Место промета услуге је

Иностранство

Промет није опорезив ПДВ.

Одредбе Закона о ПДВ на основу којих промет није опорезив ПДВ:

Врста услуге Одредба Закона о ПДВ
Услуге у вези са непокретностима Члан 12. став 6. тачка 1)
Услуге посредовања код промета непокретности Члан 12. став 6. тачка 1)
Услуге превоза лица Члан 12. став 6. тачка 2)
Услуге које се односе на присуствовање културним, уметничким, спортским, научним, образовним, забавним или сличним догађајима (сајмови, изложбе и др.), укључујући и помоћне услуге у вези са присуствовањем тим догађајима Члан 12. став 6. тачка 4) подтачка (1)
Услуге предаје јела и пића за конзумацију на лицу места Члан 12. став 6. тачка 4) подтачка (5)
Услуге изнајмљивања превозних средстава на краћи временски период Члан 12. став 6. тачка 5)

Повратак на почетак