Да ли се ради о некој од следећих услуга?

Услуге изнајмљивања превозних средстава на дужи временски период (преко 30 дана)
Услуге преноса, уступања и давања на коришћење ауторских и сродних права, права на патенте, лиценце, заштитне знакове и друга права интелектуалне својине
Услуге оглашавања
Услуге саветника, инжењера, адвоката, ревизора и сличних услуга, као и преводилаца за услуге превођења, укључујући и превођење у писаном облику
Услуге обраде података и уступања, односно давања информација, укључујући и информације о пословним поступцима и искуству
Услуге преузимања обавезе да се у потпуности или делимично одустане од обављања неке делатности или од коришћења неког права из ове тачке
Услуге банкарског и финансијског пословања и пословања у области осигурања, укључујући реосигурање, осим изнајмљивања сефова
Услуге стављања на располагање особља
Услуге омогућавања приступа мрежи природног гаса, мрежи за пренос електричне енергије и мрежи за грејање, односно хлађење, транспорта и дистрибуције путем тих мрежа, као и других услуга које су непосредно повезане са тим услугама
Услуге телекомуникација
Услуге радијског и телевизијског емитовања
Услуге пружене електронским путем

ДА

НЕ

Повратак на почетак