ПРИМЕРИ Основица ПДВ интерни обрачун
1 Добављач је издао књижно одобрење за промет из области грађевинарства -22000 -4400
8б Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ - промет за који је порески дужник прималац добара, односно услуга 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА Основица
8б.5 Измена основице за набављена добра и услуге -смањење -22000
3а. ОБРАЧУНАТИ ПДВ ЗА ПРОМЕТ ДРУГОГ ЛИЦА ПДВ 3а. ОБРАЧУНАТИ ПДВ ЗА ПРОМЕТ ДРУГОГ ЛИЦА
3а.5 Смањење обрачунатог ПДВ -4400

Због једноставности у примерима се користи само општа стопа ПДВ.

Повратак на почетак