Прилог 19

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА ШТАМПАНИ ПАПИР

Критеријуми за доделу Еко знака за штампани папир имају за циљ:

1) промовисање еколошке ефикасности одстрањивања мастила и рециклирања штампаних производа од папира;

2) смањењу емисију VOC;

3) смањење или спречавање ризика по животну средину и здравље људи који су у вези са употребом опасних супстанци.

Критеријуми су утврђени по нивоима којима се промовише означавање производа од штампаног папира који имају мањи утицај на животну средину.

У оквиру сваког критеријума наводе се посебни захтеви за процену и проверу.

Свако штампање на штампаном производу од папира мора да буде у складу са критеријумима. Делови производа које штампа подизвођач такође морају да испуњавају захтеве у вези са штампањем. Захтев обухвата списак свих штампарија и подизвођача који учествују у производњи штампаног папира, као и њихове географске локације.

Подносилац захтева прилаже списак хемијских производа који су у штампарији употребљени за производњу штампаних производа од папира. Овај захтев примењује се за све потрошне материјале који се употребе у току поступака штампања, премазивања и завршне обраде. Списак који прилаже подносилац захтева укључује количину, функцију и добављача сваког употребљеног хемијског производа, заједно са безбедносним листом. Када се од подносиоца пријаве тражи да приложи изјаве, документацију, анализе, извештаје о испитивању, или друге доказе да докаже усклађеност са критеријумима, подразумева се да они могу водити порекло од подносиоца пријаве и/или његовог/његових добављача и/или њиховог/њихових добављача, по потреби.

По потреби, методе испитивања, које нису методе назначене за сваки критеријум, могу се користити ако надлежни орган који процењује пријаву, прихвати њихову еквивалентност.

Када је могуће, испитивање треба да спроведу лабораторије које испуњавају опште захтеве наведене у стандарду SRPS ISO/IEC ISO 17025 или њему еквивалентног стандарда.

По потреби, надлежни органи могу затражити додатну документацију и могу извршити независне провере.

Групу производа „штампани папир” чине сви штампани производи од папира који садрже најмање 90% масеног удела папира, картона или супстрата на бази папира, изузев књига, каталога, књижица или образаца, који морају да садрже најмање 80% масеног удела папира или картона или супстрата на бази папира. Прилози, корице и сви делови готовог производа од штампаног папира сматрају се деловима штампаног производа од папира.

Прилози који су повезани са штампаним производом од папира (који се не одстрањују) морају да испуне захтеве из овог прилога. Прилози који нису повезани са штампаним производом од папира (као што су летци, одлепиве налепнице), већ се продају или прилажу уз производе, морају испуњавати захтеве из овог прилога само ако се намерава да се на њима налази Еко знак.

Књиге представљају штампани производ од папира, шивене концем и/или залепљене, са тврдим или меким корицама, као што су школски уџбеници, белетристика или публицистика, извештаји, приручници и књиге са меким повезом. У „књиге” не спадају: дневни листови, брошуре, часописи, каталози, који се редовно објављују, и годишњи извештаји. Потрошни материјали обухватају хемијски производи који се употребљавају у току штампања, наношења површинске заштите и при поступцима завршне обраде, при чему се они употребе, униште, распрше, потроше или утроше. Потрошни материјали обухватају производе као што су штампарска мастила и боје, тонери, штампарски лакови, лакови, лепкови, средства за прање и раствори за влажење. Непапирне компоненте су сви делови штампаног производа од папира који нису састављени од папира, картона или супстрата на бази папира, а штампани производ од папира је производ који настаје обрадом материјала за штампање. Обрада се састоји од штампања на папир. Поред штампања, обрада укључује и завршну обраду, на пример савијање, пресовање и сечење или састављање, употребом лепка, повезивањем, шивењем концем. У штампане производе од папира спадају новине, пропагандни материјал и билтени, дневни листови, каталози, књиге, летци, брошуре, плакати, визит карте и етикете.

Група производа „штампани папир” не укључује следеће:

1) штампани хигијенски папир;

2) штампане производе од папира који се употребљавају за паковање и увијање;

3) мапе, омоте, регистраторе са механизмом прстена и папир за писање.

Како би се доделио Еко знак производима који спадају у групу производа „штампани папир” у оквиру овог прилога, производ „штампани папир” мора бити у складу са критеријумима који су утврђени у овом прилогу.

Групи производа „штампани папир” додељује се шифра „028”.

Дати критеријуми утврђују се за сваки од следећих аспеката:

1) Супстрат

2) Искључене или ограничене супстанце и смеше

3) Могућност рециклирања

4) Емисије

5) Отпад

6) Енергија

7) Обука

8) Погодност за употребу

9) Информације на производу

10) Информације које се наводе на Еко знаку.

Критеријуми 1), 3), 8), 9) и 10) примењују се за готов штампани производ од папира.

Критеријум 2 примењује се и за непапирне компоненте штампаног производа од папира и за поступке штампања, премазивања и завршне обраде делова од папира.

Критеријуми 4), 5), 6) и 7) примењују се за поступке штампања, премазивања и завршне обраде искључиво делова од папира.

Дати критеријуми се примењују за све наведене поступке који се спроводе на локацији или локацијама где се производе штампани производи од папира. Ако се поступци штампања, премазивања и завршне обраде употребљавају искључиво за производе са Еко знаком, критеријуми 2), 4), 5), 6) и 7) се примењују само за поменуте поступке.

Еколошки критеријуми не обухватају транспорт сировина, потрошних материјала и готових производа.

Критеријум 1 – Супстрат

Штампани производ од папира може бити штампан само на папиру који носи Еко знак, како је утврђено критеријумима за Еко знак за папир за фотокопирање и графички папир.

Када се користи новински рото папир, штампани производ од папира може се штампати само на папиру који носи Еко знак, како је утврђено критеријумима за Еко знак за новиски рото папир.

Процена и провера: подносилац захтева за доделу Еко знака (у даљем тексту: подносилац захтева) прилаже спецификације датих штампаних производа од папира, укључујући трговачке називе, количине и масу/m² употребљеног папира. Списком се такође обухватају и називи добављача употребљеног папира. Подносилац захтева за употребљени папир прилаже копију важећег сертификата за Еко знак.

Критеријум 2 – Искључене или ограничене супстанце и смеше

a) Опасне материје и смеше

Потрошни материјали који се могу јавити у готовом штампаном производу од папира, ако садрже супстанце које испуњавају неки од критеријума за упис на листу супстанци које изазивају забринутост, или супстанце или смеше које испуњавају критеријуме за разврставање у следеће класе опасности у складу са прописима којима се уређује класификација хемикалија, не смеју да се употребљавају за штампање, премазивање и завршну обраду готовог штампаног производа од папира.

Дати захтев се не примењује за толуен када је реч о употреби за поступак дубоке штампе, када постоји затворен или енкапсулиран систем или систем за рекуперацију, или било који њима одговарајући систем, којим се контролишу и прате фугитивне емисије и када је ефикасност рекуперације барем 92%. Из датог захтева се такође изузимају UV лакови и UV мастила са класификацијом H412/R52-53.

Непапирне компоненте (до 20% масе, како је специфицирано у члану 4), које су део готовог штампаног производа од папира, не смеју да садрже наведене супстанце.

Листа обавештења о опасности и ознака ризика:

Обавештења о опасности (1)

Ознака ризика (2)

H300 Смртоносно ако се прогута

R28

H301 Токсично ако се прогута

R25

H304 Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева

R65

H310 Смртоносно у контакту са кожом

R27

H311 Токсично у контакту са кожом

R24

H330 Смртоносно ако се удише

R23 или R26

H331 Токсично ако се удише

R23

H340 Може да доведе до генетских дефеката

R46

H341 Сумња се да може да доведе до генетских дефеката

R68

H350 Може да доведе до појаве карцинома

R45

H350i Може да изазове карцином ако се удише

R49

H351 Сумња се да може да доведе до појаве карцинома

R40

H360F Mоже штетно да утиче на плодност

R60

H360D Може штетно да утиче на плод

R61

H360FD Mоже штетно да утиче на плодност. Може штетно да утиче на плод

R60; R61; R60-61

H360Fd Mоже штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод

R60-R63

H360Df Може штетно да утиче на плод. Сумња се да може штетно да утиче на плодност

R61-R62

H361f Сумња се да може штетно да утиче на плодност

R62

H361d Сумња се да може штетно да утиче на плод

R63

H361fd Сумња се да може штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод

R62-63

H362 Може да има штетно дејство на одојчад

R64

H370 Доводи до оштећења органа

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Може да доведе до оштећења органа

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Доводи до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Веома токсично по живи свет у води

R50

H410 Веома токсично по живи свет у води, са дуготрајним последицама

R50-53

H411 Токсично по живи свет у води, са дуготрајним последицама

R51-53

H412 Штетно за живи свет у води, са дуготрајним последицама

R52-53

H413 Може да доведе до дуготрајних штетних последица по живи свет у води

R53

EUH059 Опасна по озонски омотач

R59

EUH029 У контакту са водом ослобађа токсични гас

R29

EUH031 У додиру са киселинама ослобађа токсични гас

R31

EUH032 У додиру са киселинама ослобађа веома токсичан гас

R32

EUH070 Токсична у додиру са очима

R39-41

(1) CLP/GHS систем класификације хемикалија

(2) DSD/DPD систем класификације хемикалија

Из наведеног захтева изузимају се супстанце или смеше које мењају своја својства након обраде (нпр. нису више биолошки расположиве, хемијски се мењају) тако да евидентирана опасност више није релевантна.

Граничне концентрације за супстанце или смеше које испуњавају критеријуме за разврставање у класе или категорије опасности из претходне табеле и за супстанце које испуњавају критеријуме за класификацију као карциногене категорије 1 или 2, мутагене категорије 1 или 2, токсичне по репродукцију категорије 1 или 2, не смеју да пређу специфичне или опште граничне концентрације одређене у складу са прописима којима се уређује класификација хемикалија у складу са CLP/GHS системом. Ако су одређене специфичне граничне концентрације, оне имају предност над општим.

Граничне концентрације за супстанце које испуњавају критеријуме: да су идентификоване као PBT или vPvB supstance; или које доводе до поремећаја рада ендокриног система или имају PBT или vPvB својства али не испуњавају критеријуме за идентификацију као PBT или vPvB, а научно је утврђено да изазивају значајне последице по здравље људи и животну средину: не смеју да пређу 0,1% у масеном уделу.

Процена и провера: За супстанце које нису класификовани у неку од класа опасности које су у вези са изјавама о опасности из наведеног списка, подносилац захтева доказује усклађеност са датим критеријумима тако што прилаже: (I) изјаву да непапирне компоненте, које су део готовог производа, не садрже супстанце из датих критеријума у концентрацијама које су веће од дозвољених граничних вредности; (II) изјаву да потрошни материјали, који могу бити присутни у готовом штампаном производу од папира који су употребљени за штампање, премазивање и завршну обраду, не садрже супстанце из датих критеријума у концентрацијама које су веће од дозвољених граничних вредности; (III) списак свих потрошних материјала употребљених за штампање, завршну обраду и премазивање штампаних производа од папира. Списак укључује количину, функцију и добављаче свих потрошних материјала употребљених у производном процесу.

Подносилац захтева доказује усклађеност са датим критеријумом тако што прилаже изјаву о томе да свака супстанца није класификована у неку од наведених класа опасности, ако се то може доказати на основу расположивих информација. Дата изјава је поткрепљена сажетим информацијама о релевантним својствима у вези са обавештењима о опасности, које су наведени у претходној табели.

Информације о својствима супстанци могу се добити употребом других средстава сем испитивања, на пример употребом алтернативних метода као што су методе in vitro, моделима квантитативног односа између структуре и активности или употребом приступа груписања и аналогијског приступа, у складу са одговарајућим прописима у вези са хемикалијама. У великој мери се подстиче размена релевантних података.

Приложене информације се морају односити на облике физичког стања супстанце или смеша, како се употребљавају у готовом производу.

За супстанце на које се не односе прописи о хемикалијама, изјава у вези са тим је довољна за усклађеност са горе наведеним захтевима.

Подносилац захтева прилаже одговарајућу документацију о ефикасности рекуперације толуена у затвореним/енкапсулираним системима/системима за рекуперацију, или њима одговарајућим системима, у поступку дубоке штампе.

б) Супстанце које изазивају забринутост

За супстанце које се, у складу са прописима којима се регулише управљање хемикалијама, налазе на Листи супстанци које изазивају забринутост, нису могућа изузимања из захтева, ако је концентрација датих супстанци у смешама > 0.10%. За концентрације мање од 0,1% обавезна је примена посебних граничних концентрација.

Процена и провера: подносилац захтева мора навести одговарајућу референцу ка Листи супстанци које изазивају забринутост на дан подношења пријаве.

Подносилац захтева доказује усклађеност са овим критеријумом тако што доставља податке о количинама супстанци које су употребљене за штампање производа од папира, наводећи да се супстанце из овог критеријума не задржавају у готовом производу у концентрацији која је већа од дефинисане граничне вредности.

в) Биоциди

Биоциди, било као део формулације или као део било које смеше укључене у формулацију, који се употребљавају за очување производа и који се класификују као H410/R50-53 или H411/R51-53, дозвољени су само ако је њихов биоакумулативни потенцијал log Pow (log коефицијент раздвајања октанола/воде) < 3,0 или експериментално утврђени фактор биоконцентрације (BCF) ≤ 100.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже копије безбедносних листова за све биоциде који су употребљени у току различитих фаза производње, заједно са документацијом о њиховој концентрацији у готовом производу.

г) Средства за прање

Средства за прање која се у штампарским поступцима и/или потпоступцима употребљавају за чишћење, која садрже ароматичне угљоводонике, дозвољавају се само ако су у складу са тачком 2 б) и ако је испуњен један од следећих услова:

(1) количина ароматичних угљоводоника у средству за прање не премашује 0,1% масеног удела;

(2) количина средства за прање на бази ароматичних угљоводоника, која се употреби у току једне године, не премашује 5% укупне количине средства за прање која се употреби у току једне календарске године.

Дати услов се не примењује за толуен који се употребљава као средство за прање при дубоком штампању.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже безбедносни лист за свако средство за прање употребљено у штампарији у току године на коју се односи наведена годишња потрошња. Добављачи средстава за прање прилажу изјаве о садржају ароматичних угљоводоника у средствима за прање.

д) Алкилфенолетоксилати – халогенизовани растварачи – фталати

Следеће супстанце или препарати се не смеју додавати мастилима, бојама, тонерима, лепковима или средствима за прање или другим хемикалијама за чишћење које се употребљавају за штампање производа од папира:

(1) алкилфенолетоксилати и њихови деривати који при разградњи производе алкилфеноле;

(2) халогенизовани растварачи који се у тренутку употребе класификују у складу са категоријама опасности или ризика из тачке 2 а);

(3) фталати који се у тренутку употребе класификују према обавештењима о опасности: H360F, H360D, H361f.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености са овим захтевом.

ђ) Штампарска мастила, тонери, мастила, лакови, фолије и ламинати

Следећи тешки метали или њихова једињења не смеју да се употребљавају у штампарским мастилима, тонерима, мастилима, лаковима, фолијама и ламинатима (као супстанца или као део било којег употребљеног препарата): кадмијум, бакар (изузев бакар-фталоцијанина), олово, никл, хром VI, жива, арсен, растворљиви баријум, селен, антимон. Кобалт се може употребити највише до 0,1% масеног удела.

Састојци могу садржати трагове датих метала до 0,01% масеног удела, који потичу од нечистоћа у сировинама.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености са овим критеријумом као и изјаве добављача састојака.

Критеријум 3 – Могућност рециклирања

Штампани производи од папира морају бити рециклабилни. Са штампаног папира мора бити изводљиво да се одстрани мастило, а непапирне компоненте штампаног производа од папира морају бити такве да се једноставно одстрањују како не би утицале на процес рециклаже.

Средства за чврстоћу папира у мокром стању се могу употребити само ако се докаже да је могуће рециклирати готов производ.

Лепкови се могу употребити само ако се докаже да се могу одстранити.

Премазни лакови и ламинати, укључујући полиетен и/или полиетен/полипропилен, могу се употребити само за корице књига, часописа и каталога.

Одстранљивост мастила мора да се докаже.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже резултате испитивања могућности рециклирања, када је реч о водоотпорним средствима, и резултате испитивања одстранљивости, када је реч о лепковима. Референтне методе испитивања су метода PTS – PTS-RH 021/97 (за водоотпорна средства), метода INGEDE 12 (за одстранљивост нерастворљивих лепкова) или њима еквивалентне методе испитивања. Одстранљивост мастила доказује се употребом „табеле за одстранљивост мастила”1 Европског савета за прерађени папир или одговарајућом методом испитивања. Морају се испитати три врсте папира: непремазни, премазни и лепљен. Ако се нека врста штампарског мастила продаје само за једну или две врсте папира, довољно је испитати дату врсту папира. Подносилац захтева прилаже изјаву да су премазни и ламинирани штампани производи од папира у складу са тачком 3б). Када се део штампаног производа од папира лако одстрањује (на пример пластична навлака), испитивање могућности рециклирања може се спровести без дате компоненте производа. Једноставно одстрањивање непапирних компоненти доказује се изјавом привредног друштва за сакупљање папира, привредног друштва за рециклирање или друге одговарајуће организације. Исто тако је могуће употребити методе испитивања у погледу којих је надлежна и независна трећа страна доказала да дају једнаке резултате.

––––––––––––––

1 За више информација видети: Assessment of Print Product Recyclability – Deinkability Score – User’s Manual, www.paperrecovery.org,

Критеријум 4 – Емисије

а) Емисије у воду

Отпадна вода која садржи сребро, настала при обради филма и производњи графичке матрице, и фотохемикалије не смеју се испуштати у постројење за пречишћавање канализационих отпадних вода.

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености са наведеним критеријумом, заједно са описом поступака који се у производном постројењу примењују за управљање фотохемикалијама и отпадном водом која садржи сребро. Када се обрада филма и/или производња графичке матрице поверава екстерном извођачу, подизвођач прилаже изјаву о усклађености са датим критеријумом, заједно са описом поступака који се у просторијама подизвођача примењују за управљање фотохемикалијама и отпадном водом која садржи сребро.

Количина Cr и Cu која се испусти у постројење за пречишћавање канализационих отпадних вода не сме бити већа од 45 mg Cr по m² и 400 mg Cu по m² површине штампарског ваљка који се употребљава у машини за штампање.

Процена и провера: Испуштене количине Cr и Cu се проверавају у штампаријама за дубоку штампу, након пречишћавања и пре њиховог испуштања. Репрезентативни узорак испуштене количине Cr и Cu узима се сваког месеца. Барем једном годишње акредитована лабораторија мора да спроводи аналитичко испитивање како би се утврдио садржај Cr и Cu у репрезентативном подузорку тих узорака. Усклађеност са датим критеријумом оцењује се дељењем садржаја Cr и Cu, који је утврђен при годишњем аналитичком испитивању, површином ваљка који се у току штампања употребљава у машини за штампање. Површина ваљка, који се у току штампања употребљава у машини за штампање, израчунава се множењем површине ваљка (= 2πrL, при чему је r пречник а L дужина ваљка) бројем штампања у току године (= број различитих штампарских задатака).

б) Емисије у ваздух

Испарљива органска једињења (VOC)

Следећи услов мора бити испуњен:

PVOC – RVOC)/Pпапир < 5 [kg/tona]

При чему је:

PVOC = укупна годишња количина VOC у килограмима садржана у набављеним хемијским производима који се употребљавају за годишњу производњу штампаних производа

RVOC = укупна годишња количина VOC у килограмима која се одстрани, која настане у поступку штампања и која се прода или поново употреби

Pпапир = укупна годишња количина папира у тонама која се купи и употреби за производњу штампаних производа.

Када штампарија употребљава различите технике штампања, дати критеријум мора бити испуњен за сваку појединачну технику.

Вредност PVOC се израчунава на основу података о садржају VOC из безбедносних листова или на основу одговарајуће изјаве коју доставља добављач хемијског производа.

Вредност RVOC се израчунава на основу изјаве о садржају VOC у продатим хемијским производима или из интерног регистра (или неког другог одговарајућег документа) у којем се наводи годишња количина VOC добијена рекуперацијом и поново употребљена у производном постројењу.

Посебни услови за штампање са врућим сушењем:

Када је реч о офсет штампању са врућим сушењем и са уграђеном комором за сушење за јединицу сушења, примењује се следећа метода израчунавања:

PVOC = 90% укупне годишње количине VOC у килограмима која је садржана у растворима за влажење који се употребљавају за годишњу производњу штампаних производа + 85% годишње количине VOC у килограмима која је садржана у средствима за прање која се употребљавају за годишњу производњу штампаних производа.

Када је реч о офсет штампању са врућим сушењем, без уграђене коморе за сушење за јединицу сушења, примењује се следећа метода израчунавања:

PVOC = 90% укупне годишње количине VOC у килограмима која је садржана у растворима за влажење који се употребљавају за годишњу производњу штампаних производа + 85% годишње количине VOC у килограмима која је садржана у средствима за прање која се употребљавају за годишњу производњу штампаних производа + 10% укупне годишње количине VOC која је садржана у штампарским мастилима која се употребљавају за годишњу производњу штампаних производа.

За израчунавање (i) и (ii) могу се употребити сразмерно мањи проценти од 90% и 85% ако се докаже да се више од 10% или 15% укупне годишње количине VOC у килограмима, која је садржана у растворима за влажење или средствима за прање која се употребљавају за годишњу производњу штампаних производа, одстрани у систему за пречишћавање гасова сагоревања који настају у поступку сушења.

Процена и провера: Добављач хемикалија прилаже изјаву о садржају VOC у алкохолима, средствима за прање, мастилима, растворима за влажење или другим одговарајућим хемијским производима. Подносилац захтева прилаже доказе да је израчунавање извршено у складу са наведеним критеријумима. Период у току којег се врше израчунавања базира се на производњи у току 12 месеци. Када је реч о новом или поновно изграђеном постројењу за производњу, израчунавања се базирају на најмање три месеца пробног рада постројења.

в) Емисије из дубоке штампе

Емисије VOC у ваздух, које настају при дубоком штампању, не смеју премашити 50 mg C/Nm³.

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже одговарајућу документацију којом доказује усклађеност са датим критеријумом.

Мора бити уграђена опрема за смањење емисије Cr6+ у ваздух.

Емисије Cr6+ у ваздух не смеју премашити 15 mg/тона папира.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже опис уграђеног система, заједно са документацијом у вези са контролом и праћењем емисија Cr6+. Документацијом се обухватају резултати испитивања у вези са смањењем емисија Cr6+ у ваздух.

г) Поступци штампања за које се не примењују законодавне мере

Испарљиви растварачи, који настају у поступку офсет штампања са врућим сушењем и при флексографији, морају се подвргнути поступку поновног искоришћења или сагоревања или се са њима поступа у оквиру другог одговарајућег система. У свим случајевима када се не примењују законодавне мере, емисије VOC у ваздух не смеју прећи 20 mg C/Nm³.

Дати захтев се не примењује за ситоштампу и дигиталну штампу. Поред тога, дати захтев се не примењује за уређаје за вруће сушење и флексографију чија је годишња потрошња растварача мања од 15 тона.

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже опис уграђеног система, заједно са документацијом и резултатима испитивања у вези са контролом и праћењем емисија Cr6+ у ваздух.

Критеријум 5 – Отпад

а) Управљање отпадом

Постројење, у којем се производе производи од штампаног папира, мора поседовати систем за управљање отпадом, укључујући отпадне производе који настају при производњи штампаних производа од папира, како га дефинишу релевантни надлежни органи.

Систем мора бити документован или појашњен у пријави и садржати барем следеће тачке:

1) поступке за раздвајање и рециклажу посебних токова отпада,

2) поступке који се користе за поновно искоришћење материјала за друге намене, као што је спаљивање отпада за добијање паре у одговарајућем постројењу, или за употребу у пољопривреди,

3) поступке за поступање са опасним отпадом.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености са наведеним критеријумом, заједно са описом датих поступака који се примењују за управљање отпадом. По потреби, подносилац захтева сваке године прилаже одговарајућу изјаву надлежном органу. Када се управљање отпадом поверава екстерном извршиоцу, подизвођач прилаже изјаву о усклађености са датим критеријумом.

б) Отпадни папир

Количина произведеног отпадног папира „X” је:

Метода штампања

Највећи проценат отпадног папира (%)

Равна офсет штампа

23

Хладна штампа, новине

10

Хладна штампа, штампање образаца

18

Ротациона штампа са хладним сушењем (изузев новина и образаца)

19

Ротациона штампа са врућим сушењем

21

Дубока штампа

15

Флексографија (изузев таласастог картона)

11

Дигитална штампа

10

Флексографија, таласасти картон

17

Ситоштампа

23

при чему је:

X = отпадни папир у тонама, који се у току једне године произведе приликом штампања (укључујући поступке завршне обраде) штампаног производа од папира са Еко знаком, подељено тонама папира који се у току једне године набави и употреби за производњу штампаног производа од папира са Еко знаком.

Када штампарија спроводи поступке завршне обраде у име друге штампарије, количина отпадног папира који настаје у датим поступцима се не укључује у израчунавање „X”.

Када се посао завршне обраде поверава екстерном извођачу, тј. другом предузећу, количина отпадног папира који настаје у раду екстерног извођача израчунава се и наводи при израчунавању „X”.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже опис израчунавања количине отпадног папира, заједно са изјавом уговарача који сакупља отпадни папир из штампарије. Прилажу се услови који се примењују за поверавање послова као и прорачуни количине отпадног папира при завршној обради. Период у току којег се врше израчунавања базира се на производњи у току 12 месеци. Када је реч о новом или поновно изграђеном постројењу за производњу, израчунавања се базирају на најмање три месеца пробног рада постројења.

Критеријум 6 – Употреба енергије

Штампарија мора успоставити регистар свих уређаја који су потрошачи енергије (укључујући машине, осветљење, климатизацију, хлађење) и мора успоставити одговарајући програм мера за побољшање енергетске ефикасности.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже регистар уређаја који су потрошачи енергије заједно са програмом побољшања.

Критеријум 7 – Обука

Свим члановима особља, који учествују у свакодневној производњи, мора бити омогућено да стичу знања која су неопходна да захтеви у вези са доделом Еко знака буду испуњени и да се стално унапређују.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености са датим критеријумом, заједно са детаљима програма обуке, његовим садржајем, и назнаку о томе који део особља је прошао одређену врсту обуке и када. Подносилац захтева надлежном органу исто тако подноси узорак материјала за обуку.

Критеријум 8 – Погодност за употребу

Производ мора бити примерен за употребу.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже одговарајућу документацију у складу са датим критеријумом. Подносилац захтева може, по потреби, употребити националне или друге стандарде да докаже погодност за употребу штампаних производа од папира.

Критеријум 9 – Информације на производу

На производу се наводе следеће информације:

„Сакупљајте стари папир за рециклажу.”

Процена и провера: подносилац захтева прилаже узорак производа на којем су наведене неопходне информације.

Критеријум 10 – Информације које се наводе на Еко знаку

Опциони део Еко знака са простором за текст садржи текст:

1) „овај штампани производ се може рециклирати”;

2) „одштампано на папиру са мањим утицајем на животну средину”;

3) „ограничене емисије хемикалија у ваздух и воду, које настају у поступцима производње папира и штампања”.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже узорак производа од штампаног папира са етикетом, заједно са изјавом о усклађености са датим критеријумом.