Прилог 14

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА ТВРДЕ ОБЛОГЕ

Критеријуми за доделу Еко знака за тврде облоге имају за циљ да промовишу:

1) смањење утицаја на станишта и ресурса у вези са њима;

2) смањење потрошње енергије;

3) смањење испуштања токсичних или других загађујућих супстанци у животну средину;

4) смањење употребе опасних супстанци у материјалима и готовим производима;

5) безбедност и одсуство ризика по здравље у животној средини;

6) информације које омогућавају да потрошач употребљава производ на ефикасан начин којим се на најмању могућу меру смањује укупан утицај на животну средину.

Критеријуми дати у овом прилогу су утврђени по нивоима којима се промовише означавање тврдих облога које су произведене уз мањи утицај по животну средину.

У оквиру сваког критеријума наводе се посебни захтеви за процену и проверу.

Када је могуће, испитивање треба да спроведу лабораторије са одговарајућом акредитацијом или лабораторије које испуњавају опште захтеве наведене у стандарду SRPS ISO/IEC ISO 17025.

По потреби, методе испитивања, које нису методе назначене за сваки критеријум, могу се користити ако надлежни орган који процењује пријаву, прихвати њихову еквивалентност.

Када процењују пријаве и прате усклађеност са критеријумима, надлежним органима се препоручује да сагледају спровођење признатих система менаџмента животном средином, какви су ЕМАS, ISO 14001, односно SRPS ISO 14001 (напомена: не захтева се увођење таквих система управљања).

По потреби, надлежни органи могу затражити додатну документацију и могу извршити независне провере.

Дата група производа може се поделити у „природне производе” и „прерађене производе”.

Група „прерађених производа” се даље може поделити на отврднуте и печене производе.

Отврднути производи обухватају агломерисано камење, бетонске јединице за поплочавање и терацо плоче.

Печени производи обухватају керамичке плочице и глинене плочице.

Природни производи обухватају природно камење (како их је дефинисала техничка комисија за стандарде CEN TC 246; релевантна национална комисија за стандарде U246 – Природни камен и агрегати), које представља делове стена које се јављају у природи, укључујући мермер, гранит и друго природно камење.

Друго природно камење односи се на природно камење чије су техничке карактеристике у потпуности различите од карактеристика мермера и гранита, како је дефинисано стандардом SRPS EN 12670 „Природни камен – Терминологија”. Такво камење не добија брзо сјај приликом полирања и не добија се увек у блоковима: пешчар, кварц, шкриљац, бигар, шкриљевац.

Агломерисано камење представља индустријске производе произведене из мешавине агрегата, углавном из природног каменог грубозрнастог пешчара и везивног средства, како је дефинисано у стандарду SRPS EN 14618 „Вештачки камен – терминологија и класификација”. Грубозрнасти пешчар је уобичајено састављен од гранулата мермера и гранита из каменолома, а везивно средство чине вештачке компоненте као што је незасићена полиестерска смола или хидраулички цемент. Ова група производа такође укључује и вештачко камење и компактни мермер.

Бетонске јединице за поплочавање су производи за спољно прекривање тла добијени мешањем песка, шљунка, цемента, неорганских пигмената и додатака, и виброкомпресију како је дефинисала техничка комисија за стандарде CEN/TC 178. Ова група производа такође укључује и бетонске стазе и бетонске плоче.

Терацо плоче су елементи одговарајуће компактности истог облика и дебљине, који испуњавају одређене геометријске захтеве како је дефинисала техничка комисија за стандарде CEN/TC 229. Плоче су једнослојне или двослојне. Једнослојне плоче су плоче у потпуности направљене од гранулата или камене ситнежи одговарајућег агрегата, заливени сивим и белим цементом и водом. Двослојне плоче су терацо плоче направљене од прве површине или слоја који се хаба (једнослојне композиције) и другог слоја, познат као потпорни или основни бетонски слој, чија површина није изложена утицајима у току уобичајене употребе и који се делимично може уклонити.

Керамичке плочице су танке плоче од глине и/или других неорганских сировина као што су глиненац и кварц, како се дефинишу у техничкој комисији за стандарде CEN/TC 67. Углавном се обликују истискањем или притискањем на собној температури, суше и затим пеку на температурама које су потребне да би се добила неопходна својства. Плочице могу бити глазиране или неглазиране, оне су незапаљиве и генерално се под утицајем светлости не мењају.

Глинене плочице су јединице које задовољавају одређене захтеве у вези са обликом и димензијама, употребљавају се за прекривање површинској слоја и претежно се производе од глине и других материјала, са или без додатака како је дефинисала техничка комисија за стандарде CEN/TC 178.

Групу производа „тврде облоге” чине следећи производи за унутрашњу/спољашњу употребу, без било какве релевантне структуралне функције:

1) природни камен;

2) агломерисани камен;

3) бетонски блокови за поплочавање;

4) терацо плочe;

5) керамичке плочице;

6) глинени црепови.

Када је реч о тврдим облогама, могу се применити критеријуми за подне и зидне облоге, ако је процес производње идентичан и користе се исти материјали и методе производње.

За доделу националног Еко знака производима који спадају у групу производа „тврде облоге”, тврда облога мора бити у складу са критеријумима који су утврђени у овом прилогу.

Групи производа „тврде облоге” додељена је шифра „021”.

Критеријум 1 – Екстракција сировина

1.1. Управљање екстракцијом (само за природне производе)

Општи захтеви

Управљање екстракцијом сировина када је реч о природном камењу „оцењује се” у складу са матрицом шест главних показатеља.

Укупна оцена заснива се на збиру појединачних оцена које се дају у вези са сваким појединачним показатељем, који се множи корективним пондерисањем (W). Каменоломи морају постићи пондерисани резултат од најмање 19 поена како би им био додељен Еко знак. Поред тога, резултат за сваки показатељ мора бити виши или нижи у односу на дефинисани праг, како је прикладно, у складу са Табелом 1 овог прилога.

Поред услова датих у Табели 1, морају се испунити сви следећи обавезни услови:

(1) не сме бити мешања са било каквим дубоким изданима под притиском,

(2) не сме бити мешања са површинским водним телима са цивилним изливом или изворима, или у случају да водно тело спада у регистар заштићених подручја, или ако је просечни проток водотока > 5 m³/s,

(3) мора постојати затворени систем поновног искоришћења отпадне воде како би се избегло ширење отпада насталог ломљењем у животну средину и како би се остварила рециклажна петља. Вода се мора прикупљати у непосредној близини места где се користи у каменолому, након чега се мора затвореним цевима преусмеравати до одговарајућег постројења за пречишћавање. Након што се пречисти, вода се мора рециклирати.

Процена и провера: подносилац захтева за доделу Еко знака (у даљем тексту: подносилац захтева) мора да приложи прорачун његовог укупног резултата (пондерисан на одговарајући начин), и релевантне податке за сваки од шест показатеља (исказујући, између осталог, да је сваки резултат већи од минималног резултата, ако је дефинисан) у складу са матрицом у Табели 1 и у складу са са одговарајућим упутствима у Техничком додатку датим у овом прилогу. Подносилац пријаве такође мора приложити и одговарајућу документацију и/или изјаве којима се доказује усклађеност са свим поменутим критеријумима.

Табела 1. Матрица за оцењивање управљања екстракцијом сировина за природно камење

Оцена

Показатељ

Напомене

5

(одлично)

3

(добро)

1

(довољно)

Праг

Релативне вредности пондера

I.1 Количник рециклирања воде

(рециклирана отпадна вода/укупна излазна количина воде из процеса) x 100

Видети Технички додатак-А3

> 80

80 – 70

69 – 65

< 65

W3

I.2 Количник утицаја каменолома

m² подручја под утицајем (предњи део каменолома + активно одлагалиште) />m² одобреног подручја

[%]

< 15

15 – 30

31 – 50

> 50

W1, W2

I.3 Отпад од природних ресурса

m³ употребљивог материјала / m³ екстрахованог материјала

[%]

> 50

50 – 35

34 – 25

< 25

-

I.4 Квалитет ваздуха

годишња гранична вредност измерена дуж граничне линије са подручјем каменолома.

PM10 суспендованих честица [µg/Nm³]

Метода испитивања SRPS EN 12341

< 20

20 – 100

101 – 150

> 150

W2

I.5 Квалитет воде

Суспендоване чврсте материје [mg/l]

Метода испитивања SRPS ISO 5667-17

< 15

15 – 30

31 – 40

> 40

W1, W2, W3

I.6 Бука

Измерена дуж граничне линије са подручјем каменолома (dB(A))

Метода испитивања RPS ISO 1996-1

< 30

30 – 55

56 – 60

> 60

W2

Списак пондерисања (употребљава се само када је специфицирано):

W1. Заштита земљишта: (пондерисање: 0,3 – 0,8, видети табелу) – за показатеље количника утицаја каменолома (I.2) и квалитета воде (I.5) разматрају се три различите вредности пондера, као функција потенцијала употребе земљишта (за детаље видети Технички додатак – A1):

Заштита земљишта

Класе I – II

Класе III – IV – V

Класе VI – VII – VIII

Пондер

0,3

0,5

0,8

Процена и провера: подносилац пријаве мора да приложи одговарајућу документацију, укључујући карту класификације могућности земљишта локације каменолома.

W2. Густина насељености насеља која се налазе у пречнику 5 km (удаљености) од локације каменолома: (пондерисање: 0,5 – 0,9, видети табелу) показатељи количника утицаја каменолома (I.2), квалитета воде (I.5) и буке (I.6) вреднују се у погледу три распона густине:

Густина насељености

> 100 стан/km²

20 до 100 стан/km²

< 20 стан/km²

Пондер

0,5 (0,6)

0,7 (0,84)

0,9

Процена и провера: подносилац пријаве мора да приложи карту и одговарајућу документацију којом потврђује густину насељености насеља која се налазе у пречнику 5 km (удаљености) од границе каменолома (одобрено подручје). Када је реч о постојећим каменоломима и растућим насељима у дотичном подручју, употребљава се пондерисани фактор који се назначава у заградама. То се не односи на већа проширења већ одобреног подручја таквих каменолома (> 75%).

W3. (пондерисање: 0,5: Ако се каменолом граничи са површинским водним телима (просечни проток < 5 m³/s), употребљава се пондер 0,5 за показатеље количника рециклирања воде (I.1) и за показатеље квалитета воде (I.5).

Процена и провера: подносилац пријаве мора да приложи одговарајућу документацију како би доказао да ли се каменолом граничи или не са површинским водним телом.

1.2. Управљање екстракцијом (за све производе од тврдих облога)

Сировине које се употребљавају за производњу тврдих облога испуњавају следеће захтеве у вези са одговарајућим активностима приликом екстракције:

Параметар

Захтев

Пројекат екстракције сировина и санације животне средине

Подносилац пријаве мора да приложи технички извештај укључујући следеће документе:

– одобрење за екстракцију сировина;

– план санације животне средине и/или извештај о процени утицаја на животну средину;

– карту на којој је означена локација каменолома;

– изјаву о усклађености са Директивом Савета 92/43/EEЗ (станишта) и Директивом Савета 79/409/EEЗ (птице), односно сличан технички извештај као доказ усклађености са Конвенцијом УН о очувању биолошке разноликости (1992) и да пружи информације о акционом плану и националној стратегији у вези са биодиверзитетом, ако су доступни.

За више информација може се видети: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Процена и провера: подносилац пријаве мора да приложи релевантне податке и документе, укључујући карту датог подручја. Ако поступком екстракције не управљају непосредно произвођачи, документација се увек тражи од оног/оних ко/који врши/е екстракцију.

Критеријум 2 – Избор сировина (за све производе од тврдих облога)

Дати захтеви односе се на сировине и секундарне материјале или поново искоришћене материјале који се употребљавају у производним процесима и на полупроизводе1 (смеше) које се набављају екстерно (тј. добављачи такође морају да испуњавају дате критеријуме.)

––––––––––––––

1 Полупроизводи су уравнотеже смеше различитих сировина које су припремљене да се уведу у производни процес.

2.1. Одсуство ознака ризика код сировина

Никакве супстанце или препарати, којима је додељена или којима би у тренутку примене могла бити додељена нека од следећих ознака ризика (или њихове комбинације), како је дефинисано одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према DSD/DPD:

– R45 (може изазвати карцином),

– R46 (може изазвати наследна генетска оштећења),

– R49 (може изазвати карцином ако се удише),

– R50 (веома токсично по водене организме),

– R51 (токсично по водене организме),

– R52 (штетно за водене организме),

– R53 (може изазвати дуготрајне штетне ефекте у воденој животној средини),

– R54 (токсично по биљке),

– R55 (токсично по животиње),

– R56 (токсично по земљишне организме),

– R57 (токсично по пчеле),

– R58 (може изазвати дуготрајне штетне ефекте у животној средини.),

– R59 (опасно по озонски омотач),

– R60 (може смањити плодност),

– R61 (може штетно деловати на плод),

– R62 (могућ ризик од смањења плодности),

– R63 (могућ ризик од штетног деловања на плод),

– R 68 (могућ ризик од иреверзибилних ефеката),

не смеју се додавати сировинама.

Као друга могућност, разматра се класификација у складу са одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према CLP/GHS систему. У том случају, сировинама се не смеју додавати никакве супстанце или препарати којима су додељене, или којима би у време примене могле бити додељена следећа Обавештења о опасности (или њихова комбинација): H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, EUH059, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Због предности рециклирања материјала у погледу заштите животне средине, дати критеријуми се не употребљавају за квоту материјала који се рециклирају у затвореној петљи1 који се употребљавају у процесу и који су дефинисани у Додатку A2.

Процена и провера: У погледу хемијске и минеролошке анализе, подносилац пријаве мора да приложи формулацију материјала заједно са изјавом о усклађености са поменутим критеријумима.

––––––––––––––

1 „Рециклирање у затвореној петљи” означава рециклирање отпадног производа у исти производ. За „секундарни материјал” који произилази из процеса производње (као што су вишкови или остаци) „рециклирање у затвореној петљи” значи да се материјали поново користе у истом процесу.

2.2. Ограничавање присуства неких супстанци у адитивима (само за глазиране плочице)

Када се у глазурама употребљавају олово, кадмијум и антимон (или неко од њихових једињења), њихов садржај не сме премашити следеће граничне вредности:

удео тежине глазуре у%(1)

Параметар

Граница

Олово

0,5

Кадмијум

0,1

{Антимон

0,25

(1) Глазуре су све супстанце које се наносе на површину плочица између фазе обликовања плочице и фазе печења.

 

Процена и провера: у погледу хемијске и минеролошке анализе, подносилац пријаве мора да приложи формулацију материјала заједно са изјавом о усклађености са горепоменутим граничним вредностима.

2.3. Ограничавање присуства азбеста и полиестерских смола у материјалима

У сировинама које се употребљавају за природне и прерађене производе не сме бити нимало азбеста, у складу са Директивом Савета 76/769/EEЗ.

Употреба полиестерских смола ограничава се на 10% укупне тежине сировина.

Процена и провера: у погледу хемијске и минеролошке анализе, подносилац пријаве прилаже формулацију материјала заједно са изјавом о усклађености са горепоменутим захтевима.

Критеријум 3 – Поступци завршне обраде (само за природне производе)

Поступци завршне обраде над природним производима морају бити изведени у складу са следећим захтевима:

Параметар

Граница (за пролаз)

Метода испитивања

Емисија честица у ваздух

PM10 < 150 µg/Nm³

SRPS EN 12341

Емисија стирена у ваздух

< 210 mg/N m³

Количник рециклирања воде

=количник рециклирања = (Рециклирана отпадна вода/ укупна количина воде из процеса) • 100 ≥ 90%

Технички
додатаk-A3

Емисија суспенованих чврстих материја у воду

< 40 mg/l

SRPS ISO 5667-17

Емисија Cd у воду

< 0,015 mg/l

SRPS ISO 8288


  

Параметар

Граница (за пролаз)

Метода испитивања

Емисија Cr(VI) у воду

< 0,15 mg/l

SRPS ISO 11083

Емисија Fe у воду

< 1,5 mg/l

SRPS ISO 6332

Емисија Pb у воду

< 0,15 mg/l

SRPS ISO 8288

Процена и провера: подносилац пријаве мора да приложи одговарајућу анализу и извештаје о испитивању за сваки параметар емисије измерен на свим тачкама мерења емисије. Када се метода испитивања не дефинише, или се напомиње да је у употреби при проверавању или праћењу, надлежни органи би, у зависности како је прикладно, требало да се ослоне на изјаве и документацију коју прилаже подносилац пријаве и/или на независна проверавања.

Критеријум 4 – Производни процес (само за прерађене производе)

4.1. Потрошња енергије

Потрошња енергије израчунава се као енергетска потреба процеса (PER) за агломерисано камење и терацо плоче или као енергетска потреба за поступак печења (ERF) за керамичке плочице и глинене плочице.

а) Граничне вредности за енергетску потребу процеса (PER)

Енергетска потреба процеса (PER) за процесе производње агломерисаног камења и терацо плоча не сме премашити следеће нивое:

Захтев (MJ/kg)

Метода испитивања

Агломерисано камење

1,6

Технички додатак – A4

Терацо плоче

1,3

Технички додатак – A4

Напомена: сви захтеви се изражавају у MJ по kg финалног производа припремљеног за продају. Дати критеријум се не примењује за бетонске јединице за поплочавање.

Процена и провера: подносилац пријаве мора израчунати PER у складу са упутствима из Техничког додатка – A4 и прилаже одговарајуће резултате и пратећу документацију.

б) Граничне вредности за енергетску потребу за поступак печења (ERF)

Енергетска потреба за фазу печења (ERF), када је реч о керамичким плочицама и глиненим плочицама, не сме премашити следеће захтеве:

Захтев (MJ/kg)

Метода испитивања

Керамичке и глинене плочице

3,5

Технички додатак – A4

Напомена: захтев се изражава у MJ по kg финалног производа припремљеног за продају.

Процена и провера: подносилац пријаве мора да израчуна ERF у складу са упутствима из Техничког додатка – A4 и прилаже одговарајуће резултате и пратећу документацију.

4.2. Потрошња и употреба воде

(а) Потрошња воде у фази производње, од припреме сировине до поступака печења, за печене производе не сме премашити следећи захтев:

(у литрима по kg производа)

Параметар

Захтев

Специфична потрошња свеже воде (Cwp-a)

1

Процена и провера: подносилац пријаве израчунава специфичну потрошњу свеже воде на начин који се наводи у Техничком додатку – A5. Када је реч о свежој води, треба сагледати само подземну воду, плитку воду или воду из водовода.

б) Отпадна вода која се произведе у ланцу процеса производње мора достигнути количник рециклирања од најмање 90%. Количник рециклирања израчунава се као однос између рециклиране отпадне воде или поново искоришћене отпадне воде применом комбинације мера за оптимизацију процеса и система за пречишћавање отпадних вода, унутар или изван постројења, и укупне воде која излази из процеса, како је дефинисано у Техничком додатку – A3.

Процена и провера: подносилац пријаве мора да приложи прорачун количника рециклирања укључујући основне податке о укупној количини произведене отпадне воде, рециклиране воде и о количини и извору свеже воде која се употребљава у процесу.

4.3. Емисије у ваздух

а) Агломерисано камење

Емисије у ваздух за следеће параметре, када је реч о читавом процесу производње, не смеју премашити следеће:

Параметри

Гранична вредност (mg/m²)

Метода испитивања

Суспендоване честице (прашина)

300

SRPS EN 13284-1

Азотни оксиди (као NOx)

1 200

SRPS EN 14792

Сумпор диоксид (SO2)

850

SRPS EN 14791

Стирен

2 000

-

Процена и провера: подносилац пријаве прилаже одговарајућу документацију и извештаје о испитивању за сваки претходно наведени параметар емисије, у складу са назнакама Техничког додатка – A6. Када се метода испитивања не дефинише, или се напомиње да је у употреби при проверавању или праћењу, надлежни органи би, по потреби, требало да се ослоне на изјаве и документацију коју прилаже подносилац пријаве и/или на независна проверавања.

б) Керамичке плочице

Укупне емисије честица у ваздух при притискању, глазирању и сушењу уз помоћ распршивача („хладне емисије”) не смеју премашити 5 g/m².

Процена и провера: подносилац пријаве прилаже одговарајућу документацију и извештаје о испитивању, у складу са назнакама Техничког додатка-A6.

Емисије у ваздух када је реч о фази печења не смеју премашити следеће:

Параметри

Гранична вредност (mg/m²)

Метода испитивања

Суспендоване честице (прашина)

200

SRPS EN 13284-1

Флуориди (као HF)

200

SRPS ISO 15713

Азотни оксиди (као NOx)

2 500

SRPS EN 14792

Сумпор диоксид (SO2)

1 500

SRPS EN 14791

Садржај сумпора у сировини ≤ 0,25%

Сумпор диоксид (SO2)

5 000

SRPS EN 14791

Садржај сумпора у сировини > 0,25%

Процена и провера: подносилац пријаве мора да приложи одговарајућу документацију и извештаје о испитивању за сваки горенаведени параметар емисије, у складу са назнакама Техничког додатка – A6.

в) Глинене плочице

Емисије у ваздух за следеће параметре, када је реч о фази печења глинених плочица, не смеју премашити одређене граничне вредности које се израчунавају коришћењем формуле:

вредност (mg/m²) = ниво емисије (mg/[m² (површина) x cm (дебљина)])

и на које упућује табела:

Параметри

ниво емисије (mg/m²*cm)

Гранична
вредност
(mg/m²)

Метода
испитивања

Суспендоване честице (прашина)

250

1 000

SRPS EN 13284

Флуориди (као HF)

200

800

SRPS ISO 15713

Азотни оксиди (као NOx)

3 000

12 000

SRPS EN 14792

Сумпор диоксид (SO2)

2 000

8 000

SRPS EN 14791

Граничне вредности које се на такав начин израчунавају не смеју премашити граничне вредности из табеле.

Процена и провера: подносилац пријаве мора приложити одговарајућу документацију и извештаје о испитивању за сваки претходно наведени параметар емисије, у складу са назнакама Техничког додатка – A6.

г) Терацо плоче и бетонске јединице за поплочавање

Емисије у ваздух за следеће параметре, када је реч о читавом процесу производње, не смеју премашити следеће вредности:

Параметри

Граница (mg/m²)

Метода испитивања

Суспендоване честице (прашина)

300

SRPS EN 13284-1

Азотни оксиди (као NOx)

2 000

SRPS EN 14792

Сумпор диоксид (SO2)

1 500

SRPS EN 14791

Процена и провера: подносилац пријаве мора прилажити одговарајућу документацију и извештаје о испитивању за сваки претходно наведени параметар емисије, у складу са назнакама Техничког додатка – A6.

4.4. Емисије у воду

Након пречишћавања отпадних вода, у постројењу или изван постројења, следећи параметри не смеју премашити следеће граничне вредности:

Параметар

Граница

Методе испитивања

Емисија суспенованих чврстих материја у воду

40 mg/l

SRPS ISO 5667-17

Емисија Cd у воду

0,015 mg/l

SRPS ISO 8288

Емисија Cr(VI) у воду

0,15 mg/l

SRPS ISO 11083

Емисија Fe у воду (¹)

1,5 mg/l

SRPS ISO 6332

Емисија Pb у воду

0,15 mg/l

SRPS {ISO 8288

(1) Параметар „Fe” примењује се за све прерађене производе „са изузетком керамичких плочица”.

Процена и провера: Подносилац пријаве мора да приложи одговарајућу документацију и извештаје о испитивању доказујући усклађеност са датим критеријумом.

4.5. Цемент

Употреба сировина за производњу цемента мора бити у складу са захтевима за управљање екстракцијом сировина када је реч о прерађеним производима (критеријум I.2).

Произвођачи који у производном процесу употребљавају цемент морају испуњавати следеће захтеве:

1) цемент који се укључује у било који производ мора бити произведен употребом највише 3 800 MJ/t енергетске потребе процеса (PER), која се израчунава на начин који се објашњава у Техничком додатку – A4,

2) Цемент који се укључује у било који производ мора бити произведен уз поштовање следећих граничних вредности испуштања у ваздух:

Параметар

Важећа граница (g/t)

Методе испитивања

Прашина

65

SRPS EN 13284-1

SO2

350

SRPS EN 14791

Nox

900

SRPS EN 14792

Процена и провера: подносилац пријаве мора да приложи релевантне извештаје о испитивању и документацију у вези са PER и емисијама у ваздух које произиллазе из производње цемента.

Критеријум 5 – Управљање отпадом

Сва постројења укључена у производњу производа морају имати систем за руковање отпадом и остацима производа који настају при производњи производа. Систем мора бити документован или разјашњен у пријави и најмање садржати информације о поступцима за:

1) сепарацију и употребу рециклираних материјала из токова отпада;

2) рециклирање материјала за друге употребе;

3) руковање опасним отпадом и поступци за његово одлагање

Процена и провера: подносилац захтева мора да приложи одговарајућу документацију.

5.1. Управљање отпадом (само за природне производе)

Подносилац пријаве прилаже одговарајућу документацију о управљању отпадом који потиче из поступака ломљења и из поступка завршне обраде. Прилаже се изјава о управљању отпадом и поновној употреби нус-производа (укључујући споредне производе који настају при ломљењу).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености са захтевом у складу са Директивом 2006/21/EЗ Европског парламента и Савета, односно изјаву о усклађености са националним прописима у области рударства и области управљања отпадом.

5.2. Поновно искоришћење отпада (само за прерађене производе)

Подносилац пријаве мора приложити одговарајућу документацију о поступцима који су усвојени за рециклирање нуспроизвода који настају у процесу. Подносилац пријаве прилаже извештај укључујући следеће информације о:

1) врсти и количини поново искоришћеног отпада;

2) начину одлагања;

3) информацијама када је реч о поновној употреби (унутар или изван процеса производње) отпада и секундарних материјала у производњи нових производа.

Најмање 85% (масе) укупне количине отпада који настаје процесом или процесима2 мора бити поново искоришћено.

Процена и провера: Подносилац захтева мора да приложи одговарајућу документацију која се заснива на масеном билансу и/или системима за извештавање о заштити животне средине, доказујући стопе постигнутог поновног искоришћења, унутар или изван постројења, на пример – рециклирањем, поновном употребом или поновном производњом/регенерацијом.

––––––––––––––

2 Отпад настао у процесу не укључују отпаде који настају при одржавању, органски отпад и комунални отпад који су произведени у помоћним и канцеларијским активностима.

Критеријум 6 – Фаза употребе

6.1. Испуштање опасних супстанци (само глазиране плочице)

Како би се контролисало потенцијално испуштање опасних супстанци у фази употребе и на крају животног века глазиране плочице, производи се проверавају у складу са стандардом SRPS EN ISO 10545-15. Следеће граничне вредности се не смеју премашити:

Параметар

Граница (mg/m²)

Метода испитивања

Pb

80

SRPS EN ISO 10545-15

Cd

7

SRPS EN ISO 10545-15

Процена и провера: Подносилац захтева мора да приложи анализу и извештаје о испитивању када је реч о претходно наведеним параметрима емисије. То мора укључити изјаву о усклађености производа са захтевима Директиве Савета 89/106/EEЗ и са релевантним усклађеним стандардима које доноси CEN а који се преузимају и објављују као SRPS стандарди од стране Института за стандардизацију Србије.

Критеријум 7 – Амбалажа

Картон који се употребљава за паковање финалног производа треба да буде направљен за поновну употребу или да буде направљен од најмање 70% рециклираних материјала.

Процена и провера: прилаже се узорак амбалаже заједно са одговарајућом изјавом о усклађености са свим захтевима.

Критеријум 8 – Погодност за употребу

Производ мора бити погодан за употребу. Доказ о томе може укључити податке одговарајућих метода испитивања на основу стандарда ISO, CEN или других еквивалентних метода испитивања, као што су национални или интерни поступци испитивања.

Назнака врсте употребе за коју производ треба да буде коришћен мора бити јасно дефинисана: употреба на зиду, поду или зиду/поду ако је производ подобан за обе употребе.

Процена и провера: прилажу се детаљи поступака испитивања и резултати, заједно са изјавом да је производ погодан за употребу на основу свих других информација о најбољој примени за крајњег корисника. У складу са Директивом 89/106/EEЗ претпоставља се да је производ погодан за употребу ако одговара усклађеном стандарду, европском техничком одобрењу или неусклађеној техничкој спецификацији која се признаје на нивоу Европске заједнице. Ознака усаглашености Европске заједнице „CE” за грађевинске производе пружа произвођачима потврду о усаглашености која се лако препознаје и која се може сматрати довољном у овом контексту.

Критеријум 9 – Информације за потрошаче

Производ се продаје са релевантним информацијама за потрошаче које обезбељују савете о правилној и најбољој општој и техничкој употреби производа као и о његовом одржавању. Производ мора да садржи следеће информације на амбалажи и/или у документацији која се прилаже уз производ:

1) податак да је производу додељен Еко знак, заједно са кратким али детаљним објашњењем о томе шта то значи поред општих информација које су наведене у пољу 2 Еко знака;

2) препоруку о употреби и одржавању производа. Датим информацијама треба да се истакну сва релевантна упутства посебно када је реч о одржавању и употреби производа. На начин како је прикладно, треба навести упућивање на својства употребе производа у тешким климатским или другим условима, на пример, отпорност на смрзавање/апсорцију воде, отпорност на запрљања, отпорност на хемикалије, неопходна припрема површине подлоге, упутства о чишћењу и препоручене врсте средстава за чишћење и интервале чишћења. Информације такође треба да укључе могуће назнаке о потенцијалном животном веку који се очекује за производ у техничком смислу, било као просечна вредност или као распон;

3) назнаку о путањи рециклирања или одлагања;

4) податке о еколошком знаку и групама производа у вези са њим, укључујући следећи текст (или еквивалент): „За више информација о еколошком знаку, посетити интернет страницу Министарства надлежног за животну средину”.

Процена и провера: Подносилац захтева мора да приложи узорак амбалаже и/или текстове који се прилажу уз производ.

Критеријум 10 – Подаци који се налазе на еколошком знаку

Опциони део Еко знака са простором за текст садржи текст:

Природни производи:

1) „смањен утицај екстракције на станишта и природне ресурсе”,

2) „ограничена емисија при поступцима завршне обраде”,

3) „побољшано информисање потрошача и управљање отпадом”.

Прерађени производи:

1) „смањена потрошња енергије у поступцима производње”,

2) „смањене емисије у ваздух и воду”,

3) „побољшано информисање потрошача и управљање отпадом”.

Процена и провера: Подносилац захтева мора да приложи узорак амбалаже и/или текстове који се прилажу уз производ.

ТЕХНИЧКИ ДОДАТАК

Подносилац пријаве мора да приложи све захтеване податке израчунате, измерене или испитане у периоду непосредно пре подношења пријаве. Мерења морају бити репрезентативна за све одговарајуће серије испитивања и доследна за све делове пријаве, како је прикладно.

А1 Екстракција сировина – дефиниције показатеља и пондера

Издан под притиском:

Издан под притиском означава артеску издан.

Просечни проток површинских водних тела.

Просечни проток водотока у вези са каменоломом израчунава се сагледавањем одобреног подручја разматраног каменолома. Израчунава се тако што се део водног тела помножи са брзином воде.

Вредности морају бити репрезентативне за најмање 12 месеци.

Опис показатеља

1.1. Количник рециклирања воде

Видети A3.

1.2. Количник утицаја каменолома

Израчунавање I.2 састоји се из мерења подручја под утицајем, што укључује предњи део каменолома и подручја активног одлагалишта, и одобреног подручја. Та подручја треба измерити за време радних активности.

1.3. Отпад од природних ресурса

Израчунавање I.3 састоји се из оцене употребљивог материјала и укупне годишње екстраховане количине. Употребљиви материјал односи се на количину која се може употребити у било ком процесу: на пример, комерцијални блокови, агрегатни материјали, све друго што одговара даљој преради и употреби.

1.4. Квалитет ваздуха

Овај показатељ је описан у Директиви Савета 1999/30/ЕЗ. Израчунавање I.4 састоји се из мерења, дуж граничне линије са подручјем каменолома, PM 10 суспендованих честица на основу посебних захтева методе испитивања и општих одредби Директиве (PM 10 је дефинисан у члану 2(11)). Метода испитивања је дефинисана у SRPS EN 12341.

1.5. Квалитет воде

Овај показатељ разматра укупне емисије суспендованих чврстих материја након пречишћавања површинске воде која је истекла из каменолома. Израчунавање I.5 састоји се из мерења укупне количине суспендованих чврстих материја коришћењем методе испитивања из SRPS ISO 5667-17.

1.6. Бука

Овај показатељ разматра ниво буке који се бележи дуж граничне линије са подручјем каменолома. Мере се неимпулсни шумови.

Израчунавање I.6 састоји се из мерења буке коришћењем методе испитивања из SRPS ISO 1996-1.

Опис пондера

W1. Заштита земљишта/бонитетна класификација земљишта

У складу са подацима Европског бироа за земљиште, врши се категоризација земље у осам бонитетних класа, на основу њених могућности и озбиљности ограничења када је реч о расту усева.

Оквирни опис класа је како следи:

1) земљиште класе I има мања ограничења која ограничавају његову употребу,

2) земљиште класе II има умерена ограничења којима се ограничава избор биљака или која захтевају умерене поступке очувања,

3) земљиште класе III има озбиљна ограничења којима се ограничава избор биљака или која захтевају посебне поступке очувања, или оба,

4) земљиште класе IV има врло озбиљна ограничења којима се ограничава избор биљака или која захтевају врло пажљиво управљање, или оба,

5) код земљишта класе V нема, или у мањој мери има, опасности од ерозије али има других ограничења, која се не могу уклонити, којима се његова употреба своди на пашњаке, подручје за испашу, шумске пределе или храну и заклон за дивље животиње,

6) земљиште класе VI има озбиљна ограничења на основу којих оно углавном постаје непогодно за гајење и којима се његова употреба своди на пашњаке, подручје за испашу, шумски предео, или храну и заклон за дивље животиње,

7) земљиште класе VII има врло озбиљна ограничења на основу којих оно постаје непогодно за гајење и којима се његова употреба своди углавном на испашу, шумски предео, или дивље животиње,

8) земљиште класе VIII и мешана подручја имају ограничења која искључују њихову употребу за комерцијалну производњу биљака и ограничавају је на рекреацију, дивље животиње, или снадбевање водом или естетске намене.

A2 Избор сировина

Рециклирање у затворној петљи подразумева рециклирање отпадног производа у исту врсту производа; за „секундарни материјал” који произилази из процеса производње (као што су вишкови или остаци); рециклирање у затвореној петљи значи да се материјали поново користе у истом процесу.

A3 Количник рециклирања воде

Израчунавање количника рециклирања воде врши се на основу следеће формуле која се базира на токовима који су означени на слици A1.

количник рециклирања = (рециклирана отпадна вода / укупна количина воде из процеса) · 100 = (R / W1) · 100

Слика A1: Схема тока воде за израчунавање количника рециклирања воде1

Отпадна вода се односи на воду која се употребљава у постројењима за пречишћавање, док свежа вода која потиче од кишнице и подземне воде нису укључене.

A4 Израчунавање потрошње енергије (PER, ERF)

Приликом прорачуна енергетске потребе процеса (PER) или енергетске потребе за поступак печења (ERF), морају се сагледати правилни носиоци енергије за цело постројење или само за фазу печења.

За конверзију јединица енергије у MJ (Табела A1) употребљава се укупна топлотна моћ (горња топлотна моћ) горива.

Када је реч о употреби других горива, наводи се топлотна моћ која се употребљава за израчунавање. Електрична енергија је нето унета електрична енергија, која долази из мреже, и интерна производња електричне енергије која се мери као електрична снага.

У оцени PER, када је реч о производњи агломерисаног камења, разматрају се сви енергетски токови који улазе у постројење за производњу као горива и електрична енергија.

У оцени PER, када је реч о производњи терацо плоча, разматрају се сви енергетски токови који улазе у постројење за производњу као горива и електрична енергија.

У оцени ERF, када је реч о производњи керамичких плочица, разматрају се сви енергетски токови који улазе у све пећи као горива која се користе у фази печења.

У оцени ERF, када је реч о производњи глинених плочица, разматрају се сви енергетски токови који улазе у све пећи као горива која се користе у фази печења.

У оцени PER, када је реч о производњи цемента, разматрају се сви енергетски токови који улазе у производни систем као горива и електрична енергија.

Табела А1
Табела за израчунавање PER или ERF (за објашњења видети текст)

Период производње

Дани

Од

До

Производња (kg)

Гориво

Количина

Јединице

Фактор конверзије

Енергија (MJ)

Природни гас

kg

54,1

Природни гас

Nm³

38,8

Бутан

kg

49,3

Керозин

kg

46,5

Моторни бензин

kg

52,7

Дизел гориво

kg

44,6

Гасно уље

kg

45,2

Уље за ложење

kg

42,7

Суви парни угаљ

kg

30,6

Антрацит

kg

29,7

Дрвени угаљ

kg

33,7

Индустријски кокс

kg

27,9

Електрична енергија (из мреже

kWh

3,6

Укупна енергија

Специфична потрошња енергије (MJ/kg производа)

A5 Израчунавање потрошње воде

Специфична потрошња свеже воде израчунава се како следи:

CWp.a = (Wp + Wa)/Pt

Cwp-a = специфична потрошња свеже воде. Резултати се изражавају у m³/тона, што је једнако l/kg;

Pt = укупна ускладиштена производња у тонама;

Wp = вода из извора намењена искључиво индустријској употреби (изузев воде из извора за домаћу употребу, наводњавања и сваку другу неиндустријску употребу), у m³;

Wa = вода из водовода намењена искључиво индустријској употреби (изузев воде из водовода за домаћу употребу, наводњавања и сваке друге неиндустријске употребе), у m³.

Границе система протежу се од сировина до процеса печења.

A6 Емисије у ваздух (само за прерађене производе)

Фактори емисије загађивача ваздуха израчунавају се на следећи начин:

1) за сваки параметар из табела израчунава се концентрација у издувном гасу, испуштеном у животну средину

2) мерења која се користе за израчунавање морају бити извршена у складу са методама испитивања које су наведене у табелама

3) узорковање мора бити репрезентативно за дату производњу.

––––––––––––––

1 „W” означава отпадну воду која се испушта у животну средину.