Прилог 17

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА УСЛУГЕ КАМПА

Китеријуми за доделу Еко знака за услуге кампа имају за циљ да:

1) ограниче главне утицаје на животну средину који проистичу из три фазе животног циклуса услуге кампа (набавка, пружање услуге и отпад);

2) ограниче потрошњу енергије;

3) ограниче потрошњу воде;

4) ограниче настајање отпада;

5) заговарају употребу обновљивих извора и супстанци које су мање опасне по животну средину;

6) промовишу комуникацију и едукацију у вези са заштитом животне средине.

Надлежни органи би требало да узму у обзир успостављене системе менаџмента животном средином, као што су ЕМАS или SRPS ISO 14001, односно ISO 14001 када процењују захтеве и прате усклађеност са одговарајућим критеријумима.

Напомена: Примена ових система менаџмента није обавезна.

Према потреби, могу се употребити методе испитивања и стандарди који су другачији од оних који се наводе за сваки критеријум ако њихову једнакост потврди надлежни орган који процењује захтев.

Изјаве, документација, анализе, извештаји о испитивању, или други докази којима се доказује усаглашеност са критеријумима, потичу од подносиоца захтева и/или његовог/их добављача, и/или њиховог/их добављача, итд.

По потреби, надлежни органи могу затражити додатну документацију и могу извршити независне провере.

Посебни захтеви у вези са проценом и провером наводе се одмах испод сваког критеријума из Дела А и Дела Б.

Пре него што доделе одобрење за Еко знак, надлежни орган спроводи проверу на лицу места. У току периода на који се додељује право на коришћење Еко знака, надлежни орган прати усклађеност са критеријумима.

Група производа „услуге кампа” обухвата, као главну услугу која се наплаћује, пружање услуге обезбеђивања смештаја на отвореном простору, у којем се пружају услуге постављања и коришћења покретне структуре за смештај потребне за боравак гостију унутар дефинисаног подручја.

Такође, обухвата и остале смештајне објекте погодне за обезбеђивање смештаја за госте и заједнички простор за комуналне услуге, уколико су обезбеђене унутар дефинисаног подручја.

Услуга кампа која је обезбеђена у оквиру дефинисаног подручја, може укључивати и услугу исхране, активности за рекреацију и слободно време и/или коришћење зелених површина. Услуга исхране укључује доручак; активности/објекти за рекреацију и слободно време обухватају сауне, базене за пливање и све друге такве објекте, који се налазе у оквиру простора за смештај, а зелене површине укључују паркове и вртове који су доступни гостима и који нису део структуре самог кампа.

Покретне структуре за смештај укључују шатор, камп-приколицу, куће на точковима и комбији за камповање.

Смештајни објекти погодни за обезбеђивање смештаја за госте обухватају бунгалове, покретни смештај и апартмане за изнајмљивање, док заједничке просторије за комуналне услуге обухватају просторије за хигијену и за кување, супермаркети и инфо-објекти (објекти за давање информација).

За доделу националног Еко знака за услугу кампа, услуга кампа мора испунити све следеће захтеве

1) спада у групу производа „услуга кампа”;

2) усклађена је са сваким од критеријума који се наводе у Делу А овог Прилога;

3) мора испуњавати довољан број критеријума из Дела Б овог прилога, како би био остварен неопходан број бодова, како се наводи у члану 5 и члану 6 овог прилога.

У сврху доделе Еко знака, услуга, услуга кампа мора остварити најмање:

1) 20 бодова када је реч о главној услузи;

2) 24 бода уколико су додатно обезбеђени други смештајни објекти за госте.

Бодови се увећавају се за следећи број бодова, који се додељују за одређене услуге, ако се те услуге пружају у оквиру истог управљања или власништва услуге кампа:

1) три бода за услуге исхране;

2) три бода за зелене/спољне површине које су доступне гостима, а које нису саставни део структуре кампа;

3) три бода за активности за рекреацију и слободно време, или пет бодова ако се активности за рекреацију и слободно време одвијају у велнес центру.

Групи производа „услуге кампа” додељује се шифра „026”.

Како би поднео захтев за Еко знак, подносилац захтева мора испуњавати све захтеве у складу са важећим националним прописима у релевантним областима.

Посебно се захтева да су испуњени следећи захтеви:

1) да су објекти су изграђени легално и морају се поштовати сви релевантни захтеви прописа локалитета где се објекти налазе, посебно захтеви прописа који се односе на очување предела и биодиверзитета;

2) да су објекти су у складу са националним прописима у вези са очувањем енергије, изворима воде, пречишћавањем и испуштањем отпадне воде, сакупљањем отпада и његовим одлагањем, одржавањем и сервисирањем опреме, одредбама о безбедности и здрављу;

3) да је предузеће је регистровано и активно обавља делатност, како се захтева националним прописима и особље је ангажовано и осигурано у складу са законом.

Критеријуми – ДЕО А

Обавезни критеријуми

Критеријум – Енергија

1) Електрична енергија из обновљивих извора

Најмање 50% електричне енергије која се користи за све намене мора да потиче из обновљивих извора.

Овај критеријум се не примењује за кампове који немају приступ тржишту које у понуди има електричну енергију из обновљивих извора енергије.

Обавезујућа уговорна ограничења (као што су предвиђене казне), у трајању од барем 2 године, када је реч о промени добављача електричне енергије могу се посматрати као немогућност приступа тржишту које нуди електричну енергију из обновљивих извора енергије.

Процена и провера: подносилац захтева за доделу Еко знака (у даљем тексту: подносилац захтева) прилаже изјаву добављача електричне енергије (или одговарајући уговор са њим) у којој се наводи природа обновљивих извора енергије, проценат електричне енергије која потиче из обновљивих извора, прилаже документацију о котловима (генераторима топлоте) у употреби, ако се користе, и назнаку о највећем проценту електричне енергије која се може испоручити.

У случају да камп нема приступ тржишту које у понуди има енергију из обновљивих извора, неопходно је приложити документацију којом се доказује да је поднет захтев за енергијом из обновљивих извора енергије.

2) Угаљ и тешка уља

Као извор енергије не смеју да се употребљавају уља са садржајем сумпора већим од 0,1%, као ни угаљ.

Из овог критеријума је изузет угаљ који се користи за украсне камине.

Овај критеријум примењује се само за кампове са независним системом грејања.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом, наводећи природу употребљеног извора енергије.

3) Ефикасност и производња топлоте

Ако се у оквиру периода важења додељеног Еко знака угради нови уређај за производњу топлоте, то мора бити уређај за когенерацију високог степена ефикасности, топлотна пумпа или ефикасан котао.

Ефикасност таквог котла мора износити најмање 92% при 50 °C и 95% при 70 °C (одговара нивоу ефикасности од 4 звездице како је дефинисано Директивом Савета 92/42/ЕЕЗ), мерено у складу са релевантним стандардима и прописима за такве котлове.

Постојећи вреловодни котлови на течна или гасовита горива (номиналне снаге od 4 kW до 400 kW), морају испуњавати захтеве за ефикасност који одговарају најмање нивоу ефикасности од 3 звездице како је дефинисано у Директиви Савета 92/42/ЕЕЗ.

Постојећи уређаји за когенерацију морају задовољавати критеријум високо-ефикасне когенерације: постизање уштеда примарне енергије од најмање 10% у поређењу са одвојеном производњом топлотне и електричне енергије). Производња из малих и микроќогенерацијских јединица које осигуравају уштеде примарне енергије може се сматрати високо-ефикасном когенерацијом.

Ефикасност осталих котлова мора бити у складу са упутствима произвођача и националним прописима у вези са ефикасношћу, али се за такве постојеће котлове (са изузетком котлова на биомасу) не дозвољава ефикасност нижа од 88%.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже техничку документацију коју је добио од одговорних за продају и/или одржавање датог котла, у којој је назначена ефикасност котла.

4) Климатизација

Сви уређаји за климатизацију у домаћинству купљени у оквиру периода важења додељеног Еко знака морају најмање имати енергетску ефикасност класе А.

Напомена: Наведени критеријум не примењује се на уређаје за климатизацију који су уређаји који могу користити и друге изворе енергије, или на уређаје са системом ваздух-вода и вода-вода, или на уређаје номиналне снаге веће од 12 kW.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже техничку документацију произвођача или стручних техничких лица која су одговорна за постављање, продају и/или одржавање система климатизације.

5) Енергетска ефикасност зграда

Камп мора бити усаглашен са националним прописима у вези са енергетском ефикасношћу и енергетским својствима зграда.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже одговарајући сертификат о енергетским својствима зграда, или ако такав сертификат није доступан, доставља се одговарајући извештај о енергетском прегледу који је извршен од стране независног стручњака у области енергетске ефикасности зграда.

6) Изолација прозора

Сви прозори у загреваном и/или климатизованом изнајмљеном смештају и заједничким просторијама морају имати одговарајући степен топлотне изолације у складу са локалним прописима и климатским условима и морају да обезбеде одговарајући степен звучне изолације (не односи се на камп-приколице/куће на точковима који нису у власништву кампа).

Сви прозори у загреваном и/или климатизованом изнајмљеном смештају и заједничким просторијама који се додају или обнављају по добијању Еко знака морају бити у складу са националним законским прописима из области енергетске ефикасности зграда и одговарајућим националним техничким прописима.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву стручног техничког лица у којој се наводи усаглашеност са овим критеријумом навођењем вредности коефицијента пролаза топлоте (U вредност). За прозоре који су у складу са националним прописима за енергетску ефикасност зграда, прилаже се одговарајући енергетски сертификат или кад он није доступан, одговарајућа изјава од стране градитеља.

7) Искључивање грејања или климатизације

Ако се грејање и/или климатизација аутоматски не искључују када се прозори отворе, морају постојати лако доступне информације које подсећају госта да затвори прозор/е ако је укључено грејање или климатизација.

Посебни системи грејања/климатизације који се уграђују након добијања одобрења за Еко знак морају бити опремљени механизмом за аутоматско искључивање када се прозори отворе.

Овај критеријум примењује се само за кампове са грејањем и/или климатизацијом.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом, заједно са текстом информација које су намењене гостима (уколико је применљиво).

8) Искључивање светла

Ако не постоји аутоматски прекидач за светло/а у изнајмљеном смештају, гостима морају бити лако доступне информације којима се од њих тражи да искључе светла када напуштају смештај.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са наведеним критеријумом, заједно са поступком за обавештавање гостију.

9) Енергетски ефикасне сијалице

Најмање 80% сијалица у кампу мора бити енергетске класе А. То се не односи на опрему за светла чије физичке карактеристике не дозвољавају употребу сијалица које штеде енергију.

На местима где је вероватно да ће сијалице бити укључене више од пет сати дневно, све сијалице (100% сијалица) на таквим местима морају имати енергетску ефикасност класе А. То се не односи на опрему за светла чије физичке карактеристике не дозвољавају употребу сијалица које штеде енергију.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са оба дела овог критеријума, заједно са назнаком класе енергетске ефикасности за различите сијалице које су у употреби.

10) Спољни грејни уређаји

За грејање спољашњих простора, као што су простори за пушење или спољни простори за ручавање дозвољена је искључиво употреба само грејних уређаја који за напајање користе обновљиве изворе енергије.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом, наводећи природу употребљеног извора енергије када је реч о уређајима који се напајају из обновљивих извора енергије.

Критеријум – Вода

1) Проток воде из славине и туша

Просечни проток воде из славина и тушева, изузимајући славине у кухињи, славине изнад каде и станице за точење воде, не сме бити већи од 9 литара/минут.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом и релевантном документацијом укључујући објашњење на који начин камп испуњава овај критеријум.

2) Корпе за отпатке у тоалетима

Сваки тоалет мора имати одговарајућу корпу за отпатке а гост се мора позивати да за одговарајући отпад уместо WC шоље користи корпу за отпатке.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом, заједно са текстом информација које су намењене гостима.

3) Испирање писоара

Сви писоари морају бити опремљени са аутоматским (временски подешеним) или ручним системом за испирање тако да се спречи непрекидно испирање.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са наведеним критеријумом, заједно са релевантном документацијом о постављеним писоарима.

4) Промена пешкира и постељине

По доласку, гости морају добити информације о политици заштите животне средине која се примењује за дати камп. Ове информације морају да садрже и објашњења да се постељина и пешкири у изнајмљеном смештају мењају на захтев госта, или сходно подразумеваној учесталости која се утврђује политиком заштите животне средине, која се примењује за дати камп, или на начин како захтевају одговарајући законски прописи. То се односи само на кампове у којима су услугом обезбеђени пешкири и/или постељина.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом, заједно са релевантном документацијом којом се доказује начин на који се гост обавештава и начин на који камп поштује захтеве гостију.

5) Правилно испуштање отпадних вода

У кампу, гости и особље се морају информисати о правилној употреби система за испуштање отпадних вода како би се избегло испуштање супстанци које могу угрозити пречишћавање отпадних вода у складу са одговарајућим прописима и планом управљања отпадним водама у локалној самоуправи.

Када не постоји локални план за управљање отпадним водама, камп мора обезбедити општи списак супстанци које се, у складу са националним прописима, не смеју испуштати са отпадним водама.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом и релевантну документацију (одговарајући план за управљање отпадним водама, ако је доступан, и обавештења за госте и особље).

Критеријум – Детергенти и дезинфекциона средства

1) Место за пражњење хемијских тоалета

Уколико је камп повезан са септичком јамом, отпад од хемијских тоалета мора одвојено или на неки други али исправан начин да се сакупља и третира. Уколико је локација повезана са јавним канализационим системом, довољан је посебан сливник или јединица за третман намењена спречавању изливања.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом и релевантну документацију укључујући све конкретне захтеве за одлагање од стране надлежног органа, заједно са информацијама о хемијском сливнику.

2) Дезинфекциона средства

Дезинфекциона средства је дозвољено да се употребљавају се само тада када су неопходни за испуњавање законских хигијенских захтева.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом, заједно са назнаком где и када се средства за дезинфекцију користе.

Критеријум – Отпад

1) Одвајање отпада од стране гостију

Гости се морају обавештавати како и где могу да одвајају отпад, у складу са најбољим локалним или националним системима у оквиру локација где се налази камп.

Одговарајући контејнери за одвајање отпада морају бити лако доступни, као и обичне канте за отпад.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом, заједно са релевантном документацијом о обавештавању гостију и уз објашњење где се у оквиру кампа налазе контејнери.

2) Одвајање отпада

Отпад се мора одвајати у категорије којима локална или национална постројења за управљање отпадом могу да манипулишу засебно, са посебном пажњом када је реч о опасном отпаду који се мора одвајати, сакупљати и одлагати у складу са одговарајућим националним прописима којима се дефинише управљање отпадом. То посебно укључује тонере, боје, расхладну и електричну опрему, батерије, сијалице које штеде енергију, фармацеутске производе, масти/уља, и електричне уређаје како је дефинисано у одговарајућим прописима које дефинишу категорије и класификацију отпада.

Уколико локална управа не обезбеђује засебно сакупљање отпада и/или одлагање, камп јој се мора обратити писаним путем изражавајући спремност да врши одвајање отпада и изражавајући забринутост у вези са непостојањем засебног сакупљања и/или одлагања отпада.

Уколико локална управа не обезбеђује одлагање опасног отпада, подносилац захтева сваке године мора прибавити изјаву локалног органа да не постоји ниједан систем за одлагање опасног отпада.

Захтев да се обезбеди засебно сакупљање и/или одлагање отпада се локалним органима подноси једном годишње.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом, заједно са назнаком различитих категорија отпада које прихватају локални органи, и/или релевантне уговоре са приватним агенцијама. По потреби, подносилац захтева прилаже одговарајући захтев који се на годишњем нивоу упућује локалном органу.

3) Производи за једнократну употребу

Није дозвољена употреба производа за личну негу, који су за једнократну употребу (које није могуће поново напунити), као што су шампон и сапун, и други производи (које није могуће поново употребити), као што су капе за туширање, четке, турпије за нокте, итд., осим ако њихова употреба није захтевана законом.

Када закон прописује употребу таквих производа за једнократну употребу, подносилац захтева гостима мора понудити оба решења и охрабрити их путем одговарајућих обавештења да употребљавају производе за вишекратну употребу.

Производи за једнократну употребу намењени за пиће (шоље и чаше), тањири и прибор за јело употребљавају се само ако се праве од обновљивих сировина и ако су биоразградљиви и могу се компостирати у складу са стандардом SRPS EN 13432.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом, заједно са одговарајућом документацијом којом се објашњава на који начин се испуњава критеријум (укључујући податке о захтевима законских прописа којима се налаже употреба производа за једнократну употребу), и одговарајућу документацију о производима који се могу поново напунити и/или обавештењима која су дата на увид гостима у вези са подстицањем употребе производа за вишекратну употребу (уколико је применљиво).

Као доказ да производи за једнократну употребу намењени за пиће (шоље и чаше), тањири и прибор за јело испуњавају наведени критеријум, неопходно је приложити доказ о усаглашености са стандардом SRPS EN 13432.

4) Паковање доручка

Осим ако законом није одређено другачије, за доручак или друге услуге послуживања хране не смеју се користити паковања која садрже једну порцију, са изузетком млечних премаза (на пример путер, маргарин и топљени сир), чоколадних намаза, кикирики путера и дијететских џемова и мармелада (односно џемова и мармелада намењених дијабетичарима).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом као и детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са списком производа у употреби који су паковани као једна порција и законским захтевима којим се прописују ти производи.

Критеријум – Остале услуге

1) Забрана пушења у заједничким просторијама

У свим унутрашњим заједничким просторијама мора постојати простор у којем је забрањено пушење.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом.

2) Јавни превоз

Гостима и особљу, преко главних начина комуникације, морају бити расположиве лако доступне информације у вези са коришћењем јавног превоза за долазак и одлазак из кампа.

Ако не постоји одговарајући јавни превоз, морају се обезбедити информације о другим превозним средствима која су погодна са аспекта животне средине.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са наведеним критеријумом, заједно са копијама доступног информативног материјала.

Критеријум – Опште управљање

Подносиоци захтева, чији је систем менаџмента животном средином регистрован у складу са EMAS или сертификован у складу са стандардом SRPS ISO 14001, односно ISO 14001 аутоматски испуњавају критеријуме општег управљања у наставку, изузев критеријума који се односе на прикупљање података и информације.

У тим случајевима, средство провере усаглашености са тим критеријумима је регистрација у систему EMAS или одговарајући ISO 14001, односно SRPS ISO 14001 сертификат. Као ISO 14001, односно SRPS ISO 14001 сертификат, прихватају се и национални и инострани сертификати за ISO 14001 односно SRPS ISO 14001 са одговарајућом акредитацијом.

1) Одржавање и сервисирање котлова и система за климатизацију

Одржавање и сервисирање котлова и система за климатизацију морају спроводити одговарајуће оспособљени стручњаци, најмање једном годишње или чешће ако је то прописано законом или је потребно, у складу са одговарајућим стандардима ако је применљиво, или у складу са упутствима произвођача.

Код система за климатизацију, одржавање (провера испуштања и оправке) морају се спроводити у складу са прописима којима се дефинише поступање са флуоованим гасовима са ефектом стаклене баште (F-гасовима), у зависности од количине F-гаса присутног у уређају, како следи:

(1) најмање једном у 12 месеци када је реч о уређајима који садрже 3 kg или више F-гасова (са изузетком херметички затворених система који су као такви означени и садрже мање од 6 kg флуорованих гасова са ефектом стаклене баште);

(2)најмање једном у 6 месеци када је реч о уређајима који садрже 30 kg или више F-гасова;

(3)најмање једном у 3 месеца када је реч о уређајима који садрже 300 kg или више F-гасова.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са свим деловима овог критеријума, заједно са описом котлова и њиховим програмом одржавања, и детаље о особама/фирмама које спроводе одржавање, и о томе шта се проверава током одржавања.

Када је реч о системима за климатизацију који садрже 3 kg или више F-гасова, Подносилац захтева прилаже податке о количини и врсти F-гасова у уређају, о било којим количинама које су додате и о количинама поновно искоришћеним у току одржавања, сервисирања и крајњег одлагања као и идентификацију правног или техничког лица који је извршило сервисирање или одржавање, као и датуме и резултате провере испуштања и релевантне информације у којима су посебно идентификоване засебне стационарне опрему са више од 30 kg F-гасова.

2) Успостављање политике и програма заштите животне средине

Руководство мора имати успостављену политику заштите животне средине и мора саставити једноставну изјаву о политици заштите животне средине и прецизан акциони програм којим се осигурава примена политике заштите животне средине.

Акционим програмом се морају утврдити циљеви у вези са перформансама животне средине у погледу: енергије, воде, хемикалија и отпада, који се морају постављати на сваке две године, узимајући у обзир необавезне критеријуме и прикупљене податке, како је применљиво.

Акционим програмом се мора одредити особа која је у оквиру кампа задужена за управљање животном средином и која је задужена за предузимање неопходних мера и постизање постављених циљева.

Политика заштите животне средине мора бити доступна јавности.

Морају се узети у обзир коментари и повратне информације прикупљене од гостију путем одговарајућих упитника и чек листа.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом, заједно са копијом политике заштите животне средине или изјаву о политици и копију акционог програма, и процедуре за укључивање улазних података добијених од гостију.

3) Обука особља

Камп мора особљу пружити информације и обуку, укључујући писане процедуре или упутства, како би се обезбедила примена мера заштите животне средине и подигла свест о одговорном понашању када је реч о животној средини.

Посебно се морају сагледати следећа питања:

Уштеда енергије: особље се обучава како да штеди енергију.

Уштеда воде:

(1) особље се обучава да свакодневно проверава видљива цурења и по потреби предузима одговарајуће мере;

(2) цвеће и спољашње површине уобичајено се заливају пре јаког сунца или након заласка сунца, када је то примерено у погледу регионалних или климатских услова;

(3) особље се мора информисати о политици кампа у вези са критеријумом 14 о замени пешкира и бити обучено како да се понаша у складу са тим критеријумом.

Хемикалије: особље се обучава да не користи више од препоручене количине детергента и дезинфекционог средства која је наведена на амбалажи.

Отпад:

(1) особље се обучава да сакупља, одваја и на одговарајући начин одлаже отпад у категорије којима локална или национална постројења за управљање отпадом могу засебно манипулисати, како је дефинисано у критеријуму 19;

(2) особље се обучава да сакупља, одваја и на одговарајући начин одлаже опасан отпад како је дефинисано у критеријуму 19.

Одговарајућа обука мора се спроводити најмање једном годишње за целокупно особље и у року од четири недеље од почетка радног односа, за ново особље.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом, заједно са детаљима програма обуке, садржајем обуке и информацијама о томе који део особља је прошао одређену врсту обуке и када. Подносилац захтева прилаже и копије процедура и обавештења која су намењена особљу у вези са наведеним питањима.

4) Обавештавање гостију

Камп мора да обезбеди информације за госте, укључујући учеснике конференција, о својој политици заштите животне средине, укључујући аспекте безбедности и заштите од пожара, позивајући их да дају свој допринос у њеној примени.

Информације које се дају гостима морају се односити на мере предузете у име политике заштите животне средине кампа, и укључују информације о Еко знаку.

Те информације се морају активно давати гостима на рецепцији, заједно са упитником у вези са њиховим мишљењем о аспектима животне средине када је реч о кампу.

Обавештења којима се гости позивају да подрже циљеве заштите животне средине морају бити видљива гостима, посебно у заједничким просторијама и смештају за изнајмљивање.

Посебне мере за различите области су:

(1) енергија: када је применљиво, обавештења за госте о искључивању грејања/климатизације и светла, у складу са критеријумима 7 и 8;

(2) вода и отпадна вода:

– у санитарним просторијама и купатилима морају да се налазе одговарајуће информације намењене гостима о томе како да помогну кампу при уштеди воде,

– гости се позивају да особље обавесте о сваком цурењу које примете,

– у тоалетима морају бити истакнути знакови којима се гости позивају да одлажу одговарајући отпад у канту за отпатке уместо у WC шољу,

– гости се информишу о неопходности и обавезама за исправно одлагање отпадне вод из њиховог покретног смештајног објекта;

(3) отпад:

– гости морају да се информишу о политици смањивања количина отпада кампа и о употреби квалитетних замена за производе који су за једнократну употребу или садрже једну порцију, и подстичу се да употребљавају производе за вишекратну употребу, у случајевима када је употреба производа за једнократну употребу прописана законом,

– гости се морају информисати о томе како и где могу да изврше одвајање отпада у складу са локалним системима у оквиру области које припадају кампу и о томе где могу да одложе опасан отпад.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом, заједно са копијама знакова за обавештавање и копијама обавештења која су намењена гостима, и наводи своје процедуре за дистрибуцију и прикупљање информација и упитника, и за сагледавање повратних информација добијених од гостију.

5) Подаци о потрошњи енергије и воде

Камп мора имати успостављену процедуру за прикупљање и праћење података о укупној потрошњи енергије (kWh), потрошњи електричне енергије и других извора енергије (kWh), као и о потрошњи воде (у литрима).

Подаци се тамо где је то могуће морају прикупљати, на месечном нивоу или барем на годишњем нивоу, за период током којег је камп отворен и морају да се искажу као потрошња по ноћењу и по m² унутрашње површине.

На годишњем нивоу, камп мора да подноси надлежном органу, који је оценио захтев, извештај о оствареним резултатима.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са наведеним критеријумом, заједно са описом одговарајућих процедура. Приликом подношења захтева, подносилац захтева прилаже податке за наведену потрошњу за период од најмање претходних шест месеци (ако су подаци доступни) и након тога прилаже те податке сваке године за протеклу годину или за период током којег је камп отворен. За стамбени простор (дуготрајан боравак), број ноћења се може заснивати на процени власника кампа.

6) Прикупљање других података

Камп мора да има успостављене процедуре за прикупљање и праћење података о потрошњи хемикалија, изражено у kg и/или литрима, са напоменом да ли је производ концентрован или не, и о количини насталог отпада (литри и/или kg несортираног отпада).

Подаци се тамо где је то могуће морају прикупљати, на месечном нивоу или барем на годишњем нивоу, за период током којег је камп отворен и морају да се искажу као потрошња по ноћењу и по m² унутрашње површине.

На годишњем нивоу, камп мора да подноси надлежном органу, који је оценио захтев, извештај о оствареним резултатима.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са наведеним критеријумом, заједно са описом одговарајућих процедура. Приликом подношења захтева, подносилац захтева прилаже податке за наведене потрошње за период од најмање претходних шест месеци (ако су подаци доступни) и након тога мора да прилаже те податке сваке године за протеклу годину или за период током којег је камп отворен. Подносилац захтева специфицира услуге које нуди и одређује да ли се веш пере у објектима кампа.

7) Подаци који се налазе на Еко знаку

Опциони део Еко знака са простором за текст садржи текст:

„Овај камп активно предузима мере за коришћење обновљивих извора енергије, уштеде енергије и воде, смањење отпада, побољшање локалног окружења.”

Процена и провера: подносилац захтева прилаже узорак о начину на који ће користити Еко знак, заједно са изјавом о усаглашености са наведеним критеријумом.

Критеријуми – ДЕО Б

Необавезни критеријуми

Сваком од критеријума који се наводе у овом делу додељене су вредности које се изражавају бодовима или деловима бода. Како би кампу могао бити додељен Еко знак, у крајњем збиру камп мора остварити најмање 24 бода.

Укупни збир који се захтева увећава се за 3 бода за сваку од следећих додатних услуга које су у понуди и које су под управом или у власништву кампа:

1) услуге исхране (укључујући доручак),

2) активности за рекреацију и слободно време, које укључују сауне, базене за пливање и све друге такве објекте који се налазе унутар локације кампа. Ако се активности за рекреацију и слободно време састоје из велнес центра, збир који се захтева, уместо за 3, увећава се за 5 бодова,

3) зелене површине које нису део структуре кампа, као што су: паркови, шуме и вртови који су отворени за госте.

Критеријум – Енергија

1) Производња електричне енергије из обновљивих извора енергије (до 4 бода)

Камп мора производити електричну енергију уз помоћ соларних панела, локалног хидроелектричног система, геотермалних извора, биомасе или снаге ветра, чиме обезбеђује или ће обезбедити најмање 20% од укупне годишње потрошње електричне енергије (2 бода).

Камп мора предати у мрежу нето количину електричне енергије која се произведе из обновљивих извора енергије (2 бода).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са наведеним критеријумом, заједно са документацијом о коришћеним системима за добијање енергије из обновљивих извора, податке о могућем и стварном производном капацитету и документацију о протоку електричне енергије из мреже и ка мрежи, као доказ о нето количини електричне енергије из обновљивих извора која је предата у мрежу.

2) Енергија из обновљивих извора енергије (до 2 бода)

Најмање 70% укупне енергије, која се користи за грејање или расхлађивање или соба или за грејање санитарне воде, мора да потиче из обновљивих извора енергије. (1,5 бод; 2 бода уколико 100% енергије која се у кампу користи за те сврхе потиче из обновљивих извора енергије).

Процена и провера: подносилац захтева доставља изјаву о усаглашености са овим критеријумом, заједно са подацима о енергији утрошеној за грејање соба и топле воде, као и документацију којом се доказује да најмање 70% или 100% те енергије потиче из обнoвљивих извора енергије.

3) Енергетска ефикасност котлова (1,5 бод)

Камп мора имати котлове чија ефикасност одговара класи четири звездице како је дефинисано Директивом Савета 92/42/ЕЕЗ).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са наведеним критеријумом, заједно са одговарајућом документацијом.

4) Емисије NOx из котлова (1,5 бод)

Котлови за грејање морају одговарати разреду 5 у складу са одговарајућим стандардом SRPS EN 15502, којим се уређују емисије NOx, и мора имати емисију NOx мању од 60 mg NOx/kWh (гасни кондензациони котлови) или 70 mg NOx/kWh (некондензациони гасни котлови номиналне снаге до 120 kW).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом, заједно са извештајем или техничким спецификацијама стручних техничких лица која су одговорна за продају и/или одржавање котла.

5) Даљинско грејање (1,5 бод)

Камп мора бити прикључен на ефикасан систем даљинског грејања, који се за намене Еко знака дефинише како следи:

Производња топлоте одвија се у уређају за когенерацију високог степена ефикасности (дефиниција високо-ефикасне когенерације дата је у критеријуму бр. 3), или у котловима који производе само топлоту, степена ефикасности који одговара или премашује применљиву референтну вредност дефинисану Одлуком Комисије 2007/74/ЕЗ;

Додатно:

Цеви дистрибутивне мреже за даљинско грејање морају да испуњавају одговарајуће стандарде за такву врсту цеви.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са наведеним критеријумом, заједно са документацијом којом се доказује прикључење на даљинско грејање.

6) Комбинована производња топлотне и електричне енергије – (когенерација) (1,5 бод)

Електрична енергија и грејање са којом се снабдевају санитарне просторије, заједничке просторије и смештај за изнајмљивање мора бити из уређаја за когенерацију високог степена ефикасности (дефиниција високо-ефикасне когенерације дата је у критеријуму бр. 3).

Ако камп на својој локацији поседује такав уређај за когенерацију, топлота и електрична енергија које се произведу у том уређају морају снадбевати камп са уделом од најмање 70% укупне потрошње топлоте и електричне енергије на локацији.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са наведеним критеријумом, заједно са документацијом о уређају за когенерацију.

7) Топлотна пумпа (до 2 бода)

Камп мора имати топлотну пумпу која обезбеђује грејање и/или климатизацију (1,5 бод).

Топлотна пумпа мора имати Еко знак или други врсту ознаке о заштити животне средине типа I, у складу са одговарајућим ISO стандардом (2 бода).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са наведеним критеријумом, заједно са документацијом о топлотној пумпи.

8) Поновно искоришћење топлоте (до 1,5 бод)

Камп мора имати систем за поновно искоришћење топлоте за 1 (1 бод) или 2 категорије (1,5 бод) од следећих: расхладни системи, вентилатори, машине за прање веша, машине за прање посуђа, базен(и) за пливање, санитарна отпадна вода.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са наведеним критеријумом, заједно са документацијом о системима за поновно искоришћење топлоте.

9) Подешавање температуре у просторијама (1,5 бод)

Мора постојати могућност независног подешавања температуре у сваком заједничком простору и сваком појединачном изнајмљеном смештају.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са наведеним критеријумом, заједно са документацијом о системима за подешавање температуре.

10) Енергетски прегледи зграда (1,5 бод)

За објекте кампа се мора вршити енергетски преглед најмање на сваке две године, од стране независног стручњака и морају се спровести најмање две препоруке за побољшање енергетске ефикасности које су резултат енергетског прегледа.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже извештај о извршеном енергетском прегледу и прилаже детаљну документацију о начину на који је камп испунио овај критеријум.

11) Климатизација (до 2 бода)

Сви уређаји за климатизацију у кампу, морају имати енергетску ефикасност која је најмање 15% виша у односу на ону која је потребна да би били сврстани у класу А енергетске ефикасности (1,5 бод).

Сви уређаји за климатизацију у кампу морају имати енергетску ефикасност која је барем 30% виша у односу на граничну вредност за разврставање у класу А енергетске ефикасности (2 бода).

Овај критеријум се не примењује за уређаје који могу користити друге изворе енергије, за уређаје са системом ваздух-вода и вода-вода, или јединице номиналне снаге веће од 12 kW.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже релевантну документацију којом се доказује усклађеност са овим критеријумом.

12) Аутоматско искључивање система за климатизацију и грејања (1,5 бод)

Мора постојати систем који аутоматски искључује климатизацију и грејање изнајмљеног смештаја када су прозори отворени.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже техничку спецификацију стручних техничких лица која су одговорна за уградњу, продају и/или одржавање система за климатизацију.

13) Биоклиматско пројектовање (3 бода)

Објекти на локацији кампа морају бити изграђени у складу са начелима биоклиматског пројектовања.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом документацијом.

14) Енергетски ефикасни расхладни уређаји (1 бод), пећнице (1 бод), машине за прање посуђа (1 бод), машине за прање веша (1 бод), машине за сушење веша (1 бод) и канцеларијска опрема (1 бод) – (највише 3 бода)

(1 бод): Сви расхладни уређаји за домаћинство морају бити класе енергетске ефикасности: A + или A++, а сви расхладни или мини барови су најмање класа B енергетске ефикасности B.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже документацију којом се утврђује енергетска класа свих расхладних уређаја и расхладних или мини барова.

(1 бод): Све електричне пећнице за домаћинство морају бити класе енергетске ефикасности А.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже документацију којом се утврђује енергетска класа свих електричних пећница за домаћинство.

Напомена: Овај критеријум не примењује се за пећнице које нису обухваћене законским прописима о означавају енергетске ефикасности електричних пећница (нпр. индустријске пећнице).

(1 бод): Све машине за прање посуђа у домаћинству морају бити класе енергетске ефикасности А.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже документацију којом се утврђује енергетска класа свих машина за прање посуђа.

Напомена: Овај критеријум не примењује се за машине за прање посуђа које нису обухваћене законским прописима о означавају енергетске ефикасности машина за прање посуђа (нпр. индустријске машине за прање посуђа).

(1 бод): Све машине за прање веша у домаћинству морају бити класе енергетске ефикасности А.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже документацију којом се утврђује енергетска класа свих машина за прање веша.

Напомена: Овај критеријум не примењује се за машине за прање веша које нису обухваћене законским прописима о означавају енергетске ефикасности машина за прање веша (нпр. индустријске машине за прање веша).

(1 бод): Најмање 80% канцеларијске опреме (персонални рачунари, монитори, факс уређаји, штампачи, скенери, фотокопир апарати) морају имати ознаку Energy star.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже документацију којом се утврђује да канцеларијска опрема поседује ознаку Energy star.

(1 бод): Све електричне машине за сушење веша морају бити класе енергетске ефикасности А.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже документацију којом се утврђује енергетска класа свих електричних машина за сушење веша.

Напомена: Овај критеријум не примењује се за индустријске машине за сушење веша.

15) Електричне сушилице руку и фенови за косу са сензором за близину (до 2 бода)

Све сушилице руку (1 бод) и фенови за косу (1 бод) морају бити опремљени са сензором за близину или имати ознаку о заштити животне средине типа I, у складу са одговарајућим ISO стандардом им се додељује еколошка ознака ISO типа I.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже одговарајућу документацију о начину на који камп испуњава овај критеријум.

16) Постављање расхладних уређаја (1 бод)

Расхладни уређаји за кухињу, киоске и продавнице морају се поставити и регулисати у складу са принципима уштеде енергије, како би се смањио губитак енергије.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум.

17) Аутоматско искључивање светла у изнајмљеном смештају (1,5 бод)

Аутоматски систем за гашење светла кад гости напуштају смештај мора бити постављен у најмање 95% смештаја за изнајмљивање у оквиру кампа.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже техничку спецификацију стручног техничког лица које је одговорно за уградњу и/или одржавање ових система.

18) Временско управљање сауном (1 бод)

Све сауне и турска купатила морају имати систем за временско управљање укључивања /искључивања или одговарајућу процедуру за особље за ове поступке.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже техничку спецификацију стручног техничког лица које је одговорно за уградњу и/или одржавање ових система.

19) Загревање базена за пливање из обновљивих извора енергије (до 1,5 бод)

Енергија која се користи за загревање воде у базену за пливање мора потицати из обновљивих извора енергије. Најмање 50%:1 бод, 100%:1,5 бод.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом, заједно са подацима о енергији утрошеној за грејање воде у базенима за пливање и документацију којом се доказује количина утрошене енергије која потиче из обновљивих извора енергије.

20) Аутоматско искључивање спољних светала (1,5 бод)

Спољно осветљење које није потребно у смислу безбедности, мора се аутоматски искључивати након дефинисаног времена или се активира преко сензора за близину.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже техничку спецификацију стручног техничког лица које је одговорно за уградњу и/или одржавање тих система.

Критеријум – Вода

1) Коришћење кишнице (2 бода) и рециклиране воде (2 бода)

(2 бода): Кишница се мора сакупљати и користи за намене које нису санитарне и којима се не обезбеђује вода за пиће.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом и одговарајућим уверењима да се снадбевање санитарном и пијаћом водом врши потпуно одвојено.

(2 бода): Рециклирана вода се мора сакупљати и користити за намене које нису санитарне и којима се не обезбеђује вода за пиће.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом и одговарајућим уверењима да се снадбевање санитарном и пијаћом водом врши потпуно одвојено.

2) Аутоматски системи за заливање спољних површина (1,5 бод)

Камп мора користити аутоматски систем који омогућава најбољу временску расподелу и потрошњу воде за заливање спољашњих биљака/зеленила.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом.

3) Проток воде из славина и тушева (1,5 бод)

Просечни проток воде из свих славина и тушева, изузев славина изнад када и станице за точење воде, не сме прекорачити 8 литара/минут.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом.

4) Испирање тоалета (1,5 бод)

Најмање 95% тоалета мора користи шест литара воде или мање по пуном испирању.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом.

5) Потрошња воде при машинском прању посуђа (1 бод)

Потрошња воде при машинском прању посуђа (изражена као W(измерено)) мора бити мања или једнака прагу потрошње који се дефинише једначином у наставку, уз коришћење исте методе испитивања као SRPS EN 50242 и програмског циклуса као што је наведено у одговарајућим националним законским прописима о означавању енергетске ефикасности машина за прање посуђа:

W(измерена) ≤ (0,625 ( S) + 9,25

Где је:

W(измерено) = измерена потрошња воде машине за прање посуђа у литрима по програмском циклусу, изражена до прве децимале,

S = број стандардних комплета посуђа који може да стане у машину за прање посуђа.

Овај критеријум примењује се само за машине за прање посуђа у домаћинству.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже техничку спецификацију стручних техничких лица која су одговорна за производњу, продају или одржавање машина за прање посуђа или доказе да је машинама за прање посуђа додељен Еко знак.

6) Потрошња воде при машинском прању веша (1 бод)

Машине за прање веша које гости и особље користе у кампу или машине за прање веша које користи пружалац услуге прања веша за потребе кампа, не сме трошити више од 12 литара воде по kg веша за прање, мерено у складу са стандардом SRPS EN 60456, коришћењем стандардног циклуса прања памука при температури од 60 °C.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже техничку спецификацију стручних техничких лица која су одговорна за производњу, продају или одржавање машина за прање веша, или доказе да је машинама за прање веша додељен одговарајући Еко знак. Руководство кампа прилаже техничку документацију пружаоца услуга, који за потребе кампа обезбеђује услугу прања веша, којом се доказује да његова машина за прање веша испуњава овај критеријум.

7) Температура и проток воде из славине (1 бод)

Најмање 95% славина мора омогућавати прецизно и брзо подешавање температуре воде и протока воде.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом.

8) Ограничавање времена протока воде на тушевима (1,5 бод)

Сви тушеви у санитарним просторијама/заједничким просторијама морају бити опремљени са уређајем за временско ограничење протока воде или сензор осетљив на близину, који прекида проток воде након одређеног времена или ако се туш не користи.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом.

9) Прекривање базена за пливање (1 бод)

Ноћу или када је напуњен водом, а није у употреби више од једног дана, базен се мора прекривати како би се спречило хлађење воде у базену и смањило њено испаравање.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом.

10) Зимско одржавање путева (до 1,5 бод)

Када је неопходно зимско одржавање путева, морају се користити механичка средства или песак/шљунак како би се путеви до објекта кампа учинили безбедним у условима поледице/снежних падавина (1,5 бод).

Ако се за зимско одржавање путева користе хемијска средства, морају се користити средства која не садрже више од 1% хлоридног јона (Cl-) (1 бод) или средства за зимско одржавање путева која имају ознаку о заштити животне средине типа I, у складу са одговарајућим ISO стандардом (1,5 бод).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом.

11) Обавештења о тврдоћи воде (до 2 бода)

У близини санитарних просторија/машина за прање веша/машина за прање посуђа морају се налазити јасна објашњења о локалној тврдоћи воде (1 бод) како би се омогућило да гости и особље на бољи начин употребљавају детергенте и мора се користити систем за аутоматско дозирање (1 бод) који омогућава најбољу употребу детергената у складу са тврдоћом воде.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са наведеним критеријумом, заједно са релевантном документацијом којом се доказује начин на који се корисник обавештава о тврдоћи воде.

12) Писоари који штеде воду (1,5 бод)

Сви писоари морају бити опремљени системом без воде или поседовати систем механичког/електронског испирања који омогућава једнократно испирање сваког писоара само када је у употреби.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљну додатну документацију о начину на који камп испуњава овај критеријум.

13) Коришћење аутохтоних врста за нову садњу на спољашњим површинама (1 бод)

За нову садњу дрвећа и живе ограде на спољашњим површинама, морају се користити искључиво аутохтоне биљне врсте.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже релевантну спецификацију о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом одговарајућег стручњака.

Критеријум – Детергенти и дезинфекциона средства

1) Детергенти (до 3 бода)

Најмање 80% детергената за ручно прање посуђа и/или детергената за машинско прање посуђа и/или детергената за прање веша и/или вишенаменских средстава за чишћење и/или средстава за чишћење санитарија и/или сапуна и шампона које користи камп мора имати додељен Еко знак или другу одговарајућу ознаку о заштити животне средине типа I, у складу са одговарајућим ISO стандардом (1 бод за сваку од тих категорија детергената, до највише 3 бода).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже податке и документацију (укључујући одговарајуће рачуне) преко којих се може утврдити количина таквих производа који су у употреби и количина таквих производа који имају одговарајући Еко знак.

2) Боје и лакови за унутрашњу и спољашњу употребу (до 2 бода)

Најмање 50% боја и лакова који се користе за унутрашње и/или спољашње фарбање смештаја за изнајмљивање, изузев камп-приколица и кућа на точковима, морају имати Еко знак или другу ознаку о заштити животне средине типа I, у складу са одговарајућим ISO стандардом. (1 бод за боје за унутрашњу употребу, 1 бод за боје и лакове за спољашњу употребу).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже податке и документацију (укључујући одговарајуће рачуне) преко којих се може утврдити количина таквих производа који су у употреби и количина таквих производа који имају одговарајући Еко знак.

3) Прање аутомобила само у специјално опремљеним просторима (1 бод)

Прање аутомобила није дозвољено, или је дозвољено само у просторима који су специјално опремљени системом за сакупљање коришћене воде и детергената и њихово усмеравање у канализациони систем.

Процена и провера: подносилац захтева доставља изјаву о усклађености са овим критеријумом, заједно са одговарајућом пратећом документацијом.

4) Подршка заменама за вештачка средства која служе за потпалу ватре (1 бод)

На простору кампа уместо вештачких производа за потпалу роштиља или камина морају бити у понуди производи попут уља из семена репе, производи од конопље.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом.

5) Базени за пливање: дозирање дезинфекционих средстава (1 бод) или природни/еколошки базени за пливање (1 бод)

Базен за пливање мора бити опремљен системом за аутоматско дозирање који користи најмању количину дезинфекционих средстава довољну за постизање одговарајућих хигијенских услова (1 бод).

Или

Базен за пливање је по врсти еколошки/природни уз присуство искључиво природних елемената који купачима обезбеђују хигијену и безбедност (1 бод).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже техничку документацију о систему за аутоматско дозирање или врсти еколошког/природног базена за пливање и његовом одржавању.

6) Механичко чишћење (1 бод)

Камп мора имати јасне процедуре за спровођење чишћења без употребе хемикалија, као што је употреба производа од микровлакана или других нехемијских материјала за чишћење или активности са сличним дејством.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом.

7) Органско вртларство (2 бода)

Спољним површинама мора се управљати без икакве употребе пестицида или у складу са начелима органске пољопривредне производње.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом.

8) Средства против инсеката и штеточина (до 2 бода)

Камп мора бити пројектован на начин да користи одговарајуће хигијенске праксе (као што је на пример градња на стубовима како би се спречио улазак пацова у просторије, употреба мрежа и спирала против комараца) како би се обезбедило да се у кампу употреба средстава против инсеката и штеточина све де на најмању могућу меру (1 бод).

Ако се користе средства против инсеката и штеточина, смеју се користити само она средства која су дозвољене у органској пољопривреди, или супстанце којима је додељен одговарајући Еко знак или друга ознака о заштити животне средине типа I, у складу са одговарајућим ISO стандардом (1 бод).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом.

Критеријум – Отпад

1) Компостирање (до 2 бода)

Камп мора да врши одвајање одговарајућег органског отпада (отпад из врта 1 бод; отпад из кухиње 1 бод) и мора да обезбеди да се он компостира у складу локалним прописима (на пример у самом објекту кампа или од стране других овлашћених субјеката).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом.

2) Пића у неповратној амбалажи (2 бода)

Пића у неповратној амбалажи не смеју бити део понуде у области која је непосредно власништво или је под непосредном управом кампа.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом, заједно са назнаком који се производи за једнократну употребу евентуално користе, као и опис законске основе која то прописује.

3) Одлагање масти/уља (до 2 бода)

Морају се поставити сепаратори масти, а масти/уља од печења и пржења морају се на одговарајући начин прикупљати и одлагати (1 бод).

Гостима се према потреби мора нудити правилно одлагање масти/уља (1 бод).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом.

4) Изливања са паркинга (1 бод)

Испуштања уља као и других сличних материја из возила на паркингу, мора да се сакупља и правилно одлаже.

Процена и провера: Подносилац захтева доставља детаљно објашњење о томе како камп испуњава овај критеријум заједно са одговарајућом пратећом документацијом.

5) Коришћени текстил, намештај и други производи (до 3 бода)

Коришћени намештај, текстили и други производи као што је електронска опрема дају се у добротворне сврхе у складу са политиком кампа (2 бода) или се продају (1 бод) другим удружењима која сакупљају и прерасподељују такву робу.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом од одговарајућих удружења.

Критеријум – Остале услуге

1) Регулисање саобраћаја у оквиру кампа (1 бод)

Одвијање комплетног саобраћаја унутар локације кампа (гости и одржавање/превоз) мора имати и временско и просторно ограничење.

Процена и провера: подносилац захтева доставља детаљно објашњење о томе како камп испуњава овај критеријум заједно са одговарајућом пратећом документацијом.

2) Саобраћај за потребе кампа (1 бод)

Камп не сме користи возила са мотором са унутрашњим сагоревањем за превоз и одржавање унутар кампа.

Процена и провера: подносилац захтева доставља детаљно објашњење о томе како камп испуњава овај критеријум заједно са одговарајућом пратећом документацијом.

3) Колица за госте у кампу (1 бод)

За превоз пртљага и намирница, колица и остала немоторизована превозна средства су бесплатно на располагању гостима.

Процена и провера: Подносилац захтева доставља детаљно објашњење о томе како камп испуњава овај критеријум заједно са одговарајућом пратећом документацијом.

4) Непрекривене површине (1 бод)

Најмање 90% површине кампа није прекривено асфалтом/цементом или другим материјалом за прекривање, који онемогућавају правилну дренажу и проветравење земљишта.

Процена и провера: подносилац захтева доставља детаљно објашњење о томе како камп испуњава овај критеријум заједно са одговарајућом пратећом документацијом.

5) Озелењавање кровова (2 бода)

Најмање 50% зграда кампа које имају одговарајуће кровове (равни кровови или кровови малог нагиба) који немају друге намене, морају бити озелењени травом или биљкама.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом.

6) Комуникација и едукација у вези са заштитом животне средине (до 3 бода)

Камп гостима мора обезбедити комуникацију у вези са животном средином и информативна обавештења на тему заштите и очувања локалног биодиверзитета, предела и природе (1,5 бод). Забава за госте мора укључивати елементе едукације на тему животне средине (1,5 бод).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом.

7) Забрана пушења у заједничким просторијама и собама (до 1,5 бод)

Пушење није дозвољено у:

– 100% унутрашњих заједничких просторија и у најмање 70% смештаја за изнајмљивање (1 бод)

– 100% унутрашњих заједничких просторија и у најмање 95% смештаја за изнајмљивање (1,5 бод).

Процена и провера: подносилац захтева наводи број и врсту просторија и назначава које од њих су намењене непушачима.

8) Бицикли (1,5 бод)

Гостима морају бити на располагању бицикли. Најмање 3 бицикла на 50 смештајних јединица.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже објашњење на који начин камп испуњава овај критеријум.

9) Услуге превоза (1 бод)

Гостима који користе градски превоз, камп мора понудити превоз од места доласка еколошки прихватљивим превозним средствима, као што су електрична возила или кочије.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум и пример како се гости обавештавају о томе.

10) Повратне флаше или флаше за поновно пуњење (до 3 бода)

Камп у понуди мора да има напитке у повратним флашама/флашама за поновно пуњење: безалкохолна пића (1 бод), пиво (1 бод), вода (1 бод).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом од добављача флаша.

11) Употреба производа који се могу поновно пунити (до 2 бода)

У кампу се смеју користити само батерије на пуњење за даљинске управљаче за телевизоре (1 бод), и/или кертриџи који могу поново да се пуне са тонером – за штампаче и фотокопир апарате (1 бод).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са одговарајућом додатном документацијом од добављача батерија и/или од одговарајућих овлашћених оператера који врше поновно пуњење тонер касета.

12) Производи од папира (до 3 бода)

Најмање 80% тоалет/танког упијајућег папира и/или канцеларијског папира и/или папира за штампање, који су у употреби, мора имати додељен Еко знак (1 бод за сваку од те три категорије производа од папира, највише до 3 бода).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже податке и документацију (укључујући за то релевантне рачуне) којима се утврђује количина таквих производа који су у употреби и количина таквих производа који имају Еко знак.

13) Трајна добра (до 3 бода)

Најмање 30% било које категорије трајних добара (као што су постељина, пешкири, текстилни програм за столове, персонални рачунари, телевизори, душеци, намештај, машине за прање веша, машине за прање судова, расхладни уређаји, усисивачи, подне облоге, сијалице) која су присутна у кампу, укључујући смештај за издавање, морају имати додељен Еко знак или другу ознаку о заштити животне средине типа I, у складу са одговарајућим ISO стандардом (1 бод за сваку од највише три категорије трајних добара).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже податке и документацију којима се утврђује количина таквих производа који су у власништву и количина таквих производа који имају Еко знак.

14) Локални прехрамбени производи (до 3 бода)

При сваком оброку, укључујући доручак, у понуди морају бити најмање два локална и сезонска прехрамбена производа (1,5 бод).

Када је применљиво, забрањује се конзумирање локалних угрожених врста, као што су поједине врсте риба и ракова, дивљач, у киосцима са храном и продавницама (1,5 бод).

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са наведеним критеријумом, заједно са одговарајућом додатном документацијом.

15) Органска храна (до 3 бода)

Главни састојци најмање два јела (1 бод) или целог менија, укључујући доручак (2 бода) и најмање 4 производа који се продају у продавници (1 бод) морају бити произведени у складу са органском пољопривредном производњом, или у складу са захтевима за декларације и ознаке о заштити животне средине типа I, у складу са одговарајућим ISO стандардом.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са наведеним критеријумом, заједно са одговарајућом додатном документацијом.

16) Квалитет ваздуха у унутрашњим просторијама (до 4 бода)

Камп мора обезбедити оптимални квалитет ваздуха у унутрашњим просторијама применом једне или обе следеће мере:

(1) смештај за изнајмљивање и заједничке просторије морају бити изграђени у складу са свим техничким прописима за градњу на начин да не представљају ризике за хигијену и здравље (не сме бити: одавања отровних гасова, присуства штетних честица или гасова у ваздуху, емисија штетног зрачења; загађења вода или земљишта и сл.), и могу садржати само оне боје, декорацију, намештај и друге материјале којима је додељен одговарајући Еко знак или друга еквивалентна ознакама о заштити животне средине типа I (за ниску стопу емисија), у складу са одговарајућим ISO стандардом, (2 бода),

(2) собе и заједничке просторије нису са мирисима, постељина, пешкири и текстил морају да се перу са детергентима који не садрже мирисе (1 бод) и чишћење се обавља помоћу средстава која не садрже мирисе (1 бод).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са наведеним критеријумом, заједно са одговарајућом додатном документацијом. Када је реч о захтеву да се не употребљавају мириси, сматра се да је довољан списак састојака који улазе у састав средставаза прање и чишћење без мириса.

Критеријум – Опште управљање

1) Регистрација кампа у систем EMAS (3 бода) или ISO 14001, односно SRPS ISO 14001 сертификација (2 бода)

Камп мора бити регистрован у систему EMAS (3 бода) или мора имати сертификован систем менаџмента животном средином у складу са стандардом SRPS ISO 14001, односно ISO 14001 (2 бода).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже одговарајући доказ о регистрацији у систему EMAS или одговарајући сертификат за ISO 14001, односно SRPS ISO 14001. Као ISO 14001, односно SRPS ISO 14001 сертификат, прихватају се и национални и инострани сертификати са одговарајућом акредитацијом.

2) Регистрација добављача у систему EMAS (1,5 бод) или ISO 14001, односно SRPS ISO 14001 сертификација (до 1,5 бод)

Барем један од главних добављача или пружаоца услуга кампа мора бити регистрован у систему EMAS (1,5 бод) или сертификован по стандарду ISO 14001, односно SRPS ISO 14001 (1 бод).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже одговарајући доказ о регистрацији у систем EMAS или сертификат ISO 14001, односно SRPS ISO 14001 барем једног од његових кључних добављача. Као ISO 14001, односно SRPS ISO 14001 сертификат, прихватају се и национални и инострани сертификати са одговарајућом акредитацијом.

3) Усклађеност подизвођача са обавезним критеријумима (до 4 бода)

Када додатне услуге исхране или активности за рекреацију и слободно време изводе подизвођачи, те услуге морају бити усклађене са свим обавезним критерјумима из дела А овог Прилога који се примењују за те посебне услуге (2 поена за сваку услугу исхране и пића и/или објекте за активности за рекреацију и слободно време присутних у кампу).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже одговарајућу документацију о уговорима са подизвођачима и другу документацију која поткрепљује усаглашеност подизвођача са обавезним критеријумима.

4) Мерачи потрошње енергије и воде (до 2 бода)

Камп мора поседовати додатне мераче потрошње енергије и воде који се уграђују да обезбеде прикупљање података о потрошњи при извођењу различитих активности и/или рада машина, као што су услуге сређивања соба, прања и сушење веша и услуге кухиње и/или посебне машине попут фрижидера, машина за прање веша, итд (1 бод).

Свака смештајна јединица има свој издвојени мерач потрошње и/или воде (1 бод).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже детаљно објашњење о начину на који камп испуњава овај критеријум, заједно са анализом прикупљених података (ако су већ доступни).

5) Додатне мере за заштиту животне средине (до 3 бода)

Или:

(1) додатне мере за заштиту животне средине (до 1,5 бод за сваку меру, највише до 3 бода): Руководство кампа мора предузимати мере, поред мера које предузима у складу са већ наведеним критеријумима из дела А и дела Б овог Прилога, у циљу побољшања перформанси животне средине кампа. Надлежни орган који оцењује захтев, тим мерама додељује бодове који не могу бити већи од 1,5 бод по појединачној мери.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим критеријумом, заједно са детаљним описом сваке додатне мере коју подносилац захтева жели да надлежни орган узме у обзир;

Или:

(2) додела еко знака (3 бода): Кампу је додељен одговарајући Еко знак типа I, у складу са одговарајућим ISO стандардом.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже одговарајући доказ о додељеном Еко знаку.