ПРИМЕРИ Основица ПДВ
1 Донирана је роба са залиха за коју је коришћен одбитак претходног пореза 20000 4000
2 Пописом је утврђен мањак који се не може правдати вишом силом 30000 6000
3 Извршена је услуга без накнаде у непословне сврхе 5000 1000
3. ОПОРЕЗИВИ ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ ВРШИ ОБВЕЗНИК ПДВ И ОБРАЧУНАТИ ПДВ 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА Основица ПДВ
3.7 Промет добара и услуга без накнаде 55000 11000

Због једноставности у примерима се користи само општа стопа ПДВ.

Повратак на почетак