Прилог 20

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА СРЕДСТВА ЗА СУПСТРАТЕ
ЗА ГАЈЕЊЕ БИЉАКА

Критеријуми за доделу Еко знака за средства за супстрате за гајење биљака имају за циљ да промовишу:

1) употребу обновљивих материјала и/или рециклажу органских материја добијених сакупљањем и/или третманом отпадног материјала, чиме се доприноси смањењу коначно одложеног чврстог отпада на најмању могућу меру (нпр. на депонији),

2) смањење утицаја на животну средину при добијању и производњи нових необновљивих материјала.

Критеријуми дати у овом прилогу су утврђени по нивоима којима се промовише означавање супстрата који имају мањи утицај на животну средину, током целокупног животног циклуса производа.

Испитивање и узорковање обавља се, тамо где је применљиво, у складу са методама испитивања које је развила техничка комисија за стандарде CEN 223 „Оплемењивачи земљишта и супстрати”, док не буду на располагању одговарајући хоризонтални стандарди израђени под вођством групе CEN 151 „Хоризонтално”.

Узимање узорака обавља се у складу са методологијом у SRPS EN 12579 – Оплемењивачи земљишта и супстрати – Узимање узорака. Ако је неопходно испитивање или узорковање које није обухваћено овим методама и техникама узимања узорака, надлежни орган који оцењује захтев наводи које методе испитивања и/или узимања узорака сматра прихватљивим.

Када је то прикладно, могу се употребљавати друге методе испитивања ако их надлежни орган прихвати као одговарајуће. Када испитивања нису наведена или су наведена као испитивања која се употребљавају за проверу или праћење, надлежни органи се, ако је то прикладно, морају ослонити на изјаву и документацију коју је доставио подносилац захтева и/или на независне провере.

Надлежним органима се препоручује да приликом оцене захтева и праћења усклађености с критеријумима из овог Прилога узму у обзир примјену признатих система менаџмента као што је EMAS или ISO 14001, односно SRPS ISO 14001 (напомена: такве системе менаџмента није неопходно уводити).

Група производа „ супстрати” обухвата материјал у коме се гаје биљке, изузев земљишта „ин ситу”.

Да би се супстрату доделио Еко знак, производ мора спадати у групу производа „супстрати”, и мора бити у складу са еколошким критеријумима који су утврђени у овом прилогу.

Перформансе у вези са животном средином за групу производа „супстрати” оцењују се према посебним еколошким критеријумима наведеним у овом прилогу.

Групи производа „ супстрати” додељена је шифра „029”.

Критеријум 1 – Састојци

Дозвољена је употреба следећих састојака:

1.1 Органски састојци

Производ се узима у разматрање за доделу Еко знака само ако не садржи тресет и ако су његове органске материје добијене прерадом и/или поновном употребом отпада.

Подносилац захтева за доделу Еко знака (у даљем тексту: подносилац захтева) мора надлежном органу да достави детаљан састав производа и изјаву о усклађености са претходно наведеним захтевом.

1.2 Муљ

Производи не смеју садржати муљ из канализације. Муљ (који није из канализације) дозвољен је само ако задовољава следеће критеријуме:

Муљ се одређује као један од следећих отпада у складу са одговарајућим Каталогом отпада:

02 03 05

муљеви од третмана течног отпада на месту настајања муљ при припреми и преради воћа, поврћа, житарица, јестивих уља, какаа, кафе, чаја и дувана; при производњи конзервисане хране; при производњи квасца и екстракта квасца и при припреми и ферментацији меласе.

02 04 03

муљеви од третмана течног отпада на месту настајања, при преради шећера

02 05 02

муљеви од третмана течног отпада на месту настајања, у индустрији млечних производа.

02 06 03

муљеви од третмана течног отпада на месту настајања, у индустрији пецива и кондиторској индустрији

02 07 05

муљеви од третмана течног отпада на месту настајања, из производње алкохолних и безалкохолних напитака (изузев кафе, чаја и какаа).

Муљ из сваког појединачног извора се мора раздвојити, што значи да није дошло до мешања с отпадним водама или муљем насталим ван одређеног производног процеса.

Максималне концентрације тешких метала у отпаду пре прераде (mg/kg масе суве материје) морају испуњавати захтеве из критеријума 2.

Муљ мора задовољавати и све друге критеријуме за еколошки знак који су наведени у овом Прилогу, и у том се случају се сматра да је он довољно стабилизован и пречишћен.

Подносилац захтева мора надлежном органу доставити детаљан састав производа и изјаву о усклађености са наведеним захтевима.

1.3 Минерали

Минерали се не смеју вадити из:

– заштићених подручја у складу са одговарајућим прописима којима се дефинише очување природних станишта, дивље флоре и фауне,

– мреже подручја Натура 2000, која се састоји од специјалних заштићених подручја у складу са одговарајућим прописима ЕУ као што су: 79/409/ЕЕЗ, 92/43/ЕЕЗ, или одговарајућих подручја која потпадају под одговарајуће одредбе Конвенције Уједињених нација о биолошкој разноврсности.

Подносилац захтева мора надлежном органу доставити изјаву о усклађености са овим захтевом, коју је издао одговарајући надлежни орган.

Критеријум 2 – Ограничења у садржају опасних материја

Међу састојцима органског супстрата, садржај следећих елемената мора бити мањи од наведених вредности, мерено као маса суве материје:

Елемент

mg/kg (суве материје)

Zn

300

Cu

100

Ni

50

Cd

1

Pb

100

Hg

1

Cr

100

Mo (*)

2

Se (*)

1,5

As (*)

10

F (*)

200

(*) Напомена: Подаци о присутности ових елемената потребни су само за производе који садрже материјале из индустријских процеса.

Напомена: Ове граничне вредности важе само ако национални прописи нису строжији.

Подносилац захтева мора надлежном органу доставити одговарајуће извештаје о испитивању и изјаву о усклађености са овим захтевом.

Критеријум 3 – Перформансе производа

Производи не смеју негативно утицати на клијање и каснији раст биљке.

Подносилац захтева мора надлежном органу доставити изјаву о усклађености са овим захтевима, заједно с одговарајућим извештајима о испитивању.

Критеријум 4 – Здравље и безбедност

Производи не смеју прелазити максималне нивое примарних патогена како следи:

– Salmonela: одсутна у 25 g,

– Јајашца хелминта: одсутна у 1,5 g (1),

E. coli: < 1 000 MPN/g (MPN: највероватнији број) (2)

Подносилац захтева мора надлежном органу доставити одговарајуће извештаје о испитивању и документацију, као и изјаву о усклађености са овим захтевима.

––––––––––––––

1 За оне производе чији органски удео није добијен искључиво из отпада травњака, баште или паркова.

2 За оне производе чији је органски удео добијен искључиво из отпада травњака, баште или паркова.

Критеријум 5 – Семе које може проклијати/пропагуле

У финалном производу садржај семена корова и вегетативних репродуктивних делова агресивних корова не сме бити већи од две јединице по литру.

Подносилац захтева мора надлежном органу доставити изјаву о усклађености са овим захтевима, заједно са одговарајућим извештајима о испитивању и/или одговарајућом документацијом.

Критеријум 6 – Остали критеријуми

а) Електрична проводљивост производа не сме да прекорачи 1,5 dS/m.

б) Односи се искључиво на минералне супстрате:

За сва значајна специјализована тржишта (нпр. у случајевима када годишња продаја подносиоца захтева на специјализованом тржишту било које земље превазилази 30 000 m³), подносилац захтева мора у потпуности да обавештава корисника о могућностима уклањања и прераде супстрата након употребе. Ове информације морају да се доставе заједно с пратећим основним подацима.

Подносилац захтева мора да обавештава надлежни орган о понуђеној могућности (понуђеним могућностима) и о свом деловању у смислу нуђења те (тих) могућности, а посебно:

– опис сакупљања, прераде и одредишта. Пластику је у сваком тренутку потребно одвојити од минералних/органских материја и прерађивати посебно,

– годишњи преgлед количине сакупљеноg (улаз) и прерађеноg супстрата (према одредишту).

Подносилац захтева мора да докаже да се након употребе супстрата рециклира најмање 50% отпада.

Критеријум 7 – Информације које се дају уз производ

Опште информације

Производ мора бити пропраћен следећим информацијама, било да су оне написане на амбалажи или на приложеним информативним листама:

а) назив и адреса тела одговорног за стављање производа на тржиште;

б) ознака која даје информације о типу производа, укључујући речи „СУПСТРАТ”;

в) идентификациона ознака серије/шарже;

г) количина (изражена као маса или запремина);

д) основни материјал (чији је удео већи од 5% запремински) од којих је производ произведен.

Ако је применљиво, уз производ се морају дати следеће информације о употреби производа, било да су оне написане на амбалажи или на пратећим информативним листама:

а) препоручени услови складиштења и препоручени рок употребе;

б) смернице за безбедно руковање и употребу;

в) опис сврхе за коју је производ намењен и евентуална ограничења употребе;

г) изјава о погодности производа за одређене групе биљака (нпр. биљке које добро успевају на кречњачком земљишту или биљке које не успевају на кречњачком земљишту);

д) pH и однос угљеника према азоту (C/N);

ђ) изјава о стабилности органске материје (стабилна или врло стабилна) према националном или међународном стандарду;

е) изјава о препорученим методама употребе;

ж) за аматерску примену: препоручене количине примене изражене у килограмима или литрима производа по јединици површине (m²) годишње.

Неке информације могу да се изоставе само ако подносилац захтева за то пружи задовољавајуће оправдање.

Напомена: Ове информације се достављају, осим у случају када национално законодавство захтева друкчије.

Параметар

Метода испитивања

Количина

SRPS EN 12580

pH

SRPS EN 13037

Електрична проводљивост

SRPS EN 13038

Однос угљеника и азота (C/N)

C/N (*)

Тешки метали (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn)

SRPS EN 13650

Hg

SRPS ISO 16772

Salmonela

SRPS ISO 6579

Јајашца хелминта

prXP X 33-017

E. Coli

SRPS ISO 11866-3

(*) Угљеник = органска супстанца (SRPS ЕN 13039) × 0,58

Критеријум 8 – Информације које се налазе на Еко знаку

Опциони део Еко знака са простором за текст садржи текст:

1) „промовише рециклажу материјала”,

2) „промовише употребу материјала произведених еколошки одрживим поступцима, чиме се смањује уништавање животне средине”.