Прилог 21

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ

Критеријуми за доделу Еко знака за средства за топлотне пумпе имају за циљ да:

1) ограниче утицај који производња, употреба и крај животног века топлотне пумпе имају на животну средину;

2) допринесу ефикасности грејања и/или грејања/хлађења зграда;

3) смање утицај које грејање и/или грејање/хлађење зграда има на животну средину;

4) смање или спрече ризик за животну средину и здравље људи повезан са употребом опасних материја;

5) омогуће да се купцима и инсталатерима топлотних пумпи пружају тачне информације о топлотним пумпама и њиховом ефикасном раду.

Критеријуми су утврђени на нивоима који промовишу означавање топлотних пумпи које обезбеђује смањен негативан утицај на животну средину.

За процену и проверу топлотних пумпи подносилац захтева може сврстати топлотне пумпе у групе према „основним моделима”. Основни модели дефинисани су јединицама које се битно не разликују у смислу термичке ефикасности и функције и сличне су или упоредиве у погледу основних компонената, посебно вентилатора, калема, компресора и мотора.

Посебни захтеви у погледу процене и провере наведени су непосредно испод сваког критеријума.

Надлежни органи би требало да узму у обзир успостављене системе менаџмента животном средином, као што су ЕМАS или SRPS ISO 14001, односно ISO 14001 када процењују захтеве и прате усклађеност са одговарајућим критеријумима. Напомена: Примена ових система менаџмента није обавезна.

Осим тога, лабораторијским испитивањем буке и ефикасности треба испунити опште захтеве у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025. Лабораторије морају бити независне и акредитоване за испитивање према релевантним методама испитивања. Могу се прихватити друге лабораторије ако нема сазнања о акредитованој лабораторији за испитивање у Републици Србији. У таквим случајевима то мора бити лабораторија која је независна и стручна.

По потреби, могуће је употребити методе испитивања које се разликују од метода назначених за сваки критеријум ако надлежни орган који оцењује захтев прихвати њихову еквивалентност.

Изјаве, документација, анализе, извештаји о испитивању, или други докази којима се доказује усаглашеност са критеријумима, потичу од подносиоца захтева и/или његовог/их добављача, и/или њиховог/их добављача, итд.

По потреби, надлежни органи могу захтевати додатну документацију и могу спровести независне провере.

Група производа „топлотне пумпе” обухвата топлотне пумпе које енергију присутну у ваздуху, земљишту или води могу сакупити у корисну топлоту која се испоручује за грејање просторија или за помоћни поступак хлађења просторија. „Топлотна пумпа” је уређај или склоп уређаја који дистрибутеру, трговцу на мало или инсталатеру испоручује произвођач или увозник. Та испорука може и не мора обухватати испоруку циркуларних пумпи на излазу или улазу, међутим за прорачун вредности коефицијента ефикасности (COP) циркулационих пумпи увек се узима у обзир потрошња енергије према методологији стандарда SRPS EN 14511 (ако произвођач не може да достави податке, узима се задата вредност). За апсорпционе гасне топлотне пумпе користи се методологија у складу са стандардом SRPS EN 12309-2.

Коефицијент ефикасности (COP) представља однос испоручене топлотне снаге и утрошка електричне енергије или гаса за одређени извор и излазну температуру, док однос енергетске ефикасности (EER) јесте однос испоручене расхладне снаге и утрошка електричне енергије или гаса за одређени извор и излазну температуру.

Однос примарне енергије (PER) одређен је као: COP × 0,40 (или COP/2,5) за електричне топлотне пумпе и као COP × 0,91 (или COP/1,1) за гасне или апсорпционе гасне топлотне пумпе, где је 0,40 тренутна просечна ефикасност производње електричне енергије у Европи укључујући губитке у мрежи, а 0,91 је тренутна просечна ефикасност гаса у Европи укључујући губитке у дистрибуцији.

Сезонски коефицијент ефикасности (SCOP) представља просечан коефицијент ефикасности у току сезоне грејања за систем топлотне пумпе на одређеној локацији, а сезонски однос енергетске ефикасности (SEER) је просечан однос енергетске ефикасности у току сезоне хлађења за систем топлотне пумпе на одређеној локацији.

Такође, потенцијал глобалног загревања представља потенцијал климатског загревања флуорованих гасова са ефектом стаклене баште у односу на тај потенцијал угљен диоксида (CO2), а потенцијал глобалног загревања (GWP) се израчунава на основу стогодишњег потенцијала загревања једног килограма гаса у односу на један килограм CO2.

Група производа обухвата само електричне, гасне или апсорпционе гасне топлотне пумпе максималног капацитета за грејање од 100 kW.

Група производа „ топлотне пумпе” не обухвата следеће:

1) топлотне пумпе намењене искључиво за добијање топле санитарне воде;

2) топлотне пумпе намењене искључиво за екстракцију топлоте из зграде и избацивање у ваздух, земљиште или воду, чиме хладе простор;

3) топлотне пумпе које обезбеђују топлоту за централни систем грејања на бази воде.

Да би јој се доделио Еко знак према овом правилнику, топлотна пумпа мора припадати групи производа „ топлотне пумпе” и мора задовољавати сваки од критеријума датих у овом прилогу.

Групи производа „ топлотне пумпе” додељује се број „03”

Критеријум 1 – Ефикасност у режиму грејања (COP)

Ефикасност јединице топлотне пумпе мора бити већа од следећих минималних захтева у погледу коефицијента ефикасности (COP) и односа примарне енергије (PER).

Врста топлотне пумпе: извор топлоте/ утрошак топлоте

Спољна јединица (°C)

Унутрашња јединица (°C)

Мин.COP

Мин.COP

Мин. PER

Електрична топлотна пумпа

Гасна топлотна пумпа

ваздух/ваздух

Суви термометар на улазу: 2

Мокри термометар на улазу: 1

Суви термометар на улазу: 20

Мокри термометар на улазу: 15 макс.

2,90

1,27

1,16

ваздух/вода

Суви термометар на улазу: 2

Мокри термометар на улазу: 1

Улазна температура: 30

Излазна температура: 35

3,10

1,36

1,24

Улазна температура: 40

Излазна температура: 45

2,60

1,14

1,04

слана вода/ваздух

Улазна темп.: 0 Излазна темп.: – 3

Суви термометар на улазу: 20

Мокри термометар на улазу: 15 макс.

3,40

1,49

1,36

слана вода/ вода

Улазна темп.: 0 Излазна темп.: – 3

Улазна температура: 30

Излазна температура: 35

4,30

1,89

1,72

Улазна температура: 40

Излазна температура: 45

3,50

1,54

1,40

вода/вода

Улазна темп.: 10

Излазна темп.: 7

Улазна температура: 30

Излазна температура: 35

5,10

2,24

2,04

Улазна температура: 40

Излазна температура: 45

4,20

1,85

1,68

вода/ваздух

Улазна темп.: 15

Излазна темп.: 12

Суви термометар на улазу: 20

Мокри термометар на улазу: 15 макс

4,70

2,07

1,88

(извор круга воде)

Улазна темп.: 20

Излазна темп.: 17

Суви термометар на улазу: 20

Мокри термометар на улазу: 15 макс.

4,40

1,93

1,76

Процена и провера: Испитивања се спроводе у складу са стандардом SRPS EN 14511.

Испитивање се спроводи под пуним капацитетом предметне топлотне пумпе под условима наведеним у табели. Измерене вредности верификује независна лабораторија акредитована за наведено испитивање. За топлотне пумпе сертификоване у програму сертификације Еуровент или DACH или неком другом програму који је надлежни орган одобрио не треба додатно испитивати вредности у независним лабораторијама. Уз захтев за процену и проверу треба доставити извештај испитивања.

Критеријум 2 – Ефикасност у режиму хлађења (EER)

Ако је топлотна пумпа реверзибилна и може да хлади, тада ефикасност јединице топлотне пумпе мора бити већа од следећих минималних захтева у погледу односа енергетске ефикасности (ЕЕР) у режиму хлађења.

Врста топлотне пумпе:

Спољна јединица (°C)

Унутрашња јединица (°C)

Мин.COP

Мин.COP

Мин. PER

Електрична топлотна пумпа

Гасна топлотна пумпа

ваздух/ваздух

Суви термометар на улазу: 35

Мокри термометар на улазу: 24

Суви термометар на улазу: 27

Мокри термометар на улазу: 19

3,20

1,41

1,3

ваздух/вода

Суви термометар на улазу: 35 Мокри термометар на улазу: –

Улазна температура: 23

Излазна температура: 18

2,20

0,97

0,9

Улазна температура: 12

Излазна температура: 7

2,20

0,97

0,9

слана вода/ваздух

Улазна темп.: 30

Излазна темп.: 35

Суви термометар на улазу: 27

Мокри термометар на улазу: 19 макс

3,30

1,45

1,3

слана вода/вода

Улазна темп.: 30

Излазна темп.: 35

Улазна температура: 23

Излазна температура: 18

3,00

1,32

1,2

Улазна температура: 12

Излазна температура: 7

3,00

1,32

1,2

вода/вода

Улазна темп.: 30

Излазна темп.: 35

Улазна температура: 23

Излазна температура: 18

3,20

1,41

1,3

Улазна температура: 12

Излазна температура: 7

3,20

1,41

1,3

вода/ваздух

Улазна темп.: 30

Излазна темп.: 35

Суви термометар на улазу: 27

Мокри термометар на улазу: 19

4,40

1,93

1,8

Процена и провера: Испитивање се спроводи у складу са стандардом SRPS EN 14511; за апсорпцијске гасне топлотне пумпе у складу са стандардом SRPS EN 12309-2.

Испитивање се спроводи под пуним капацитетом предметне топлотне пумпе под условима наведеним у табели. Измерене вредности верификује независна лабораторија акредитована за наведено испитивање. За топлотне пумпе сертификоване у програму сертификације Еуровент или DACH или неком другом програму који је надлежни орган одобрио не треба додатно да се испитује вредности у независним лабораторијама. Уз захтев за процену и проверу треба доставити извештај испитивања.

Критеријум 3 – Расхладно средство

Потенцијал глобалног загревања (GWP) расхладног средства не сме прелазити вредност GWP > 2000 у раздобљу од 100 година. Ако расхладно средство има потенцијал GWP испод 150, минимални захтеви у погледу коефицијента ефикасности (COP) и односа примарне енергије (PER) у режиму грејања и однос енергетске ефикасности (EER) у режиму хлађења, како су утврђени у критеријуму 1. и 2. овог Прилога, морају бити нижи за 15%.

Вредности потенцијала GWP које се узимају у обзир јесу вредности наведене у одговарајућем прилогу Уредбе о поступању са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих гасова.

Процена и провера: У захтеву се обвезно наводи(е) назив(е) једног или више расхладних средстава употребљених у производу као и њихове вредности GWP. Вредности GWP расхладних средстава израчунавају се као 100-годишњи потенцијал загревања једног килограма гаса у односу на један килограм CO2.

За израчунавање потенцијала глобалног загревања за флуорована расхладна средства, примењују се вредности објављене у трећој процени Међународног панела о климатским променама (IPCC), вредности GWP за 100-годишње раздобље према IPCC-у из 2001. године;

За израчунавање потенцијала глобалног загревања за нефлуороване гасове, примењују се вредности објављене у првој процени Међународног панела о климатским променама (IPCC), за 100-годишње раздобље.

Вредности GWP за смеше расхладних средстава заснивају се на формули наведеној у одговарајућем прилогу Уредбе о поступању са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих гасова.

Критеријум 4 – Секундарно расхладно средство

Напомена: није применљиво на све типове топлотних пумпи у овој групи производа.

Секундарно расхладно средство, слана вода ни адитиви не смеју бити материје класификоване као опасне за животну средину или супстанце које представљају опасност за здравље према прописима којима се дефинише класификација хемикалија.

Процена и провера: У захтеву се обавезно наводи(е) назив(е) расхладних средстава.

Критеријум 5 – Бука

Јачина звука, односно ниво јачине звука испитује се и наводи у dB(А) на информативном летку.

Процена и провера: Испитивање се спроводи у складу са стандардом SRPS EN 12102. Извештај о испитивању доставља се на захтев.

Критеријум 6 – Тешки метали и заштитна средства против горења

Кадмијум, олово, жива, хром 6+ или заштитна средства против горења, која садрже поли-бромоване бифениле (PBB) или поли-бромоване дифенил етере (PBDE) не смеју се користити у топлотним пумпама или у систему топлотних пумпи, с тим да се узимају у обзир одговарајуће толеранције (наведене у одговарајућим прописима који се односе на садржај опасних материја у електричној и електронској опреми).

Процена и провера: Сертификат потписан од стране произвођача топлотне пумпе.

Критеријум 7 – Обука инсталатера

Подносилац захтева обезбеђује одговарајућу обуку за инсталатере. Та обука обухвата добијање информација релевантних за димензионирање и уградњу топлотних пумпи и попуњавање информативног летка за купце.

Процена и провера: Уз захтев се доставља изјава у којој је наведен опис доступне обуке и место одржавања.

Критеријум 8 – Документација

Подносилац захтева доставља свеобухватну књигу упутстава за уградњу, одржавање и књигу упутства за рад топлотне пумпе.

Процена и провера: Уз топлотну пумпу доставља се књига упутства за уградњу, одржавање и рад који задовољавају захтеве стандарда SRPS EN 378-2.

Критеријум 9 – Доступност резервних делова

Подносилац захтева дужан је да обезбеди доступност резервних делова у периоду од 10 година од дана продаје.

Процена и провера: Уз захтев се доставља изјава да ће резервни делови бити доступни 10 година и објашњење на који ће се начин та доступност гарантовати.

Критеријум 10 – Информативни летак

Подносилац захтева мора да обезбеди да празан „информативни летак за купце” буде на располагању на продајном месту како би се за купце осигурали одговарајући савети о топлотној пумпи. Инсталатерима мора бити доступан и „попуњен информативни летак за инсталатере”.

Подносилац захтева даје одговарајући алат, компјутерске програме и смернице како би стручни инсталатери могли израчунати радне параметре система топлотне пумпе, као што су фактор сезонске ефикасности, сезонски однос енергетске ефикасности, примарни енергетски однос и годишње емисије угљен диоксида. Осим тога инсталатер мора бити у стању да попуни информативни летак за купце пре куповине опреме.

Процена и провера: подносилац захтева мора доставити попуњен „информативни летак за инсталатере” и описати на који начин планира да обезбеди да такав летак буде доступан инсталатерима. Исто тако мора описати на који начин планира да осигура да на продајним местима својих производа купцима буде доступан информативни летак за купце.

Критеријум 11 – Информације које се појављују на Еко знаку

Опциони део Еко знака са простором за текст садржи текст:

„Приликом поређења са другим топлотним пумпама, овај производ:

1) је енергетски ефикаснији,

2) има мањи утицај на глобално загревање”.

Смернице за куповину топлотне пумпе са Еко знаком
– Информативни летак за купце –
Упозорење! Прочитати пре куповине

Ефикасан рад ове топлотне пумпе гарантован је само ако систем тачно одговара потребама зграде за грејање или хлађење и климатског подручја у ком је уграђен!

Увек потражите савет стручног инсталатера и затражите да вам овај информативни летак попуни пре куповине!

Еко знак Републике Србије додељује се оним моделима топлотних пумпи који су енергетски ефикаснији и смањују утицај тих пумпи на животну средину.

Овај летак треба да попуни квалификовани инсталатер како би вам дао информације и препоруке о систему топлотне пумпе који највише одговара вашем стамбеном простору. На тај начин ћете моћи искористити веома високу ефикасност топлотних пумпи које користе топлоту сакупљену у ваздуху, земљишту или води.

Неки системи су реверзибилни па могу служити за хлађење на начин да црпе топлоту и убацују је непосредно у околину. Неки системи могу обезбедити и санитарну топлу воду.

Има топлотних пумпи које се могу користити код већине дистрибутивних система укључујући радијаторе, грејање топлим ваздухом и подно грејање; уз одговарајуће мере опреза наведене у даљем тексту могуће их је прилагодити већини постојећих система грејања.

Смањење губитка топлоте и соларни принос зграда

Ако је ваш стамбени простор старији од 10 година, пре него што изаберете топлотну пумпу, можда ће бити исплативије прво поправити постојећу изолацију чиме ћете смањити губитак топлоте за грејање своје зграде или принос топлоте ако зграду желите расхлађивати (нпр. заиста је ефикасније уградити мању топлотну пумпу у добро изоловану зграду). Ако прихватите препоруке инсталатера за побољшање изолације, величина топлотне пумпе коју купујете мора бити с тим у складу.

Информације и препоруке за монтирање топлотне пумпе у Вашем дому

Име корисника ......................................................................................

Адреса ....................................................................................................

Тип зграде: самостојећа/двојни објекат/у низу/стан

Година изградње (приближно):

1. Опис постојећег система грејања/зграде

Врста горива

Лож уље/земни гас/електрична енергија из мреже/угаљ/плинске боце/остало

Постојећи систем дистрибуције

Радијатори/грејање топлим ваздухом/подно грејање/остало

Минимална пројектована температура за грејање постојећег система (ºC)

Годишња потреба грејања зграде у постојећем стању (kW)

Годишња потреба хлађења зграде у постојећем стању (kW)

Максимална пројектована температура за хлађење постојећег система (oC)

Потенцијални соларни принос зграде у постојећем систему (kW)

2. Препоруке за побољшање изолације зграде

Мере за смањење губитка топлоте

Смањени губитак топлоте (kW)

Мере за смањење соларног приноса

Смањени соларни принос (kW)

3. Препоручени систем топлотне пумпе

На бази информација произвођача и у зависности од врсте и локације вањег стамбеног простора, дају се следеће препоруке за нови систем грејања или грејања/хлађења:

Примарно грејање

Произвођач топлотне пумпе

Модел

Извор топлоте

земља/вода/ваздух

Средство дистрибуције

Радијатори/грејање топлим ваздухом/подно грејање/остало

Врста и вредност GWP расхладног средства

Природно/вештачки

Грејни капацитет (kW)

Испоручена топлотна снага/утрошак електричне енергије

Сезонска ефикасност током године

Да ли постоји могућност снабдевања домаћинства топлом водом?

Да/Не

Помоћно грејање

Врста

Грејни капацитет (kW)

Хлађење (ако је потребно)

Расхладни капацитет (kW)

Испоручена расхладна снага/утрошак електричне енергије

Годишње потребе за електричном енергијом и емисије CO2

Годишња потрошња енергије (kWh)

Емисије угљен диоксида (еквивал.) (kg CO2)

Примењени фактор конверзије:

Потпис инсталатера: .............................................................................

Квалификације/обука: ..........................................................................

Предузеће: .............................................................................................

Адреса: ..................................................................................................

Датум: ....................................................................................................

Смернице за уградњу топлотне пумпе са Еко знаком
– Информативни летак за инсталатере –
Упозорење! Прочитати пре куповине

За ефикасан рад ове топлотне пумпе потребан је стручан инсталатер који ће пројектовати систем грејања који одговара потребама грејања или хлађења зграде и климатског подручја и уградити систем у складу са упутствима произвођача.

Еко знак Републике Србије додељује се оним моделима топлотних пумпи који су енергетски ефикаснији и смањују утицај тих пумпи на животну средину.

Топлотне пумпе су високоефикасне јер троше енергију само да би сакупљале топлоту присутну у земљишту, води или ваздуху. Неки модели могу радити у реверзибилном режиму на начин да хладе избацујући топлоту из стамбеног простора.

Информације садржане у овом летку омогућују вам да предности јединице топлотне пумпе пренесете на систем сакупљања и дистрибуције и за купца попуните летак у коме ћете образложити свој избор.

1) Минималне информације које доставља произвођач

произвођач

модел

сабирник топлоте

средство за дистрибуцију топлоте

грејни капацитет (kW)

расхладни капацитет (kW)

обезбеђење топле воде

врста расхладног средства

ниво буке (dBА)

доступност резервних делова након датума продаје (године)

коефицијент ефикасности (грејање)

навести улазне и излазне температуре (°C)

однос енергетске ефикасности (хлађење)

навести улазне и излазне температуре (°C)

За прилагођавање постојећих система грејања, топлотну пумпу треба изабрати на начин да одговара постојећем систему дистрибуције који може бити: топао ваздух који струји, радијатори с топлом водом или подно грејање. Будући да излазна температура пумпе може бити нижа од температуре котла који она замењује, битно је предвидети на који начин смањити губитке топлоте или соларне приносе како би се могао задржати једнако димензиониран систем дистрибуције.

Коефицијент ефикасности (COP) је однос испоручене топлотне снаге и утрошка електричне енергије за одређени извор и излазну температуру.

Однос енергетске ефикасности (EER) је однос испоручене расхладне снаге и утрошка електричне енергије за одређени извор и излазну температуру.

Сезонски коефицијент ефикасности (SCOP) је просечан коефицијент ефикасности у току сезоне грејања за систем топлотне пумпе на одређеној локацији.

Сезонски однос енергетске ефикасности (SEER) је просечан однос енергетске ефикасности у току сезоне хлађења за систем топлотне пумпе на одређеној локацији.

Однос примарне енергије (PER) одређен је као: COP × 0,40 (или COP/2,5) за топлотне пумпе са електричним компресорима и као COP × 0,91 (или COP/1,1) за топлотне пумпе са гасним компресорима, где је 0,40 важеће просечна ефикасност производње електричне енергије у Европи укључујући губитке у мрежи, а 0,91 је важећа просечна ефикасност гаса у Европи укључујући губитке у дистрибуцији.

Произвођач је дужан да обезбеди програме, алат и смернице како би вам помогао да направите тражене прорачуне. Климатски подаци морају одговарати географској локацији зграде.

1) Смањење губитка топлоте и соларног приноса зграда

Ако је стамбени простор старији од 10 година, вероватно ће бити исплативије губитак топлоте смањити бољом термичком изолацијом, а соларни принос ограничавањем директне изложености зрацима сунца током лета. Ако купац прихвати ваше препоруке, систем треба димензионирати за смањени губитак топлоте и соларни принос.

2) Губитак топлоте и димензионирање система грејања

Губитак топлоте зграде израчунава се у складу с националном праксом или помоћу одговарајућег валидираног компјутерског програма који се заснива на стандарду SRPS EN 832, Топлотне перформансе зграда – Прорачун потребне енергије за грејање – Стамбене зграде. Тако добијени губитак топлоте треба затим упоредити са актуелним вредностима предвиђеним у грађевинским прописима. За постојеће зграде углавном је исплативије ниво изолације приближити прописаним актуелним вредностима пре него куповином топлотне пумпе, узимајући у обзир избегнуте топлотне губитке.

Фактор сезонске ефикасности и потрошња енергије за грејање

У прорачуну треба узети у обзир:

1) климу (температуру спољног ваздуха),

2) пројектовану спољну температуру,

3) варијацију температуре тла током године (за топлотне пумпе с вертикалним или хоризонталним колекторима код којих је извор топлоте земљиште),

4) жељену унутрашњу температуру,

5) ниво температуре система топловодног грејања,

6) годишњу потребу енергије за грејање простора,

7) годишњу потребу енергије за топлу воду за домаћинства (ако је примењиво).

Однос примарне енергије (PER) и годишње емисије CO2:

У прорачуну треба узети у обзир просечну ефикасност производње електричне енергије/гаса као и губитке у електричној мрежи/дистрибуцији гаса. Емисије CO2 и смањења тих емисија треба израчунати на основу потрошње примарне енергије.

Соларни принос и димензионирање система хлађења:

Ако се систем може користити и за хлађење, соларни принос зграде израчунава се у складу са националном праксом или помоћу валидираног компјутерског програма. Тај принос затим треба упоредити са вредностима из важећих грађевинских прописа. За постојеће зграде углавном је исплативије ниво изолације приближити прописаним актуелним вредностима пре него куповином топлотне пумпе, узимајући у обзир смањени соларни принос.

Сезонска енергетска ефикасност и потрошња енергије за хлађење:

У прорачуну треба узети у обзир:

1) климу (температуру спољног ваздуха),

2) пројектирану спољну температуру,

3) варијацију температуре тла током године (за топлотне пумпе, било с вертикалним или хоризонталним колекторима, које као извор топлоте узимају земљиште),

4) жељену унутрашњу температуру,

5) ниво температуре система топловодног грејања,

6) годишњу потребу енергије за хлађење простора.

Однос примарне енергије (RER) и годишње емисије CO2:

У прорачуну треба узети у обзир просечну ефикасност производње електричне енергије/гаса као и губитке у електричној мрежи/дистрибуцији гаса. Емисије CO2 и смањења тих емисија треба израчунати на основу потрошње примарне енергије.

Обука инсталатера и бушача:

Произвођачи морају да организују курсеве обуке како би инсталатерима помогли код коришћења њихове опреме или морају сарађивати са локалним установама за образовање и обуку и те информације пружати у оквиру њихових курсева обуке.

За топлотне пумпе код којих се као извор топлоте користи земљиште па је потребно вертикално бушење, треба обезбедити одговарајуће обуке за бушаче.