Поље које тражите је

Поље 1.7

Р.Б. ОБРАСЦА ПОПДВ / ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ / ДОКУМЕНТА / ОДРЕДБЕ ПРОПИСА
1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА Промет који је предмет опорезивања ПДВ али може бити ослобођен са правом на одбитак претходног пореза ако су испуњени одређени услови (члан 24. Закона о ПДВ и Правилник...).
Износи у пољима 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 се уписују у пуном износу, без обзира на евентуални аванс који је у ранијем периоду уписан у поље 1.7
ПОЉА 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7
1.7
Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног промета (аванс)
Наплаћен аванс али промет није извршен у истом периоду (ако су испуњени услови за пореско ослобођење)*
- основни услов: да постоји авансни рачун
- додатни услов за аванс за извоз: уговор којим је предвиђено авансно плаћање
----------------------------------------
* Ако услови нису испуњени, обрачунава се ПДВ и исказује у пољу 3.9, а када се деси промет сторно у пољу 3.6 и упис у одговарајуће поље 1.1, 1.2, 1.3 или 1.4 (или у поље 1.7 ако се промет још није десио)
----------------------------------------
Без обзира на упис аванса у поље 1.7, у периоду када се деси промет укупан износ накнаде се уписује у одговарајуће поље 1.1, 1.2, 1.3 или 1.4
УПУТСТВО ПУ 2

Примери

Повратак на почетак