Поље које тражите је

Поље 2.2

Р.Б. ОБРАСЦА ПОПДВ / ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ / ДОКУМЕНТА / ОДРЕДБЕ ПРОПИСА
2. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ БЕЗ ПРАВА НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА Промет који је предмет опорезивања ПДВ али је ослобођен без права на одбитак претходног пореза (члан 25. Закона о ПДВ).
Износи у пољима 2.2, 2.3 и 2.4 се уписују у пуном износу, без обзира на евентуални аванс који је у ранијем периоду уписан у поље 2.7
ПОЉА 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7
2.2
Промет земљишта и давање у закуп земљишта, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет
1) Промет из члана 25. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ
2) Повећање или смањење накнаде за тај промет
----------------------------------------
Не исказује се промет земљишта који се сматра споредним прометом уз промет објекта
УПУТСТВО ПУ 2

Примери

Повратак на почетак