Поље које тражите је

Поље 1.3

Р.Б. ОБРАСЦА ПОПДВ / ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ / ДОКУМЕНТА / ОДРЕДБЕ ПРОПИСА
1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА Промет који је предмет опорезивања ПДВ али може бити ослобођен са правом на одбитак претходног пореза ако су испуњени одређени услови (члан 24. Закона о ПДВ и Правилник...).
Износи у пољима 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 се уписују у пуном износу, без обзира на евентуални аванс који је у ранијем периоду уписан у поље 1.7
ПОЉА 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7
1.3
Промет добара која се уносе у слободну зону и промет добара и услуга у слободној зони, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет
1) Рачун за добра која се уносе у слободну зону
2) Рачун за добра и услуге у оквиру слободне зоне
(Члан 24. став 1. тачка 5) Закона о ПДВ)*
3) Књижно одобрење / задужење у вези са тим прометом
----------------------------------------
* Не односи се на услуге које су непосредно повезане са уносом добара у слободну зону, то иде у поље 1.4
УПУТСТВО ПУ 2

Примери

Повратак на почетак