Прилог 15

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА ТЕЛЕВИЗОРЕ

Критеријуми за доделу Еко знака за телевизоре имају за циљ да промовишу:

1) смањење штете у животној средини или ризика у вези са употребом енергије (глобално загревање, ацидификација, исцрпљивање необновљивих извора енергије) кроз смањење потрошње енергије;

2) смањење штете у животној средини у вези са употребом природних ресурса;

3) смањење штете у животној средини у вези са употребом опасних супстанци, кроз смањивање употребе таквих супстанци;

Поред тога, критеријуми подстичу примену најбољих пракси (оптимално коришћење у вези са животном средином) и развијају еколошку свест потрошача.

У оквиру сваког критеријума наводе се посебни захтеви за процену и проверу.

Када је могуће, испитивање треба да спроведу лабораторије са одговарајућом акредитацијом или лабораторије које испуњавају опште захтеве наведене у стандарду SRPS ISO/IEC ISO 17025 и које су компетентне за обављање одговарајућих испитивања.

Када процењују пријаве и прате усклађеност са критеријумима, надлежним органима се препоручује да сагледају спровођење признатих система менаџмента животном средином, какви су ЕМАS, ISO 14001, односно SRPS ISO 14001 (напомена: не захтева се увођење таквих система управљања).

По потреби, надлежни органи могу затражити додатну документацију и могу извршити независне провере.

Група производа „телевизори” обухвата електронску опрему која се напаја преко главног вода, а чија је примарна сврха и функција примање, декодирање и приказивање сигнала телевизијског преноса.

За доделу националног Еко знака производу, телевизор мора да припада групи производа „телевизори”, и да буде у складу са критеријумима који су утврђени у овом прилогу.

Групи производа „телевизори” додељена је шифра „022”.

Критеријум 1 – Уштеде енергије

а) Пасивно стање мировања

I Пасивна потрошња телевизора приликом стања мировања мора да износи ≤ 0,30 W, осим када је испуњен услов из дела II

II За телевизоре сa лако видљивим спољним прекидачем за искључење, чија потрошња енергије у случају када је прекидач стављен у положај „искључено” износи: < 0,01 W, пасивна потрошња телевизора у стању мировања мора да износи: ≤ 0,50 W.

б) Максимална потрошња енергије

Потрошња енергије телевизора у укљученом стању мора бити: ≤ 200 W.

в) Енергетска ефикасност

До 31. децембра 2010. телевизори који су стављени у промет и којима је додељен Еко знак, морају у укљученом стању да имају потрошњу енергије једнаку или мању од 0,64 · (20 W + А · 4,3224 W/dm²).

Од 1. јануара 2011. до 31. децембра 2012. телевизори који су стављени у промет и којима је додељен Еко знак, морају у укљученом стању да имају потрошњу енергије једнаку или мању од 0,51 · (20 W + А · 4,3224 W/dm²).

Од 1. јануара 2013. телевизори који су стављени у промет и којима је додељен Еко знак, морају да у укљученом стању имају енергетску потрошњу једнаку или мању од 0,41· (20 W + А · 4,3224 W/dm²).

При чему је – А видљива површина екрана1 изражена у dm².

Процена и провера за тачке а) до в): телевизор у стању, у којем се доставља купцу, мора бити тестиран на потрошњу енергије и то у укљученом стању у складу са стандардом SRPS EN 62087, уз примену динамичког емитовања видео сигнала (Методе мерења потрошње енергије аудио, видео и припадајуће опреме).

Ако је телевизор опремљен обавезним менијем који се појављује приликом првог укључивања, тада мора бити задата она поставка коју произвођач препоручује за нормалну кућну употребу.

Подносилац захтева за доделу Еко знака (у даљем тексту: подносилац захтева) мора да достави надлежном органу за доделу Еко знака: извештај о испитивању којим се доказује да телевизор испуњава захтеве наведене у тачкама а) до в).

Како би испунио услове из тачке а) II), подносилац захтева мора дати изјаву да његов телевизор испуњава дате захтеве и мора да достави фотографски доказ у вези спољног прекидача за искључење.

Како би испунио услове из тачке в), подносилац захтева мора доказати да ће сваки од његових телевизора, коме је додељен Еко знак, испуњавати одговарајуће критеријуме енергетске ефикасности приликом првог стављања у промет након датума наведених у критеријуму. Ако се то не може доказати, надлежни орган може издати дозволу за Еко знак само за период у којем се испуњеност захтева може доказати.

––––––––––––––

1 површина екрана. Површина екрана изражена у dm 2 . Једнака је (величина екрана × величина екрана × 0,480) за стандардни екран (4:3 однос ширине и висине слике) и (величина екрана × величина екрана × 0,427) за широки екран (16:9 однос ширине и висине слике).

Критеријум 2 – Садржај живе у флуоресцентним лампама

Укупна количина живе (Hg) у свим лампама, по екрану, не сме бити већа од 75 mg за екране са видљивом дијагоналом екрана која је мања или једнака 40 инча (101 cm).

Укупна количина живе (Hg) у свим лампама, по екрану, не сме бити већа од 99 mg за екране са видљивом дијагоналом екрана већом од 40 инча (101 cm).

Процена и провера: подносилац захтева мора доставити потписану изјаву да његов телевизор испуњава наведене захтеве. Изјава мора да садржи документацију добављача о броју лампи и укупној количини живе у њима.

Критеријум 3 – Продужетак века трајања

Произвођач мора да понуди комерцијалну гаранцију којом гарантује да ће телевизор функционисати најмање две године. Та гаранција важи од датума испоруке купцу.

Доступност компатибилних електронских резервних делова мора да буде гарантована током периода од седам година од времена престанка производње тог производа.

Процена и провера: подносилац захтева мора дати изјаву о усклађености производа са овим захтевима.

Критеријум 4 – Дизајн погодан за растављање

Произвођач је обавезан да докаже да телевизор лако могу да раставе стручни и оспособљени радници, уз примену њима доступних алата, у сврху:

1) поправке и замене истрошених делова,

2) надоградње старијих или застарелих делова, и

3) одвајања делова и материјала за каснију рециклажу или поновну употребу.

У сврху олакшавања растављања потребно је да:

– елементи за учвршћивање унутар телевизора, као на пример шрафови и причвршћивачи, морају омогућити растављање телевизора, а посебно делова који садрже опасне супстанце;

– пластични делови морају бити израђени од једног полимера или од компатибилних полимера за рециклажу и морају да имају одговарајућу идентификацију у складу са SRPS EN ISO11469, ако имају масу већу од 25 g;

– се метални умеци, које није могуће одвојити, не употребљавају;

– подаци о природи и количини опасних супстанци у телевизору морају бити прикупљени у складу са одговарајућим прописима који дефинишу класификацију, паковање и обележавање хемикалија (DSD/DPD и CLP/GHS).

Процена и провера: подносилац захтева уз захтев мора доставити извештај о испитивању у којем је описан поступак растављања телевизора. Извештај мора да укључи шематски приказ телевизора на којем су означене главне компоненте и све опасне супстанце у њима. Он може да буде у писаном облику или аудиовизуелном формату. Информације о опасним супстанцама морају се доставити надлежном органу које додељује Еко знак, облику списка материјала, у којем се наводи врста материјала, коришћена количина и положај.

Критеријум 5 – Тешки метали и успоривачи пламена

a) успоривачи пламена израђени од кадмијума, олова, живе, хрома 6+ или полибромованог бифенила (PBB) или полибромованог дифенил-етра (PBDE), који су наведени у члану 4. став 1. Директиве 2002/95/ЕЗ Европског парламента и Савета, не смеју се употребљавати у телевизорима, осим ако примена тих супстанци није наведена у Прилогу ове Директиве, тако да се изузимају од услова из члана 4. става 1. Директиве или ако је њихова максимална вредност концентрације једнака или мања од прага наведеног у истом прилогу. На основу поменутог Прилога Директиве, максимална вредност концентрације за PBB и PBDE, износи < 0,1%. Такође, мора се обезбедити и испуњеност усклађености са одговарајућим националним прописима из области управљања хемикалијама, управљања отпадом и техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености, који се односе на ову област.

б) пластични делови не смеју да садрже успораваче пламена, или препарате, који садрже супстанце којима је додељена или може бити додељена, у време подношења захтева, било која од следећих ознака ризика или њихова комбинација, како је дефинисано у одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према DSD/DPD:

– R40 (ограничена сазнања о карциногеном ефекту.

– R 45 (може изазвати карцином),

– R46 (може изазвати наследна генетска оштећења),

– R50 (веома токсично по водене организме.),

– R51 (токсично по водене организме.),

– R52 (штетно за водене организме),

– R53 (може изазвати дуготрајне штетне ефекте у воденој животној средини),

– R60 (може смањити плодност),

– R61 (може штетно деловати на плод),

– R62 (могућ ризик од смањења плодности.),

– R63 (могућ ризик од штетног деловања на плод).

Овај услов се не примењује на реактивне успориваче пламена, тј. оне који мењају својства после примене (тј. у ствари нису садржани у коначном производу у концентрацији > 0,1%) тако да се горе наведене R-ознаке више не примењују.

Процена и провера: подносилац захтева мора доставити потврда коју је потписао произвођач телевизора и у којој се наводи усклађеност са овим захтевима. Такође, морају се доставити и изјава о усклађености коју су потписали добављачи пластике и успоривача пламена и копије релевантних безбедносних листова о материјалима и супстанцама. Сви успоривачи пламена који су коришћени морају бити јасно назначени.

Критеријум 6 – Упутства за кориснике

Телевизор се мора продавати заједно са припадајућим упутствима за кориснике која пружају савете за правилну употребу ради заштите животне средине. Те информације се налазе на једном, лако доступном месту у склопу упутства за кориснике као и на веб страници произвођача. Те информације морају посебно да укључе:

1) потрошњу енергије телевизора током различитих начина рада: укључено; искључено; мировање; укључујући информације о могућој уштеди енергије током различитих начина рада;

2) просечну годишњу потрошњу енергије телевизора изражену у kWh, израчунату на основу потрошње телевизора укљученог 4 сата дневно, 365 дана у години;

3) информације да енергетска ефикасност смањује потрошњу енергије и тиме штеди новац смањењем рачуна за електричну енергију;

4) следећа упутства како смањити потрошњу енергије када нико не прати програм на телевизијском пријемнику:

– искључивање телевизора на његовом главном воду или искључивање из утичнице смањује потрошњу енергије на нулу за све телевизоре и препоручује се када се телевизор не употребљава дуже време, нпр. током дужег одсуства;

– употреба спољног прекидача смањује потрошњу енергије готово на нулу (ако такав прекидач постоји);

– стављање телевизора у стање мировања смањује потрошњу енергије, али ипак троши мало енергије;

– смањивање осветљења екрана смањује потрошњу енергије.

5) положај спољног прекидача (ако постоји);

6) информације о поправци које је односе на особе оспособљене за поправку телевизора, укључујући, где је прикладно, контакт податке;

7) упутства за правилно одлагање телевизора по истеку века трајања у рециклажним двориштима или кроз систем прикупљања производа путем продајне мреже;

8) податак да је производу додељен Еко знак, са кратким објашњењем и упутством да се више информација о еколошком знаку, може добити путем интернет странице Министарства надлежног за животну средину.

Процена и провера: подносилац захтева мора дати изјаву о усклађености производа с овим захтевима и мора да достави копију корисничког упутства надлежном органу које оцењује захтев.

Критеријум 7 – Информације које се наводе на еколошком знаку

Опциони део Еко знака са простором за текст садржи текст:

1) „висока енергетска ефикасност”,

2) „смањене емисије СО2”,

3) „дизајниран тако да омогућава поправку и рециклажу”.

Процена и провера: Подносилац захтева мора да да изјаву о усклађености производа са овим захтевом и мора да достави надлежном органу копију Еко знака, како ће бити приказан на амбалажи и/или производу и/или унутар пратеће документације.