметил амонијумхлорид (DHTDMAC), етилен диамин тетра сирћетна киселина (EDTA), и диетилен триамин пента ацетат (DTPA) не смеју се употребљавати и не смеју бити део ниједног употребљеног препарата или рецептуре.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву да наведене материје нису коришћене.

2.2. Боје и пигменти

Азо боје

Не смеју се употребљавати азо боје које се могу разлагати на било које од следећих ароматичних амина:

– 4-аминодифенил (92-67-1)

– бензидин (92-87-5)

– 4-хлор-o-толуидин (95-69-2)

– 2-нафтиламин (91-59-8)

– o-амино-азотолуен (97-56-3)

– 2-амино-4-нитротолуен (99-55-8)

– p-хлоранилин (106-47-8)

– 2,4-диаминоанисол (615-05-4)

– 4,4’ -диаминодифенилметан (101-77-9)

– 3,3’-дихлорбензидин (91-94-1)

– 3,3’-диметоксибензидин (119-90-4)

– 3,3’-диметилбензидин (119-93-7)

– 3,3’-диметил-4,4’-диаминодифенилметан (838-88-0)

– p-крезидин (120-71-8)

– 4,4’-оксидианилин (101-80-4)

– 4,4’-тиодианилин (139-65-1)

– o-толуидин (95-53-4)

– 2,4-диаминотолуен (95-80-7)

– 2,4,5-триметиланилин (137-17-7)

– 4-аминоазобензен (60-09-3)

– o-анизидин (90-04-0)

– 2,4-ксилидин

– 2,6-ксилидин.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву да наведене материје нису коришћене. У случају да је потребно проверити изјаву, користи се следећи стандард: SRPS EN 14362-1 и 2. (Напомена: када је реч о присуству 4-аминоазобензена, могући су лажни позитивни резултати, те се препоручује да се резултати потврде).

Боје које су карциногене, мутагене или токсичне по репродукцију

(a) Следеће боје се не смеју употребљавати:

– C.I. Основна црвена 9 (Basic Red 9)

– C.I. Дисперзивна плава (Disperse Blue) 1

– C.I. Кисела црвена 26 (Acid Red 26)

– C.I. Основна љубичаста 14 (Basic Violet 14)

– C.I. Дисперзивна наранџаста (Disperse Orange) 11

– C. I. Директна црна 38 (Direct Black 38)

– C. I. Директна плава 6 (Direct Blue 6) }

– C. I. Директна црвена 28 (Direct Red 28)

– C. I. Дисперзивна жута 3 (Disperse Yellow 3).

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже изјаву да наведене материје нису коришћене.

б) Не дозвољава се употреба супстанци или препарата за бојење који садрже више од 0,1% масе наведених супстанци, којима је додељена или којима би у тренутку подношења захтева могла бити додељена нека од следећих ознака ризика (или њихове комбинације):

– R40 (ограниченa сазнања о карциногеном ефекту),

– R45 (може изазвати карцином),

– R46 (може изазвати наследнa генетскa оштећењa),

– R49 (може изазвати карцином ако се удише),

– R60 (може смањити плодност),

– R61 (може штетно деловати на плод),

– R62 (могућ ризик од смањења плодности),

– R63 (могућ ризик од штетног деловања на плод),

– R68 (могућ ризик од иреверзибилних ефеката).

Као друга могућност, разматра се класификација у складу са одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према CLP/GHS систему. У том случају, сировинама се не смеју додавати никакве супстанце или препарати којима су додељене, или којима би у време примене могле бити додељена следећа обавештења о опасности (или њихова комбинација): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву да наведене материје нису коришћене.

Боје које потенцијално изазивају сензибилизацију

Следеће боје се не смеју употребљавати:

– C.I. Дисперзивна плава (Disperse Blue) 3, C.I. 61.505

– C.I. Дисперзивна плава (Disperse Blue) 7, C.I. 62.500

– C.I. Дисперзивна плава (Disperse Blue) 26, C.I. 63.305

– C.I. Дисперзивна плава (Disperse Blue) 35

– C.I. Дисперзивна плава (Disperse Blue) 102

– C.I. Дисперзивна плава (Disperse Blue) 106

– C.I. Дисперзивна плава (Disperse Blue) 124

– C.I. Дисперзивна браон (Disperse Brown) 1

– C.I. Дисперзивна наранџаста (Disperse Orange) 1, C.I. 11.080

– C.I. Дисперзивна наранџаста (Disperse Orange) 3, C.I. 11.005

– C.I. Дисперзивна наранџаста (Disperse Orange) 37

– C.I. Дисперзивна наранџаста (Disperse Orange) 76

– C.I. Дисперзивна наранџаста (Disperse Orange) 76

(првобитно дефинисана као наранџаста 37)

– C.I. Дисперзивна црвена (Disperse Red) 1 C.I. 11.110

– C.I. Дисперзивна црвена (Disperse Red) 11 C.I. 62.015

– C.I. Дисперзивна црвена (Disperse Red) 17 C.I. 11.210

– C.I. Дисперзивна жута (Disperse Yellow) 1 C.I. 10.345

– C.I. Дисперзивна жута (Disperse Yellow) 9 C.I. 10.375

– C.I. Дисперзивна жута (Disperse Yellow) 39

– C.I. Дисперзивна жута (Disperse Yellow) 49

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву да наведене материје нису коришћене.

Тешки метали

Боје и пигменти који у саставу рецептуре за бојење садрже олово, кадмијум, живу или хром (Cr – целокупни или шестовалентни) не смеју се употребљавати за бојење материјала.

Гранична вредност укупног садржаја тешких метала причвршћеног тепиха је 100 mg/kg.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву да нису употребљене наведене боје, заједно са документацијом којом се доказује да прописана гранична вредност није прекорачена.

Ако употребљени производи имају ознаку GUT, они испуњавају дати захтев и прилаже се одговарајућа документација.

2.3. Емисије у воду

Вуна – хемијска потрошња кисеоника (ХПК)

Када је реч о отпадним водама насталим при прању, које се одводе у канализацију, хемијска потрошња кисеоника (ХПК) не сме бити већа од 60 g/kg масне вуне, а отпадна вода се мора пречишћавати ван постројења како би се постигло додатно смањење од најмање 75% вредности ХПК, изражено као годишњи просек.

Када је реч о отпадним водама насталим при прању, које се пречишћавају у постројењу и одводе до површинских вода, ХПК не сме бити већи од 45 g/kg масне вуне. Отпадне воде које се одводе до површинских вода морају имати pH вредност између 6 и 9 (осим ако је pH вредност пријемних вода ван датог распона), а њихова температура мора бити нижа од 40 °C (осим ако темпераура пријемне воде премашује дату вредност). Постројење за прање вуне мора детаљно да опише поступање са отпадним водама које су настале прањем и мора континуално да прати вредности ХПК.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже релевантне податке и извештаје о испитивању у вези са датим критеријумом, користећи следећу методу испитивања: стандард SRPS ISO 6060.

Одвајање отпадне воде из мокре прераде

Отпадна вода из постројења за мокру прераду (изузев постројења за прање масне вуне) када се одваја након пречишћавања (у постројењу или ван њега) мора имати вредност ХПК која је мања од 20 g/kg, изражено као годишњи просек.

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже детаљну документацију и извештаје о извршеном испитивању методом испитивања по стандарду SRPS ISO 6060, којима се доказује усклађеност са наведеним критеријумом, заједно са изјавом о усклађености.

Ако се отпадна вода пречишћава у постројењу и одводи непосредно у спољашње воде, њена pH вредност мора бити између 6 и 9 (осим ако је pH вредност пријемне воде ван датог распона) а њена температура нижа од 40 °C (осим ако температура пријемне воде премашује дату вредност).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже документацију и извештаје о испитивању којима се доказује усклађеност са наведеним критеријумом, заједно са изјавом о усклађености. Ако је употребљеним производима додељен Еко знак за текстилне производе они испуњавају дати захтев и прилаже се одговарајућа документација.

Детергенти, омекшивачи за тканине и хелатни агенси

У сваком постројењу за мокру прераду, најмање 95% масе детергената, најмање 95% масе омекшивача за тканине и најмање 95% масе хелатних агенаса мора бити довољно разградљиво или одстрањиво у постројењима за пречишћавање отпадних вода. У сваком постројењу за мокру прераду, детергенти који су у употреби (који садрже сурфактанте) морају испуњавати следеће критеријуме: сурфактанти испуњавају критеријуме који се односе на коначну аеробну биоразградљивост. Најмање 95% масе других супстанци је довољно биоразградљиво или одстрањиво у постројењима за пречишћавање отпадних вода.

Процена и провера: „довољно биоразградљиво” значи да:

– ако се супстанца испитује методама стандарда OECD 301 A, OECD 301 E, SRPS ISO 7827, OECD 302 A, SRPS ISO 9887, OECD 302 B, или SRPS ISO 9888 она показује разградњу од најмање 70% у току 28 дана,

– или ако се испитује једном од метода стандарда OECD 301 B, SRPS ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, SRPS ISO 10707, OECD 301 F, SRPS ISO 9408, SRPS ISO 10708 или SRPS ISO 14593 она показује разградњу од најмање 60% у току 28 дана,

– или ако се испитује једном од метода стандарда OECD 303 или SRPS ISO 11733 она показује разградњу од најмање 80% у току 28 дана,

– или, када је реч о супстанцама над којима се не могу применити дате методе испитивања, ако се приложи доказ о еквивалентном нивоу биоразградљивости.

Подносилац захтева прилаже одговарајућу документацију, безбедносне листове, извештаје о испитивању и/или изјаве, наводећи методе испитивања и резултате, како је претходно наведено, доказујући усклађеност са датим критеријумом када је реч о свим употребљеним детергентима, омекшивачима за тканине и хелатним агенсима.

Метал-комплексне боје

a) када је реч о целулозном бојењу, при чему су метал-комплексне боје део рецептуре за боју, може се испустити највише до 20% сваке од ових употребљених боја на бази метала (улазни материјали у процес) у процес пречишћавања отпадних вода (у постројењу или ван постројења);

Када је реч о другим поступцима бојења, где су метал-комплексне боје део рецептуре за боју, може се испустити највише до 7% сваке од ових употребљених боја (улазни материјали у процес) у процес пречишћавања отпадних вода (у постројењу или ван постројења).

б) Емисије у воду након обраде не смеју бити веће од: Cu 75 mg/kg (влакно, пређа или тканина); Cr 50 mg/kg; Ni 75 mg/kg.

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже изјаву да се поменуте материје не користе или документацију и извештаје о испитивању користећи следећу методу испитивања: SRPS ISO 8288 за Cu, Ni; EN 1233 за Cr.

2.4. Потрошња енергије

Потрошња енергије израчунава се као процесна енергија употребљена за производњу подних облога.

Процесна енергија, која се израчунава на начин који се наводи у Техничком додатку у оквиру овог прилога (IV), мора да премаши следеће вредности (P = вредност за оцењивање):

Врста производа

Гранична вредност

(P)

синтетички теписи

8

Процена и провера: подносилац захтева израчунава потрошњу енергије у поступку производње у складу са упутствима из Техничког додатка. Подносилац захтева прилаже одговарајуће резултате и пратећу документацију.

Критеријум 3 – Фаза коришћења

3.1. Ослобађање опасних супстанци

Не смеју се прекорачити следеће вредности емисија:

{Супстанца

Захтев (након 3 дана)

укупна органска једињења у оквиру ретенције

C6 – C16 (укупна испарљива органска једињења-TVOC)

0,25 mg/m³ ваздуха

укупна органска једињења у оквиру ретенције

> C16 – C22 (укупна полуиспарљива органска једињења-TSVOC)

0,03 mg/m³ ваздуха

укупна испарљива органска једињења (VOC) без LCI (*)

0,05 mg/m³ ваздуха

(*) LCI (Lowest Concentration of Interest) најмања разматрана концентрација.

Процена и провера: подносилац захтева подноси сертификат о испитивању у складу са испитивањима емисије по стандарду prEN 15052 или SRPS ISO 16000-9.

Критеријум 4 – Погодност за употребу

Производ мора бити примерен за употребу. Доказ о томе могу бити подаци одговарајућих метода испитивања на основу стандарда ISO, CEN или еквивалентних метода испитивања, као што су национални поступци испитивања.

Процена и провера: Прилажу се детаљи поступака испитивања и резултати, заједно са изјавом да је производ примерен за употребу на основу свих других информација о најбољој примени за крајњег корисника Претпоставља се да је производ примерен за употребу ако одговара одговарајућем стандарду, европском техничком одобрењу или техничкој спецификацији која се признаје на националном нивоу или на нивоу ЕУ. Ознака усаглашености „CE” за грађевинске производе даје произвођачима потврду о усаглашености која се лако препознаје и која се може сматрати довољним у датом контексту. Поред тога, као доказ усклађености са датим критеријумом може се користити и стандард SRPS CEN/TS 14472-2.

Критеријум 5 – Информације за потрошаче

Производ се мора продавати са релевантним информацијама за потрошаче које саветују о правилној и најбољој општој и техничкој употреби производа као и о његовом одржавању.Производ мора поседовати следеће информације на амбалажи и/или у документацији која се прилаже уз производ:

a) податак да је производу додељен Еко знак заједно са кратким али довољно детаљним објашњењем о томе шта то значи поред општих информација које се наводе у опционом делу Еко знака;

б) препоруку о употреби и одржавању производа. Датим информацијама треба да се истакну сва релевантна упутства посебно када је реч о одржавању и употреби производа. По потреби, треба навести упућивање на својства употребе производа у тешким климатским или другим условима, на пример, отпорност на смрзавање/апсорцију воде, отпорност на запрљања, отпорност на хемикалије, неопходна припрема површине испод облоге, упутства о чишћењу и препоручене врсте средстава за чишћење и интервале чишћења. Подаци исто тако треба да укључују могуће назнаке о потенцијалном животном веку који се очекује за производ у техничком смислу, као просечна вредност или као распон;

в) назнаку о начину рециклаже или одлагања (објашњење намењено потрошачу како би био обавештен о најбољем могућем деловању таквог производа).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже узорак амбалаже и/или текстове приложене уз производ, у складу са стандардом SRPS ISO 6347 Текстилне подне облоге-информације за корисника.

Критеријум 6 – Подаци који се наводе на Еко знаку

Опциони део Еко знака са простором за текст садржи текст:

1) {„ограничена количина опасних и токсичних супстанци”,

2) „уштеда процесне енергије у производњи”,

3) „ограничена емисија загађујућих материја у воду”,

4) „мањи ризик по здравље у живој средини”.

ТЕХНИЧКИ ДОДАТАК

ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ

Потрошња енергије се израчунава као годишњи просек енергије која се утроши у току поступка производње (изузимајући огревања простора) од сировине до завршне подне облоге.

Када је реч о синтетичким (необновљивим) сировинама, израчунавања започињу при изради употребљеног производа. Израчунавање не укључује енергетску вредност сировине (тј. енергије улазних материјала). Израчунавање енергије укључује најмање 95% енергије која је неопходна за производњу сировина. Енергија потребна за производњу адхезивних средстава не укључује се у израчунавања. Јединица изабрана за израчунавање је MJ/m². Наводе се енергетске вредности различитих горива.

Потрошња електричне енергије односи се на електричну енергију набављену од екстерног добављача.

Ако произвођач остварује вишак енергије која се продаје као електрична енергија, пара или топлота, количина која се прода може се одбити од потрошње горива. У израчунавање се укључује само гориво које се стварно употреби при производњи подних облога.

Параметри животне средине

А = удео обновљивих сировина и рециклираних необновљивих сировина (%) (*)

B = удео обновљивих горива (%)

C = потрошња електричне енергије (MJ/m²)

D = потрошња горива (MJ/m²)

* Употреба „обновљивих” сировина и/или „рециклираних необновљивих сировина” је добровољна.

P = A/25 + B/25 + (4 – 0, 055 x C) + (4 – 0, 022 x D)

У табели у наставку су дате енергетске вредности за различита горива.

Табела за израчунавање потрошње горива

Период производње – година:

Дани:

Од:

До:

Гориво

Количина

Јединице

Фактор конверзије

Енергија (MJ)

слама (15% м)

kg

14,5

пелети (7% м)

kg

17,5

отпадно дрво (20% м)

kg

14,7

иверје (45% м)

kg

9,4

тресетни брикет

kg

20

природни гас

kg

54,1

природни гас

Nm³

38,8

бутан

kg

49,3

керозин

kg

46,5

моторни бензин

kg

52,7

дизел гориво

kg

44,6

гасно уље

kg

45,2

уље за ложење

kg

42,7

суви парни угаљ

kg

30,6

антрацит

kg

29,7

дрвени угаљ

kg

33,7

индустријски кокс

kg

27,9

електрична енергија (из мреже)

kWh

3,6

Укупна енергија (MJ)