Поље које тражите је

Поље 8д.2

Р.Б. ОБРАСЦА ПОПДВ / ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ / ДОКУМЕНТА / ОДРЕДБЕ ПРОПИСА
8д Набавка добара и услуга, осим из тач. 8а до 8г Све остале набавке добара и услуга које нису евидентиране у деловима 8а до 8г.
Аванси се не евидентирају.
Ако не постоји рачун или други документ са податком о вредности, не уписује се ништа.
ПОЉА 8д.1, 8д.2 и 8д.3
8д.2
Добра и услуге набављени у Републици од лица са територије Републике која нису обвезници ПДВ, као и повећање, односно смањење накнаде за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде
1) Добра и услуге привредних субјеката који нису ПДВ обвезници
2) Добра и услуге од физичких лица (куповина добара из личне имовине физичког лица, уговори о делу, ауторски уговори итд)
3) Повећање и смањење накнаде из тачке 1) и 2)
УПУТСТВО ПУ 2

Примери

Повратак на почетак