ПРИМЕРИ Основица ПДВ интерни обрачун
1 Купљен пословни простор (није први пренос) од обвезника ПДВ, уговорено обрачунавање ПДВ 4000000 800000
2 Купљен локал (није први пренос), уговорен ПДВ, вредност 3000000, авансно плаћање у претходном периоду 500000 + 100000 ПДВ интерно обрачунато 3000000 500000
8б Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ - промет за који је порески дужник прималац добара, односно услуга 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА Основица
8б.1 Пренос права располагања на грађевинским објектима 7000000
3а. ОБРАЧУНАТИ ПДВ ЗА ПРОМЕТ ДРУГОГ ЛИЦА ПДВ 3а. ОБРАЧУНАТИ ПДВ ЗА ПРОМЕТ ДРУГОГ ЛИЦА
3а.1 ПДВ за пренос права располагања на грађевинским објектима за који је порески дужник обвезник ПДВ - прималац добара 1300000

Због једноставности у примерима се користи само општа стопа ПДВ.

Повратак на почетак