Прилог 10

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА ОБУЋУ

Критеријуми за доделу Еко знака за обућу имају за циљ:

1) ограничавање нивоа токсичних остатака;

2) ограничавање емисија испарљивих органских једињења;

3) промовисање издржљивијих производа.

Критеријуми су постављени на нивоима који промовишу обележавање обуће која има мањи утицај на животну средину.

У оквиру сваког критеријума наводе се посебни захтеви за процену и проверу.

Када процењују пријаве и прате усклађеност са критеријумима, надлежним органима се препоручује да сагледају спровођење признатих система менаџмента животном средином, какви су ЕМАS, ISO 14001, односно SRPS ISO 14001.

По потреби, могуће је употребити методе испитивања које се разликују од метода назначених за сваки критеријум, ако надлежни орган који оцењује захтев прихвати њихову еквивалентност.

По потреби, надлежни органи могу захтевати додатну пратећу документацију и могу спровести независне провере.

Функционална јединица представља један пар обуће, a захтеви су засновани на величини ципеле 40 према европском одређивању броја (Paris point). За дечију обућу, захтеви се примењују за величину 32 према европском одређивању броја (или највећа величина у случају да су највеће величине мање од броја 32 према европском одређивању броја).

Свака горња компонента обуће која има масу мању од 3% укупног горњег дела се не узима у обзир при примени критеријума. Свака компонента ђона обуће са масом мањом од 3% укупне масе ђона се не узима у обзир при примени критеријума.

Производна група „обућа” обухвата све артикле одеће дизајниране да заштити и покрије стопало, са учвршћеним ђоном који долази у контакт за земљом. Обућа не сме да садржи електричне и електронске компоненте.

За доделу Еко знака, производу који спадају у групу производа „обућа”, производ мора да испуњава критеријуме и с њима повезане захтеве за процену и проверу, који су дати у овом прилогу.

Групи производа „обућа” додељена је шифра „017”.

Критеријум 1 – Опасне супстанце у крајњим производима

a) За обућу која ја направљена од коже, крајњи производ не сме да садржи хром (VI).

Процена и провера: подносилац захтева за доделу Еко знака (у даљем тексту: подносилац захтева) и/или његов добављач морају да доставе извештај о испитивању при коме је коришћена метода из стандарда SRPS EN ISO 17075 (граница детекције 3 ppm). Припрема узорка мора бити у складу са стандардом SRPS EN ISO 4044.

Напомена: При анализирању одређених врста обојене коже може доћи до потешкоћа у мерењу због међусобног мешања.

б) Материјали који се користе за састављање, као ни финални производ не сме садржати арсен, кадмијум и олово.

Процена и провера: Подносилац захтева и/или његов добављач/и морају доставити извештај о испитивању при коме је коришћена једна од следећих метода испитивања из SRPS EN 14602:

1) испитивање материјала за састављање производа. Супстанце које су наведене у критеријумима не смеју бити детектоване у било ком од материјала који се користи за производњу финалног производа;

2) тестирање финалног производа. Супстанце које су наведене у критеријуму не смеју бити детектоване нити у горњим, нити у доњим саставним деловима обуће након одвајања и потпуног мрвљења.

За кожне производе припрема узорка мора да се врши према SRPS EN ISO 4044.

в) Количина слободног и хидролизованог формалдехида саставних делова обуће не сме да прекорачи следеће границе:

1) текстил: не може се детектовати

2) кожа: 150 ppm.

Процена и провера: подносилац захтева и/или његов добављач морају да приложе извештај о испитивању где су се при испитивању користиле следеће методе испитивања:

Текстили: SRPS EN ISO 14184-1 (граница детекције: 20 ppm); Кожа: SRPS EN ISO 17226-1 или 2.

Критеријум 2 – Смањење потрошње воде (само за штављење коже крупних и ситних животиња)

Следеће границе за потрошњу воде за штављење коже и танке коже (1) не смеју се прекорачити:

1) Кожа крупних животиња (енгл.”hide”): 35 m³/t,

2) Кожа ситних животиња (енгл.”skin”): 55 m³/t.

Процена и провера: подносилац захтева и/или његов добављач морају да приложе одговарајућу документацију да поменуте граничне вредности нису прекорачене.

––––––––––––––

(1) Кожа крупних животиња (енгл.”hide”) се дефинише као: „спољашњи покривач зреле или потпуно одрасле животиње крупнијих животињских врста, нпр. стоке, коња, камила, слонова, итд. Кожа ситних животиња (енгл.”skin”) се дефинише као: „спољашњи прекривач мањих животињских врста нпр. коза и оваца, или младих животиња крупнијих врста нпр. телади. Свиње, рептили, птице и рибе спадају у групу са кожом ситнијих животиња.” (Међународни речник термина који се односе на кожу, ICT (Међународно удружење за штављење коже).

 

Критеријум 3 – Емисије приликом производње материјала

а) Уколико се отпадне воде испуштају директно у водоток на локацији где се врши штављење као и из текстилних индустрија, садржај HPK (Хемијска потрошња кисеоника) не сме да прекорачи 250 mg HPK/l испуштене воде.

Уколико се отпадне воде из погона за штављење коже испуштају у комуналне објекте/постројења за обраду отпадних вода, онда се овај критеријум не примењује, све док може да се докаже:

1) да је дозвољено испуштање отпадне воде из погона за штављење коже у комунални систем за отпадне воде;

2) да је комунално постројење за обраду отпадних вода у функцији и да је даље испуштање пречишћене воде у водоток у складу са минималним захтевима прописа којима се уређује управљање водама.

Процена и провера: подносилац захтева мора да достави извештај о испитивању и пратеће податке, користећи следећи метод испитивања: SRPS ISO 6060 – Квалитет воде, одређивање хемијске потрошње кисеоника.

Тамо где су отпадне воде испуштене у комунална постројења за пречишћавање отпадних вода, неопходно је да се за то достави одговарајућа документација од релевантног надлежног органа, којом се показује да је испуштање дозвољено и да је комунално постројење у функцији и да испуњава минималне захтеве одговарајућих прописа из области вода.

б) Отпадне воде из погона за штављење морају после пречишћавања садржати мање од 1 mg хрома (III)/l.

Процена и провера: подносилац захтева мора да приложи извештај о испитивању и пратеће податке, користећи следеће методе испитивања: SRPS ISO 9174 или SRPS EN 1233 или SRPS EN ISO 11885 за Cr.

Критеријум 4 – Коришћење опасних супстанци (до куповине)

a) Не смеју се користити Пентахлорофенол (PCP) и тетрехлорофенол (TCP) ни њихови соли и естри.

Процена и провера: подносилац захтева и/или добављач морају да приложе изјаву да материјали не садрже такве хлорофеноле заједно са извештајима о испитивању при коме су коришћене следеће методе: Кожа, SRPS EN ISO 17070 (граница детекције 0,1 ppm); текстил, XP G 08-015 (граница детекције 0,05 ppm).

б) Не смеју да се користе азо-боје које могу да се разграде у било које од следећих ароматичних амина:

1) 4-аминодифенил (92-67-1)

2) бензидин (92-87-5)

3) 4-хлоро-o-толуидин (95-69-2)

4) 2-нафтиламин (91-59-8)

5) o-амино-азотолуен (97-56-3)

6) 2-амино-4-нитротолуен (99-55-8)

7) {p-хлороанилин (106-47-8)

8) 2,4-диаминоанисол (615-05-4)

9) 4,4′-диаминодифенилметан (101-77-9)

10) 3,3′-дихлоробензидин (91-94-1)

11) 3,3′-диметоксибензидин (119-90-4)

12) 3,3′-диметилбензидин (119-93-7)

13) 3,3′-диметил-4,4_-диаминодифенилметан (838-88-0)

14) p-крезидин (120-71-8)

15) 4,4′-метилен-бис-(2-хлоранилин) (101-14-4)

16) 4,4′-оксидианилин (101-80-4)

17) 4,4′-тиодианилин (139-65-1)

18) о-толуидин (95-53-4)

19) 2,4-диаминотолуене (95-80-7)

20) 2.4,5-триметиланилин (137-17-7)

21) 4-аминоазобензен (60-09-3)

22) о-анисидин (90-0-4).

Процена и провера: подносилац захтева и/или његов добављач морају да приложе изјаву да такве азо боје нису коришћене. Уколико је потребно да се изврши провера ове изјаве, морају да се користе следећи методи: Кожа – SRPS EN ISO 17234; текстил – SRPS EN 14362 1 или 2.

Граница за текстиле износи 30 ppm (Напомена: могући су нетачни резултати за 4-аминоазобензен, стога се препоручује додатна провера).

Граница за кожу износи 30 ppm (Напомена: могући су нетачни резултати за 4-аминоазобензен, 4-аминодифенил и 2-нафтиламин и стога се препоручује додатна провера).

в) У гуми се не смеју детектовати следећи N-нитрозоамини:

1) N -нитрозодиметиламин (NDMA)

2) N -нитрозодиетиламин (NDEA)

3) N -нитрозодипропиламин (NDPA)

4) N -нитрозодибутиламин (NDBA)

5) N -нитрозопиперидин (NPIP)

6) N -нитрозопиролотон (NPYR)

7) N -нитрозоморфолин (NMOR)

8) N -нитрозо N -метил N -фениламин (NMPhA)

9) N -нитрозо N -етил N -фениламин (NEPhA).

Процена и провера: подносилац захтева мора да приложи извештај о испитивању при коме је коришћен метод испитивања SRPS EN 12868 (1999-12) или SRPS EN 14602.

г) У кожним, гуменим и текстилним саставним деловима не смеју да се користе C10-C13 хлоралкани.

Процена и провера: подносилац захтева и/или његов добављач мора да приложи изјаву да такви хлоралкани нису коришћени.

д) Не смеју да се користе боје које испуњавају критеријуме да буду класификоване као карциногене, мутагене, токсичне по репродукцију, опасне по животну средину, са следећим R ознакама: R40, R45, R49, R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63 или R68 (или било која њихова комбинација). (Правила за класификацију у складу са одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према DSD/DPD).

Као друга могућност, може се размотрити класификација у складу са одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према CLP/GHS систему. У том случају, сировинама се не смеју додавати никакве супстанце или препарати којима су додељене, или којима би у време примене могле бити додељена следећа Обавештења о опасности (или њихова комбинација): H351, H350, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Процена и провера: подносилац захтева мора да приложи изјаву о некоришћењу оваквих боја.

ђ) Не смеју да се користе алкилфенол етоксилат (АPE), и перфлуорооктан сулфонат (PFOS).

Процена и провера: подносилац захтева мора да приложи изјаву о некоришћењу ових супстанци.

е) Не смеју да се користе боје које испуњавају критеријум да буду класификоване као R43 (могу изазвати сензибилизацију у контакту са кожом). Правила за класификацију у складу са одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према DSD/DPD.

Као друга могућност, може се размотрити класификација у складу са одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према CLP/GHS систему. У том случају, сировинама се не смеју додавати никакве супстанце или препарати којима је додељено, или којима би у време примене могло бити додељено следеће Обавештења о опасности: H317.

Процена и провера: подносилац захтева мора да приложи изјаву о некоришћењу оваквих боја.

ж) Фталати: ако се у производу користе фталати, смеју да се користе само они за које је до тренутка подношења захтева извршена анализа ризика и који нису разврстани у ознаке ризика (или њихове комбинације): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53(правила за класификацију у складу са одговарајућим прописима који дефинишу класификацију и обележавање хемикалија према DSD/DPD). Поред тога, у производу се не смеју користити DNOP (ди-н-октил фталат), DINP (диизононил фталат), DIDP (диизодецил фталат).

Процена и провера: подносилац захтева мора да приложи изјаву о усклађености са овим критеријумом.

з) Биоциди: Дозвољено је коришћење само оних биоцидних производа који садрже активне супстанце из листе Ia активних супстанци, у складу са прописима којима се дефинише управљање биоцидним производима, и које су одобрене за коришћење у обући.

Процена и провера: подносилац захтева мора да приложи изјаву да су захтеви овог критеријума испуњени заједно са списком биоцидних производа који су коришћени.

Критеријум 5 – Коришћење испарљивих органских једињења (VOC) за време завршног састављања обуће

VOC су свако органско једињење које на 293,15 K има притисак паре од 0,01 kPa или више, или имају одговарајућу испарљивост под одређеним условима коришћења.

Укупно коришћење VOC за време финалне производње обуће не сме да прекорачи у просеку 20 грама VOC по пару обуће.

Процена и провера: Подносилац захтева мора да приложи израчунавање укупног коришћења VOC током финалне производње обуће, са пратећим подацима, резултатима испитивања и одговарајућом документацијом, са израчунавањима која су извршена коришћењем стандарда SRPS EN 14602. (Захтева се вођење записа о купљеној кожи, лепковима, финалним премазима и производњи обуће за период од најмање последњих шест месеци).

Критеријум 6 – Потрошња енергије

Изјава о потрошњи енергије мора да се да у фази производње.

Процена и провера: Од подносиоца захтева се захтева да достави релевантне информације у складу са техничким додатком А1.

Критеријум 7 – Паковање финалног производа

Када се за финално паковање обуће користе картонске кутије, оне морају да буду израђене од 100% рециклираног материјала.

Када се за финално паковање обуће користе пластичне кесе, оне морају да буду израђене од најмање 75% рециклираног материјала или морају да буду биоразградиве или компостабилне, у складу са дефиницијама из SRPS EN 13432 (2)

Процена и провера: приликом подношења захтева, мора се да се приложи и узорак амбалаже, заједно са одговарајућом изјавом о усклађености са овим критеријумима. Овај критеријум се односи само на примарну амбалажу.

––––––––––––––

(2) SRPS EN 13432 Амбалажа – Захтеви за амбалажу која је поново искористива компостирањем и биоразградњом – Шема испитивања и критеријум за процену прихватљивости амбалаже

 

Критеријум 8 – Информације на паковању

a) Упутства за кориснике

Уз производ морају да се доставе следеће информације (или еквилвалентан текст):

1) „Ова обућа је обрађена ради побољшања њене водоотпорности. Није јој потребна даља обрада.” (Овај критеријум се примењује само за обућу која је обрађена за водоотпорност.);

2) „По могућству поправите своју обућу уместо да је баците. Тиме се наноси мања штета животној средини;”

3) „Приликом одлагања обуће, молимо користите одговарајуће локалне објекте за рециклирање где они постоје.”

б) Информације о Еко знаку

Следећи текст (или еквивалентан текст) мора да буде назначен на паковању: „За више информација о еколошком знаку, посетити интернет страницу министарства надлежног за животну средину”.

в) Информације за потрошаче

На паковању би требало да се налази поље са информацијама у којем подносилац захтева објашњава свој приступ одрживости која се односи на животну средину.

Процена и провера: подносилац захтева мора да приложи узорак паковања производа и информације које се достављају уз производ, заједно са изјавом о усклађености са сваким делом овог критеријума.

Критеријум 9 – Информације које се налазе на Еко знаку

Опциони део Еко знака са простором за текст садржи текст:

1) „низак ниво загађења ваздуха и воде”,

2) „смањена количина штетних супстанци”.

Процена и провера: Подносилац захтева мора да приложи узорак паковања производа које приказује етикету, заједно са изјавом о усклађености са овим критеријумом.

Критеријум 10 – Параметри који доприносе трајности

На радној и заштитној обући мора бити истакнут CE знак за личну заштитну опрему (у складу са одговарајућим захтевима за CE знак) или српски знак усаглашености.

Сва остала обућа мора да испуни захтеве који су наведени у табели у наставку.

Процена и провера: подносилац захтева мора да приложи извештај о испитивању који одговара параметрима који су наведени у табели у наставку, користећи следеће методе тестирања:

– SRPS ЕN 13512 – Горњи делови обуће (лица) и поставе – отпорност на савијање,

– SRPS ЕN 13571 – Методе испитивања горњих делова обуће (лица), поставе и уложних табаница – јачина цепања,

– SRPS ЕN 17707 – Ђонови – отпорност на савијање,

– SRPS ЕN 12770 – Ђонови – отпорност на хабање,

– SRPS ЕN 17708 – Цела обућа – чврстоћа везе горњег дела обуће (лица) и ђона,

– SRPS ЕN 12771 – Методе испитивања ђонова – јачина цепања,

– SRPS ЕN ISO 17700 – методе тестирања горњих делова обуће (лица), поставе и уложних табаница – Постојаност обојења на трљање.

Општа спортска

Школска обућа

Свакодневна

Мушка обућа за град

Обућа за хладно време

Женска обућа за град

Мода

Деца

За кућу

Отпорност горњих делова на савијање: (kc без видљиве штете)

суво = 100

влажно = 20

суво = 100

влажно = 20

суво = 80

влажно = 20

суво = 80

влажно = 20

суво = 100

влажно= 20

– 20° = 30

суво = 50

влажно = 10

суво = 15

суво = 15

суво = 15

Јачина цепања за горње делове (просечна сила цепања, N)

Кожа

Остали материјали

≥ 80

≥ 40

≥ 60

≥ 40

≥ 60

≥ 40

≥ 60

≥ 40

≥ 60

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 30

≥ 30

≥ 30

≥ 30

≥ 30

≥ 30

Отпорност ђонова на савијање:

Повећање реза (mm)

БСП = без спонтаних пукотина

≤ 4

БСП

≤ 4

БСП

≤ 4

БСП

≤ 4

БСП

≤ 4

БСП на – 10 °C

≤ 4

БСП

Отпорност ђонова на хабање

D ≥ 0,9 g/cm³ (mm³)

D < 0,9 g/cm³ (mg)

≤ 200

≤ 150

≤ 200

≤ 150

≤ 250

≤ 170

≤ 350

≤ 200

≤ 200

≤ 150

≤ 400

≤ 250

≤ 450

≤ 300

Приањање горњег дела обуће (лица):

(N/mm)

≥ 4,0

≥ 4,0

≥ 3,0

≥ 3,5

≥ 3,5

≥ 3,0

≥ 2,5

≥ 3,0

≥ 2,5

Јачина цепања ђона:

(Просечна сила цепања, N/mm)

D ≥ 0,9 g/cm³

D < 0,9 g/cm³

8

6

8

6

8

6

6

4

8

6

6

4

5

4

6

5

5

4

Постојаност обојења на трљање у унутрашњости обуће (постава или унутрашњa страна горњег дела). Степен сиве на филцу после 50 кругова прања

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

ТЕХНИЧКИ ДОДАТАК

А1 Израчунавање потрошње енергије

Израчунавање потрошње енергије се односи само на састављање (фазу производње) финалног производа.

Просечна потрошња енергије (AEC) за сваки пар обуће може се израчунати на два начина:

На основу укупне дневне производње обуће у постројењу:

МЈdp = просечна енергија која се користи по дану у производњи обуће [електрична енергија + фосилна горива] (израчунато на годишњем нивоу),

N = просечан број пари обуће која се произведе за дан (израчунато на годишњем нивоу),

AEC = МЈdp / N

На основу производње обуће са Еко знаком у постројењу:

МЈep = просечна енергија која се користи по дану у производњи обуће са Еко знаком [електрична енергија + фосилна горива] (израчунато на годишњем нивоу),

Nep = просечан број пари обуће са Еко знаком која се произведе за дан (израчунато на годишњем нивоу),

AEC = МЈep / Nep