Прилог 13

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА ВИШЕНАМЕНСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ САНИТАРИЈА

Критеријуми за доделу Еко знака за вишенаменска средства за чишћење и средства за чишћење санитарија имају за циљ:

1) промовисање производа који постижу мањи негативан утицај на животну средину ограничавањем количине опасних састојака, смањивањем употребљене количине детергента и смањивањем количине амбалажног отпада;

2) смањење или спречавање ризика за животну средину и људско здравље у вези са употребом опасних супстанци;

3) смањење количине амбалажног отпада на најмању могућу меру;

4) обезбеђивање информација које потрошачу омогућују делотворну употребу производа и смањен негативан утицај на животну средину.

У оквиру сваког критеријума наводе се посебни захтеви за процену и проверу.

Када је могуће, испитивање треба да спроведу лабораторије које испуњавају опште захтеве наведене у стандарду SRPS ISO/IEC ISO 17025 или другим еквивалентним стандардима.

По потреби, могуће је употребити методе испитивања које се разликују од метода назначених за сваки критеријум ако надлежни орган који оцењује захтев прихвати њихову еквивалентност.

Додатак I даје референцу ка бази података о састојцима детергената (DID1: листа) у којој се наводе најчешће коришћене супстанце које улазе у састав детергената. Употребљава се да би се добили подаци за израчунавање критичнe запремине разблажења (CDV2:) и за оцену биоразградљивости супстанци које се додају детергентима. Када је реч о супстанцама које нису обухваћене DID листом, наводе се смернице за израчунавање или екстраполацију релевантних података. Ажурна верзија DID листе доступна је на одговарајућој интернет страници Еко знака ЕУ.

Изјаве, документација, анализе, извештаји о испитивању, или други докази којима се доказује усаглашеност са критеријумима, потичу од подносиоца захтева и/или његовог/их добављача, и/или њиховог/их добављача, итд.

По потреби, надлежни органи могу захтевати додатну документацију и могу спровести независне провере.

Све супстанце у производу, укључујући адитиве (на пример конзервансе или стабилизаторе), чија концентрација прекорачује 0,010% масеног удела у финалној формулацији морају да испуњавају критеријуме за Еко знак, осим критеријума 1. који се примењује на све плански додате супстанце независно од њиховог масеног удела.

Нечистоће које настану при производњи сировина и чија концентрација износи > 0,010% масеног удела у коначном саставу такође морају да испуњавају ове критеријуме.

Код прорачуна у сврху доказа усклађености с критеријумима за доделу Еко знака и испитивања способности вишенаменских средстава за чишћење која се пре употребе разређују у води, као референтна доза узима се доза у грамима производа коју произвођач препоручује за прање нормално запрљаних површина у 1 литру воде.

Група производа „вишенаменска средства за чишћење и средства за чишћење санитарија” обухвата:

1) вишенаменска средства за чишћење;

2) средства за чишћење прозора;

3) средства за чишћење санитарија.

Вишенаменска средства за чишћење обухватају детергенте намењене уобичајеном чишћењу подова, зидова, плафона, прозора и других непомичних површина и која се пре употребе разређују у води или се користе без разблаживања. Вишенаменска средства за чишћење су производи намењени за употребу у затвореним просторима у зградама које укључују домаћинства, пословне и индустријске просторе.

Средства за чишћење прозора обухватају посебна вишенаменска средства за чишћење намењена уобичајеном чишћењу прозора и која се користе без разблаживања.

Средства за чишћење санитарија обухватају детергенте намењене уобичајеном одстрањивању, што укључује рибање нечистоћа и/или наслага у санитарним просторима, као што су перионице, тоалети, купатила, тушеви и кухиње. Ова подгрупа стога обухвата средства за чишћење купатила и средства за чишћење кухиња.

Ова група производа обухвата производе намењене и за кућну и за професионалну употребу. Производи су смеше хемијских супстанци и не смеју да садрже микроорганизме које плански додаје произвођач.

За доделу националног Еко знака производи: вишенаменска средства за чишћење; средства за чишћење прозора и средства за чишћење санитарија мора да припадају групи производа „вишенаменска средства за чишћење и средства за чишћење санитарија” и мора да испуњава критеријуме и с њима повезане захтеве за процену и проверу, одређене у овом прилогу.

Групи производа „вишенаменска средства за чишћење и средства за чишћење санитарија” додељује се шифра „020”.

Критеријуми се одређују за следеће аспекте:

1) токсичност по живи свет у води

2) биоразградљивост сурфактаната

3) искључене или ограничене супстанце и смеше

4) мириси

5) испарљива органска једињења

6) фосфор

7) захтеви у вези са паковањем

8) погодност за употребу

9) упутства за кориснике

10) информације које се наводе на Еко знаку

11) обука за професионалну употребу

––––––––––––––

1 DID – Detergent Ingredient List

2 CDV – Critical Dilution Volume

Критеријум 1 – Токсичност за живи свет у води

Критична запремина разблажења (CDVхронично) израчунава се за све састојке (i) који улазе у састав производа, применом следеће једначине:

Где је:

Маса(i) = маса састојка (у грамима) садржана у дози коју произвођач препоручује за 1 литар воде за прање (за вишенаменска средства за чишћење која се растварају у води пре употребе) или на 100 грама производа (вишенаменска средства за чишћење, средства за чишћење прозора и санитарија која се користе неразређена)

DF(i) = фактор разградљивости

TF(i) = фактор хроничне токсичности супстанце (у милиграмима по литру).

Вредности параметара DF и TF морају бити вредности са списка базе података о састојцима детергената (листа DID, део А, Додатак I). Ако се супстанца не налази на DID листи, део А, параметри се процењују употребом смерница из дела Б листе DID, при чему се прилаже одговарајућа документација.

Збир вредности CDVхронично свих састојака чини вредност CDVхронично производа.

CDVхронично се рачуна за дозу у грамима производа коју произвођач препоручује за прање нормално прљавог посуђа у 1 литру воде.

CDVхронично по препорученој дози за 1 литар воде за прање посуђа не сме да прекорачи 3.800 литара.

Процена и провера: подносилац захтева за доделу Еко знака (у даљем тексту: подносилац захтева) доставља податке о пуном саставу производа и детаље о израчунавању CDVхронично производа.

Као вредности DF и TFхронично употребљавају се вредности наведене у делу А базе података о састојцима детергената (део А листе DID) (Додатак I). Ако предметна супстанца није садржана у делу А листе DID, подносилац захтева мора те вредности да процени пратећи приступ описан у делу Б листе DID (Додатак I). Збир вредности CDVхронично свих састојака чини вредност CDVхронично производа.

За вишенаменска средства за чишћење која се пре употребе разређују у води, CDVхронично се рачуна за дозу у грамима производа коју произвођач препоручује за прање нормално запрљаних површина у 1 литру воде. CDVхронично по препорученој дози за 1 литар воде за прање не сме да прекорачи 18.000 литара.

За вишенаменска средства за чишћење која се користе без разређивања, CDVхронични на 100 г производа не сме да прекорачи 52 000 литара.

За средства за чишћење прозора, CDVхронично на 100 g производа не сме да прекорачи 4 800 литара.

За средства за чишћење санитарија, CDVхронично на 100 g производа не сме да прекорачи 80.000 литара.

Процена и провера: подносилац захтева доставља тачну формулацију производа уз детаље о прорачуну CDVхроничног којим се доказује усклађеност са овим критеријумом.

Критеријум 2 – Биоразградљивост сурфактаната

а) Брза биоразградљивост (аеробна)

Сваки сурфактант који се користи у производу мора бити брзо биоразградљив.

Процена и провера: подносилац захтева доставља податке о пуном саставу производа као и податке о функцији сваког од састојака смеше.

У делу А листе DID (Додатак I) наведено је да ли је одређени сурфактант аеробно биоразградљив или не (сурфактанти за које је у колони за аеробну биоразградљивост унета ознака „R” су брзо биоразградљиви).

За сурфактанте који нису обухваћени у делу А, DID листе, достављају се релевантни подаци на основу литературе или других извора, или одговарајући резултати испитивања, који доказују аеробну биоразградљивост сурфактаната.

Испитивања биоразградљивости морају бити у складу сa методама датим у прописима којима се дефинише управљање хемикалијама. Сурфактанти се сматрају брзо биоразградљивим ако ниво биоразградљивости (минерализације) измерен према једном од следећих пет тестова износи најмање 60% у 28 дана: OECD 310, модификовани Стурм тест OECD 301B, Метода C.4-C), испитивање у затвореној боци (OECD 301D, Метода C.4-E), манометријска респирометрија (OECD 301F, метода C.4-D), или MITI (I) тест (OECD 301C, метода C.4-F), или еквивалентни ISO тестови.

У зависности од физичких својстава сурфактанта, за потврђивање брзе биоразградљивости може се користити један од следећих тестова, ако је ниво биоразградње најмање 70% у 28 дана: тест Нестајање DOC (OECD 301А; метода С.4-А) или модификована OECD тријажа – Нестајање DOC (OECD 301Е; метода С.4-В), или еквивалентни тестови у складу са ISO стандардима.

Применљивост метода за испитивање које се заснивају на мерењу раствореног органског угљеника морају бити образложене на одговарајући начин, будући да те методе могу да производу резултате који се односе на одстрањивање, а не на биоразградљивост.

У тестирању брзе биоразградљивости, не примењује се претходно прилагођавање. Начело десетодневног прозора се не примењује.

б) Анаеробна биоразградљивост

Сурфактанти који нису брзо биоразградљиви под анаеробним условима, могу се користити у производима под условом да сурфактанти нису класификовани као H400/R50 (веома токсично по живи свет у води), у оквиру наведених граница датих у наставку.

За вишенаменска средства за чишћење која се пре употребе разређују у води, укупна маса сурфактаната који нису биоразградљиви у анаеробним условима не сме да прекорачи 0,40 препоручене дозе за 1 литар воде за прање.

За вишенаменска средства за чишћење која се користе без разблаживања, укупна маса сурфактаната који нису биоразградљиви у анаеробним условима не сме да прекорачи 4,0 g на 100 g производа.

За средства за чишћење санитарија, укупна маса сурфактаната који нису биоразградљиви у анаеробним условима не сме да прекорачи 2,0 g на 100 g производа.

За средства за чишћење прозора, укупна маса сурфактаната који нису биоразградљиви у анаеробним условима не сме да прекорачи 2,0 g на 100 g производа.

Процена и провера: подносилац захтева доставља пун састав производа као и опис деловања сваке супстанце. У делу А листе DID (Додатак I) наведено је да ли је одређени сурфактант анеробно биоразградљив (сурфактанти за које је у колони за анеробну разградљивост унесена ознака „Y” су брзо биоразградљиви). За сурфактанте који нису обухваћени DID листом, достављају се релевантни подаци на основу литературе или других извора, или одговарајући резултати испитивања, који показују да су анеробно биоразградљиви.

Референтно испитивање за анаеробну разградљивост је OECD 311, SRPS ISO 11734, ECETOC Бр. 28 (јун 1988.), или еквивалентна тест метода уз захтев за коначну разградљивост од минимум 60% у анаеробним условима.

Тест методе којима се симулирају услови у релевантном анаеробном окружењу могу се, такође, користити за доказивање потпуне разградљивости од 60% у анаеробним условима (види Додатак I).

Критеријум 3 – Искључене или ограничене супстанце и смеше

Захтеви наведени даље у тексту под (а), (б) и (в) се примењују на сваку супстанцу или смешу, укључујући биоциде, боје и мирисе, чији масени удео у финалном производу прелази 0,010%. То укључује и сваку супстанцу у било којој смеши коришћеној у формулацији чији масени удео у коначном производу прекорачује 0,010%. У случају нано облика који се плански додају производу, усклађеност с критеријумом 3. в) мора се доказати за било коју концентрацију.

а) Одређени искључени састојци

Производ не сме да садржи следеће састојке, било као део формулације или као део било које смеше укључене у формулацију:

1) алкилфенолетоксилати (APEO) и њихови деривати

2) EDTA (етилендиаминтетрасирћетна киселина) и његове соли,

3) 5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан

4) 2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол

5) диазолинидилуреа

6) формалдехид

7) натријум хидроксиметилглицинат

8) нитромошус и полицикличне мошусе.

Процена и провера: Подносилац захтева мора да достави испуњену и потписану изјаву о усклађености, према потреби праћену изјавама произвођача, којом потврђује да наведене супстанце нису садржане у производу.

б) Кватенерне амонијумове соли које нису брзо биоразградљиве не смеју се користити, било као део формулације или као део било које смеше садржане у формулацији.

Процена и провера: подносилац захтева доставља документацију којом се доказује биоразградљивост сваке кватенерне амонијумиве соли која је употребљена.

в) Опасне супстанце и смеше

Производ или било који његов саставни део не сме садржати супстанце или смеше са обавештењима о опасности и ознакама ризика које су дате у наставку, као ни супстанце које испуњавају неки од критеријума за упис на листу супстанци које изазивају забринутост.

Наведене ознаке ризика се уопштено односе на супстанце. Међутим, за смеше ензима и мириса за које нису доступне информације о састојцима, примењују се правила за класификацију смеша.

Списак обавештења о опасности и ознака ризика:

Обавештење о опасности¹

Ознака ризика²

H300 Смртоносно ако се прогута

R28

H301 Токсично ако се прогута

R25

H304 Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева

R65

H310 Смртоносно у контакту са кожом

R27

H311 Токсично у контакту са кожом

R24

H330 Смртоносно ако се удише

R23/26

H331 Токсично ако се удише

R23

H340 Може да доведе до генетских дефеката

R46

H341 Сумња се да може да доведе до генетских дефеката

R68

H350 Може да доведе до појаве карцинома

R45

H350i Може да изазове карцином ако се удише

R49

H351 Сумња се да може да доведе до појаве карцинома

R40

H360F Mоже штетно да утиче на плодност

R60

H360D Може штетно да утиче на плод

R61

H360FD Mоже штетно да утиче на плодност. Може штетно да утиче на плод

R60/61/60-61

H360Fd Mоже штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод

R60/63

H360Df Може штетно да утиче на плод. Сумња се да може штетно да утиче на плодност

R61/62

H361f Сумња се да може штетно да утиче на плодност

R62

H361d Сумња се да може штетно да утиче на плод

R63

H361fd Сумња се да може штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод

R62-63

H362 Може да има штетно дејство на одојчад

R64

H370 Доводи до оштећења органа

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Може да доведе до оштећења органа

R68/20/21/22

H372 Доводи до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања

R48/25/24/23

H373 Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања

R48/20/21/22

H400 Веома токсично по живи свет у води

R50

H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

R50-53

H411 Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

R51-53

H412 Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама

R52-53

H413 Може да доведе до дуготрајних штетних последица по живи свет у води

R53

EUH059 Опасно по озонски омотач

R59

EUH029 У контакту са водом ослобађа токсични гас

R29

EUH031 У контакту са киселинама ослобађа токсични гас

R31

EUH032 У контакту са киселинама ослобађа веома токсичан гас

R32

EUH070 Токсично у контакту са очима

R39-41

Супстанце које изазивају сензибилизацију

H334: Ако се удише може да доведе до појаве алергијских реакција, астме или проблема са дисањем

R42

H 317: Може да изазове алергијске реакције на кожи

R43

(1) CLP/GHS систем класификације хемикалија

(2) DSD/DPD систем класификације хемикалија

Из наведеног захтева изузимају се оне супстанце или смеше које мењају своја својства у току обраде (нпр. нису више биолошки расположиве, хемијски се мењају тако да се претходно евидентирана опасност отклања).

Одступања

Следеће супстанце или смеше се посебно изузимају из датог захтева:

Сурфактанти у укупним концентрацијама

< 25% у финалном производу (*)

H400: Веома токсично по живи свет у води

R50

Сурфактанти у укупним концентрацијама

< 25% у финалном производу (**)

H412: Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама

R52-53

Мириси

H412: Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама

R52-53

Ензими(***)

H334: Ако се удише може да доведе до појаве алергијских реакција, астме или проблема са дисањем

R42

H317: Може да изазове алергијске реакције на кожи

R43

NTA као нечистоћа у MGDA и GLDA (****)

H351: Сумња се да може да доведе до појаве карцинома

R40

* Проценат се мора поделити фактором М који је утврђен у складу са прописима којима се уређују хемикалије (CLP/GHS систем класификације хемикалија)

** Ово одступање је применљиво када су брзо разградљиви и анаеробно разградљиви.

*** Укључујући стабилизаторе и друге помоћне супстанце у препаратима.

**** У концентрацијама које су мање од 1,0% у сировини све док је укупна концентрација у финалном производу мања од 0,10%.

Процена и провера: подносилац захтева доставља податке о пуном саставу производа. Такође доставља изјаву о усклађености са овим критеријумом заједно с пратећом релевантном документацијом као што су изјаве о усаглашености потписане од стране добављача материјала и копије безбедносних листова за супстанце или смеше.

За сурфактанте који су изузети и испуњавају критеријум класификације за класу опасности H412, подносилац захтева мора доставити документацију у вези са њиховом биоразградљивошћу, са одговарајућом референцом ка DID листи. Ако се супстанца не налази на DID листи, мора се дати одговарајућа референца ка информацијама из литературе или других извора, или одговарајућим резултатима испитивања, као што је описано у додатку I.

г) Супстанце које изазивају забринутост

За супстанце које се, у складу са прописима којима се регулише управљање хемикалијама, налазе на Листи супстанци које изазивају забринутост, нису могућа изузимања из захтева, ако је концентрација датих супстанци у смешама > 0.010%.

Процена и провера: подносилац захтева мора навести одговарајућу референцу ка Листи супстанци које изазивају забринутост на дан подношења пријаве. Подносилац захтева мора доставити надлежном органу податке о тачном саставу производа.

Граничне вредности концентрације се наводе у безбедносним листовима у складу са прописима којима се уређује област садржаја безбедносног листа.

д) Биоциди

Производ може садржати биоциде само у сврху очувања производа и само у одговарајућој дози за ту намену. То се не односи на сурфактанте могу имати биоцидна својства.

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже копије безбедносних листова за све додате биоциде, заједно са информацијама о њиховој тачној концетрацији у производу. Произвођач или добављач биоцида прилаже информације о дози која је неопходна за сврху очувања производа.

Забрањено је да се на паковању или на друге начине наводе тврдње да производ има антимикробно дејство.

Процена и провера: подносилац захтева надлежном органу прилаже текстове и планирани спољашњи изглед, који се употребљавају на свакој врсти паковања, и/или узорак свих различитих врста паковања.

Дозвољени су биоциди који се користе као конзерванси за производ, било као део формулације или као део било које смеше која улази у састав производа и који су разврстани у класе опасности H410/R50-53 или H411/R51-53, али само ако њихов потенцијал биоакумулације показује својство log Pow < 3,0 или експериментално утврђени фактор биоконцентрације (BCF) ≤100.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже копије безбедносних листова за све биоциде заједно са информацијама о концентрацији биоцида у финалном производу.

Критеријум 4 – Мириси

а) Производ не сме садржати мирисе који садрже нитромошусе или полицикличне мошусе (како је наведено у критеријуму 3.а)).

б) Сви састојци који се производу додају као мириси морају бити израђени и/или се њима мора руковати у складу с кодексом праксе Међународног удружења за мирисе. Кодекс може да се нађе на веб страници IFRA: http://www. ifraorg.org.

в) Супстанце мириса, које су предмет прописа којима се уређује област означавања детергената и које нису већ претходно искључене критеријумом 3 в), као и остале мирисне супстанце класификоване као H317/R43 и/или H334/R42 не смеју бити присутне у количинама ≥ 0,010% (≥ 100 ppm) по појединачној супстанци у коначном производу.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже потписану изјаву о усаглашености са сваким критеријумом садржаним у тач. а) и б). За критеријум садржан у тачки в), подносилац захтева доставља потписану изјаву о усклађености у којој се наводи количина мириса у производу.

Подносилац захтева такође мора приложити и изјаву произвођача мириса којом се дефинише садржај сваке од супстанци присутних у мирисима које се налазе на листи у оквиру Прилога III, Део I уз Директиву Савета 76/768/ЕЕЗ1, као и садржај (осталих) супстанци којима су приписана обавештења о опасности/ознаке ризика Н317/R43 и/или Н334/R42.

––––––––––––––

1 ЕУ Директива 76/768/EEЗ о козметичким производима.

Критеријум 5 – Испарљива органска једињења

Финални производи вишенаменских средстава за чишћење и средстава за чишћење санитарија (у стању у којем се продају) не смеју да садрже више од 6 масених% испарљивих органских једињења са тачком кључања која је мања од 150 °С. Алтернативно, код концентрованих производа који се разблажују у води, укупна концентрација испарљивих органских једињења са тачком кључања која је мања од 150 °С не сме да прекорачи 0,2 масених% воде за прање.

Финални производи средстава за чишћење прозора (у стању у којем се продају) не смеју да садрже више од 10 масених% испарљивих органских једињења са тачком кључања која је мања од 150 °С.

Процена и провера: подносилац захтева доставља примерке безбедносних листова за све органске раствараче уз детаље прорачуна укупних концентрација испарљивих органских једињења са тачком кључања која је мања од 150 °С.

Критеријум 6 – Фосфор

Укупна количина елементарног фосфора у производу рачуна се на основу препоручене дозе производа коју произвођач препоручује за припремање 1 литра воде за прање нормално запрљаних површина (код производа који се пре употребе разређују у води) или на 100 g производа (за производе који се користе без разблаживања), узимајући при том у обзир све супстанце које садрже фосфор (нпр. фосфате и фосфонате).

За вишенаменска средства за чишћење која се пре употребе разређују у води, укупни садржај фосфора (P) не сме да прекорачи 0,02 g дозе коју произвођач препоручује за 1 литар воде за прање.

За вишенаменска средства за чишћење која се користе без разређивања, укупни садржај фосфора (Р) не сме да прекорачи 0,2 g на 100 g производа.

За средства за чишћење санитарија, укупни садржај фосфора (P) не сме да прекорачи 1,0 g на 100 g производа.

Супстанце које се користе у средствима за чишћење прозора не смеју да садрже фосфор.

Процена и провера: подносилац захтева доставља надлежном органу тачну формулацију производа уз детаље о прорачунима којима се доказује усклађеност са овим критеријумом.

Критеријум 7 – Захтеви у вези са паковањем

а) Не смеју да се користе спрејеви који садрже пропеленте.

б) Пластични материјали који су употребљени за примарну амбалажу морају бити означени у складу са прописима у области амбалаже и амбалажног отпада или стандардом DIN 6120 део 1 и 2 у вези са стандардом DIN 7728 део 1.

в) Ако је примарна амбалажа израђена од рециклираног материјала, сваки навод с тим у вези на амбалажи мора бити у складу са стандардом SRPS ISO 14021 „Ознаке и декларације о заштити животне средине – Самодекларишуће тврдње о заштити животне средине (означавање које се односи на заштиту животне средине типа II)”.

г) Сва вишенаменска средства за чишћење која су пакована у спреју са распршивачем морају да се продају као део система за поново пуњење.

д) У пластичној амбалажи могу се користити искључиво они фталати чији је ризик био процењен у тренутку подношења захтева и који нису разврстани према критеријуму 3. тачки в).

г) Однос између масе и учинка (WUR1). Однос масе/учинка (WUR) примарне амбалаже не сме премашити следеће вредности:

Врста производа

WUR

Концентрати, укључујући течне концентрате и чврсте производе који се разређују у води пре употребе

1,20 грама амбалаже по литру коришћене течности (воде за прање)

Производи спремни за коришћење, тј. производи који се користе без даљег разблаживања

150 грама амбалаже по литру коришћене течности (воде за прање)

WUR се израчунава само за примарно паковање (укључујући поклопце, запушаче и ручне пумпе/распршиваче) употребом формуле:

––––––––––––––

1 WUR ’ Weight Utility Ratio

WUR=Σ[(Wi+Ui)/(Di*ri)]

Где је:

Wi = маса (g) компоненте паковања (i), укључујући етикету ако постоји.

Ui = маса (g) нерециклираног (необрађеног) материјала у компоненти паковања (i). Ако удео рециклираног материјала у компоненти паковања износи 0%, онда је Ui = Wi.

Di = број функционалних доза (=број количина које произвођач препоручује за 1 литар воде за прање) садржаних у примарној амбалажи (i). Код производа спремних за коришћење који се продају већ разређени, Di = количина производа (у литрима)

ri = број рециклирања, тј. број који показује колико пута је компонента паковања (i) искоришћена за исту намену на основу система поврата амбалаже или поновног пуњења. r = 1 ако се паковање не користи поново за исту намену. Ако се паковање поново користи, r добија вредност 1 осим ако је подносилац захтева могућности да докаже већи број.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже израчунавање WUR за производ и потписану изјаву о усклађености са сваким делом овог критеријума.

За критеријум (д), подносилац захтева мора да достави испуњену и потписану изјаву о усклађености.

Критеријум 8 – Погодност за употребу

Производ мора да буде погодан за предвиђену намену и да задовољава потребе потрошача.

а) Вишенаменска средства за чишћење и средства за чишћење прозора

Код вишенаменских средстава за чишћење морају се документовати само својства уклањања масноћа.

Код средстава за чишћење прозора морају се документовати својства сушења без остављања пруга.

Способност чишћења мора бити једнака или боља од оне водећег производа на тржишту или генеричког референтног производа, које одобрава надлежни орган.

Процена и провера – перформансе производа морају бити тестирани путем:

1) адекватним и доказивим лабораторијским испитивањем, или

2) адекватним и доказивим испитивањем потрошача.

Извођење и извештавање о оба испитивања мора бити у складу са параметрима који су утврђени у оквиру документа за испитивање перформанси производа са Еко знаком ЕУ који је доступан на Интернет страни за ЕУ Еко знак (на линку за производну групу „вишенаменска средства за чишћење и средства за чишћење санитарија”:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

б) Средства за чишћење санитарија

Средства за чишћење санитарија обухватају средства за чишћење купатила, тоалета и кухиња.

Код средстава за чишћење купатила морају да се документују својства уклањања наслага и каменца.

Код киселих средстава за чишћење тоалета морају да се документују само својства уклањања каменца.

Код средстава за чишћење кухиња морају да се документују својства уклањања масноћа.

Способност чишћења мора бити једнака или боља од оне генеричког референтног производа који је дефинисан у наставку.

Процена и провера: Перформансе производа морају бити тестирани путем:

1) адекватним и доказивим лабораторијским испитивањем, или

2) адекватним и доказивим испитивањем потрошача.

Извођење и извештавање о оба испитивања мора бити у складу са параметрима који су утврђени у оквиру документа: „Оквир за испитивање перформанси вишенаменских средстава за чишћење, средстава за чишћење прозора и средстава за чишћење санитарија”. Генерички референтни детергент је онај прописан у испитивању перформанси, IKW (http://www.ikw.org ) теста: „Препоруке за оцењивање квалитета киселих средстава за чишћење тоалета” (SÖFW-Journal, 126, 11, стр. 50–56, 2000). Референтни детергент се примењује за средства за чишћење тоалета и за средства за чишћење купатила; међутим, код испитивања средстава за чишћење купатила pH треба смањити на 3,5.

Критеријум 9 – Упутства за кориснике

а) Упутства о дозирању

Информације о препорученој дози вишенаменских средстава за чишћење и средстава за чишћење санитарија се морају назначити на амбалажи у одговарајућој величини и на видљивој позадини.

Код концентрата на амбалажи мора бити јасно назначено да је потребна мала количина производа у поређењу с нормалним (тј. разблаженим) производима.

На амбалажи производа наводи се следећи (или еквивалентан) текст:

„Правилним дозирањем штеди се новац и смањује негативан утицај на животну средину”.

На амбалажи вишенаменских производа за чишћење спремних за коришћење наводи се следећи (или еквивалентан) текст:

„Производ није намењен за опсежно чишћење”.

б) Савети о безбедности

На производу се у облику текста или пиктограма наводи следећи (или еквивалентан) текст:

1) „Чувати ван домашаја деце”,

2) „Не мешати различита средства за чишћење”,

3) „Не Процена и провера: удисати распршен производ” (само за производе паковане у спреју).

Подносилац захтева доставља узорак амбалаже, укључујући етикету, уз изјаву о усклађености са сваким делом овог критеријума.

Критеријум 10 – Информације које се наводе на Еко знаку

Опциони део Еко знака са простором за текст садржи текст:

1) „смањен утицај на живи свет у води”;

2) „смањена употреба опасних материја”;

3) „смањен амбалажни отпад”;

4) „јасна упутства корисницима”.

Процена и провера: подносилац захтева доставља примерак Еко знака и изјаву о усклађености с овим критеријумом.

Критеријум 11 – Едукација за професионалну употребу

Код детергената за професионалну употребу произвођач, дистрибутер или трећа страна мора осигурати едукацију или материјале за едукацију особља за чишћење.

Едукација мора да садржи упутства корак по корак за исправно разблаживање, употребу, одлагање и коришћење опреме.

Процена и провера: Надлежном органу се доставља узорак едукативног материјала који садржи упутства корак по корак за исправно разблаживање, употребу, одлагање и коришћење опреме као и опис едукативних курсева.

ТЕХНИЧКИ ДОДАТАК

Додатак I

Листа из базе података о састојцима детергената (DID листа)

Листа DID (део А) је списак који садржи информације о токсичности по живи свет у води и биоразградљивости додатих супстанци које се уобичајено користе у детергентима. Листа садржи информације о токсичности и биоразградљивости различитих супстанци које се користе у производима за прање и чишћење.

Списак није коначан али се у делу Б листе DID наводе смернице за одређивање релевантних параметара израчунавања за супстанце које нису обухваћене DID листом (нпр. фактор токсичности (TF) и фактор разградљивости (DF) који се користе за израчунавање критичне запремине разблажења).

Списак је општи извор информација, при чему се супстанце које се налазе на листи DID не одобравају аутоматски за употребу у производима са Еко знаком. Листа DID (делови А и Б) доступна је на интернет страници Еко знака ЕУ.

Када је реч о супстанцама за које не постоје подаци о токсичности по живи свет у води и разградљивости, може се употребити структурна аналогија са сличним супстанцама како би се извршила оцена фактора TF и DF. Такве структурне аналогије одобрава надлежни орган за Еко знак. Алтернативно, може се применити принцип најгорег могућег сценариа, користећи параметре у наставку:

Најгори могући сценарио:

Акутна токсичност

Хронична токсичност

Разградња

Састојак

LC50/EC50

SF(акутни)

TF(акутни)

NOEC *

SF(хронично)

TF(хронично)

DF

Аеробна

Анаеробна

„Назив”

1 mg/l

10 000

0,0001

0,0001

1

P

N

* Ако нема прихватљивих података о хроничној токсичности, ове колоне остају празне. У том случају TF(хронично) се дефинише као једнак са TF(акутни).

Документација о брзој биоразградљивости:

За брзу биоразградљивост, користе се одговарајуће методе испитивања дефинисане прописима којима је дефинисана област управљања хемикалијама.

Документација о анаеробној биоразградљивости:

Референтно испитивање за анаеробну разградљивост је SRPS EN ISO 11734, ECETOC број 28 (јун 1988. године), OECD 311 или одговарајућа метода испитивања, уз захтев од 60% потпуне разградљивости под анаеробним условима. Могу се употребити методе испитивања којима се симулирају услови у релевантној анаеробној средини како би се доказало да је под анаеробним условима постигнута потпуна разградљивост од 60%.

Екстраполација за супстанце које нису обухваћене листом DID

Ако се додате супстанце не наводе на DID листи могуће је применити следећи приступ како би се обезбедила неопходна документација о анаеробној биоразградљивости:

1) употреба прихватљиве екстраполације. Резултати испитивања који су добијени за једну сировину користе се за екстраполацију потпуне анаеробе разградљивости структурно повезаних сурфактаната Ако је анаеробна биоразградљивост потврђена за један сурфактант (или за групу хомолога), у складу са листом DID, може се претпоставити да је слична врста сурфактанта исто тако анаеробно биоразградљива (нпр. C12-15 A 1-3 EO сулфат [DID број 8] је анаеробно биоразградљив, а слична анаеробна биоразградљивост се може претпоставити и за C12-15 A 6 EO сулфат). Ако је анаеробна биоразградљивост потврђена за сурфактант употребом одговарајуће методе испитивања, може се претпоставити да је слична врста сурфактанта исто тако анаеробно биоразградљива (нпр. подаци из литературе који потврђују анаеробну биоразградљивост сурфактаната из групе алкилестер амонијумових соли могу се употребити као доказ за сличну анаеробну биоразградљивост других кватернерних амонијумових соли које садрже естарске везе у алкилном/им ланцу/има);

2) спровести испитивања за проверу анаеробне разградљивости. Ако је неопходно ново испитивање, спровести испитивање за проверавање анаеробне разградљивости применом SRPS EN ISO 11734, ECETOC број 28 (јун 1988. године), OECD 311 или друге одговарајуће методе;

3) спровести испитивање разградљивости са мањом дозом. Ако је неопходно ново испитивање, и ако се током испитивања за проверавање анаеробне разградљивости јавила потешкоћа (нпр. инхибиција услед токсичности супстанце која се испитује), поновити испитивање употребом мање дозе сурфактанта и пратити разградњу мерењима 14C или хемијском анализом. Испитивање са мањом дозом може се спровести применом OECD 308 (август 2000. године) или друге еквивалентне методе.