Место промета услуге је

Иностранство

Промет није опорезив ПДВ.

Одредбе Закона о ПДВ на основу којих промет није опорезив ПДВ:

Врста услуге Одредба Закона о ПДВ
Услуге у вези са непокретностима Члан 12. став 6. тачка 1)
Услуге посредовања код промета непокретности Члан 12. став 6. тачка 1)
Услуге превоза лица Члан 12. став 6. тачка 2)
Услуге превоза добара Члан 12. став 6. тачка 3)
Услуге које се односе на присуствовање културним, уметничким, спортским, научним, образовним, забавним или сличним догађајима (сајмови, изложбе и др.), укључујући и помоћне услуге у вези са присуствовањем тим догађајима Члан 12. став 6. тачка 4) подтачка (1)
Услуге организатора догађаја из претходне тачке Члан 12. став 6. тачка 4) подтачка (2)
Помоћне услуге у вези са превозом, као што су утовар, истовар, претовар и слично Члан 12. став 6. тачка 4) подтачка (3)
Услуге процене покретних ствари, односно радова на покретним стварима Члан 12. став 6. тачка 4) подтачка (4)
Услуге предаје јела и пића за конзумацију на лицу места Члан 12. став 6. тачка 4) подтачка (5)
Услуге изнајмљивања превозних средстава на краћи временски период Члан 12. став 6. тачка 5)
Услуге посредовања Члан 12. став 6. тачка 8)

Повратак на почетак