Прилог 1 
ПЛАН РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА
               
 Редни број  Ознака Управе за трезор код НБС Економска класификација (конто)/
нумеричка ознака
Ознака рачуна за уплату јавних прихода Контролни број Опис Ознака основа плаћања Ниво уплате Обавезни податак у пољу позив на број одобрења Приходи по припадности
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
          ЈАВНИ ПРИХОДИ        
          ПОРЕЗИ        
          ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ        
          Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица        
          Порез на зараде        
1. 840 711111 843 52 Порез на зараде 53 1,1/г ПУ 1,2,3,4
          Порез на приходе од самосталних делатности        
2. 840 711121 843 25 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 1,2
3. 840 711122 843 32 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 1,2
4. 840 711123 843 39 Порез на приходе од самосталних дeлатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 53 1,1/г ПУ 1,2
          Порез на приходе од ауторских права        
5. 840 711131 843 95 Порез на приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине 53 1,1/г ПУ 4
          Порез на приходе од имовине        
6. 840 711141 843 68 Порез на дивиденде и уделе у добити 53 1,1/г ПУ 4
7. 840 711142 843 75 Порез на приходе од камате 53 1,1/г ПУ 4
8. 840 711143 843 82 Порез на приходе од непокретности 53 1,1/г ПУ 1,2
9. 840 711144 843 89 Порез на капиталне добитке 53 1,1/г ПУ 4
10. 840 711145 843 96 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 1,2
11. 840 711146 843 06 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске
управе
53 1,1/г ПУ 1,2
12. 840 711147 843 13 Порез на земљиште 53 1,1/г ЛПА 1,2
13. 840 711148 843 20 Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 1,2
14. 840 711149 843 27 Порез на приходе од издавања сопствених непокретности и порез на приходе од капитала по другом основу 53 1,1/г ПУ 4
          Порез на добитке од игара на срећу        
15. 840 711151 843 41 Порез на добитке од игара на срећу 53 1,1/г ПУ 4
          Порез на приходе од осигурања лица        
16. 840 711161 843 14 Порез на приходе од осигурања лица 53 1,1/г ПУ 1,2
          Годишњи порез на доходак грађана        
17. 840 711171 843 84 Годишњи порез на доходак грађана 53 1,1/г ПУ 4
          Самодоприноси        
18. 840 711181 843 57 Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине 53 1,1/г ЛПА 1,2
19. 840 711182 843 64 Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града 53 1,1/г ЛПА 1,2
20. 840 711183 843 71 Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства 53 1,1/г ЛПА 1,2
21. 840 711184 843 78 Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу 53 1,1/г ЛПА 1,2
22. 840 711185 843 85 Самодопринос на вредност имовине 53 1,1/г ЛПА 1,2
          Порез на друге приходе        
23. 840 711191 843 30 Порез на остале приходе 53 1,1/г ПУ 1,2
24. 840 711192 843 37 Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом 53 1,1/г ПУ 1,2
25. 840 711193 843 44 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 53 1,1/г ПУ 1,2
26. 840 711194 843 51 Порез по одбитку за приходе по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма 53 1,1/г ПУ 3,4
27. 840 711195 843 58 Порез по одбитку на накнаду исплаћену по основу промета секундарних сировина и отпада 53 1,1/г ПУ 3,4
          Порези на добит и капиталне добитке које плаћају правна лица        
          Порез на добит правних лица        
28. 840 711211 843 73 Порез на добит правних лица 53 1,1/г ПУ 3,4
29. 840 711212 843 80 Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на дивиденде које се исплаћују резидентима 53 1,1/г ПУ 3,4
30. 840 711213 843 87 Порез на добит правних лица који се обрачунава и наплаћује као порез по одбитку на дивиденде које се исплаћују нерезидентима 53 1,1/г ПУ 3,4
31. 840 711214 843 94 Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на камате које се исплаћују нерезидентима 53 1,1/г ПУ 3,4
32. 840 711215 843 04 Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на ауторске накнаде које се исплаћују нерезидентима 53 1,1/г ПУ 3,4
33. 840 711216 843 11 Порез на добит правних лица који се обрачунава на капиталне добитке које остваре нерезиденти 53 1,1/г ПУ 3,4
34. 840 711217 843 18 Порез на добит правних лица који се обрачунава на накнаде по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари којe се исплаћују нерезидентима 53 1,1/г ПУ 3,4
35. 840 711218 843 25 Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на приходе које остварују нерезидентна правна лица, по основу вишка стечајне масе, односно расподеле ликвидационог остатка 53 1,1/г ПУ 3,4
36. 840 711219 843 32 Порез на добит правних лица који се обрачунава на приходе које остварује нерезидентно правно лице из јурисдикције са преференцијалним пореским системом 53 1,1/г ПУ 3,4
          Порез на добит правних лица на накнаде од услуга        
37. 840 711221 843 46 Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на накнаде од услуга које се пружају или користе на територији Републике које се исплаћују нерезидентима 53 1,1/г ПУ 3,4
          Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица        
          ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА        
          Порез на фонд зарада        
          Порез на фонд зарада        
38. 840 712111 843 68 Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 1,1/г ПУ 1,2
39. 840 712112 843 75 Порез на фонд зарада осталих запослених 53 1,1/г ПУ 1,2
40. 840 712113 843 82 Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине 53 1,1/г ПУ 1,2
          ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ        
          Периодични порези на непокретности        
          Посебан порез на необрађено обрадиво пољопривредно земљиште        
41. 840 713111 843 84 Посебан порез на необрађено обрадиво пољопривредно земљиште 53 1,1/г   4
          Порез на имовину        
42. 840 713121 843 57 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 53 1,1/г ЛПА 1,2
43. 840 713122 843 64 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 53 1,1/г ЛПА 1,2
          Периодични порези на нето имовину        
          Порези на заоставштину, наслеђе и поклон        
          Порез на наслеђе и поклон        
44. 840 713311 843 29 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 1,2
          Порези на финансијске и капиталне трансакције        
          Порез на финансијске трансакције        
45. 840 713411 843 50 Порез на финансијске трансакције 53 1,1/г ПУ 4
          Порез на капиталне трансакције        
46. 840 713421 843 23 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 1,2
47. 840 713422 843 30 Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 1,2
48. 840 713423 843 37 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 1,2
49. 840 713424 843 44 Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 1,2
50. 840 713425 843 51 Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини 53 1,1/г ПУ 1,2
51. 840 713426 843 58 Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица 53 1,1/г ПУ 1,2
          Други једнократни порези на имовину        
          Други периодични порези на имовину        
          Порез на акције на име и уделе        
52. 840 713611 843 92 Порез на акције на име и уделе 53 1,1/г ЛПА 1,2
          ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ        
          Општи порези на добра и услуге        
          Порези на додату вредност        
53. 840 714111 843 03 Порез на промет дуванских прерађевина, алкохолних пића и кафе 53 4 ПУ 4
54. 840 714112 843 10 Порез на додату вредност 53 4 ПУ 4
55. 840 714113 843 17 Порез на додату вредност при увозу 53 4   4
56. 840 714114 843 24 Порез на додату вредност за промет добара са територије
АП Косово и Метохија на територију Републике ван територије АП Косово и Метохија
53 4   4
          Једнофазни порези на промет        
57. 840 714121 843 73 Порез на промет производа (општи режим) 53 4 ПУ 4
58. 840 714122 843 80 Порез на промет лекова са посебне листе 53 4 ПУ 4
59. 840 714123 843 87 Порез на промет осталих лекова, медицинских средстава, ортопедских помагала и слично 53 4 ПУ 4
60. 840 714124 843 94 Порез на промет производа остварен при увозу 53 4   4
61. 840 714125 843 04 Такса на продајну цену робе у слободним царинским продавницама 53 4   4
62. 840 714126 843 11 Накнада за стављање у промет заштићених дивљих биљних и животињских врста 53 1,1/г   4
63. 840 714127 843 18 Средства Црвеног крста Србије по члану 15. Закона о Црвеном крсту Србије током „Недеље Црвеног крста” од 8. до 15. маја и „Недеље солидарности” од 14. до 21. септембра 53 1,1/г   4
64. 840 714128 843 25 Средства Црвеног крста Србије по члану 16. Закона о Црвеном крсту Србије од сваке продате карте за манифестације међународног карактера (културне, забавне, спортске и слично) током целе
календарске године
53 1,1/г   4
65. 840 714129 843 32 Порез на промет нових моторних возила 53 4 ПУ 4
          Кумулативни вишефазни порези на промет        
66. 840 714131 843 46 Порез на промет услуга промета производа на велико 53 4 ПУ 4
67. 840 714132 843 53 Порез на промет комуналних услуга 53 4 ПУ 4
68. 840 714133 843 60 Порез на промет финансијских услуга (камате за дате кредите и позајмице, банкарске и друге услуге, услуге платног промета, берзанске услуге и услуге осигурања и реосигурања) 53 4 ПУ 4
69. 840 714134 843 67 Порез на промет угоститељских и туристичких услуга 53 4 ПУ 4
70. 840 714135 843 74 Порез на промет услуга организовања приредби и естрада 53 4 ПУ 4
71. 840 714136 843 81 Порез на промет услуга приређивања игара на срећу 53 4 ПУ 4
72. 840 714137 843 88 Порез на промет услуга од приређивања игара на срећу помоћу аутомата, који се плаћа у паушалном износу 53 4 ПУ 4
73. 840 714138 843 95 Порез на промет услуга у годишњем паушалном износу, по решењу Пореске управе 53 4 ПУ 4
74. 840 714139 843 05 Порез на промет осталих услуга 53 4 ПУ 4
          Порез на премије неживотних осигурања        
75. 840 714141 843 19 Порез на премије неживотних осигурања 53 4 ПУ 4
          Добит фискалних монопола        
          Порези на појединачне услуге        
          Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима        
76. 840 714421 843 39 Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима 53 1,1/г ЛПА 1,2
          Комунална такса за коришћење рекламних паноа        
77. 840 714431 843 12 Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 53 1,1/г ЛПА 1,2
          Средства за ванредне ситуације        
78. 840 714442 843 89 Средства остварена на основу издвајања осигуравајућих друштава у висини 5% од наплаћене премије осигурања од пожара и других опасности у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације 53 1,1/г   4
79. 840 714443 843 96 Средства правних лица која за осигурање од пожара своје имовине оснивају властите осигуравајуће фондове у висини 3% од премије осигурања од пожара у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације 53 1,1/г   4
80. 840 714444 843 06 Средства остварена на основу издвајања осигуравајућих друштава у висини 5% од прихода наплаћеног обавезног осигурања транспорта опасних материја у друмском, железничком, речном и ваздушном саобраћају у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације 53 1,1/г   4
81. 840 714445 843 13 ############################################################ 53 1,1/г   4
82. 840 714446 843 20 Средства остварена на основу издвајања надлежног органа за послове цивилног ваздухопловства, намењена, за потребе службе за трагање и спасавање у случају удеса ваздухоплова у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације 53 1,1/г   4
83. 840 714447 843 27 Средства остварена по основу 1% прихода од продаје улазница за спортске догађаје, по пријављеном догађају Министарству унутрашњих послова у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације 53 1,1/г   4
84. 840 714448 843 34 Средства у износу 10% од уплаћене премије осигурања усева и плодова за финансирање система одбране од града 53 1,1/г   4
          Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају        
          Порези, таксе и накнаде на моторна возила        
85. 840 714511 843 87 Порез на употребу моторних возила 53 1,1/г   4
86. 840 714512 843 94 Посебна такса за регистрацију одређених моторних возила 53 1,1/г   4
87. 840 714513 843 04 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 53 1,1/г   1,2
88. 840 714514 843 11 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила 53 1,1/г   1,2
89. 840 714516 843 25 Годишња накнада за остала возила на моторни погон 53 1,1/г   1,2
90. 840 714517 843 32 Посебна накнада за регистрацију одређених возила 53 4   4
          Порези на употребу, држање и ношење добара        
91. 840 714521 843 60 Порез на употребу мобилног телефона 53 1,1/г   4
92. 840 714522 843 67 Порез на употребу пловних објеката-пловила 53 1,1/г   4
93. 840 714523 843 74 Порез на употребу ваздухоплова и летелица 53 1,1/г   4
94. 840 714524 843 81 Порез на регистровано оружје 53 1,1/г ПУ 4
95. 840 714525 843 88 Накнада за ванредни превоз на државном путу 53 1,1/г   4/п
          Републичке таксе и накнаде за посебне производе и
посебне активности
       
96. 840 714531 843 33 Такса за приказивање филмова на телевизији и у средствима јавног
превоза
53 1,1/г   4
97. 840 714532 843 40 Такса за контролну маркицу за видео касете 53 1,1/г   4
98. 840 714533 843 47 Средства за увођење, функционисање и унапређење система за праћење, контролу и регулисање саобраћаја - видео надзор на путевима од 1,2% бруто премије осигурања од аутоодговорности 53 1,1/г   4
99. 840 714536 843 68 Посебна накнада на цигарете из члана 70. став 2. Закона о дувану 53 1,1/г   4
          Накнаде за коришћење добара од општег интереса        
100. 840 714541 843 06 Накнада за коришћење вода 53 1,1/г   3,4
101. 840 714542 843 13 Накнада за заштиту вода 53 1,1/г   3,4
102. 840 714543 843 20 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 53 1,1/г    1,2,4
103. 840 714544 843 27 Накнада за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте при стављању у промет 53 4   4
104. 840 714545 843 34 Накнада за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте
при увозу
53 4   4
105. 840 714546 843 41 Накнада за коришћење рибарских подручја 53 1,1/г   3,4
106. 840 714547 843 48 Накнада за загађивање животне средине 53 1,1/г    1,2,4
107. 840 714548 843 55 Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе 53 1,1/г    1,2,4
108. 840 714549 843 62 Накнада од емисије SО₂, NО₂, прашкастих материја и одложеног отпада 53 1,1/г    1,2,4
          Концесионе накнаде и боравишне таксе        
109. 840 714551 843 76 Концесиона накнада 53 1,1/г   4
110. 840 714552 843 83 Боравишна такса 53 1,1/г   1,2
          Општинске и градске накнаде        
111. 840 714562 843 56 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 53 1,1/г   1,2
112. 840 714563 843 63 Концесиона накнада за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова, које јединице локалне самоуправе закључе у складу са законом 53 1,1/г   1,2
113. 840 714564 843 70 Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава 53 1,1/г   1,2
          Општинске и градске комуналне таксе        
114. 840 714571 843 22 Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња 53 1,1/г ЛПА 1,2
115. 840 714572 843 29 Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре”) 53 1,1/г ЛПА 1,2
116. 840 714573 843 36 Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије 53 1,1/г ЛПА 1,2
117. 840 714574 843 43 Комунална такса за држање и коришћење пловних постројења, пловних направа и других објеката на води, осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају 53 1,1/г ЛПА 1,2
118. 840 714575 843 50 Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве 53 1,1/г ЛПА 1,2
119. 840 714576 843 57 Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води 53 1,1/г ЛПА 1,2
          Накнаде за коришћење државних путева        
120. 840 714581 843 92 Посебна накнада за употребу државног пута, његовог дела или путног објекта (путарина) 53 1,1/г   4/п
121. 840 714582 843 02 Накнада за прикључење прилазног пута на државни пут 53 1,1/г   4/п
122. 840 714583 843 09 Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на државном путу 53 1,1/г   4/п
123. 840 714584 843 16 Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са државног пута 53 1,1/г   4/п
124. 840 714585 843 23 Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у
иностранству
53 1,1/г   4/п
125. 840 714586 843 30 Накнада за прекомерно коришћење државног пута, његовог дела или путног објекта 53 1,1/г   4/п
126. 840 714587 843 37 Накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са државног пута 53 1,1/г   4/п
          Накнаде за коришћење општинских путева и улица        
127. 840 714591 843 65 Посебна накнада за употребу општинског пута и улице, њиxовог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни орган
локалне самоуправе
53 1,1/г   1,2
128. 840 714592 843 72 Накнада за прикључење прилазног пута на општински пут и улицу, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 53 1,1/г   1,2
129. 840 714593 843 79 Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 53 1,1/г   1,2
130. 840 714594 843 86 Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 53 1,1/г   1,2
131. 840 714595 843 93 Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 53 1,1/г   1,2
132. 840 714596 843 03 Накнада за прекомерно коришћење општинског пута и улице, његовог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни орган локалне
самоуправе
53 1,1/г   1,2
133. 840 714597 843 10 Накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен
приступ са општинског пута, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе
53 1,1/г   1,2
134. 840 714598 843 17 Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 53 1,1/г   1,2
135. 840 714599 843 24 Накнада за закуп делова земљишног појаса општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 53 1,1/г   1,2
          Други порези на добра и услуге        
          ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ        
          Царине и друге увозне дажбине        
          Царинске таксе        
136. 840 715111 843 19 Царинске таксе 53 4   4
          Царинске дажбине        
137. 840 715121 843 89 Царинске дажбине 53 4   4
          Остале увозне дажбине и складиштење        
138. 840 715191 843 94 Посебна дажбина на увоз пољопривредних и прехрамбених производа 53 4   4
139. 840 715192 843 04 Дажбина за царинско евидентирање 53 4   4
140. 840 715193 843 11 Дажбинa за држање роба у царинским магацинима и стовариштима 53 4   4
          Порези на извоз        
          Добит извозних или увозних монопола        
          Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса        
          Порези на продају или куповину девиза        
          Други порези на међународну трговину и трансакције