Прилог 11

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА ПРЕНОСНЕ РАЧУНАРЕ

Критеријуми за доделу Еко знака за преносне рачунаре имају за циљ промовисање смањења штете у животној средини или ризика у вези с употребом енергије (глобално загревање, ацидификација, осиромашење необновљивих извора енергије) смањењем потрошње енергије, смањењем штете у животној средини у вези с коришћењем природних ресурса и смањењем штете у животној средини у вези с употребом опасних материја кроз смањење њихове употребе.

У оквиру сваког критеријума наводе се посебни захтеви за процену и проверу.

Када је могуће, испитивање треба да спроведу лабораторије са одговарајућом акредитацијом или лабораторије које испуњавају опште захтеве наведене у стандарду SRPS ISO/IEC ISO 17025 и које су компетентне за обављање одговарајућих испитивања.

По потреби, методе испитивања, које нису методе назначене за сваки критеријум, могу се користити ако надлежни орган који процењује пријаву, прихвати њихову еквивалентност.

Изјаве, документација, анализе, извештаји о испитивању, или други докази којима се доказује усаглашеност са критеријумима, потичу од подносиоца захтева и/или његовог/их добављача, и/или њиховог/их добављача, итд.

Групa производа „преносни рачунари” садржи уређаје који имају следећe карактеристике:

1) изводе логичке операције и обрађују податке и посебно су обликовани за преношење и рад у дужем периоду са или без директног прикључка на извор наизменичне струје;

2) имају уграђени екран рачунара и могу да раде и са уграђеном батеријом или другим преносним извором напајања.

Ако је преносни рачунар испоручен са спољним извором напајања, он се сматра делом преносног рачунара.

Таблет персонални рачунари који могу да имају екране осетљиве на додир у комбинацији или уместо других улазних јединица, сматрају се преносним рачунарима.

Дигитални рамови за слике се не сматрају преносним рачунарима.

За доделу Еко знакa, производ мора да припада групи производа „преносни рачунари” и мора да испуњава критеријуме и с њима повезане захтеве за процену и проверу, одређене у овом прилогу.

Групи производа „преносни рачунари” додељена је шифра „018”.

Критеријуми се одређују за следеће аспекте:

1) уштеде енергије;

2) управљање потрошњом енергије;

3) жива у флуоресцентним лампама;

4) опасне супстанце и смеше;

5) супстанце које изазивају забринутост (из члана 59. став 1. Уредбе (ЕЗ) бр. 1907/2006 (REACH);

6) пластични делови;

7) бука;

8) садржај рециклираних материјала;

9) упутства за кориснике;

10) могућност поправке – поправке које може изводити корисник;

11) дизајн погодан за растављање;

12) продужетак века трајања;

13) амбалажа;

14) информације наведене на Еко знаку.

Критеријум 1 – Уштеде енергије

Перформанса у погледу енергетске ефикасности за преносне рачунаре мора да превазилази захтеве енергетске ефикасности за одговарајућу категорију, одређену у Споразуму Еnergy star в.5.01, за најмање:

1) Категорија А: 25%,

2) Категорија Б: 25%,

3) Категорија Ц: 15%.

Прилагођавања капацитета, дозвољеног Споразумом Еnergy star v5.0, могу се изводити на истом нивоу осим за засебне графичке процесорске јединице (GPU) за које се не даје никаква додатна дозвола.

Процена и провера: подносилац захтева за доделу Еко знака (у даљем тексту: подносилац захтева) прилаже изјаву о усклађености производа са овим овим захтевима.

––––––––––––––

1 Одлука већа о склапању Споразума између Владе Сједињених Америчких држава и Европске заједнице о усклађивању програма за означавање енергетске ефикасности канцеларијске опреме 2006/1005/ЕЗ, од 18. децембра 2006 – Еnergy star в.5.0

 

Критеријум 2 – Управљање потрошњом енергије

Преносни рачунар мора испуњавати следеће захтеве за управљање потрошњом енергије2:

а) Захтеви за управљање потрошњом енергије

Преносни рачунари се морају испоручивати са системом за управљање потрошњом енергије који је активан у тренутку доставе купцима.

Поставке за управљање потрошњом енергије морају бити следеће:

1) после 10 минута искључивање екрана (екран у мировању);

2) после 30 минута мировање рачунара (степен система S 3, суспензија у RAM).

б) Захтеви мреже за управљање потрошњом енергије

Преносни рачунари са мрежном картицом морају имати могућност за укључивање и искључивање функције „wаке on LAN” (WOL) у режиму мировања.

в) Захтеви мреже за управљање потрошњом енергије (односе се на преносне рачунаре који се дистрибуирају искључиво продајним каналима за предузећа).

Преносни рачунари са мрежном картицом морају да испуњавају један од следећих захтева:

1) да се испоручују са функцијом „Wake On LAN” из режима мировања када су прикључени на наизменични напон, или

2) да имају команду за активирање WOL-а, која је задовољавајуће доступна из корисничког интерфејса оперативног система клијента и преко мреже ако је рачунар испоручен предузећу без активиране функције WOL.

Преносни рачунари са мрежном картицом морају бити такви да могу изаћи из режима мировања на даљину (преко мреже) и преко програмираног буђења (нпр. Real Time Clock).

Произвођачи морају осигурати да се, тамо где произвођач има контролу (тј. конфигурацију хардверским, а не софтверским поставкама), тим поставкама управља на централном нивоу према жељама клијента помоћу алата које обезбеди произвођач.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву којом потврђује да је рачунар испоручен с претходно наведеним или у односу на њих бољим поставкама за управљање потрошњом енергије.

––––––––––––––

2 Како је дефинисано у Еnergy star v5.0 осим захтева за стање мировања екрана

 

Критеријум 3 – Жива у флуоресцентним лампама

Жива или њена једињења не смеју се плански додавати у позадинско осветљење преносног рачунара.

Процена и провера: подносилац захтева надлежном органу доставља изјаву да позадинско осветљење преносног рачунара не садрже више од 0,1 mg живе или њених једињења по лампи. Подносилац захтева, такође, доставља кратак опис употребљеног система осветљења.

Критеријум 4 – Опасне супстанце и смеше

Производ или његови делови не смеју да садрже супстанце које испуњавају неки од критеријума за упис на листу супстанци које изазивају забринутост, нити супстанце или смеше које испуњавају критеријуме за разврставање у следеће класе опасности у складу са прописима којима се уређује класификација хемикалија.

Листа обавештења о опасности и ознака ризика:

Обавештења о опасности (1)

Ознака ризика (2)

H300 Смртоносно ако се прогута

R28

H301 Токсично ако се прогута

R25

H304 Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева

R65

H310 Смртоносно у контакту с кожом

R27

H311 Токсично у контакту с кожом

R24

H330 Смртоносно ако се удише

R23/26

H331 Токсично ако се удише

R23

H340 Може да доведе до генетских дефеката

R46

H341 Сумња се да може да доведе до генетских дефеката

R68

H350 Може да доведе до појаве карцинома

R45

H350i Може да изазове карцином ако се удише

R49

H351 Сумња се да може да доведе до појаве карцинома

R40

H360F Може штетно да утиче на плодност<0}

R60

H360D Може штетно да утиче на плод

R61

H360FD Може штетно да утиче на плодност. Може штетно да утиче на плод

R60/61/60-61

H360Fd Може штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод

R60/63

H360Df Може штетно да утиче на плод. Сумња се да може штетно да утиче на плодност

R61/62

H361f Сумња се да може штетно да утиче на плодност

R62

H361d Сумња се да може штетно да утиче на плод

R63

H361fd Сумња се да може штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод

R62-63

H362 Може да има штетно дејство на одојчад

R64

H370 Доводи до оштећења органа

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Може да доведе до оштећења органа

R68/20/21/22

H372 Доводи до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања

R48/25/24/23

H373 Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања

R48/20/21/22

H400 Веома токсично по живи свет у води

R50

H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

R50-53

H411 Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

R51-53

H412 Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама

R52-53

H413 Може да доведе до дуготрајних штетних последица по живи свет у води

R53

EUH059 Опасно по озонски омотач

R59

EUH029 У контакту са водом ослобађа токсичан гас

R29

EUH031 У контакту са киселинама ослобађа токсичан гас

R31

EUH032 У контакту са киселинама ослобађа веома токсичан гас

R32

EUH070 Токсично у контакту са очима

R39-41

(1) CLP/GHS систем класификације хемикалија

(2) DSD/DPD систем класификације хемикалија

Употреба супстанци или смеша које приликом обраде промене своја својства у толикој мери да идентификована опасност више не постоји, изузимају се од наведеног захтева.

Граничне концентрације за супстанце или смеше које испуњавају критеријуме за разврставање у класе или категорије опасности из претходне табеле и за супстанце које испуњавају критеријуме за класификацију као карциногене категорије 1 или 2, мутагене категорије 1 или 2, токсичне по репродукцију категорије 1 или 2, не смеју да пређу специфичне или опште граничне концентрације одређене у складу са прописима којима се уређује класификација хемикалија у складу са CLP/GHS системом. Ако су одређене специфичне граничне концентрације, оне имају предност над општим.

Граничне концентрације за супстанце које испуњавају критеријуме да су идентификоване као PBT или vPvB супстанце, или да доводе до поремећаја рада ендокриног система, или да имају PBT или vPvB својства али да не испуњавају критеријуме за идентификацију као PBT или vPvB, а научно је утврђено да изазивају значајне последице по здравље људи и животну средину – не смеју да пређу 0,1% у масеном уделу.

Следеће супстанце/употребе супстанци се посебно изузимају од овог захтева:

Хомогени делови, са масом мањом од 10 g

Сва претходно наведена обавештења о опасности и ознаке ризика

Никл у нерђајућем челику

Процена и провера: За сваки део који има масу изнад 10 g подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености са овим критеријумом, заједно с релевантном документацијом као што су изјаве о усаглашености потписане од добављача материја и копије безбедносних листова у складу са националним прописима којима се уређује садржај и изглед безбедносног листа. Граничне вредности концентрације се обавезно наводе у безбедносним листовима.

Критеријум 5 – Супстанце које изазивају забринутост (из члана 59. став 1. Уредбе (ЕЗ) бр. 1907/2006 (REACH))

Производу се не може доделити Еко знак уколико су супстанце које се, у складу са прописима којима се регулише управљање хемикалијама налазе на Листи супстанци које изазивају забринутост, присутне у смешама, производу или било којем хомогеном делу сложеног производа у концентрацијама већим од 0,1%.

Ако је концентрација нижа од 0,1%, примењују се специфичне граничне концентрације које су одређене у складу са прописима којима се уређује класификација хемикалија (у складу са CLP/GHS системом).

У случају да у тренутку подношења пријаве за Еко знак постоје национални прописи са строжијим захтевима, примењују се ти национални прописи.

Процена и провера: Листа супстанци које су идентификоване као Супстанце које изазивају забринутост и укључене су на листу у складу са чланом 59. Уредбе (ЕЗ) бр. 1907/2006 (REACH), доступна је на веб сајту Европске агенције за хемикалије:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Позивање на ову листу, као и на одговарајуће листе објављене у оквиру националних прописа, се наводе на дан подношења захтева.

Подносилац захтева доставља изјаву о усклађености с овим критеријумом заједно са повезаном документацијом као што су изјаве о усаглашености потписане од добављача супстанци и копије безбедносних листова. Граничне концентрације се обавезно наводе у безбедносним листовима у складу са прописима којима се дефинише управљање хемикалијама.

Критеријум 6 – Пластични делови

а) Ако се у производном процесу користи неки пластификатор, он мора да испуњава захтеве за опасне материје из критеријума 4. и 5.

Поред тога, производу се не сме додати DNOP (ди-н-октил фталат), DINP (ди-изононил фталат), DIDP (ди-изодецил фталат).

б) Садржај хлора у пластичним деловима не сме бити већи од 50% масе.

в) Смеју се користити искључиво они биоцидни производи који садрже активне супстанце укључене у Листу IA, у складу са прописима којима је дефинисано управљање биоцидним производима и који су одобрени за употребу у рачунарима.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже потврду потписана од произвођача, у којој се наводи усклађеност са овим захтевима. Доставља се такође и изјава о усклађености потписана од добављача пластике и биоцидних производа, као и копије одговарајућих безбедносних листова. Сви биоцидни производи који су коришћени, морају се јасно навести.

Критеријум 7 – Бука

Не сме се прекорачити декларисани А-вредновани ниво буке (re l pW) преносног рачунара, у складу са тачком 3.2.5. стандарда SRPS ISO 9296:

(1) 32 dB (А) у режиму приправности

(2) 36 dB (А) код погона хард диска.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже извештај у којем потврђује да су нивои емисија буке измерени у складу с стандардом SRPS ISO 7779 и наведени у складу с стандардом SRPS ISO 9296. У извештају се наводе измерени нивои емисија буке у режиму приправности и код погона хард диска, који се наводе у складу са чланом 3.2.5. стандарда SRPS ISO 9296.

Критеријум 8 – Садржај рециклираних материјала

Спољно пластично кућиште системске јединице, монитор и тастатура морају садржати масени удео од најмање 10% материјала рециклираног после крајње употребе.

Процена и провера: Подносилац захтева надлежном органу доставља изјаву у којој наводи проценат садржаја материјала рециклираних после крајње употребе.

Критеријум 9 – Упутства за кориснике

Преносни рачунар се продаје заједно с припадајућим упутствима за кориснике која пружају савете за правилну употребу у циљу заштите животне средине. Те информације се налазе на једном, лако доступном месту у склопу упутства за кориснике као и на веб страници произвођача. Те информације посебно укључују:

1) потрошњу енергије; вредност укупне потрошње енергије (TEC) у складу са Еnergy star 5.0 и највећа потрошња енергије за сваки оперативни режим. Поред тога, потребно је навести упутства за употребу уређаја у у режиму за уштеду енергије;

2) информације да енергетска ефикасност смањује потрошњу енергије и тиме штеди новац смањењем рачуна за електричну енергију и да се искључивањем преносног рачунара из електричне мреже потрошња смањује на нулу;

3) следеће информације о начинима смањења потрошње електричне енергије када се преносни рачунар не користи:

(1) искључивање преносног рачунара („off mode”) смањује потрошњу електричне енергије, али свеједно троши одређену енергију;

(2) смањењем осветљења екрана смањује се потрошња енергије;

(3) дефрагментацијом диска смањује се потрошња енергије и повећава век трајања преносног рачунара (то се не односи на „SSD-Solid State Device”);

(4) чувари екрана могу да спрече да се екран преносног рачунара пребаце у режим ниже енергетске потрошње када се не користе; спречавањем активирања чувара екрана може се смањити потрошња енергије;

4) у упутствима за кориснике или на веб страницама произвођача морају се навести информације којима се обавештава корисник о квалификованим сервисима за поправку и сервис преносног рачунара, укључујући контакт податке;

5) упутства за правилно одлагање преносног рачунара у рециклажним двориштима или кроз систем прикупљања производа путем продајне мреже;

6) информације да је производу додељен Еко знак, са кратким објашњењем и упутством да се више информација о еколошком знаку, може добити путем интернет странице министарства надлежног за животну средину;

7) сви приручници за употребу/поправку треба да садрже рециклирани материјал и не смеју да садрже хлором избељени папир.

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености производа са овим захтевима и надлежном органу доставља копију упутства за употребу. Та упутства за кориснике се тада пребацују у рачунар да их корисник може прочитати и стављају на располагање на интернет страници произвођача.

Критеријум 10 – Могућност поправке – поправке које може
изводити корисник

Подносилац захтева крајњем кориснику мора да пружи јаснa упутства у облику приручника (у штампаном или електронском облику) за извођење основних поправки.

Подносилац захтева, такође, мора да осигура да резервни делови буду доступни најмање пет година од престанка производње тог преносног рачунарa.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености производа са овим захтевима.

Критеријум 11 – Дизајн погодан за растављање

Произвођач је обавезан да докаже да преносни рачунар лако могу да раставе стручни и оспособљени радници, уз примену њима доступних алата, у сврху:

– поправке и замене истрошених делова,

– надоградње старијих или застарелих делова, и

– одвајања делова и материјала за рециклажу или поновну употребу.

У циљу олакшавања растављања:

а) елементи за учвршћивање унутар преносног рачунара, као на пример шрафови и причвршћивачи, морају омогућити растављање преносног рачунара, а посебно делова који садрже опасне супстанце;

б) преносни рачунар мора бити тако конструисан да се штампане плоче и/или остале компоненте које садрже драгоцене метале могу без проблема уклонити методама ручног одвајања из производа као целине и из посебних компоненти (као што су дискови) које садрже такве плоче, како би се повећао степен очувања материјала високе вредности;

в) сви пластични материјали у превлакама/кућишту не смеју имати површинске премазе који нису компатибилни за рециклирање или поновну употребу;

г) пластични делови морају бити израђени од једног полимера или од компатибилних полимера за рециклажу и морају да имају одговарајућу идентификацију у складу са SRPS EN ISO11469, ако имају масу већу од 25 g;

д) метални умеци, које није могуће одвојити, не смеју да се употребљавају;

ђ) подаци о природи и количини опасних материја у преносном рачунару морају бити прикупљени у складу са одговарајућим прописима који дефинишу класификацију, паковање и обележавање хемикалија (DSD/DPD и CLP/GHS).

Процена и провера: подносилац захтева уз захтев се доставља извештај о испитивању у којем се детаљно објашњава растављање преносног рачунара. Извештај укључује шематски приказ преносног рачунара на којем су означене главне компоненте и све опасне материје у њима. Извештај може бити у писаном облику или аудиовизуелном формату. Информације о опасним материјама се достављају надлежном органу у облику пописа материјала у којем се наводи врста материјала, коришћена количина и положај.

Критеријум 12 – Продужетак века трајања

Преносни рачунари морају имати опрему која омогућава следеће:

1) замену и надоградњу меморије;

2) могућност проширења: постојање најмање три USB интерфејса и прикључак на спољни монитор.

Рачунар мора да буде дизајниран тако да крајњи корисник може без проблема да замени и/или надогради главне компоненте (укључујући меморијске погоне, CPU и картице). На пример: ускочна, клизна или касетна кућишта за компоненте.

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености производа са овим захтевима.

Критеријум 13 – Амбалажа

Када се за финално паковање користе картонске кутије, оне морају да буду израђене од најмање 80% рециклираног материјала.

Када се за финално паковање користе пластичне кесе, оне морају да буду израђене од најмање 75% рециклираног материјала или морају да буду биоразградиве или компостабилне, у складу са дефиницијама из SRPS EN 13432 (3).

Процена и провера: код подношења захтева заједно с изјавом о усклађености с овим критеријумом доставља се узорак амбалаже производа. Овом критеријуму подлеже само примарна амбалажа.

––––––––––––––

3 SRPS EN 13432 Амбалажа – Захтеви за амбалажу која је поново искористива компостирањем и биоразградњом – Шема испитивања и критеријум за процену прихватљивости амбалаже

 

Критеријум 14 – Информације које се наводе на еколошком знаку

Опциони део знака са простором за текст садржи следећи текст:

1) „висока енергетска ефикасност”,

2) „дизајниран тако да олакшава рециклажу, поправку и надоградњу”,

3) „позадинско осветљење не садржи живу”.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености производа с овим захтевом и примерак Еко знака како ће бити приказан на амбалажи, производу и/или одговарајућој документацији.