Поље које тражите је

Поље 4.2.1

Р.Б. ОБРАСЦА ПОПДВ / ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ / ДОКУМЕНТА / ОДРЕДБЕ ПРОПИСА
4.2 Половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети ПДВ се обрачунава на износ из поља 4.2.3 (Разлика) путем прерачунате стопе - *16,666667% или /120*20.
У поље 4.2.3 се уписује разлика између износа из поља 4.2.1 увећаног за наплаћени аванс и износа из поља 4.2.2 увећаног за износ набавне цене сразмеран наплаћеном авансу.
Члан 36. Закона о ПДВ и Правилник...
ПОЉА 4.2.1, 4.2.2 и 4.2.3
----------------------------------------
За добра код којих постоји опорезивање порезом на пренос апсолутних права: ако би обрачунати ПДВ био нижи од пореза на пренос апослутних права - не обрачунава се ПДВ и промет се не исказује у ПОПДВ.
4.2.1
Продајна цена добара, укључујући и повећање, односно смањење те цене
1) Продајна цена ако је промет извршен (не исказују се примљени аванси)
2) Повећање и смањење цене из тачке 1)
УПУТСТВО ПУ 2

Повратак на почетак