Прилог 7

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА ПАПИР ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ И ГРАФИЧКИ ПАПИР

Критеријуми за доделу Еко знака за папир за фотокопирање и графички папир имају за циљ:

1) смањено испуштање токсичних или еутрофних супстанци у воду;

2) смањење штете нанете животној средини или ризика који су у вези са употребом енергије (глобално загревање, ацидификација, оштећење озонског омотача, исцрпљивање необновљивих извора) смањењем потрошње енергије и пратећих емисија у ваздух;

3) смањење штете нанете животној средини или ризика који су у вези са употребом опасних хемикалија;

4) стимулисање употребе одрживих влакана;

5) примену начела одрживог управљања како би се заштитиле шуме.

У оквиру сваког критеријума наводе се посебни захтеви за процену и проверу.

Рециклирана влакна обухватају влакна добијена рециклирањем отпадног папира и картона који потичу из штампарија или од потрошача, не укључујући купљени и сопствени папирни отпад који настаје при производњи примарних влакана.

Када је могуће, испитивање треба да спроведу лабораторије са одговарајућом акредитацијом или лабораторије које испуњавају опште захтеве наведене у стандарду SRPS ISO/IEC 17025.

По потреби, методе испитивања, које нису методе назначене за сваки критеријум, могу се користити ако надлежни орган који процењује пријаву, прихвати њихову еквивалентност.

Изјаве, документација, извештаји о испитивању, или други докази којима се доказује усаглашеност са критеријумима, потичу од подносиоца захтева и/или његовог/их добављача и/или њиховог/их добављача, итд.

По потреби, надлежни органи могу затражити додатну документацију и могу извршити независне провере.

Група производа „папир за фотокопирање и графички папир” укључује непрерађени, нештампани празни папир у листовима или ролнама и непрерађени картон са основном граматуром до 400 g/m².

У ову групу производа не спадају:

1) новински;

2) термоосетљиви;

3) фотографски и NCR папир;

4) папир за паковање и завијање и

5) мирисни папир.

За доделу Еко знака за производе који спадају у групу производа „папир за фотокопирање и графички папир”, папир за фотокопирање и графички папир мора да спада у ову групу производа и мора бити у складу са критеријумима који су дати у овом прилогу.

Групи производа „папир за фотокопирање и графички папир” додељује се шифра „011”.

Критеријуми се одређују за следеће показатеље:

1) Емисије у воду и ваздух;

2) Потрошња енергије;

3) Влакна – одрживо управљање шумама;

4) Искључене или ограничене супстанце и смеше;

5) Управљање отпадом;

6) Погодност за употребу;

7) Информације на амбалажи;

8) Информације које се наводе на Еко знаку.

Еколошки критеријуми укључују производњу целулозе, укључујући све саставне поступке од тренутка када непрерађено влакно/рециклирана сировина уђе у постројење до тренутка када целулоза напусти фабрику за производњу целулозе. Што се тиче поступака производње папира, еколошки критеријуми укључују све поступке од чишћења и рафинирања целулозе (разградње рециклираног папира) до намотавања папира у ролне.

Еколошки критеријуми не укључују превоз, конверзију и паковање целулозе, папира или сировина.

Критеријум 1 – Емисије у воду и ваздух

a) Хемијска потрошња кисеоника (ХПК), фосфор (P), сумпор (S), оксиди азота (NOx)

За сваки од наведених параметара, емисије у ваздух и/или воду које настају при производњи целулозе и папира изражавају се преко поена (Pхпк, Pp, PS, PNOx) на следећи начин:

Ниједан од појединачних поена Pхпк, Pp, PS, или PNOx не сме премашити 1,5.

Укупан број поена (Pукупно = Pхпк + Pp + PS + PNOx) не сме премашити 4,0.

Pхпк се израчунава како следи (Pp, PS, и PNOx израчунавају се на исти начин са одговарајућим референтним вредностима).

За сваку употребљену целулозу „i”, са њом повезане измерене емисије ХПК (ХПКцелул,i изражена у kg/тона сушена на ваздуху – ADT) пондеришу се у зависности од удела сваке употребљене целулозе (целул,i по тони танког упијајућег хигијенског папира осушеног на ваздуху). Пондерисана емисија ХПК за употребљене целулозе додаје се измереној емисији ХПК из производње папира и чини укупну емисију ХПК, ХПКукупно.

Пондерисана референтна вредност ХПК када је реч о производњи целулозе израчунава се на исти начин, као збир утврђених референтних вредности за сваку употребљену целулозу који се додаје референтној вредности за производњу папира и чини укупну референтну вредност ХПК, ХПКреф.укупно. Референтне вредности за сваку врсту употребљене целулозе и за производњу папира наводе се су у табели 1.

На крају се укупне емисије ХПК деле с укупном референтном вредности ХПК на следећи начин:

Табела 1

Референтне вредности за емисије из различитих врста целулоза
и производње папира

Врста целулозе/папира

Емисије (kg/ADT) (*)

ХПКреферентна

Sреферентна

NOxреферентна

Pреферентна

Бељена хемијска целулоза (изузев сулфитне)

18,0

0,6

1,6

0,045 (**)

Бељена хемијска целулоза (сулфитна)

25,0

0,6

1,6

0,045

Небељена хемијска целулоза

10,0

0,6

1,6

0,04

CTMP

15,0

0,2

0,3

0,01

TMP/целулоза од дрвењаче

3,0

0,2

0,3

0,01

Целулоза од рециклираног влакна

2,0

0,2

0,3

0,01

Папир (неинтегрисане фабрике папира у којима је сва употребљена целулоза купљена на тржишту)

1

0,3

0,8

0,01

Папир (друге фабрике папира)

1

0,3

0,7

0,01

*ADT (Air dry tonne) = тона целулозе сушене на ваздуху представља 90% суве материје у целулози. Стваран садржај суве материје када је реч о папиру углавном износи 95%. У израчунавањима се референтне вредности за целулозе прилагођавају како би одговарале садржају сувих влакана папира, који најчешће износи преко 90%.

** За овај ниво се допушта изузетак до нивоа 0,1 ако се докаже да је виши ниво Р последица Р који се природно јавља у дрвној целулози.

У случају когенерације топлотне и електричне енергије у истом постројењу емисије С и NOx које су последица производње електричне енергије могу се одузети од укупног износа. За прорачун удела емисија из производње електричне енергије може се користити следећа једначина:

Удео емисија из производње електричне енергије = 2 x (MWh(електрична енергија)) / [2 x MWh(електрична енергија)
+ MWh(топлота)]

Електрична енергија у овоме прорачуну је електрична енергија произведена у когенерацијском постројењу. Топлотна енергија у овоме прорачуну је нето топлотна енергија доведена из електране за производњу целулозе/папира.

Процена и провера: подносилац захтева за доделу Еко знака (у даљем тексту: подносилац захтева), прилаже детаљна израчунавања којима се потврђује усклађеност са овим критеријумом, заједно са одговарајућом додатном документацијом која укључује извештаје о испитивању које је спроведено употребом посебних метода испитивања за сваки параметар, како се наводи у наставку:

ХПК: SRPS ISO 6060;

P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 или Др Ланг (Dr Lange) LCK 349

NOx: SRPS ISO 11564

S(оксид.): EPA бр.8

S(ред.): EPA бр.16А

садржај S у нафти: SRPS ISO 8754

садржај S у угљу: SRPS ISO 351

Додатна документација укључује назнаку учесталости мерења и израчунавање поена за ХПК, P, S и NOx. Укључује све емисије S и NOx које се јављају у току производње целулозе и папира, укључујући пару која настаје изван производног постројења, изузев емисија које су у вези са производњом електричне енергије. Мерења укључују котлове за поновно искоришћење, пећи за печење креча, парне котлове и котлове за уништавање гасова јаких мириса. У разматрање се узимају дифузне емисије.

Вредности емисије S у ваздух, које се наводе у извештају, укључују емисије и оксидованог и редукованог S (диметил сулфид, метил меркаптан, водониксулфид и слично). Емисије S које су у вези са производњом топлотне енергије из нафте, угља и других екстерних горива познатог садржаја S, могу се уместо мерења израчунати и узимају се у обзир.

Узорци за мерење емисија у воду узимају се из нефилтрираних узорака који нису наталожени, након пречишћавања у постројењу или након пречишћавања у јавном уређају за пречишћавање. Период у току кога се врше мерења базира се на производњи у току 12 месеци. Када је реч о новом или поновно изграђеном постројењу за производњу, када мерења емисије нису доступна за период од 12 месеци, резултати се базирају на мерењима емисије која су спровођена једном дневно у току 45 узастопних дана, након што су се вредности емисије постројења стабилизовале.

Мерења морају бити репрезентативна за одговарајући период. У случају интегрисаних фабрика папира, ако су због потешкоћа у добијању одвојених вредности емисија за целулозу и папир доступне искључиво комбиноване вредности за производњу целулозе и папира, вредност емисије за целулозе се одређује као нула, а вредност за фабрику папира укључује производњу целулозе и папира заједно.

б) AOX (органски везани халогени који могу да се адсорбују)

Емисије АОX из производње сваке употребљене целулозе не смеју да пређу 0,17 kg/ADT.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже извештаје о испитивању користећи следеће методе испитивања: AOX према SRPS ISO 9562 уз детаљне прорачуне којима се потврђује усклађеност са овим критеријумом, заједно са одговарајућом додатном документацијом.

Додатна документација укључује назнаку учесталости мерења. AOX се мере само у поступцима при којима се за избељивање целулозе користе једињења хлора. AOX не треба мерити у отпадним водама из неинтегрисане производње папира или у отпадним водама из производње целулозе која се не избељује или када се поступак избељивања спроводи употребом материја које не садрже хлор.

Мерења се врше на нефилтрираним узорцима који нису наталожени након пречишћавања у постројењу или након пречишћавања у јавном уређају за пречишћавање. Период у току кога се врше мерења базира се на производњи у току 12 месеци. Када је реч о новом или поновно изграђеном постројењу за производњу, када мерења емисије нису доступна за период од 12 месеци, резултати се базирају на мерењима емисије која су спровођена једном дневно у току 45 узастопних дана, након што су се вредности емисије постројења стабилизовале. Мерења морају бити репрезентативна за одговарајући период.

в) CO2

Емисије угљендиоксида из необновљивих извора не смеју да пређу 1000 kg по тони произведеног папира укључујући емисије из производње електричне енергије (било у постројењу или изван њега). У неинтегрисаним фабрикама папира (где је сва употребљена целулоза купљена на тржишту) емисије не смеју да пређу 1100 kg по тони. Емисије се прорачунавају као сума емисија из производње целулозе и папира.

Процена и провера: подносилац захтева доставља детаљне прорачуне који показују усклађеност са овим критеријумом заједно с одговарајућом додатном документацијом.

Подносилац захтева прилаже податке о емисијама угљен диоксида у ваздух. То укључује све изворе необновљивих горива у току производње целулозе и папира, укључујући емисије из производње електричне енергије (било у постројењу или изван њега).

Користе се следећи фактори емисије за израчунавање CO2 у емисијама из горива:

Табела 2

Гориво

Емисија CO2 фосилно

Јединица

Угаљ

95

g CO2фосилно/MJ

Сирова нафта

73

g CO2фосилно/MJ

Лож уље 1

74

g CO2фосилно/MJ

Лож уље 2-5

77

g CO2фосилно/MJ

ТНГ

69

g CO2фосилно/MJ

Природни гас

56

g CO2фосилно/MJ

Електрична енергија из мреже

400

g CO2 фосилно/kWh

Раздобље мерења или биланс масе се базира на производњи током 12 месеци. У случају новог или обновљеног производног постројења, прорачуни се заснивају на раздобљу од најмање 45 узастопних дана непрекинутог погона. Прорачуни морају бити репрезентативни за одговарајуће раздобље.

Количина енергије из обновљивих извора, купљена и употребљена за производне поступке, се не узима у обзир код прорачуна CО2 емисија: подносилац захтева доставља одговарајућу документацију да се таква врста енергије стварно користи у фабрици папира или да је купљена.

Критеријум 2 – Употреба енергије

а) Електрична енергија

Потрошња електричне енергије везана уз производњу целулозе и папира изражава се у поенима (PЕ), на следећи начин:

Број поена ПЕ мора бити мањи или једнак 1,5. PЕ се прорачунава на начин дат у овом прилогу.

Прорачун за производњу целулозе – потрошња електричне енергије за сваку употребљену целулозу „i” (Ецелулоза, i – изражена у kWh/ADT) прорачунава се на следећи начин:

Ецелулоза, i = интерно произведена електрична енергија + купљена електрична енергија – продата електрична енергија

Прорачун за производњу папира – слично томе, потрошња електричне енергије везана уз производњу папира (Епапир) прорачунава се на следећи начин:

Епапир = интерно произведена електрична енергија + купљена електрична енергија – продата електрична енергија

Финално, поени за производњу целулозе и папира комбинују се тако да се добије општи број бодова (PЕ) на следећи начин:

У случају интегрисаних фабрика папира, ако су због потешкоћа у добијању одвојених вредности потрошње електричне енергије за целулозу и папир доступне искључиво комбиноване вредности за производњу целулозе и папира, вредност потрошње електричне енергије за целулозу се одређује као нула, а вредност за фабрику папира укључује производњу целулозе и папира заједно.

б) Гориво (топлотна енергија)

Потрошња горива везана уз производњу целулозе и папира изражава се у поенима (PF), на начин дат у овом прилогу. Број поена PF мора бити мањи или једнак 1,5. PF се прорачунава на начин дат у овом прилогу.

Прорачун за производњу целулозе: За сваку употребљену целулозу „i”, потрошња горива (Fпапир „i” изражена у kWh/ADT) прорачунава се на следећи начин:

Fпапир, i = интерно произведено гориво + купљено гориво – продато гориво – 1,25 x интерно произведена електрична енергија

Напомена:

Fцелулоза, i (и њен допринос PF,целулоза) не треба да се прорачунава за механичку целулозу, осим ако се не ради о ваздухом сушеној, механичкој целулози која садржи најмање 90% суве материје и која је купљена на тржишту.

Количина горива употребљеног за производњу продате топлотне енергије додаје се изразу „продато гориво” у горе наведеној једначини.

Прорачун за производњу папира: слично томе, потрошња горива везана уз производњу папира (Fпапир изражена у kWh/ADT) прорачунава се на следећи начин:

Fпапир, i = интерно произведено гориво + купљено гориво – продато гориво – 1,25 x интерно произведена електрична енергија

Коначно, бодови за производњу целулозе и папира комбинују се тако да се добије општи број бодова (PF) на следећи начин:

Табела 3

Референтне вредности за електричну енергију и гориво

Врста целулозе

Гориво kWh/ADT

Fреф

Ел.енергија kWh/ADT

Eреф

Хемијска целулоза

4 000

Напомена: за ваздухом сушену целулозу која садржи најмање 90% суве материје admp), и која је купљена на тржишту, ова се вредност може увећати за 25% због енергије сушења)

800

Механичка целулоза

900

Напомена: ова се вредност односи искључиво на admp

1 900

CTMP

1 000

2 000

Целулоза од рециклираног влакна

1 800

Напомена: за admp ова се вредност може увећати за 25% због енергије сушења)

800

Врста папира

Гориво

kWh/тона

Електрична енергија

kWh/тона

Непремазни бездрвни фини папир

Папир за часописе (SC)

1 800

600

Премазни бездрвни фини папир

Премазни папир за часописе (LWC, MWC)

1 800

800

Процена и провера за а) и б): подносилац захтева прилаже детаљне прорачуне који показују усклађеност са овим критеријумом заједно са свом одговарајућом додатном документацијом. Достављени подаци треба да укључе укупну потрошњу електричне енергије и горива.

Подносилац захтева прорачунава укупну улазну енергију, подељену на топлотну енергију/гориво и електричну енергију, употребљену током производње целулозе и папира, укључујући енергију за уклањање штампарске боје са отпадног папира ради производње рециклираног папира. Енергија утрошена за превоз сировина и прераду и паковање није укључена у прорачуне енергетске потрошње. Укупна топлотна енергија укључује сва купљена горива. Такође, укључује и топлотну енергију обновљену спаљивањем раствора и отпада из поступака у постројењу (нпр. дрвни отпад, пиљевина, раствори, отпадни папир, остаци папира), као и топлоту обновљену интерном производњом електричне енергије – међутим, приликом прорачунавања укупне топлотне енергије подносилац захтева убраја само 80% топлотне енергије из таквих извора.

Електрична енергија означава нето увезену електричну енергију која долази из мреже и интерно произведену електричну енергију измерену као електрична снага. Електрична енергија која се користи за обраду отпадних вода се не узима у обзир. Када се при употреби електричне енергије као топлотног извора производи пара, прорачунава се топлотна вредност паре која се потом дели са 0,8 и придодаје укупној потрошњи горива.

У случају интегрисаних фабрика папира, ако су због потешкоћа у добијању одвојених вредности горива (топлоте) за целулозу и папир доступне искључиво комбиноване вредности за производњу целулозе и папира, гориво (топлота) за целулозу се одређује као нула, а вредност за фабрику папира укључује производњу целулозе и папира заједно.

Критеријум 3 – Влакна: одрживо управљање шумама

Сирова влакна у папиру могу бити рециклирана или необрађена. Необрађена влакна морају имати важеће сертификате о одрживом управљању шумама (систем који се сертификује преко независне треће стране), као што су FSC, PEFC или слично.

Међутим, ако системи сертификовања допуштају мешање сертификованих и несертификованих материјала у једном производу или производној линији, удео несертификованих материјала не сме да пређе 50%. За такве несертификоване материјале, мора да буде обезбеђен систем провере којим се осигурава да материјали потичу из законитих извора и испуњавају све друге захтеве система сертификовања у вези с несертификованим материјалима.

Сертификациони органи који издају сертификате за одрживо управљање шумама и/или ланац надзора морају да буду акредитовани/признати у оквиру поменутог система сертификовања.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже одговарајућу документацију у којој наводи врсте, количине и порекло влакана употребљених у производњи целулозе и папира.

Код употребе необрађених влакана производ мора имати важеће сертификате о одрживом управљању шумама и ланцу надзора који се издају у оквиру система сертификовања независне треће стране као што су FSC, PEFC или слично. Ако производ или производна линија садрже несертификоване материјале, потребно је доказати да је удео тих материјала мањи од 50% и да су ти материјали укључени у систем провере којим се осигурава да потичу из законитих извора и испуњавају све друге захтеве система сертификовања у вези с несертификованим материјалима. Код употребе рециклираних влакана подносилац захтева доставља изјаву у којој наводи просечну количину врста поновно употребљеног папира за производ у складу са стандардом SRPS ЕN 643 или еквивалентним стандардом. Подносилац такође доставља изјаву да није употребљен никакав отпад из производње папира (сопствени или купљени).

Критеријум 4 – Искључене или ограничене супстанце и смеше

Процена и провера: подносилац захтева прилаже попис хемијских производа коришћених у производњи целулозе и папира заједно са одговарајућом документацијом (као што су безбедносни листови). Тај попис укључује количину, деловање и назив добављача за све материје коришћене у производном процесу.

а) Опасне супстанце и смеше

Производ не сме садржати супстанце које испуњавају неки од критеријума за упис на листу супстанци које изазивају забринутост, или супстанце или смеше које испуњавају критеријуме за разврставање у следеће класе опасности у складу са прописима којима се уређује класификација хемикалија.

Листа обавештења о опасности и ознака ризика:

Обавештења о опасности (1)

Ознака ризика (2)

H300 Смртоносно ако се прогута

R24

H301 Токсично ако се прогута

R23/26

H304 Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева

R23

H310 Смртоносно у контакту са кожом

R46

H311 Токсично у контакту са кожом

R68

H330 Смртоносно ако се удише

R45

H331 Токсично ако се удише

R49

H340 Може да доведе до генетских дефеката

R40

H341 Сумња се да може да доведе до генетских дефеката

R60

H350 Може да доведе до појаве карцинома

R61

H350i Може да доведе до појаве карцинома ако се удише

R60/61/60-61

H351 Сумња се да може да доведе до појаве карцинома

R60/63

H360F Може штетно да утиче на плодност

R61/62

H360D Може штетно да утиче на плод

R62

H360FD Може штетно да утиче на плодност на плодност. Може штетно да утиче на плод

R63

H360Fd Може штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод

R62-63

H360Df Може штетно да утиче на плод. Сумња се да може штетно да утиче на плодност

R61/62

H361f Сумња се да може штетно да утиче на плодност

R62

H361d Сумња се да може штетно да утиче на плод

R63

H361fd Сумња се да може штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод

R62-63

H362 Може да има штетно дејство на одојчад

R64

H370 Доводи до оштећења органа

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Може да доведе до оштећења органа

R68/20/21/22

H372 Доводи до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања

R48/25/24/23

H373 Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања

R48/20/21/22

H400 Веома токсично по живи свет у води

R50

H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

R50-53

H411 Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

R51-53

H412 Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама

R52-53

H413 Може да доведе до дуготрајних штетних последица по живи свет у води

R53

EUH059 Опасно по озонски омотач

R59

EUH029 У контакту са водом ослобађа токсичан гас

R29

EUH031 У контакту са киселинама ослобађа токсичан гас

R31

EUH032 „У контакту са киселинама ослобађа веома токсичан гас

R32

EUH070 Токсично у контакту са очима

R39-41

(1) CLP/GHS систем класификације хемикалија

(2) DSD/DPD систем класификације хемикалија

Из наведеног захтева изузимају се супстанце или смеше које мењају своја својства након обраде (нпр. нису више биолошки расположиве, хемијски се мењају) тако да евидентирана опасност више није релевантна.

Граничне концентрације за супстанце или смеше које испуњавају критеријуме за разврставање у класе или категорије опасности из претходне табеле и за супстанце које испуњавају критеријуме за класификацију као карциногене категорије 1 или 2, мутагене категорије 1 или 2, токсичне по репродукцију категорије 1 или 2, не смеју да пређу специфичне или опште граничне концентрације одређене у складу са прописима којима се уређује класификација хемикалија у складу са CLP/GHS системом. Ако су одређене специфичне граничне концентрације, оне имају предност над општим.

Граничне концентрације за супстанце које испуњавају следеће критеријуме: да су идентификоване као PBT или vPvB супстанце; или које доводе до поремећаја рада ендокриног система; или имају PBT или vPvB својства али не испуњавају критеријуме за идентификацију као PBT; или које су vPvB а научно је утврђено да изазивају значајне последице по здравље људи и животну средину, не смеју да пређу 0,1% у масеном уделу.

Процена и провера: подносилац захтева доказује усклађеност са критеријумом достављајући податке о количини (kg/ADT произведеног папира) материја употребљених у поступку и доказује да се материја из овог критеријума не задржавају у коначном производу у концентрацијама које прелазе наведене граничне концентрације.

б) Супстанце које изазивају забринутост

За супстанце које се, у складу са прописима којима се регулише управљање хемикалијама, налазе на Листи супстанци које изазивају забринутост, нису могућа изузимања из захтева, ако је концентрација датих супстанци у смешама > 0.10%. За концентрације мање од 0,1% обавезна је примена посебних граничних концентрација.

Процена и провера: подносилац захтева наводи одговарајућу референцу ка Листи супстанци које изазивају забринутост на дан подношења пријаве.

Подносилац захтева доказује усклађеност с критеријумом достављајући податке о количини (kg/ADT произведеног папира) материја употребљених у поступку и доказује да се материја из овог критеријума не задржавају у коначном производу у концентрацијама које прелазе наведене граничне концентрације.

в) Хлор

Као средство за избељивање, не сме се користити хлорни гас. Тај захтев се не односи на хлорни гас када је реч о производњи и употреби хлордиоксида.

Процена и провера: односилац захтева прилаже изјаву произвођача целулозе да хлорни гас није употребљен као средство за избељивање. Напомена: иако се овај захтев односи и на избељивање рециклираних влакана, прихватљиво је ако су та влакна у свом претходном животном циклусу избељена хлорним гасом.

г) APEO

Алкилфенол етоксилати или други деривати алкилфенола не смеју се додавати хемикалијама за чишћење, хемикалијама за уклањање штампарске боје, средствима за спречавање пене, средствима за дисперговање или премазима. Деривати алкилфенола дефинишу се као супстанце које по разградњи стварају алкилфеноле.

Процена и провера: подносилац захтева или добављач/и хемикалија прилажу једну или више релевантних изјава да алкилфенол етоксилати или други деривати алкилфенола нису додати одговарајућим производима.

д) Остаци мономера

Укупна количина остатака мономера (осим акриламида) којима се приписује или им се може приписати нека од следећих обавештења о опасности (или њихове комбинације) и који су присутни у премазима, ретенцијским средствима, учвршћивачима, водоотпорним средствима или хемикалијама које се користе за унутрашњу и спољну обраду отпадних вода не сме да пређе 100 ppm (прорачунато на основу удела чврсте материје):

Обавештења о опасности (1)

Ознаке ризика (2)

H340 Може да доведе до генетских дефеката

R60

H350 Може да доведе до појаве карцинома

Р45

H350i Може да доведе до појаве карцинома ако се удише

Р49

H351 Сумња се да може да доведе до појаве карцинома

Р40

H360F Може штетно да утиче на плодност

Р60

H360D Може штетно да утиче на плод

Р61

H360FD Може штетно да утиче на плодност. Може штетно да утиче на плод

Р60/61/60-61

H360Fd Може штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод

Р60/63

H360Df Може штетно да утиче на плод. Сумња се да може штетно да утиче на плодност

Р61/62

H400 Веома токсично по живи свет у води

Р50/50-53

H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

Р50-53

H411 Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

Р51-53

H412 Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама

Р52-53

H413 Може да доведе до дуготрајних штетних последица по живи свет у води

Р53

(1) CLP/GHS систем класификације хемикалија

(2) DSD/DPD систем класификације хемикалија

Акриламид не сме бити присутан у премазима, средствима за задржавање, појачивачима, водоодбојним средствима или хемикалијама које се употребљавају при унутрашњем или спољашњем пречишћавању отпадне воде у концентрацијама које су веће од 700 ppm (израчунато на основу њиховог садржаја чврстих материја).

Надлежни орган може изузети подносиоца захтева од ових захтева у погледу хемикалија које се користе при спољашњем пречишћавању отпадне воде.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености с овим критеријумом заједно с одговарајућом документацијом (безбедносним листови).

ђ) Сурфактанти у препаратима за уклањање штампарске боје

Сви сурфактанти које се користе у средствима за уклањање штампарске боје морају бити потпуно биоразградиви (види методе испитивања и пролазне вредности у наставку).

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености са овим критеријумом заједно с одговарајућим безбедносним листовима или извештајима о испитивању за сваки сурфактант у којој се наводе методе испитивања, гранична вредност и закључак, користећи неке од следећих метода испитивања и граничних вредности: OECD 302 A-C (или еквиваленатни ISO стандард) уз најмање 70% разградње (укључујући апсорпцију) у раздобљу од 28 дана за 302 А и Б или најмање 60% разградње за 302 C.

е) Биоциди

Активни састојци у биоцидима или биостатичким средствима који се користе за уништавање организама који стварају слуз у системима за циркулацију воде и садрже влакна, не смеју бити потенцијално биоакумулативни. Биоакумулацијски потенцијал биоцида logPow (коефицијент расподеле н- октанол/вода) < 3,0 или експериментално одређени биоконцентрацијски фактор (BCF) ≤100.

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености са овим критеријумом заједно са релевантним безбедносним листовима или извештајем о испитивању којима се назначавају метода испитивања, граничне вредности и закључци, при чему се употребљавају следеће методе испитивања: OECD 107, 117 или 305 A-E.

ж) Азо боје

Не дозвољава се употреба азо боја које се лако разлажу на неки од следећих ароматских амина:

Хемијско једињење

CAS број

4-аминобифенил

(92–67–1)

бензидин

(92–87–5)

4-хлоро-о-толуидин

(95–69–2)

2-нафтиламин

(91–59–8)

о-аминоазотолуен

(97–56–3)

2-амино-4-нитротолуен

(99–55–8)

p-хлоранилин

(106–47–8)

2,4-диаминоанизол

(615–05–4)

4,4’-диаминодифенилметан

(101–77–9)

3,3’-дихлорбензидин

(91–94–1)

диметоксибензидин

(119–90–4)

3,3’-диметилбензидин

(119-93-7)

3,3’-диметил-4,4’-диаминодифенилметан

(838-88-0)

п-крезидин

(120-71-8)

4,4’-метилен- бис-(2-хлороанилин)

(101-14-4)

4,4’-оксидианилин

(101-80-4)

4,4’-тиодианилин

(139-65-1)

о-толуидин

(95-53-4)

2,4-диаминотолуен

(95-80-7)

2,4,5-триметиланилин

(137-17-7)

4-аминоазобензен

(60-09-3)

о-анизидин

(90-04-0)

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености са овим критеријумом.

з) Метал-комплексне боје или пигменти

Забрањује се употреба боја или пигмената на основи олова, бакра, хрома, никла или алуминијума. Дозвољена је, међутим, употреба боја или пигмената на основу бакар фталоцијанина.

Процена и провера: Подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености са овим критеријумом.

и) Јонске нечистоће у средствима за бојење

Нивои јонских нечистоћа у употребљеним бојама не смеју да пређу следеће вредности: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености са овим критеријумом.

Критеријум 5 – Управљање отпадом

Сва постројења за производњу целулозе и папира морају имати успостављен систем за управљање отпадом (према одлуци надлежног органа за наведена постројења за производњу целулозе и папира) и остацима из производње производа са Еко знаком.

Систем мора бити документован или појашњен у захтеву и садржати барем следеће тачке:

– поступке за раздвајање и рециклажу посебних токова отпада;

– поступке који се користе за поновно искоришћење материјала за друге намене, као што је спаљивање отпада за добијање паре у одговарајућем постројењу, или за употреби у пољопривреди;

– поступке за поступање са опасним отпадом.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже опис управљања отпадом за локације за конкретно постројење и изјаву о усклађености са овим критеријумом.

Критеријум 6 – Прикладност за употребу

Производ мора бити примерен за употребу.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже одговарајућу документацију којом се показује усклађеност са овим критеријумом.

Методе испитивања морају бити усклађене са једним од следећих стандарда:

– папир за копирање: SRPS EN 12281 – „Папир за штампање и канцеларијски папир – Захтеви за папир за копирање за процес штампања сувим тонером”;

– бесконачни папир: SRPS EN 12858 – „Папир – Папир за штампање и канцеларијски папир”.

Производ мора да испуњава захтеве за постојаност у складу с важећим стандардима. У приручнику за корисника наводи се попис стандарда који ће се користити за оцену постојаности.

Уместо употребе горе наведених метода произвођач може гарантовати прикладност својих производа за употребу на основу одговарајуће документације у којој се показује квалитет папира у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17050-1, која одређује опште критеријуме за изјаву добављача о усклађености с нормативним документима.

Критеријум 7 – Подаци на амбалажи

На амбалажи производа наводе се следеће информације:

„Сакупљајте стари папир за рециклажу.”

Додатно, ако се користе рециклирана влакна, произвођач мора да достави изјаву у којој се наводи минимални проценат рециклираних влакана, уз Еко знак.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже узорак амбалаже производа с траженим подацима.

Критеријум 8 – Информације које се наводе на Еко знаку

Опциони део Еко знака са простором за текст садржи текст:

1) „смањено загађивање ваздуха и воде”,

2) „употреба сертификованих влакана и/или рециклираних влакана (за сваки поједини случај)”,

3) „ограничена употреба опасних материја”.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже узорак амбалаже са Еко знаком, заједно са изјавом о усклађености са овим критеријумом.