Прилог 6

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА ИЗВОРЕ СВЕТЛОСТИ

Критеријуми за доделу Еко знака за изворе светлости имају за циљ:

1) промовисање смањења штете у животној средини или ризика у вези са употребом енергије (глобално загревање, закишељавање, потрошња необновљивих извора енергије) кроз смањење потрошње енергије, у вези са употребом извора светлости у производњи и преради/збрињавању извора светлости продужењем њиховог просечног века трајања и у вези са употребом живе и смањењем укупних емисија живе у току животног века извора светлости;

2) подстицање примене најбоље праксе (оптималне еколошке употребе) и јачање еколошке свести потрошача.

Критеријуми су постављени на ниво на ком се промовише додела знака изворима светлости који су произведени са мањим негативним утицајем на животну средину.

У оквиру сваког критеријума наводе се посебни захтеви за процену и проверу.

Када је могуће, испитивање треба да спроведу лабораторије које испуњавају опште захтеве наведене у стандарду SRPS ISO/IEC ISO 17025 или другим еквивалентним стандардима.

По потреби, могуће је употребити методе испитивања које се разликују од метода назначених за сваки критеријум ако орган надлежан за оцену захтева за добијање Еко знака прихвати њихову еквивалентност.

Изјаве, документација, извештаји о испитивању, или други докази којима се доказује усаглашеност са критеријумима, потичу од подносиоца захтева и/или његовог/их добављача и/или њиховог/их добављача, итд.

По потреби, доставља се и додатна документација и врше независне провере.

Група производа „извори светлости” укључује све изворе светлости са светлосним флуксом ≥ 60 и ≤ 12 000 лумена за општу расвету са непосредним или посредним прикључком на јавну електричну мрежу, који имају грла према стандарду SRPS EN 60061 и израђени су за производњу видљивог светла.

У ову групу производа не спадају следеће врсте извора светлости:

1) усмерене светиљке;

2) сијалице са сјајем високог интензитета;

3) обојене светиљке;

4) лампе за пројекторе;

5) фотографска расвета;

6) цеви за соларијуме;

7) системи на батерије и

8) остали извори светлости који нису намењени за општу расвету.

У ову групу производа не спадају следеће врсте извора светлости, ако се не напајају директно из главне електричне мреже:

1) интегралне компактне флуоресцентне сијалице;

2) сијалице са ужареном нити;

3) сијалице LED.

За доделу Еко знака, производ мора припадати групи производа „извори светлости” и мора да испуњавати критеријуме и са њима повезане захтеве за процену и проверу, одређене у овом прилогу.

Групи производа „извори светлости” додељује се шифра „008”.

Критеријуми се одређују за следеће аспекте:

1) Енергетска ефикасност, век трајања, одржавање лумена и садржај живе;

2) Укључивање/искључивање;

3) Индекс репродукције боја;

4) Усклађеност боја;

5) Опасне супстанце и смеше;

6) Супстанце које изазивају забринутост;

7) Пластични делови;

8) Амбалажа;

9) Упутства за кориснике;

10) Друштвена одговорност;

11) Информације које се наводе на Еко знаку.

Критеријум 1 – Енергетска ефикасност, век трајања, одржавање лумена и садржај живе

Извори светлости морају испуњавати следеће захтеве:

Са једном ужарном нити

Са две ужарне нити

Енергетска

ефикасност

10% боља од вредности
лумен/wатт према разреду А

10% боља од вредности
лумен/wатт према разреду А

Век трајања

(сати)

15 000

20 000

Одржавање

лумена

80% на 9 000 сати

90% на 16 000 сати

Жива (mg)

< 1,5

< 3,0

Напомена: енергетска ефикасност како је дефинисана у одговарајућим националним законским прописима којима се дефинише означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки.

Процена и провера: подносилац захтева за доделу Еко знака (у даљем тексту: подносилац захтева) прилаже извештај о испитивању у коме се наводи да су енергетска ефикасност, век трајања и одржавање лумена извора светлости, изузев LED сијалице, утврђени на основу метода испитивања из стандарда SRPS EN 50285.

За ефикасност, век трајања и одржавање лумена LED извора светлости као и за садржај живе у флуоресцентним изворима светлости подносилац захтева прилаже извештај о испитивању при ком се користе поуздани, прецизни и поновљиви методи испитивања који узимају у обзир опште признате и најновије методе испитивања. У извештају се наводи енергетска ефикасност, век трајања, одржавање лумена и садржај живе у извору светлости. Ако прикладно испитивање века трајања није завршено, у очекивању резултата тог испитивања прихвата се радни век наведен на амбалажи. Резултати испитивања, међутим, морају да се доставе у року од 12 месеци од дана подношења захтева за Еко знак. За испитивање века трајања 75% испитног узорка мора испунити захтев.

Критеријум 2 – Укључивање/искључивање

За компактне флуоресцентне сијалице (CFL) и LED сијалице, број циклуса укључивања/искључивања које извор светлости може издржати пре прераног квара мора бити већи од века трајања који је изражен у сатима.

За сијалице за које се наводи да подносе честа искључивања, тај број мора бити већи од 60 000 циклуса укључивања/искључивања.

Процена и провера: за CFL сијалице подносилац захтева прилаже извештај о испитивању у коме се наводи да је број циклуса укључивања/искључивања одређен испитивањима брзим циклусом (1 минут укључено, 3 минута искључено) и поступцима испитивања века трајања према стандард SRPS EN 50285.

За LED сијалице подносилац захтева доставља извештај о испитивању при коме се користе поуздани, прецизни и поновљиви методи испитивања који узимају у обзир опште признате и најновије методе испитивања.

У извештају се наводи постигнути број циклуса укључивања/искључивања када 50% испитаних CFL или LED сијалица испуњава захтеве за век трајања, наведене у припадајућим стандардима.

Критеријум 3 – Индекс репродукције боја

Индекс репродукције боја (Rа) извора светлости мора бити већи од 85.

Процена и провера: поднослац захтева прилаже извештај о испитивању у коме наводи да је индекс репродукције боја извора светлости одређен методама испитивања из документа CIE 13.3. У извештају се наводи индекс репродукције боја извора светлости.

Критеријум 4 – Усклађеност боја

Извор светлости има распон температуре узајамно везаних боја (correlated colour temperature – CCT) у оквиру тристепенске елипсе Mac Adam или бољи.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже извештај о испитивању у коме наводи да је распон температуре узајамно везаних боја (CCT) у оквиру тристепенске елипсе Mac Adam или бољи, користећи поуздане, прецизне и поновљиве методе испитивања који узимају у обзир опште признате и најновије методе испитивања.

Критеријум 5 – Опасне супстанце и смеше

Производ или било који његов саставни део не сме садржати супстанце или смеше са обавештењима о опасности и ознакама ризика које су дате у наставку, као ни супстанце које испуњавају неки од критеријума за упис на листу супстанци које изазивају забринутост.

Списак обавештења о опасности и ознака ризика:

Обавештење о опасности (¹)

Ознака ризика(²)

H300 Смртоносно ако се прогута

R28

H301 Токсично ако се прогута.

R25

H304 Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева

R65

H310 Смртоносно у контакту са кожом

R27

H311 Токсично у контакту са кожом.

R24

H330 Смртоносно ако се удише

R23/26

H331 Токсично ако се удише.

R23

H340 Може да доведе до генетских дефеката

R46

H341 Сумња се да може да доведе до генетских дефеката

R68

H350 Може да доведе до појаве карцинома

R45

H350i Може да доведе до појаве карцинома ако се удише.

R49

H351 Сумња се да може да доведе до појаве карцинома

R40

H360F Може штетно да утиче на плодност.

R60

H360D Може штетно да утиче на плод.

R61

H360FD Може штетно да утиче на плодност. Може штетно да утиче на плод.

R60/61/60-61

H360Fd Може штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод.

R60/63

H360Df Може штетно да утиче на плод. Сумња се да може штетно да утиче на плодност.

R61/62

H361f Сумња се да може штетно да утиче на плодност.

R62

H361d Сумња се да може штетно да утиче на плод.

R63

H361fd Сумња се да може штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод.

R62-63

H362 Може да има штетно дејство на одојчад.

R64

H370 Доводи до оштећења органа.

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Може да доведе до оштећења органа.

R68/20/21/22

H372 Доводи до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања.

R48/25/24/23

H373 Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања.

R48/20/21/22

H400 Веома токсично по живи свет у води.

R50

H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

R50-53

H411 Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

R51-53

H412 Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама.

R52-53

H413 Може да доведе до дуготрајних штетних последица по живи свет у води.

R53

EUH 059 Опасно по озонски омотач.

R59

EUH 029 У контакту са водом ослобађа токсичан гас.

R29

EUH 031 У контакту са киселинама ослобађа токсичан гас.

R31

EUH 032 У контакту са киселинама ослобађа веома токсичан гас.

R32

EUH 070 Токсично у контакту са очима.

R39-41

(1) CLP/GHS систем класификације хемикалија

(2) DSD/DPD систем класификације хемикалија

Из наведеног захтева изузимају се оне супстанце или смеше које мењају своја својства у току обраде (нпр. нису више биолошки расположиве, хемијски се мењају тако да се претходно идентификована опасност отклања).

Граничне концентрације за супстанце или смеше које испуњавају критеријуме за разврставање у класе или категорије опасности из претходне табеле и за супстанце које испуњавају критеријуме за класификацију као карциногене категорије 1 или 2, мутагене категорије 1 или 2, токсичне по репродукцију категорије 1 или 2, не смеју да пређу специфичне или опште граничне концентрације одређене у складу са прописима којима се уређује класификација хемикалија у складу са CLP/GHS системом. Ако су одређене специфичне граничне концентрације, оне имају предност над општим.

Граничне концентрације за супстанце које испуњавају критеријуме: да су идентификоване као PBT или vPvB supstance; или које доводе до поремећаја рада ендокриног система или имају PBT или vPvB својства али не испуњавају критеријуме за идентификацију као PBT или vPvB, а научно је утврђено да изазивају значајне последице по здравље људи и животну средину: не смеју да пређу 0,1% у масеном уделу.

Следеће супстанце/употребе супстанци се посебно изузимају од овог захтева:

Хомогени делови масе испод 5 g

Сва горе наведена обавештења о опасности и ознаке ризика

Процена и провера: за сваки део масе изнад 5 g подносилац захтева доставља изјаву о усклађености са овим критеријумом заједно са повезаном документацијом као што су изјаве о усклађености потписане од добављача супстанци и копије безбедносних листова у складу са прописима којима се дефинише садржај безбедносног листа.

Критеријум 6 – Супстанце које изазивају забринутост

Производу се не може доделити Еко знак уколико су супстанце које се, у складу са прописима којима се регулише управљање хемикалијама, налазе на Листи супстанци које изазивају забринутост, присутне у смешама, производу или било којем хомогеном делу сложеног производа у концентрацијама већим од 0,1%.

Ако је концентрација нижа од 0,1%, примењују се специфичне граничне концентрације које су одређене у складу са прописима којима се уређује класификација хемикалија (у складу са CLP/GHS системом).

Процена и провера: листа супстанци које су идентификоване као „Супстанце које изазивају забринутост” и укључене су на листу у складу са чланом 59. Уредбе (ЕЗ) бр. 1907/2006 (REACH), доступна је на веб сајту Европске агенције за хемикалије:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Позивање на ову листу, као и на одговарајуће листе објављене у оквиру националних прописа, се наводи на дан подношења захтева.

Подносилац захтева прилаже изјаву о усклађености с овим критеријумом заједно са повезаном документацијом као што су изјаве о усаглашености потписане од добављача супстанци и копије безбедносних листова. Граничне концентрације се обавезно наводе у безбедносним листовима у складу са прописима којима се дефинише управљање хемикалијама.

Критеријум 7 – Пластични делови

Ако се у производном процесу користи неки пластификатор, он мора да испуњава захтеве за опасне материје из критеријума 5. и 6.

Поред тога, производу се не сме додати DNOP (ди-н-октил фталат), DINP (ди-изононил фталат), DIDP (ди-изодецил фталат).

Садржај хлора у пластичним деловима не сме бити већи од 50% масених.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже потврду потписану од произвођача, у којој се наводи усклађеност са овим захтевима. Прилаже се и изјава о усклађености потписана од добављача пластике, као и копије одговарајућих безбедносних листова.

Критеријум 8 – Амбалажа

Не смеју се користити ламинати ни композитна пластика.

Ако се користе картонске кутије, оне морају бити израђене од најмање 80% рециклираног материјала.

Ако се користе пластичне кесе, оне морају бити израђене од најмање 50% рециклираног материјала.

Процена и провера: код подношења захтева за добијање Еко знака заједно са изјавом о усаглашености са овим критеријумом, подносилац захтева прилаже узорак паковања производа. Овоме критеријуму подлеже само примарна амбалажа, како је дефинисано у одговарајућим националним прописима којима се дефинише амбалажа и амбалажни отпад.

Критеријум 9 – Упутства за кориснике

Производ се продаје заједно са припадајућим упутствима за кориснике, наведеним на амбалажи или посебном листу који прати производ, и садрже савете за прикладну употребу ради заштите животне средине, а посебно:

1) за сијалице са ужареном нити Е27, Е14, B22 или B15 на амбалажи се наводи одговарајућа величина и облик извора светлости у поређењу са обичним сијалицама са ужареном нити;

2) за сијалице са две ужарене нити: на амбалажи се наводи да је ефикасност извора светлости боља када се користи са високофреквентном електронском контролном опремом;

3) на амбалажи се наводе упутства за чишћење у случају разбијања флуоресцентног извора светлости;

4) правилно одржавање сијалица (чишћење) како би се очувао лумен;

5) гашењем светла штеди се енергија и новац.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености производа с овим критеријумом и копију амбалаже или пратећег листа.

Критеријум 10 – Друштвена одговорност

У производњи извора светлости који имају Еко знак морају се поштовати основна начела и права у вези са условима рада.

Носилац Еко знака мора осигурати да производња извора светлости поштује конвенције Међународне организације рада у вези са дечијим радом, присилним радом, здрављем и безбедности, дискриминацијом, дисциплином, радним временом, минималним зарадама, слободом удруживања и колективним преговарањем.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже изјаву о усаглашености са овим захтевом, спецификацију уговора са надзорним органима и пословним кодексом у вези са конвенцијама Међународне организације рада или потврду о сертификацији у складу са стандардом за друштвену одговорност: SA8000.

Критеријум 11 – Информације које се наводе на Еко знаку

Опциони део Еко знака са простором за текст садржи текст:

1) „висока енергетска ефикасност – уштеда новца”;

2) „продужен век трајања”;

3) „испитане перформансе”.

Ако извор светлости не садржи живу, на опционом делу Еко знака може се навести да извор светлости не садржи живу.

Процена и провера: подносилац захтева прилаже примерак Еко знака и изјаву о усаглашености производа са овим захтевом.