Поље које тражите је

Поље 1.2

Р.Б. ОБРАСЦА ПОПДВ / ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ / ДОКУМЕНТА / ОДРЕДБЕ ПРОПИСА
1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА Промет који је предмет опорезивања ПДВ али може бити ослобођен са правом на одбитак претходног пореза ако су испуњени одређени услови (члан 24. Закона о ПДВ и Правилник...).
Износи у пољима 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 се уписују у пуном износу, без обзира на евентуални аванс који је у ранијем периоду уписан у поље 1.7
ПОЉА 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7
1.2
Промет добара која се отпремају на територију Аутономне покрајине Косово и Метохија, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет
1) Рачун за АПКМ (у периоду када поседује потврду да су добра иступила на територију АПКМ и доказ о наплати накнаде)*
(Члан 61. Закона о ПДВ и члан 3. Уредбе о ПДВ на територији АПКМ)
2) Књижно одобрење / задужење у вези са тим прометом
----------------------------------------
* Ако нису испуњени услови из тачке 1) обрачунава се ПДВ и иде у поље 3.2, а када се испуне услови сторно на 3.6 и иде овде на 1.2.
У случају да је отпрема робе извршена у једном периоду а да је прибављена потврда о иступу и потврда о наплати до 15. следећег пореског периода, не врши се евидентирање у првом периоду.
УПУТСТВО ПУ 2

Примери

Повратак на почетак