ПРИМЕРИ Основица ПДВ
1 Примљена услуга од добављача без накнаде, није издат рачун 10000
2 Примљена роба од добављача без накнаде на име натуралног рабата, издат рачун са ПДВ 30000 6000
8а Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ - промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА Основица ПДВ
8а.3 Добра и услуге без накнаде 40000 6000

Због једноставности у примерима се користи само општа стопа ПДВ.

Повратак на почетак