ПРИМЕРИ Основица ПДВ
1 Добављач је за закуп пословног простора издао књижно задужење за износ споредних трошкова 10000 2000
2 Добављач је издао књижно задужење за трошкове превоза робе 20000 4000
8а Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ - промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА Основица ПДВ
8а.4 Измена основице за набављена добра и услуге и исправка одбитка претходног пореза по основу измене основице - повећање 30000 6000

Због једноставности у примерима се користи само општа стопа ПДВ.

Повратак на почетак