Поље које тражите је

Поље 6.2.3

Р.Б. ОБРАСЦА ПОПДВ / ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ / ДОКУМЕНТА / ОДРЕДБЕ ПРОПИСА
6. УВОЗ ДОБАРА СТАВЉЕНИХ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ У СКЛАДУ СА ЦАРИНСКИМ ПРОПИСИМА Само увоз који представља стављање робе у слободан промет
- царинска декларација Ц4 (редован увоз) и Ц6 (поновни увоз)
- уписује се вредност исказана у царинском документу
- овде се уписује и вредност добара која се допремају са АПКМ
- остали увоз који није стављање у слободан промет иде у поље 8д.3
ПОЉА 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 и 6.4
6.2.3
Смањење основице за увоз добара
Смањење основице за увоз од стране царинског органа.
- Пример: обрачунато више ПДВ него што је требало, царински орган накнадно доноси решење о томе - исправка претходног пореза преко поља 8е.4
УПУТСТВО ПУ 2

Примери

Повратак на почетак